ร า ย ชื่ อ ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

 1. มอก. 1-2513
  ถ่านไฟฉาย

  ยกเลิก 24 สิงหาคม 2518, ดู มอก. 96-2517
 2. มอก. 2-2525
  ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ
 3. มอก. 3-2526
  น้ำปลาพื้นเมือง
 4. มอก. 4 เล่ม 1-2529
  หลอดไฟฟ้า

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2530)
 5. มอก. 4 เล่ม 2-2552
  วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
 6. มอก. 5-2527
  กระสอบปอ
 7. มอก. 6-2524
  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์
 8. มอก. 7-2531
  หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 9. มอก. 8-2549
  น้ำซอสปรุงรส
 10. มอก. 9-2550
  ลูกแบดมินตัน
 11. มอก. 10-2529
  ฟิวส์ก้ามปู

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 พฤศจิกายน 2530)
 12. มอก. 11-2531
  สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2532)
 13. มอก. 11 เล่ม 1-2549
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 14. มอก. 11 เล่ม 2-2549
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
 15. มอก. 11 เล่ม 3-2549
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งถาวร
 16. มอก. 11 เล่ม 4-2549
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งถาวร
 17. มอก. 11 เล่ม 5-2549
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
 18. มอก. 11 เล่ม 101-2549
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
 19. มอก. 12-2530
  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
 20. มอก. 13-2530
  กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 21. มอก. 14-2525
  โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
 22. มอก. 15 เล่ม 1-2547
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2548)
 23. มอก. 15 เล่ม 2-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 2 การทดสอบความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 24. มอก. 15 เล่ม 3-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 3 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 150 และ 75 ไมโครเมตร
 25. มอก. 15 เล่ม 4-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 45 ไมโครเมตร
 26. มอก. 15 เล่ม 5-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 5 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เทอร์บิดิมิเตอร์
 27. มอก. 15 เล่ม 6-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 6 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี
 28. มอก. 15 เล่ม 7-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 7 การทดสอบความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับน้ำ
 29. มอก. 15 เล่ม 8-2514
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 ข้อกำหนดวิธีทดสอบจำนวนน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 30. มอก. 15 เล่ม 9-2518
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 9 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบไวแคต
 31. มอก. 15 เล่ม 10-2518
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 10 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์
 32. มอก. 15 เล่ม 11-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยวิธีออโตเคลฟ
 33. มอก. 15 เล่ม 12-2532
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 34. มอก. 15 เล่ม 13-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 13 วิธีทดสอบหาปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 35. มอก. 15 เล่ม 14-2520
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 14 การทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
 36. มอก. 15 เล่ม 15-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 15 วิธีทดสอบการก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (โดยใช้วิธีเพสต์)
 37. มอก. 15 เล่ม 16-2535
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 38. มอก. 15 เล่ม 17-2516
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 17 การผสมมอร์ตาปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกด้วยเครื่องผสม
 39. มอก. 15 เล่ม 18-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 18 การวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 40. มอก. 15 เล่ม 20-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 20 การใช้วัสดุผสมเพิ่มในการทำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 41. มอก. 15 เล่ม 21-2533
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระในไฮเดรเทดมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 42. มอก. 16-2536
  แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
 43. มอก. 17-2532
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 กันยายน 2533)
 44. มอก. 18-2529
  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก
 45. มอก. 19-2536
  น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 46. มอก. 20-2543
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2547)
 47. มอก. 21-2515
  เครื่องเงิน
 48. มอก. 22-2539
  ผ้าขนหนู
 49. มอก. 23-2521
  บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2522)
 50. มอก. 24-2548
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 พฤษภาคม 2549)
 51. มอก. 25-2516
  ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว
 52. มอก. 26-2516
  ท่อเหล็กกล้าอาบและไม่อาบสังกะสีชนิดต่อด้วยเกลียว

  ยกเลิก 16 พฤศจิกายน 2521 ดู มอก. 276-2532 , มอก. 277-2532 , มอก. 281-2532
 53. มอก. 27-2543
  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 มีนาคม 2545)
 54. มอก. 28-2550
  สบู่ซักล้าง
 55. มอก. 29-2545
  สบู่ถูตัว
 56. มอก. 30-2542
  ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 6 กันยายน 2543)
 57. มอก. 31-2516
  คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 58. มอก. 32-2546
  วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
 59. มอก. 33-2531
  ขนาดกระดาษตัดสำหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน
 60. มอก. 34-2546
  ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
 61. มอก. 35-2516
  ด้ายฝ้ายดิบ
 62. มอก. 36-2516
  กระเบื้องดินเผาบุผนัง

  ยกเลิก 27 มิถุนายน 2529 ดู มอก. 613-2529 และ มอก.614-2529 แทน
 63. มอก. 37-2529
  กระเบื้องดินเผาปูพื้น
 64. มอก. 38-2531
  กระเบื้องดินเผาโมเสก
 65. มอก. 39-2516
  สุรา

  ยกเลิก, 22 พ.ย. 2544
 66. มอก. 40-2527
  ผ้าใบ
 67. มอก. 41-2529
  กรดซัลฟุริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม
 68. มอก. 42-2548
  แปรงสีฟัน
 69. มอก. 43-2536
  ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ
 70. มอก. 44-2516
  น้ำมันรำสำหรับบริโภค
 71. มอก. 45-2552
  ยาสีฟัน
 72. มอก. 46-2516
  ผ้าปอบปลิน
 73. มอก. 47-2533
  น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค
 74. มอก. 48-2516
  น้ำนมข้นหวาน
 75. มอก. 49-2528
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์ก
 76. มอก. 50-2548
  เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
 77. มอก. 51-2530
  สับปะรดกระป๋อง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2531)
 78. มอก. 52-2516
  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 79. มอก. 53-2548
  ไม้ขีดไฟ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 พฤศจิกายน 2549)
 80. มอก. 54-2516
  กระจกแผ่น
 81. มอก. 55-2516
  เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 82. มอก. 56-2552
  น้ำตาลทราย
 83. มอก. 57-2533
  คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก
 84. มอก. 58-2533
  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก
 85. มอก. 59-2516
  อิฐคอนกรีต
 86. มอก. 60-2516
  คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก
 87. มอก. 61-2517
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
 88. มอก. 62-2540
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง
 89. มอก. 63-2523
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
 90. มอก. 64-2517
  ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน
 91. มอก. 65-2517
  ผ้าฝ้ายชีตติง
 92. มอก. 66-2525
  ผ้าลายสอง
 93. มอก. 67-2539
  ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ
 94. มอก. 68-2531
  ลำใยในภาชนะบรรจุ
 95. มอก. 69-2532
  ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ
 96. มอก. 70-2517
  ผักดองผสมบรรจุกระป๋อง
 97. มอก. 71-2532
  ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
 98. มอก. 72-2527
  ถั่วลันเตากระป๋อง
 99. มอก. 73-2517
  เห็ดฟางกระป๋อง
 100. มอก. 74-2529
  ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
 101. มอก. 75-2548
  ปุ๋ย
 102. มอก. 76-2517
  ลวดหนามเคลือบสังกะสี
 103. มอก. 77-2545
  อิฐก่อสร้างสามัญ
 104. มอก. 78-2549
  ผงซักฟอก

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 กรกฎาคม 2551)
 105. มอก. 79-2529
  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่
 106. มอก. 80-2550
  ปูนซีเมนต์ผสม
 107. มอก. 81-2548
  ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
 108. มอก. 82-2527
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิไวนิลฟอร์มัล
 109. มอก. 83-2527
  น้ำส้มสายชู
 110. มอก. 84-2552
  ชอล์กสำหรับกระดานดำ
 111. มอก. 85-2548
  ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 มกราคม 2551)
 112. มอก. 86-2522
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก

  มอก.86-2517 แก้ไขครั้งที่ 1, 1 พ.ค. 2523, ยกเลิก พ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจาฯ, ดู มอก. 85-2548
 113. มอก. 87-2521
  สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์
 114. มอก. 88-2517
  สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
 115. มอก. 89-2530
  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง
 116. มอก. 90-2530
  กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
 117. มอก. 91-2539
  เกลือบริโภค

  มอก.91-2517 ยกเลิกและกำหนด, 22 ก.ค. 2536 มอก.91-2536 แก้ไขครั้งที่ 1 มอก.91-2539 ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจาฯ ดู มอก. 2085-2544 และ มอก. 2086-2544 แทน
 118. มอก. 92-2536
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง
 119. มอก. 93-2532
  แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง
 120. มอก. 94-2517
  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล

  ยกเลิก, 26 มกราคม 2536 ดู มอก.1131
 121. มอก. 95-2540
  ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 30 มีนาคม 2546)
 122. มอก. 96-2549
  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป
 123. มอก. 97-2536
  ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 124. มอก. 98-2517
  ข้าวโพดครีมกระป๋อง
 125. มอก. 99-2549
  น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
 126. มอก. 100-2549
  น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
 127. มอก. 101-2549
  น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
 128. มอก. 102-2528
  อิฐกลวงรับน้ำหนัก
 129. มอก. 103-2528
  อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก
 130. มอก. 104-2517
  คาร์บอนไดออกไซด์

  ยกเลิก, 20 พฤศจิกายน 2527, ดู มอก.539 และ มอก.568 แทน
 131. มอก. 105-2539
  คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง)
 132. มอก. 106-2517
  ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำ

