TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ
การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9001

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ     ISO 9000    เป็นมาตรฐานที่มีองค์กรต่าง ๆ   ทั่วโลกนำไปใช้
อย่างแพร่หลาย     เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน    โดยเป็นหลัก
ประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ     ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้  โดยไม่มีข้อจำกัด ในประเภทของกิจการ
และขนาดขององค์กร   ประเทศไทยได้มีการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตให้เทียบเท่า
กับสากล โดยสามารถทำให้การผลิตมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ ดังนั้น   เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มี  "โครงการ
ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบ การบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9001"     เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการจัดทำ และพัฒนาระบบ การบริหารงานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ -
ISO 9001 ได้สำเร็จ

วิธีการ
 1. สำนักงานฯ จัดหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 หน่วยงาน
 2. สำนักงานฯ จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัด
  ทำระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001 แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาโครงการ
โครงการใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 10 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงเวลา ระยะห่างระหว่างช่วงเวลาจะพิจารณาตามกิจกรรมดำเนินการตามโครงการในแต่ละช่วงเวลา


กิจกรรมดำเนินการตามโครงการ
ช่วงเวลาที่ 1
 • ที่ปรึกษาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Initial Review) และมอบหมายงาน
  ณ สถานที่ทำการ หน่วยงานละ 3 วัน
  เนื้อหาที่ฝึกอบรม
  • บทบาทของผู้บริหารในระบบคุณภาพ
  • ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
  • การนำ ISO 9001 ไปใช้
  • การจัดทำเอกสารในระบบ
ช่วงเวลาที่ 2
  ที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำปรึกษาแนะนำ
  เพิ่มเติม ณ สถานที่ทำการ หน่วยงานละ 2 วัน
ช่วงเวลาที่ 3
  ที่ปรึกษาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การตรวจประเมินภายใน" (internal audit) ณ สถานที่ทำการ
  หน่วยงานละ 2 วัน
  โดยหน่วยงานสามารถส่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ไม่เกิน 25 คน
ช่วงเวลาที่ 4
  ที่ปรึกษาติดตามผลการฝึกตรวจประเมินภายใน และการดำเนินการตามระบบ
  ณ สถานที่ทำการ หน่วยงาน ละ 2 วัน
ช่วงเวลาที่ 5
  ที่ปรึกษาตรวจประเมินเบื้องต้นและแนะนำการปรับปรุงระบบ ณ สถานที่ทำการ หน่วยงานละ 1 วัน
ค่าใช้จ่าย
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา ซึ่งรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆ ในส่วนของที่ปรึกษา
   หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการภาคเอกชน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบในการเข้าร่วมโครงการ
   15,000 บาท ต่อ 1 หน่วยงาน (เป็นค่าใช้จ่ายสุทธิไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกิจกรรมตลอดโครงการ
 2. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และนำไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง
 3. ผู้บริหารจะต้องจัดสรรบุคลากร (ผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพ - Quality Management Representative QMR และคณะ) และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการดำเนินการจัดทำระบบ
  จนสำเร็จ
 4. ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยื่นขอการรับรอง และต้องดำเนินการ ให้ได้รับการรับรองภายในระยะ
  เวลาอันสมควร
 5. เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกิจการ และถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
  เพื่อเป็นวิทยาทานตามสมควร
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดกรอกแบบตอบรับ แล้วส่งกลับทาง Fax ที่หมายเลข
0 2354 3157, 0 2354 3315

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th