เครื่องหมายมาตรฐาน เครื่องหมายแห่งคุณภาพ

เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ (มอก.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย
กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานประเภทต่างๆ รวม 2 เครื่องหมาย คือ

1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

มาตรฐานทั่วไป
เป็นมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป โดยผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์
สามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ เมื่อสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบ
โรงงาน  กรรมวิธีการผลิต   และทดสอบผลิตภัณฑ์และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว  สำนักงาน ฯ ก็จะ
อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้
 
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

มาตรฐานบังคับ
เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย   และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน
หรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า มาตรฐานบังคับ  ซึ่งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าจะต้อง
ผลิต จำหน่ายและนำเข้าแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตามที่สำนักงาน ฯ  ประกาศกำหนดเท่านั้น หากไม่
กระทำตามจะมีความผิดตามกฎหมายคัดจากเอกสารมาตรฐาน : ข้อมูลทั่วไป
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3428, 0 2202 3431 promote@tisi.go.th

TrueHits