  ยกเลิก 31 กรกฎาคม 2529 ดู มอก. 621-2529 , มอก. 622-2529
 133. มอก. 107-2533
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
 134. มอก. 108-2517
  วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินผ้าเป็นผืนยาว
 135. มอก. 109-2517
  วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต
 136. มอก. 110-2517
  วิธีทดสอบการหดแห้งของคอนกรีตบล๊อก
 137. มอก. 111-2538
  ผ้าถักวงกลม
 138. มอก. 112-2549
  น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
 139. มอก. 113-2526
  ตะปูเหล็กหัวกลมแบน
 140. มอก. 114-2526
  ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ
 141. มอก. 115-2529
  กุ้งเยือกแข็ง
 142. มอก. 116-2529
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

  มอก.116-2517 ยกเลิกและกำหนด, 1 ก.ย. 2529 มอก. 116-2529 ยกเลิก 22 พฤศจิกายน 2537
 143. มอก. 117-2517
  สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์
 144. มอก. 118-2522
  สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์
 145. มอก. 119-2517
  สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์
 146. มอก. 120-2540
  ผ้าห่มนอน
 147. มอก. 121 เล่ม 1-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 1 ความคงทนของสีต่อแสง (แสงแดด)
 148. มอก. 121 เล่ม 2-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก)
 149. มอก. 121 เล่ม 3-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือสบู่โซดา
 150. มอก. 121 เล่ม 4-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
 151. มอก. 121 เล่ม 5-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู
 152. มอก. 121 เล่ม 6-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 6 ขนาดเส้นด้าย
 153. มอก. 121 เล่ม 7-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 7 เกลียวของเส้นด้าย
 154. มอก. 121 เล่ม 8-2553
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 8 แรงดึงและการยืดที่ทำให้เส้นด้ายขาด
 155. มอก. 121 เล่ม 9-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุด โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
 156. มอก. 121 เล่ม 10-2553
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 10 ความกว้างของผ้า
 157. มอก. 121 เล่ม 11-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 11 ความยาวของผ้าทอหรือผ้าถัก
 158. มอก. 121 เล่ม 12-2553
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 12 มวลของผ้าต่อหน่วยความยาว และมวลของผ้าต่อหน่วยพื้นที่
 159. มอก. 121 เล่ม 13-2553
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 13 จำนวนเส้นด้ายต่อหนึ่งหน่วยความยาวของผ้าทอ
 160. มอก. 121 เล่ม 14-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 14 การประเมินการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี โดยใช้เกรย์สเกลและเครื่องมือ
 161. มอก. 121 เล่ม 15-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย
 162. มอก. 121 เล่ม 16-2553
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 16 แรงดึงสูงสุดของผ้าโดยวิธีแกรบ
 163. มอก. 121 เล่ม 17-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 17 ความต้านแรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตราการยืดตัวคงที่
 164. มอก. 121 เล่ม 18-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 18 ความต้านแรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแบบเอลเมนดอร์ฟ
 165. มอก. 121 เล่ม 19-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 19 ความต้านแรงดันทะลุและระยะโป่งทะลุโดยวิธีไดอะแฟรม
 166. มอก. 121 เล่ม 20-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 20 การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าเมื่อแช่น้ำเย็น
 167. มอก. 121 เล่ม 21-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง
 168. มอก. 121 เล่ม 22-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 22 การต้านการเปียกน้ำของผิวผ้าโดยวิธีพ่นน้ำ
 169. มอก. 121 เล่ม 23-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 23 ความต้านน้ำซึมโดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิต
 170. มอก. 121 เล่ม 24-2525
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 24 ความหนาของผ้า
 171. มอก. 121 เล่ม 25-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 25 ความคงทนของสีต่อน้ำ
 172. มอก. 121 เล่ม 26-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 26 ส่วนผสมของเส้นใย 2 ชนิด
 173. มอก. 121 เล่ม 27-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 27 แรงดึงตะเข็บของผ้าและวัสดุสิ่งทอ
 174. มอก. 121 เล่ม 28-2552
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 28 ความต้านทานการลื่นของเส้นด้ายในผ้าทอที่ตะเข็บ
 175. มอก. 122-2518
  ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยปลาสติก
 176. มอก. 123-2524
  กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ
 177. มอก. 124-2518
  สายพานแบนส่งกำลัง
 178. มอก. 125-2529
  ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
 179. มอก. 126-2548
  ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
 180. มอก. 127-2536
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น
 181. มอก. 128-2549
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
 182. มอก. 129-2530
  หมุดย้ำสำหรับงานทั่วไป
 183. มอก. 130-2518
  ขนาดแฟ้มปก แฟ้มยึด และแฟ้มแขวน
 184. มอก. 131-2523
  รองเท้าแตะฟองน้ำ
 185. มอก. 132-2528
  รองเท้าผ้าใบ
 186. มอก. 133-2518
  ปูนซีเมนต์ขาว
 187. มอก. 134-2531
  แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก
 188. มอก. 135-2552
  ด้ายเย็บฝ้าย
 189. มอก. 136-2539
  เงาะในภาชนะบรรจุ
 190. มอก. 137-2518
  พรมปักปุย
 191. มอก. 138-2535
  ลวดผูกเหล็ก
 192. มอก. 139-2530
  หนังพื้นชั้นใน
 193. มอก. 140-2530
  หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาด
 194. มอก. 141-2518
  หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง
 195. มอก. 142-2530
  ปลาทูนากระป๋อง
 196. มอก. 143-2518
  มาการีน
 197. มอก. 144-2518
  ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
 198. มอก. 145-2549
  สมุดนักเรียน
 199. มอก. 146-2536
  สายพานตัววีส่งกำลัง
 200. มอก. 147-2530
  สายพานลำเลียง
 201. มอก. 148-2518
  ออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

  ยกเลิก, 30 พฤศจิกายน 2527, ดู มอก.540 และ มอก.541 แทน
 202. มอก. 149-2550
  เชลแล็กวาร์นิช
 203. มอก. 150-2549
  โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
 204. มอก. 151-2539
  การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 205. มอก. 152-2539
  เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป
 206. มอก. 153-2540
  อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก
 207. มอก. 154-2518
  อิฐกลวงทำพื้น
 208. มอก. 155-2532
  น้ำหวานเข้มข้น
 209. มอก. 156-2518
  พิวเตอร์
 210. มอก. 157-2518
  เครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบชนิดวิเทรียสไชนา และเออร์เทนแวร์

  ยกเลิก, 28 ต.ค. 2531, ดู มอก.791 ถึง มอก.797 แทน
 211. มอก. 158-2518
  กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
 212. มอก. 159-2518
  เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป และขนาดที่เลือกสำหรับหมุดเกลียว สลักเกลียว และแป้นเกลียว
 213. มอก. 160-2528
  วิธีชักตัวอย่างและทดสอบหนังฟอก
 214. มอก. 161-2518
  วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินเส้นด้ายและเชือกเส้นเล็ก
 215. มอก. 162-2541
  แชมพู
 216. มอก. 163-2535
  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน
 217. มอก. 164-2518
  แผ่นชิ้นไม้อัด : ความหนาแน่นปานกลาง

  ยกเลิก, 5กันยายน 2532, ดู มอก.876 และ มอก.877 แทน
 218. มอก. 165-2542
  สารส้ม
 219. มอก. 166-2549
  เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
 220. มอก. 167-2528
  อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย
 221. มอก. 168-2546
  อิฐประดับ
 222. มอก. 169-2519
  อิฐกลวงประดับ
 223. มอก. 170-2550
  กระดาษเหนียว
 224. มอก. 171-2530
  สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองข้าง
 225. มอก. 172-2530
  กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น
 226. มอก. 173-2529
  ยางฟองน้ำลาเทกซ์
 227. มอก. 174-2525
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิยูรีเทน
 228. มอก. 175-2529
  ไนโตรเจน
 229. มอก. 176-2533
  น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค
 230. มอก. 177-2519
  น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค
 231. มอก. 178-2549
  แผ่นไม้อัด
 232. มอก. 179-2540
  ผ้าไหม
 233. มอก. 180-2532
  แผ่นใยไม้อัดแข็ง
 234. มอก. 181-2530
  กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
 235. มอก. 182-2545
  สำลีที่ใช้ในการแพทย์
 236. มอก. 183-2547
  โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 18 กันยายน 2549)
 237. มอก. 184-2527
  หนังซับใน
 238. มอก. 185-2527
  หนังพื้นรองเท้า
 239. มอก. 186-2529
  หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครม
 240. มอก. 187-2519
  น้ำผลไม้สควอช
 241. มอก. 188-2547
  ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
 242. มอก. 189-2519
  ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก
 243. มอก. 190-2519
  นมแปลงไขมัน
 244. มอก. 191-2531
  ตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น
 245. มอก. 192-2549
  บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
 246. มอก. 193-2519
  ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 247. มอก. 194-2535
  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
 248. มอก. 195-2536
  วิธีทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์
 249. มอก. 196-2536
  กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 กันยายน 2537)
 250. มอก. 197-2536
  กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 กันยายน 2537)
 251. มอก. 198-2536
  กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 กันยายน 2537)
 252. มอก. 199-2534
  ซิป
 253. มอก. 200-2536
  ลวดเสียบกระดาษ
 254. มอก. 201-2520
  รูที่มีระยะเว้นบวกสำหรับชิ้นส่วนรูปทรงกระบอก
 255. มอก. 202 เล่ม 1-2548
  ปูนไลม์ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลม์และหินปูน
 256. มอก. 202 เล่ม 2-2547
  ปูนไลม์ เล่ม 2 วิธีปฏิบัติในการชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปูนไลม์และผลิตภัณฑ์หินปูน
 257. มอก. 203-2520
  น้ำมันมะพร้าว
 258. มอก. 204-2527
  หนังดิบ
 259. มอก. 205-2530
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน
 260. มอก. 206-2520
  หมุดย้ำเหล็กสำหรับหม้อน้ำและเรือเดินทะเล
 261. มอก. 207-2530
  คลอรีนเหลว
 262. มอก. 208-2521
  ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี
 263. มอก. 209-2532
  เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย
 264. มอก. 210-2520
  วิธีเขียนแบบทั่วไป : ทางเครื่องกล
 265. มอก. 210 เล่ม 2-2525
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 2 ภาพเฟือง
 266. มอก. 210 เล่ม 3-2525
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 3 ภาพสปริง
 267. มอก. 210 เล่ม 4-2525
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 4 สัญลักษณ์การเชื่อม
 268. มอก. 210 เล่ม 5-2526
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 5 วิธีระบุความหยาบละเอียดของผิวงานในแบบ
 269. มอก. 210 เล่ม 6-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 6 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : สัญลักษณ์และการระบุในแบบ
 270. มอก. 210 เล่ม 7-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 7 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : สัดส่วนและมิติของสัญลักษณ์
 271. มอก. 210 เล่ม 8-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 8 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : เดตัมและระบบเดตัม
 272. มอก. 210 เล่ม 9-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 9 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : หลักการวัสดุสูงสุด
 273. มอก. 211-2527
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กรีดซ้ำ

