คำนำ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำหนังสือ "มาตรฐาน : ข้อมูล ทั่วไป" ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ทุกท่านในเรื่องของการมาตรฐาน ความหมาย ระดับ และหลักการ ของมาตรฐาน รวมถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ

นอกจากนี้ ท่านจะได้ทราบถึงการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศไทย เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับสาระความรู้สั้นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เกิด ความเข้าใจ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อไป

สารบัญ
ความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน
ระดับมาตรฐาน
หลักการของการมาตรฐาน
ประโยชน์ของการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มีความหมายอย่างไร
เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์

คัดจากเอกสารมาตรฐาน : ข้อมูลทั่วไป
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3428, 0 2202 3431 promote@tisi.go.th

TrueHits