TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ  ในปัจจุบัน  ได้มีการนำมาตรฐานมาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน  และ
ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้า  ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบก็เป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง  ซึ่งระบบ
คุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบหรือผลการสอบเทียบ  สามารถทำ
ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันและขจัดปัญหาทางวิชาการ ในการกีดกันทางการค้าได้ ปัจจุบันมาตรฐานสากลที่เป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 "ข้อกำหนดทั่วไป
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ" หรือ มอก. 17025     ซึ่งสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับมาใช้แบบเหมือนกันทุกประการ สำนักงานฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ทดสอบ  หรือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดทำระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้และขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำซ้อน    ซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้อีก
ทางหนึ่ง   ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีโครงการซึ่งเรียกว่า"โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  การจัด
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)"   เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  ให้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการได้สำเร็จ

วิธีการ
 1. สำนักงานฯ จัดหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 หน่วยงาน
 2. สำนักงานฯ จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัด
  ทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม มอก. 17025 แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาโครงการ
โครงการใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 8-10 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงเวลา ระยะห่างระหว่างช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน


กิจกรรมดำเนินการตามโครงการ
ช่วงเวลาที่ 1
 1. ที่ปรึกษาฝึกอบรม "ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17025" รวมทั้งกลุ่ม 10 หน่วยงาน
  เป็นเวลา 2 วัน
 2. ที่ปรึกษาสำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการและขอบข่ายบุคลากร, เครื่องมือและสถานที่ แต่ละหน่วยงาน
  ณ สถานที่ทำการ หน่วยงานละ 1 วัน
 3. ที่ปรึกษาฝึกอบรม
  เนื้อหาที่ฝึกอบรม
  • คู่มือคุณภาพ
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • วิธีปฏิบัติงาน

  รวมทั้งกลุ่ม 10 หน่วยงาน เป็นเวลา 2 วัน
ช่วงเวลาที่ 2
 1. ที่ปรึกษาฝึกอบรม
  เนื้อหาที่ฝึกอบรม
  • การสอบเทียบเครื่องมือ
  • Validation Method
  • Uncertainty Measurement
  • การควบคุมคุณภาพภายใน
  รวมทั้งกลุ่ม 10 หน่วยงาน เป็นเวลา 4 วัน
 2. ที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าเอกสารระบบคุณภาพ และตรวจสอบเครื่องมือ และให้คำปรึกษาแนะนำ
  เพิ่มเติมแต่ละหน่วยงาน ณ ที่สถานที่ทำการหน่วยงานๆ ละ 3 วัน
ช่วงเวลาที่ 3
  ที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าเอกสารระบบคุณภาพ การควบคุมเอกสาร การนำเอกสารไปปฏิบัติ การ
  ประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมแต่ละหน่วยงาน ณ สถานที่ทำการ
  หน่วยงาน ๆ ละ 2 วัน
ช่วงเวลาที่ 4
 • ที่ปรึกษาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจประเมินภายใน" (Internal Audit) และการทบทวนระบบคุณภาพรวมทั้งกลุ่ม 10 หน่วยงาน เป็นเวลา 2 รอบๆ ละ 2 วัน (ผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยงานๆ ละ 5 คน)
 • ที่ปรึกษาติดตามผลการตรวจประเมินภายใน และติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน และให้คำปรึกษา
  แนะนำเพิ่มเติมแต่ละหน่วยงาน ณ สถานที่ทำการหน่วยงานๆ ละ 2 วัน
ช่วงเวลาที่ 5
  ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำการทบทวนระบบคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการ
  รับรองแก่หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ณ ที่สถานที่ทำการหน่วยงานๆ ละ 1 วัน
ค่าใช้จ่าย
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้
  1. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา ซึ่งรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ในส่วนของที่ปรึกษา
  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมรวมของโครงการ เฉพาะหน่วยงานราชการ จำนวน 5 คน
 • หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
  • หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาคเอกชนสมทบในการเข้าร่วมโครงการ
   (15,000 บาท ต่อ 1 หน่วยงาน ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกิจกรรมตลอดโครงการ
 2. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการและนำไปใช้ในองค์กร
  อย่างจริงจัง
 3. ผู้บริหารจะต้องจัดสรรบุคลากร (ผู้รับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ, ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและคณะ)
  และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินการจัดทำระบบจนสำเร็จ
 4. ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยื่นขอการรับรอง และต้องดำเนินการให้ได้รับการรับรองภายในระยะ
  เวลาอันสมควร
 5. เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกิจการ และถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
  เพื่อเป็นวิทยาทานตามสมควร
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดกรอกแบบตอบรับ แล้วส่งกลับทาง Fax ที่หมายเลข
0 2354 3278

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th