  มอก.211-2520 แก้ไขครั้งที่ 1, 1 ต.ค. 2524 มอก.211-2524 ยกเลิกและกำหนด, 1 มี.ค. 2528 มอก.211-2527 ยกเลิก, มีผลตั้งแต่ 8 ต.ค. 2547
 274. มอก. 212-2520
  ผ้าคลัตช์สำหรับรถยนต์
 275. มอก. 213-2552
  คอนกรีตผสมเสร็จ
 276. มอก. 214-2530
  กระดาษชำระ
 277. มอก. 215-2530
  กระดาษเช็ดหน้า
 278. มอก. 216-2524
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
 279. มอก. 217-2549
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม
 280. มอก. 218-2520
  อะลูมิเนียมชุบผิว
 281. มอก. 219-2552
  แผ่นยิปซัม
 282. มอก. 220-2536
  ผงขัด
 283. มอก. 221-2541
  ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
 284. มอก. 222-2539
  น้ำยาดัดผม
 285. มอก. 223-2543
  วัสดุจำพวกปูนไลม์เกษตรกรรม
 286. มอก. 224-2533
  ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
 287. มอก. 225-2542
  ไฮโปคลอไรต์
 288. มอก. 226-2525
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน้ำยาโพลิเอสเตอร์
 289. มอก. 227-2525
  ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน
 290. มอก. 228-2541
  แถบกาวเซลโลเฟน
 291. มอก. 229-2540
  อะเซทิลีน
 292. มอก. 230-2550
  หน่วยเอสไอและข้อแนะนำการใช้พหุคูณรวมทั้งการใช้หน่วยอื่น
 293. มอก. 231-2528
  หัวเทียน
 294. มอก. 232-2527
  หนังเฟอร์นิเจอร์
 295. มอก. 233-2520
  ผลิตภัณฑ์ครั่ง
 296. มอก. 234-2548
  ลิปสติก
 297. มอก. 235 เล่ม 1-2550
  ปริมาณและหน่วย เล่ม 1 ปริภูมิและเวลา
 298. มอก. 235 เล่ม 2-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 2 ปริมาณและหน่วยของปรากฏการณ์เป็นคาบและที่เกี่ยวข้อง
 299. มอก. 235 เล่ม 3-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 3 ปริมาณและหน่วยทางกลศาสตร์
 300. มอก. 235 เล่ม 4-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 4 ปริมาณและหน่วยทางความร้อน
 301. มอก. 235 เล่ม 5-2525
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 5 ปริมาณและหน่วยทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 302. มอก. 235 เล่ม 6-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 6 ปริมาณและหน่วยของแสงและการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับแสง
 303. มอก. 235 เล่ม 7-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 7 ปริมาณและหน่วยทางสวนศาสตร์
 304. มอก. 235 เล่ม 8-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 8 ปริมาณและหน่วยของเคมีกายภาพและฟิสิกส์ของโมเลกุล
 305. มอก. 235 เล่ม 9-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 9 ปริมาณและหน่วยทางอะตอมิกฟิสิกส์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์
 306. มอก. 235 เล่ม 10-2528
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 10 ปริมาณและหน่วยของปฏิกิริยานิวเคลียร์และการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนได้
 307. มอก. 235 เล่ม 11-2527
  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
 308. มอก. 235 เล่ม 12-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 12 ตัวแปรเสริมไร้มิติ
 309. มอก. 235 เล่ม 13-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 13 ปริมาณและหน่วยของฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 310. มอก. 235 เล่ม 14-2531
  นิยามศัพท์มาตรวิทยา
 311. มอก. 236-2548
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
 312. มอก. 237-2552
  แหวนยางสำหรับท่อน้ำ
 313. มอก. 238-2520
  ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี
 314. มอก. 239-2530
  กระดาษเช็ดมือ
 315. มอก. 240-2530
  กระดาษเช็ดปาก
 316. มอก. 241-2543
  ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง
 317. มอก. 242-2533
  ซอสพริก
 318. มอก. 243-2520
  วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง
 319. มอก. 244 เล่ม 1-2520
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 1 การทดสอบความแข็งวิกเกอร์สสำหรับเหล็กกล้า
 320. มอก. 244 เล่ม 2-2520
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 2 การทดสอบความแข็งบริเนลล์สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
 321. มอก. 244 เล่ม 3-2520
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 3 การทดสอบความแข็งรอกเวลล์สำหรับเหล็กกล้า สเกล B และ C
 322. มอก. 244 เล่ม 4-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 4 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)
 323. มอก. 244 เล่ม 5-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 5 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางโดยการดึง
 324. มอก. 244 เล่ม 6-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 6 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดึง
 325. มอก. 244 เล่ม 7-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง
 326. มอก. 244 เล่ม 8-2522
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 8 การทดสอบการกระแทกชาร์ปีสำหรับเหล็กกล้ารอยบากรูป U
 327. มอก. 244 เล่ม 9-2522
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 9 การทดสอบการกระแทกอิซอดสำหรับเหล็กกล้า
 328. มอก. 244 เล่ม 10-2524
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 10 การทดสอบความแข็งรอกเวลล์ สเกล A
 329. มอก. 244 เล่ม 11-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 11 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง (ทั่วไป)
 330. มอก. 244 เล่ม 12-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 12 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแถบโดยการดัดโค้ง
 331. มอก. 244 เล่ม 13-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 13 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง
 332. มอก. 244 เล่ม 14-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 14 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแถบโดยการดัดโค้งแบบดัดกลับ
 333. มอก. 244 เล่ม 15-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 15 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดัดโค้งแบบดัดกลับ
 334. มอก. 244 เล่ม 16-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 16 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการบิด
 335. มอก. 245-2520
  ไฟฉาย
 336. มอก. 246-2539
  มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ
 337. มอก. 247-2552
  ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์
 338. มอก. 248-2531
  ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง
 339. มอก. 249-2540
  ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว
 340. มอก. 250-2520
  ที่นั่งส้วมดินเผาเคลือบประเภทนั่งยองชนิดวิเทรียสไชนาและเออร์เทนแวร์

  ยกเลิก 28 ตุลาคม 2531, ดู มอก.791 ถึง มอก.797
 341. มอก. 251-2545
  ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผลและผ้าซับ
 342. มอก. 252-2521
  น้ำซีอิ๊ว
 343. มอก. 253-2521
  แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
 344. มอก. 254-2529
  โครงรถจักรยาน
 345. มอก. 255-2521
  กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ
 346. มอก. 256-2540
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา
 347. มอก. 257-2549
  น้ำบริโภค
 348. มอก. 257 เล่ม 1-2521
  น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

  ยกเลิก, พ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจา, ดู มอก.257-2549 แทน
 349. มอก. 257 เล่ม 2-2521
  น้ำบริโภค เล่ม 2 การวิเคราะห์และทดสอบ
 350. มอก. 258-2521
  แหวนรองแบบเรียบ
 351. มอก. 259-2521
  แหวนรองแบบสปริง
 352. มอก. 260-2521
  แหวนรองแบบฟัน
 353. มอก. 261-2521
  ขนาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  ยกเลิก, 28 ตุลาคม 2531, ดู มอก.784 แทน
 354. มอก. 262-2521
  ขนาดกระดาษก่อนตัดริม
 355. มอก. 263-2521
  แยม เยลลี และมาร์มาเลด
 356. มอก. 264-2521
  กุ้งกระป๋อง
 357. มอก. 265-2521
  ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง

  ยกเลิก, เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 221-2541
 358. มอก. 266-2543
  การทำรหัสสำหรับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
 359. มอก. 267-2528
  วงล้อรถจักรยาน
 360. มอก. 268-2521
  กลูโคสซีรัป
 361. มอก. 269-2521
  เนื้อมะพร้าวแห้ง
 362. มอก. 270-2521
  เดกซโตรสโมโนไฮเดรต
 363. มอก. 271-2548
  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 364. มอก. 272-2549
  สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
 365. มอก. 273-2521
  อะซีโตน
 366. มอก. 274-2521
  แป้งมันสำปะหลัง
 367. มอก. 275-2521
  กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
 368. มอก. 276-2532
  ท่อเหล็กกล้า
 369. มอก. 277-2532
  ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
 370. มอก. 278-2521
  กระดาษเซลลูโลสวัดดิง
 371. มอก. 279-2525
  ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน
 372. มอก. 280-2529
  ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน
 373. มอก. 281-2532
  เกลียวท่อเหล็กกล้าสำหรับงานท่อน้ำและงานท่อทั่วไป
 374. มอก. 282-2521
  คอร์นบีฟกระป๋อง
 375. มอก. 283-2534
  กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์
 376. มอก. 284-2530
  อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ
 377. มอก. 285 เล่ม 1-2552
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 1 การชักตัวอย่าง
 378. มอก. 285 เล่ม 2-2553
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2 การตรวจและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ
 379. มอก. 285 เล่ม 3-2553
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 3 แผ่นทดสอบและการเตรียม
 380. มอก. 285 เล่ม 4-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 4 การเคลือบ
 381. มอก. 285 เล่ม 5-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 5 การหาความหนาของฟิล์ม
 382. มอก. 285 เล่ม 6-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
 383. มอก. 285 เล่ม 7-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
 384. มอก. 285 เล่ม 8-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 8 การหาความละเอียด
 385. มอก. 285 เล่ม 9-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้ว
 386. มอก. 285 เล่ม 10-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
 387. มอก. 285 เล่ม 11-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ
 388. มอก. 285 เล่ม 12-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ
 389. มอก. 285 เล่ม 13-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี
 390. มอก. 285 เล่ม 14-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืด
 391. มอก. 285 เล่ม 15-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตา
 392. มอก. 285 เล่ม 16-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 16 การเปรียบเทียบอัตราส่วนความผิดแผกของสีประเภทเดียวกันที่มีสีเหมือนกัน
 393. มอก. 285 เล่ม 17-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 17 การวัดความเงาของฟิล์มสีต่าง ๆ ยกเว้นสีบรอนซ์ที่ 20 60 และ 85 องศา
 394. มอก. 285 เล่ม 18-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
 395. มอก. 285 เล่ม 19-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
 396. มอก. 285 เล่ม 20-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 20 ความทนทานต่อการเช็ดล้าง
 397. มอก. 285 เล่ม 21-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 21 ความทนทานต่อเชื้อรา
 398. มอก. 285 เล่ม 22-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ
 399. มอก. 285 เล่ม 23-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว
 400. มอก. 285 เล่ม 24-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน
 401. มอก. 285 เล่ม 25-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
 402. มอก. 285 เล่ม 26-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 26 ระยะเวลาขอบเปียก
 403. มอก. 285 เล่ม 27-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี
 404. มอก. 285 เล่ม 28-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
 405. มอก. 285 เล่ม 29-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟ
 406. มอก. 285 เล่ม 30-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
 407. มอก. 285 เล่ม 31-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 31 การเกิดฝา
 408. มอก. 285 เล่ม 32-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 32 การทดสอบการขูดขีด
 409. มอก. 285 เล่ม 33-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 33 การหาปริมาณโลหะอลูมิเนียม
 410. มอก. 285 เล่ม 34-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 34 การหาปริมาณผงสี
 411. มอก. 285 เล่ม 35-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 35 การหาปริมาณตะกั่วแดงในผงสี
 412. มอก. 285 เล่ม 36-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 36 การหาปริมาณไอร์ออน (III) ออกไซด์ในผงสี
 413. มอก. 285 เล่ม 37-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 37 การหาปริมาณซิงก์โครเมตและซิงก์ออกไซด์ในผงสี
 414. มอก. 285 เล่ม 38-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 38 การดูดซึม
 415. มอก. 285 เล่ม 39-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 39 การทดสอบด้วยมีด
 416. มอก. 285 เล่ม 40-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 40 การหาสิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
 417. มอก. 285 เล่ม 41-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 41 การหาผงหยาบและฝา
 418. มอก. 285 เล่ม 42-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 42 ความทนละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่อง
 419. มอก. 285 เล่ม 43-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 43 ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
 420. มอก. 285 เล่ม 44-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 44 ระยะเวลาการแห้งของสีจราจร
 421. มอก. 285 เล่ม 45-2531
  นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
 422. มอก. 285 เล่ม 46-2539
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 46 ความทนแรงกระแทก
 423. มอก. 285 เล่ม 47-2540
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง
 424. มอก. 285 เล่ม 48-2539
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 48 การวัดของเหลวโปร่งใส (สเกลสีการ์ดเนอร์)
 425. มอก. 285 เล่ม 49-2539
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 49 การวัดความหนือของของเหลวโปร่งใสโดยวิธีจับเวลาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
 426. มอก. 285 เล่ม 50-2549
  วิธีทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 50 ความติดแน่นโดยวิธีดึง
 427. มอก. 285 เล่ม 51-2549
  วิธีทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 51 ความทนละอองน้ำเกลือ
 428. มอก. 286-2521
  การทำภาพเครื่องหมายเพื่อการยกขนพัสดุหรือสินค้า : สัญลักษณ์ทั่วไป
 429. มอก. 287-2533
  กระดาษพิมพ์และเขียน
 430. มอก. 288-2535
  น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค
 431. มอก. 289-2521
  ลิ่มและร่องลิ่ม
 432. มอก. 290-2521
  ใบเลื่อยตัดโลหะ
 433. มอก. 291 เล่ม 1-2530
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
 434. มอก. 291 เล่ม 2-2530
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น B (เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์)
 435. มอก. 291 เล่ม 3-2530
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 3 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
 436. มอก. 292-2522
  เนื้อปูกระป๋อง
 437. มอก. 293-2541
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ธันวาคม 2542)
 438. มอก. 294-2522
  เครื่องสำอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอล
 439. มอก. 295-2547
  ผ้าอนามัยใช้ภายนอก
 440. มอก. 296-2522
  บรรยากาศสำหรับปรับสภาพและทดสอบและอุณหภูมิอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน
 441. มอก. 297-2529
  พริกไทย
 442. มอก. 298-2522
  แผ่นอะคริลิก
 443. มอก. 299-2525
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน้ำยาโพลิเอสเตอร์-อิมีด
 444. มอก. 300-2531
  สลักโซ่ตีนตะขาบ
 445. มอก. 301-2531
  ปลอกสลักโซ่ตีนตะขาบ
 446. มอก. 302-2531
  ข้อโซ่ตีนตะขาบ
 447. มอก. 303-2548
  ทองรูปพรรณ
 448. มอก. 304-2524
  เมนทอล
 449. มอก. 305-2522
  มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ
 450. มอก. 306-2541
  วงล้อรถจักรยานยนต์
 451. มอก. 307-2522
  เดกซโตรสอันไฮดรัส
 452. มอก. 308-2522
  ทองแดงสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : ลวดกลม
 453. มอก. 309-2525
  ยาจุดกันยุง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2526)
 454. มอก. 310-2522
  ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน
 455. มอก. 311-2522
  ซี่ล้อรถจักรยาน
 456. มอก. 312-2522
  น้ำมันเปปเปอร์มินต์
 457. มอก. 313-2531
  มุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง
 458. มอก. 314-2522
  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินการตรวจรับตัวยึด
 459. มอก. 315-2548
  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
 460. มอก. 316-2537
  แคลเซียมคาร์ไบด์
 461. มอก. 317-2522
  มือจับรถจักรยาน
 462. มอก. 318-2552
  ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซค์
 463. มอก. 319-2541
  ปูนไลม์อุตสาหกรรม

  มอก.319-2522 ยกเลิกและกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2541 มอก.319-2541 ยกเลิก, พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศราชกิจจาฯ, ดู มอก. 319 เล่ม 1-2551, มอก. 319 เล่ม 2-2551, มอก. 319 เล่ม 3-2551
 464. มอก. 319 เล่ม 1-2551
  ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
 465. มอก. 319 เล่ม 2-2551
  ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
 466. มอก. 319 เล่ม 3-2551
  ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน
 467. มอก. 320-2522
  เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
 468. มอก. 321-2530
  กระดาษทำลูกฟูก
 469. มอก. 322-2522
  แท่งมีดเหล็กกล้าความเร็วสูง
 470. มอก. 323-2522
  ปลาหมึกแห้งปรุงรส
 471. มอก. 324-2522
  ซี่ล้อรถจักรยานยนต์
 472. มอก. 325-2532
  อะลูมิเนียมเปลว
 473. มอก. 326-2525
  ลูกถ้วยยึดสาย : ปอร์ซเลน
 474. มอก. 327-2538
  สีเคลือบเงา
 475. มอก. 328-2551
  สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้
 476. มอก. 329-2542
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
 477. มอก. 330-2530
  มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
 478. มอก. 331-2523
  อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง
 479. มอก. 332-2537
  เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 มีนาคม 2538)
 480. มอก. 333-2546
  คาร์บอนแบล็กสำหรับอุตสาหกรรมยาง
 481. มอก. 334-2528
  โซ่รถจักรยานยนต์
 482. มอก. 335 เล่ม 1-2523
  วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา เล่ม 1 อาหารกระป๋อง
 483. มอก. 336-2538
  กลีเซอรีนดิบ
 484. มอก. 337-2545
  กลีเซอรีนบริสุทธิ์
 485. มอก. 338 เล่ม 1-2530
  หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
 486. มอก. 338 เล่ม 2-2530
  หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
 487. มอก. 339 เล่ม 1-2523
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 1 หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้น
 488. มอก. 339 เล่ม 2-2523
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 2 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในและเกลียวนอกคุณภาพปานกลาง
 489. มอก. 339 เล่ม 3-2523
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 3 ความเบี่ยงเบนในการทำเกลียว
 490. มอก. 339 เล่ม 4-2551
  เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 4 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวนอกเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อให้คู่กับเกลียวใน ซึ่งผ่านการกัดเกลียวแล้วมีตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน H หรือ G หลังการเคลือบสังกะสี
 491. มอก. 339 เล่ม 5-2551
  เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 5 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในเพื่อให้คู่กับเกลียวนอกเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนซึ่งมีขนาดสูงสุดของตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน h ก่อนการเคลือบสังกะสี
 492. มอก. 340-2528
  ท่อไอเสียรถยนต์
 493. มอก. 341-2543
  ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2544)
 494. มอก. 342-2523
  บังโคลนรถจักรยาน
 495. มอก. 343-2523
  ก๊อกน้ำ
 496. มอก. 344-2549
  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 13 กรกฎาคม 2551)
 497. มอก. 345-2523
  ตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงาน
 498. มอก. 346-2552
  ปากกาลูกลื่น
 499. มอก. 347-2552
  ไส้ปากกาลูกลื่น
 500. มอก. 348-2540
  เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 6 ธันวาคม 2541)
 501. มอก. 349-2548
  เหล็กลวดคาร์บอนสูง
 502. มอก. 350-2523
  กลูโคสซีรัปผง
 503. มอก. 351-2527
  โซ่รถจักรยาน
 504. มอก. 352-2523
  ตะเกียบหน้ารถจักรยาน
 505. มอก. 353-2532
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
 506. มอก. 354-2528
  ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน
 507. มอก. 355-2526
  ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง
 508. มอก. 356-2531
  น้ำมันเครื่อง
 509. มอก. 356 เล่ม 2-2541
  น้ำมันเครื่อง ( เล่ม2)
 510. มอก. 357-2551
  สีรองพื้นสำหรับงานไม้
 511. มอก. 358-2551
  การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ ความจุไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร
 512. มอก. 359-2530
  ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ
 513. มอก. 360-2530
  กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม้
 514. มอก. 361-2524
  ยางประสานสำหรับแบตเตอรี่
 515. มอก. 362-2548
  ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ
 516. มอก. 363-2524
  ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2 000 ถึง 4 000
 517. มอก. 364-2524
  จานโซ่และขาจานโซ่รถจักรยาน
 518. มอก. 365-2532
  ตะกั่วบัดกรี : แท่ง
 519. มอก. 366-2547
  เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 ธันวาคม 2548)
 520. มอก. 367 เล่ม 1-2532
  ยางรถยนต์ เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ
 521. มอก. 367 เล่ม 2-2532
  ยางรถยนต์ เล่ม 2 ขนาดและการรับน้ำหนัก
 522. มอก. 368-2538
  หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
 523. มอก. 369-2539
  หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2540)
 524. มอก. 370-2552
  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 สิงหาคม 2553)
 525. มอก. 371-2530
  แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน
 526. มอก. 372-2541
  เงาะสอดไส้สับปะรดในภาชนะบรรจุ
 527. มอก. 373-2524
  แป้งสาลีชนิดทำเค้ก
 528. มอก. 374-2524
  แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง
 529. มอก. 375-2524
  แป้งสาลีชนิดเอนกประสงค์
 530. มอก. 376-2524
  หมุดเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม : ผลิตภัณฑ์ขั้น A
 531. มอก. 377-2524
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของสลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และสลักเกลียวปล่อยสองข้าง
 532. มอก. 378-2531
  กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
 533. มอก. 379-2543
  กระเบื้องหินขัดปูพื้น
 534. มอก. 380-2534
  ขนาดซองเอกสาร
 535. มอก. 381-2543
  หน้าจานเหล็กหล่อ
 536. มอก. 381 เล่ม 1-2524
  หน้าจานเส้นท่อสำหรับใช้กับงานทั่วไป เล่ม 1 มิติการประสาน

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 381-2543
 537. มอก. 381 เล่ม 2-2524
  หน้าจานเส้นท่อสำหรับใช้กับงานทั่วไป เล่ม 2 รูปร่างและมิติของผิวหน้าจานด้านรับความดัน

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 381-2543
 538. มอก. 382-2531
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ
 539. มอก. 383-2529
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง
 540. มอก. 384-2543
  หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 541. มอก. 385-2524
  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
 542. มอก. 386-2531
  เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
 543. มอก. 387-2524
  ขนาดเสื้อผ้าชั้นในสำเร็จรูปของหญิงและเด็กหญิง

  ยกเลิก 28 ตุลาคม 2531 ดู มอก. 784
 544. มอก. 388-2534
  หม้อน้ำรถยนต์
 545. มอก. 389-2531
  สีรองพื้นตะกั่วแดงสำหรับพื้นผิวเหล็กและเหล็กกล้า

  มอก.389-2524 แก้ไขครั้งที่ 1, 180 วัน นับแต่ 24 ก.ย. 2531 มอก.389-2531 ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 546. มอก. 390-2552
  สีอะลูมิเนียม
 547. มอก. 391-2524
  นมผง
 548. มอก. 392-2529
  เคตชัปมะเขือเทศ
 549. มอก. 393-2548
  ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
 550. มอก. 394-2524
  กากน้ำตาลชนิดผลิตผลพลอยได้
 551. มอก. 395-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
 552. มอก. 396-2549
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
 553. มอก. 397-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง
 554. มอก. 398-2537
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
 555. มอก. 399-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น
 556. มอก. 400-2549
  เส้นหมี่
 557. มอก. 401-2534
  สีรองพื้นซิงก์โครเมต
 558. มอก. 402-2532
  แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง
 559. มอก. 403-2532
  แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก
 560. มอก. 404-2540
  ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว
 561. มอก. 405-2525
  หลักเกณฑ์การจัดทำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว
 562. มอก. 406-2525
  อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติทั่วไป
 563. มอก. 407-2525
  อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม
 564. มอก. 408-2525
  ทองแดงสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นและแท่ง
 565. มอก. 409-2525
  วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
 566. มอก. 410-2525
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด
 567. มอก. 411-2525
  หมุดเกลียวหัวแบนผ่า
 568. มอก. 412-2525
  หมุดเกลียวหัวจมแบนผ่า
 569. มอก. 413-2525
  หมุดเกลียวหัวจมนูนผ่า
 570. มอก. 414-2525
  หมุดเกลียวหัวกะทะผ่า
 571. มอก. 415-2551
  สีจราจร
 572. มอก. 416-2548
  ฉนวนไฟฟ้า-การจัดประเภททางความร้อน
 573. มอก. 417-2548
  ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
 574. มอก. 418-2525
  โซ่ส่งกำลัง
 575. มอก. 419-2525
  เกลียวสำหรับรถจักรยาน
 576. มอก. 420-2540
  ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 30 มีนาคม 2546)
 577. มอก. 421-2525
  ไม้แปรรูป : ข้อกำหนดทั่วไป
 578. มอก. 422-2530
  ไม้สักแปรรูป
 579. มอก. 423-2530
  ไม้กระยาเลยแปรรูป
 580. มอก. 424-2530
  ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
 581. มอก. 425-2525
  สับปะรดเยือกแข็ง
 582. มอก. 426-2525
  ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
 583. มอก. 427-2531
  ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ
 584. มอก. 428-2525
  ปลาหมึกเยือกแข็ง
 585. มอก. 429-2548
  น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
 586. มอก. 430-2525
  หอยลายกระป๋อง
 587. มอก. 431-2529
  ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก
 588. มอก. 432-2529
  ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป
 589. มอก. 433-2539
  โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม
 590. มอก. 434-2525
  ปลาหมึกกระป๋อง
 591. มอก. 435-2548
  ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
 592. มอก. 436-2525
  ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี
 593. มอก. 437-2529
  ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู
 594. มอก. 438-2525
  ถุงเท้าฝ้าย
 595. มอก. 439-2525
  ถุงเท้าไนลอน
 596. มอก. 440 เล่ม 1-2541
  การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 1 ทั่วไป
 597. มอก. 440 เล่ม 2-2526
  การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เล่ม 2 งานโครงสร้างโลหะ
 598. มอก. 440 เล่ม 3-2532
  การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 3 เหล็กเสริมคอนกรีต
 599. มอก. 441-2525
  แผ่นฟางอัด
 600. มอก. 442-2525
  แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป
 601. มอก. 443-2525
  เครื่องสำอาง : แป้งฝุ่น
 602. มอก. 444-2549
  วุ้นเส้น
 603. มอก. 445-2530
  คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
 604. มอก. 446 เล่ม 1-2525
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 1 บทนิยามและการจัดจำพวก
 605. มอก. 446 เล่ม 2-2525
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 2 การระบุรายการ
 606. มอก. 446 เล่ม 3-2526
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 3 ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการเขียนแผนภาพ
 607. มอก. 446 เล่ม 4-2532
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 4 ข้อแนะนำสำหรับการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
 608. มอก. 447-2525
  วิธีชักตัวอย่างเส้นใย
 609. มอก. 448-2525
  สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
 610. มอก. 449-2530
  เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน
 611. มอก. 450-2528
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 612. มอก. 451-2526
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชาม และถาด
 613. มอก. 452-2526
  หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต
 614. มอก. 453-2526
  ชื่อเครื่องมือสำหรับขันหรือคลายหมุดเกลียวและแป้นเกลียว
 615. มอก. 454-2526
  หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย
 616. มอก. 455-2537
  ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน
 617. มอก. 456-2526
  พริกแห้ง
 618. มอก. 457-2526
  พริกป่น
 619. มอก. 458-2526
  ขิงแห้ง
 620. มอก. 459-2526
  ขิงดองเกลือ
 621. มอก. 460-2526
  ชาใบ (ชาจีน)
 622. มอก. 461-2526
  ชาผง (ชาฝรั่ง)
 623. มอก. 462-2548
  ซุปกึ่งสำเร็จรูป
 624. มอก. 463-2544
  สารละลายซอร์บิทอล
 625. มอก. 464-2544
  กรดซิทริก
 626. มอก. 465-2527
  แผนและวิธีการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบแบบแอตทริบิวส์
 627. มอก. 466-2550
  น้ำมันสน
 628. มอก. 467-2526
  เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ
 629. มอก. 468-2550
  ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
 630. มอก. 469-2526
  สีซีเมนต์
 631. มอก. 470-2526
  น้ำผึ้ง
 632. มอก. 471-2526
  ค้อนหัวกลม
 633. มอก. 472-2526
  จานโซ่รถจักรยานยนต์
 634. มอก. 473-2526
  พลวง
 635. มอก. 474-2542
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม
 636. มอก. 475-2526
  ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี
 637. มอก. 476-2528
  กระดาษไขอัดสำเนา
 638. มอก. 477-2526
  เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันล้างหน้า
 639. มอก. 478-2526
  เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันทาผิว
 640. มอก. 479-2541
  วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
 641. มอก. 480-2550
  ชันสน
 642. มอก. 481-2542
  กรดสเตียริก
 643. มอก. 482-2542
  กรดโอลีอิก
 644. มอก. 483-2542
  กรดไขมันมะพร้าว
 645. มอก. 484-2542
  กรดไขมันถั่วเหลือง
 646. มอก. 485-2542
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
 647. มอก. 486-2527
  ใยแก้ว
 648. มอก. 487-2526
  แผ่นใยแก้ว
 649. มอก. 488-2526
  ท่อใยแก้ว
 650. มอก. 489-2526
  วิธีระบุโครงสร้างเส้นด้าย
 651. มอก. 490-2526
  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
 652. มอก. 491-2547
  ไม้จิ้มฟัน
 653. มอก. 492-2526
  ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ
 654. มอก. 493-2526
  แถบกระดาษกาวน้ำ
 655. มอก. 494-2526
  ผ้าสำลีแบบทอ
 656. มอก. 495-2526
  ถังพลาสติก
 657. มอก. 496-2550
  ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2528)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 496-2526 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 496-2550 ใช้บังคับ
 658. มอก. 497-2526
  ไม้แปรรูปอบ
 659. มอก. 498-2527
  เชือกปอ
 660. มอก. 499-2526
  ตะปูเกลียวหัวผ่า
 661. มอก. 500-2526
  น้ำมันเบนซิน

  ยกเลิก 26 ธันวาคม 2538
 662. มอก. 501-2546
  วิธีทดสอบความทนทานทางเคมีของภาชนะแก้วบรรจุยา
 663. มอก. 502-2547
  หลอดยาฉีด
 664. มอก. 503-2547
  ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว
 665. มอก. 504-2527
  วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง
 666. มอก. 505-2541
  กระเป๋าน้ำร้อนยาง
 667. มอก. 506-2527
  ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์
 668. มอก. 507-2527
  ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์
 669. มอก. 508-2545
  อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คอมเพรสด์เจลสำหรับอุตสาหกรรมยา
 670. มอก. 509-2527
  อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลแห้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา
 671. มอก. 510-2527
  เลขนิยมและอนุกรมเลขนิยม
 672. มอก. 511-2527
  การใช้เลขนิยมและอนุกรมเลขนิยม
 673. มอก. 512-2527
  การเลือกอนุกรมเลขนิยมและอนุกรมเลขนิยมที่ปัดเศษเป็นจำนวนถ้วน
 674. มอก. 513-2548
  ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP)
 675. มอก. 514-2531
  เชือกลวดเหล็กกล้า
 676. มอก. 515-2539
  ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
 677. มอก. 516-2531
  ไม้อัดน้ำยาซีซีเอ
 678. มอก. 517-2527
  ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล
 679. มอก. 518-2527
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก
 680. มอก. 519-2527
  น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ
 681. มอก. 520-2550
  ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2528)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 520(1)-2527 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 520-2550 ใช้บังคับ
 682. มอก. 521-2527
  กาวยาง
 683. มอก. 522-2527
  กาแฟคั่ว
 684. มอก. 523-2528
  รองเท้าหนังนิรภัย
 685. มอก. 524-2539
  ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
 686. มอก. 525-2539
  เมทานอลอุตสาหกรรม
 687. มอก. 526-2527
  ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวฟิวส์
 688. มอก. 527-2527
  ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์
 689. มอก. 528-2548
  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 เมษายน 2551)
 690. มอก. 529-2552
  ผ้าร่ม
 691. มอก. 530-2527
  สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)
 692. มอก. 531-2546
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 29 มกราคม 2548)
 693. มอก. 532-2546
  ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่ให้ทางหลอดเลือด
 694. มอก. 533-2530
  ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
 695. มอก. 534-2527
  ผ้าสำลีแบบถัก
 696. มอก. 535-2540
  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
 697. มอก. 536-2527
  เหล็กหล่อเทา
 698. มอก. 537-2527
  เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
 699. มอก. 538-2548
  ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
 700. มอก. 539-2546
  คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2548)
 701. มอก. 540-2545
  ออกซิเจนการแพทย์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 16 สิงหาคม 2547)
 702. มอก. 541-2545
  ออกซิเจนอุตสาหกรรม
 703. มอก. 542-2549
  วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
 704. มอก. 543-2550
  ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง
 705. มอก. 544-2528
  การชุบเคลือบด้วยโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : นิกเกิล
 706. มอก. 545-2528
  กระดาษคาร์บอน
 707. มอก. 546-2540
  กระดาษทรายน้ำ
 708. มอก. 547-2541
  อิฐทนไฟไฟร์เคลย์
 709. มอก. 548-2541
  อิฐทนไฟอะลูมินาสูง
 710. มอก. 549-2528
  คอนกรีตทนไฟ
 711. มอก. 550-2528
  กล่องกระดาษลูกฟูก
 712. มอก. 551-2528
  อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม
 713. มอก. 552-2528
  อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐแมกนีไซต์
 714. มอก. 553-2528
  อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม-แมกนีไซต์และแมกนีไซต์-โครม
 715. มอก. 554-2528
  อิฐทนไฟฉนวน
 716. มอก. 555-2528
  แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับกรุแหล่งน้ำ
 717. มอก. 556-2528
  ปูนทนไฟ
 718. มอก. 557-2528
  รูปร่างและขนาดของอิฐทนไฟ
 719. มอก. 558 เล่ม 1-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 1 การวัดขนาดอิฐ
 720. มอก. 558 เล่ม 2-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 2 การวัดความบิดเบี้ยวของอิฐ
 721. มอก. 558 เล่ม 3-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 3 สมมูลไพโรเมตริกโคน (พีซีอี)
 722. มอก. 558 เล่ม 4-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 4 การร้าวล่อนของอิฐ
 723. มอก. 558 เล่ม 5-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 5 ความทนไฟภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่อุณหภูมิสูง
 724. มอก. 558 เล่ม 6-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 6 การเปลี่ยนแปลงโดยการเผาซ้ำ
 725. มอก. 558 เล่ม 7-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 7 ความต้านแรงบี้บดเมื่อเย็น
 726. มอก. 558 เล่ม 8-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 8 โมดูลัสแตกร้าว
 727. มอก. 558 เล่ม 9-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 9 ความหนาแน่นรวม ความพรุนปรากฏ การดูดซึมน้ำ และความถ่วงจำเพาะปรากฏ
 728. มอก. 558 เล่ม 10-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 10 การวิเคราะห์ทางเคมีของอิฐทนไฟไฟร์เคลย์
 729. มอก. 558 เล่ม 11-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 11 การวิเคราะห์ทางเคมีของอิฐทนไฟอะลูมินาสูง
 730. มอก. 559-2528
  น้ำยาซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อ
 731. มอก. 560-2528
  ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน
 732. มอก. 561-2549
  สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
 733. มอก. 562-2549
  แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
 734. มอก. 563-2528
  ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว
 735. มอก. 564-2546
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน
 736. มอก. 565-2528
  ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง
 737. มอก. 566-2528
  มวลผสมคอนกรีต
 738. มอก. 567-2528
  แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 739. มอก. 568-2540
  คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม
 740. มอก. 569-2545
  โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 741. มอก. 570-2528
  แถบยางยืด
 742. มอก. 571-2528
  ยางนอกรถจักรยาน
 743. มอก. 572-2528
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว
 744. มอก. 573-2528
  กาแฟสำเร็จรูป
 745. มอก. 574-2528
  ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว
 746. มอก. 575-2535
  แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ
 747. มอก. 576-2546
  แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต
 748. มอก. 577-2531
  วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต
 749. มอก. 578-2549
  วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก
 750. มอก. 579-2528
  หัวผักกาดเค็มปรุงรส
 751. มอก. 580-2528
  จานโซ่ส่งกำลัง
 752. มอก. 581-2528
  ค้อนหัวแบน
 753. มอก. 582-2531
  กะทิสำเร็จรูป
 754. มอก. 583-2528
  กะทิผง
 755. มอก. 584-2528
  ขิงผงสำเร็จรูป
 756. มอก. 585-2528
  กาแฟเมล็ด
 757. มอก. 586-2528
  กล้วยอบ
 758. มอก. 587-2528
  ขนาดตู้ขนส่งสินค้า
 759. มอก. 588-2528
  ไม้รองรับสินค้า
 760. มอก. 589-2528
  ขนาดหีบห่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการขนส่ง
 761. มอก. 590-2528
  ไก่สดเยือกแข็ง
 762. มอก. 591-2544
  น้ำมันเบรกยานยนต์
 763. มอก. 592-2528
  แกนหลอดกระดาษ
 764. มอก. 593-2530
  ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง
 765. มอก. 594-2528
  อนุกรมเลขนิยมสำหรับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
 766. มอก. 595-2528
  ยิปซัม
 767. มอก. 596-2531
  กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด
 768. มอก. 597-2528
  ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
 769. มอก. 598-2547
  ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
 770. มอก. 599-2528
  หลอดแก้วสำหรับทำหลอดฟลูออเรสเซนต์
 771. มอก. 600-2528
  ขิงแห้งป่น
 772. มอก. 601-2546
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์
 773. มอก. 602-2546
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์
 774. มอก. 603-2546
  ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
 775. มอก. 604-2529
  อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ
 776. มอก. 605-2552
  ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
 777. มอก. 606-2549
  แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
 778. มอก. 607-2550
  สีกันเพรียงไวนิล
 779. มอก. 608-2529
  สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า
 780. มอก. 609-2529
  สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)
 781. มอก. 610-2552
  น้ำยาลอกสี
 782. มอก. 611-2529
  กระจกแว่นตา : แก้ว
 783. มอก. 612-2549
  แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
 784. มอก. 613-2529
  กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน
 785. มอก. 614-2529
  กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก
 786. มอก. 615-2529
  ค้อนหงอน
 787. มอก. 616-2529
  ปลาสดแล่เยือกแข็ง
 788. มอก. 617-2529
  ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง
 789. มอก. 618-2529
  สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลขีดเรซิน
 790. มอก. 619-2529
  แถบกระดาษกาวย่น
 791. มอก. 620-2533
  รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
 792. มอก. 621-2529
  ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
 793. มอก. 622-2529
  ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป
 794. มอก. 623-2529
  วิธีวัดฟลักซ์การส่องสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดอินแคนเดสเซนต์
 795. มอก. 624-2529
  วิธีวัดสีของแหล่งกำเนิดแสง
 796. มอก. 625-2548
  ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
 797. มอก. 625 เล่ม 2-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 2 การวัดความยาว

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 798. มอก. 625 เล่ม 3-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 3 การวัดความกว้าง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 799. มอก. 625 เล่ม 5-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 5 การทดสอบรูรั่ว-การทดสอบการรั่วซึมของน้ำ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 800. มอก. 625 เล่ม 6-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 6 การทดสอบปริมาตรและความดันขณะแตก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 801. มอก. 625 เล่ม 7-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 7 การบ่มเร่ง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 802. มอก. 625 เล่ม 9-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 9 การทดสอบสมบัติความต้านแรงดึง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 803. มอก. 625 เล่ม 10-2541
  ถุงยางอนามัย เล่ม 10 การบรรจุและการแสดงเครื่องหมายถุงยางอนามัยในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายให้ผู้บริโภค

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 804. มอก. 626-2529
  ตะแกรงท้ายรถจักรยาน
 805. มอก. 627-2529
  ขาตั้งรถจักรยาน
 806. มอก. 628-2529
  หุ้มโซ่รถจักรยาน
 807. มอก. 629-2529
  แกนกระโหลกรถจักรยาน
 808. มอก. 630-2531
  ตลับฟรีรถจักรยาน
 809. มอก. 631-2529
  บันไดรถจักรยาน
 810. มอก. 632-2551
  พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
 811. มอก. 633-2531
  ลูกยางสีข้าว
 812. มอก. 634-2529
  ไขผึ้ง
 813. มอก. 635 เล่ม 1-2529
  สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่ม 1 สีและรูปแบบ
 814. มอก. 635 เล่ม 2-2529
  สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่ม 2 สมบัติทางสีและแสงของวัสดุ
 815. มอก. 636-2529
  หลอดบีบ : อะลูมิเนียม
 816. มอก. 637-2529
  แป้งข้าวโพด
 817. มอก. 638-2529
  แป้งข้าวเจ้า
 818. มอก. 639-2548
  แป้งข้าวเหนียว
 819. มอก. 640-2545
  เอทานอล

  มอก.640-2529 แก้ไขครั้งที่ 1, 10 พ.ค. 2533 มอก.640-2533 ยกเลิกและกำหนด, พ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่ 16 ส.ค. 2545 มอก. 640-2545 ยกเลิก, พ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดู มอก. 640 เล่ม 1-2553 มอก. 640 เล่ม 2-2553 640 เล่ม 3-2553
 820. มอก. 640 เล่ม 1-2553
  เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
 821. มอก. 640 เล่ม 2-2553
  เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม
 822. มอก. 640 เล่ม 3-2553
  เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง
 823. มอก. 641-2529
  เมล็ดงา
 824. มอก. 642-2529
  ท่อยางทนความดันอากาศ
 825. มอก. 643-2529
  เหล็กหล่ออบเหนียว
 826. มอก. 644-2529
  เหล็กเพลาดำ
 827. มอก. 645-2529
  ปลาแมกเกอเรลกระป๋อง
 828. มอก. 646-2529
  อานรถจักรยาน
 829. มอก. 647-2529
  สัญลักษณ์สำหรับแสดงบนเครื่องมือกล
 830. มอก. 648-2529
  ยาทากันยุง
 831. มอก. 649-2529
  ไส้ดินสอดำ
 832. มอก. 650-2529
  ดินสอดำ
 833. มอก. 651-2535
  ยางในรถยนต์
 834. มอก. 652-2532
  ยางในรถจักรยาน
 835. มอก. 653-2529
  ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม
 836. มอก. 654-2536
  ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค
 837. มอก. 655-2529
  ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
 838. มอก. 656-2529
  วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอาหาร
 839. มอก. 657-2529
  จานจ่ายสำหรับรถยนต์
 840. มอก. 658-2551
  ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 841. มอก. 659-2529
  เหล็กฉากเจาะรู
 842. มอก. 660-2529
  บันไดอะลูมิเนียม
 843. มอก. 661-2530
  ขนาดเครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน
 844. มอก. 662-2530
  ขนาดเครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย
 845. มอก. 663-2530
  ขนาดเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา
 846. มอก. 664-2530
  เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
 847. มอก. 665-2530
  แคลเซียมคลอไรด์
 848. มอก. 666-2530
  มอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
 849. มอก. 667-2530
  หมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
 850. มอก. 668-2530
  หมุดเกลียวปล่อยหัวผ่า
 851. มอก. 669-2530
  หมุดเกลียวปล่อยหัวหลุมสี่แฉก
 852. มอก. 670-2530
  หมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม
 853. มอก. 671-2530
  หมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม
 854. มอก. 672-2530
  แป้นเกลียวหกเหลี่ยม
 855. มอก. 673-2530
  บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง
 856. มอก. 674-2552
  ป้ายจราจรสะท้อนแสง
 857. มอก. 675-2530
  กะโหลกรถจักรยาน
 858. มอก. 676-2530
  ถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
 859. มอก. 677-2530
  แหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
 860. มอก. 678-2530
  กระดิ่งรถจักรยาน
 861. มอก. 679-2530
  ดุมล้อรถจักรยาน
 862. มอก. 680-2530
  ห้ามล้อรถจักรยาน
 863. มอก. 681-2530
  หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์
 864. มอก. 682-2540
  ยางนอกรถจักรยานยนต์
 865. มอก. 683-2530
  ยางในรถจักรยานยนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 16 มีนาคม 2551)
 866. มอก. 684-2549
  แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
 867. มอก. 685 เล่ม 1-2540
  ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 มกราคม 2542)
 868. มอก. 685 เล่ม 2-2540
  ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 มกราคม 2542)
 869. มอก. 685 เล่ม 3-2540
  ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 มกราคม 2542)
 870. มอก. 686-2542
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
 871. มอก. 687-2530
  หลอดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
 872. มอก. 688-2530
  ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน
 873. มอก. 689-2530
  ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต
 874. มอก. 690-2530
  ลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 875. มอก. 691-2547
  สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป
 876. มอก. 692-2530
  กำมะถัน
 877. มอก. 693-2530
  แม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกราฟ
 878. มอก. 694-2548
  เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 879. มอก. 695-2530
  ท่อส่งน้ำดับเพลิง : ท่อพับ
 880. มอก. 696-2530
  ลูกกวาดและทอฟฟี่
 881. มอก. 697-2530
  ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์
 882. มอก. 698-2530
  ผ้าพลาสติกทอลายสาน
 883. มอก. 699-2530
  ตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
 884. มอก. 700-2530
  ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น
 885. มอก. 701-2530
  ข้าวเกรียบ
 886. มอก. 702-2551
  รถเข็นคนไข้นอน
 887. มอก. 703-2530
  แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-ฟีนอลิกเรซิน
 888. มอก. 704-2530
  แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-อิพอกไซด์เรซิน
 889. มอก. 705-2530
  แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : ผ้าใยแก้ว-อิพอกไซด์เรซิน
 890. มอก. 706-2530
  สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ
 891. มอก. 707-2530
  สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา
 892. มอก. 708-2530
  จานคลัตช์สำหรับรถยนต์
 893. มอก. 709-2530
  มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์
 894. มอก. 710-2530
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ
 895. มอก. 711-2530
  ฟิล์มพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับงานเกษตรกรรม
 896. มอก. 712-2530
  ฟิล์มพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับงานเกษตรกรรม
 897. มอก. 713-2541
  จาระบี
 898. มอก. 714-2550
  พนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์
 899. มอก. 715-2553
  แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
 900. มอก. 716-2532
  ลวดเย็บกระดาษ
 901. มอก. 717-2530
  เครื่องเย็บกระดาษ
 902. มอก. 718-2530
  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่
 903. มอก. 719-2530
  แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
 904. มอก. 720-2546
  ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว
 905. มอก. 721-2551
  เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2554)
 906. มอก. 722-2530
  ปะเก็นฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
 907. มอก. 723-2530
  แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 908. มอก. 724-2530
  ไม้บางสักต่อแผ่น
 909. มอก. 725-2530
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมเจือตีเกลียวเปลือย

  ยกเลิก พ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 85-2548
 910. มอก. 726-2530
  เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง
 911. มอก. 727-2551
  สีโคลทาร์อีพ็อกซี
 912. มอก. 728-2530
  เหล็กลวดเปียโน
 913. มอก. 729-2553
  กระสอบพลาสติก
 914. มอก. 730-2530
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์ก
 915. มอก. 731-2532
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าด้วยอาร์ก
 916. มอก. 732-2531
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก
 917. มอก. 733-2530
  สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต
 918. มอก. 734-2530
  สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน
 919. มอก. 735-2550
  แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
 920. มอก. 736-2550
  สารเตรียมผิวฟอสเฟตก่อนเคลือบสี
 921. มอก. 737-2549
  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
 922. มอก. 738-2547
  นมสด
 923. มอก. 739-2551
  สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
 924. มอก. 740-2551
  สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
 925. มอก. 741-2553
  น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
 926. มอก. 742-2538
  ขนมปังกรอบ
 927. มอก. 743-2530
  น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค
 928. มอก. 744-2530
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม
 929. มอก. 745-2530
  ยางมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ
 930. มอก. 746-2551
  ท่อยางดูดและส่งน้ำ
 931. มอก. 747-2531
  ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
 932. มอก. 748-2531
  ปี๊ปน้ำมันก๊าด
 933. มอก. 749-2531
  ยางพื้นรองเท้า
 934. มอก. 750-2531
  น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน สี และวาร์นิช
 935. มอก. 751-2531
  สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส
 936. มอก. 752-2531
  ดอกเก๊กฮวยแห้ง
 937. มอก. 753-2531
  สารซักแห้งชนิดเหลว
 938. มอก. 754-2531
  ตัวทำละลายซักแห้ง
 939. มอก. 755-2531
  น้ำตาลทรายป่น
 940. มอก. 756-2535
  กุญแจลูกบิด
 941. มอก. 757-2531
  กุญแจคล้องสายยู
 942. มอก. 758-2551
  กระดาษหนังสือพิมพ์
 943. มอก. 759-2531
  บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก
 944. มอก. 760-2550
  สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
 945. มอก. 761 เล่ม 1-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 1 ประมวลศัพท์
 946. มอก. 761 เล่ม 2-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 2 หน่วยพิกัดมูลฐาน
 947. มอก. 761 เล่ม 3-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 3 หน่วยพิกัดคูณสำหรับมิติประสานในแนวระดับ
 948. มอก. 761 เล่ม 4-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 4 ความสูงชั้นและความสูงห้อง
 949. มอก. 761 เล่ม 5-2534
  การประสานทางพิกัด เล่ม 5 หลักการและกฎ
 950. มอก. 761 เล่ม 6-2534
  การประสานทางพิกัด เล่ม 6 อนุกรมของขนาดหน่วยพิกัดคูณนิยมสำหรับมิติในแนวระดับ
 951. มอก. 761 เล่ม 7-2534
  การประสานทางพิกัด เล่ม 7 ส่วนเพิ่มหน่วยอนุพิกัด
 952. มอก. 761 เล่ม 8-2539
  การประสานทางพิกัด เล่ม 8 บันได-ประมวลศัพท์
 953. มอก. 761 เล่ม 9-2539
  การประสานทางพิกัด เล่ม 9 มิติประสานของบันไดและพื้นที่บันได
 954. มอก. 761 เล่ม 10-2539
  การประสานทางพิกัด เล่ม 10 ขนาดประสานของประตูที่ใช้ภายนอกและภายในอาคาร
 955. มอก. 762-2531
  สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
 956. มอก. 763-2531
  ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม
 957. มอก. 764-2548
  ชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์
 958. มอก. 765-2551
  แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูโลส
 959. มอก. 766-2552
  สัญลักษณ์การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 960. มอก. 767-2531
  ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
 961. มอก. 768-2544
  เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด
 962. มอก. 769-2533
  ผ้ามุ้ง
 963. มอก. 770-2533
  ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
 964. มอก. 771-2550
  อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสำหรับยานยนต์
 965. มอก. 772-2531
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์
 966. มอก. 773-2531
  ดอกไม้ประดิษฐ์
 967. มอก. 774-2531
  ฟลูออร์สปาร์ (ฟลูออไรต์)
 968. มอก. 775-2531
  ยางมะตอยผสมสำหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์
 969. มอก. 776-2552
  หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
 970. มอก. 777-2552
  กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
 971. มอก. 778-2531
  โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้
 972. มอก. 779-2531
  ซองเอกสาร
 973. มอก. 780-2531
  วุ้น
 974. มอก. 781-2539
  จุดพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 975. มอก. 782-2539
  สลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 976. มอก. 783-2539
  หน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 977. มอก. 784 เล่ม 1-2531
  ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 1 เด็ก
 978. มอก. 784 เล่ม 2-2531
  ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 2 หญิง
 979. มอก. 784 เล่ม 3-2531
  ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 3 ชาย
 980. มอก. 785-2531
  ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 981. มอก. 786-2531
  การเคลือบผิวตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
 982. มอก. 787-2551
  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 มิถุนายน 2553)
 983. มอก. 788-2531
  ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 984. มอก. 789-2531
  ภาชนะอะลูมิเนียม
 985. มอก. 790-2531
  กาบเพลาครึ่งซีกสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
 986. มอก. 791-2544
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 987. มอก. 792-2544
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ
 988. มอก. 793-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : ถังพักน้ำและฝาปิด

  ยกเลิก, เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2546
 989. มอก. 794-2544
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง
 990. มอก. 795-2544
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
 991. มอก. 796-2544
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง
 992. มอก. 797-2544
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ
 993. มอก. 798-2531
  น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น
 994. มอก. 799-2548
  เจลาติน
 995. มอก. 800-2545
  ยางขอบประตูรถยนต์
 996. มอก. 801-2531
  นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป
 997. มอก. 802-2531
  วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป
 998. มอก. 803-2531
  เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์
 999. มอก. 804-2531
  เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับงานยกในเหมือง
 1000. มอก. 805-2540
  เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ
 1001. มอก. 806-2531
  เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง
 1002. มอก. 807-2531
  คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยนต์
 1003. มอก. 808-2531
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย
 1004. มอก. 809-2531
  รองเท้าบู๊ตยาง
 1005. มอก. 810-2531
  รองเท้าบู๊ตพีวีซี
 1006. มอก. 811-2531
  สายพานตัววีสำหรับรถยนต์
 1007. มอก. 812-2548
  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 มกราคม 2551)
 1008. มอก. 813-2531
  ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์นั่ง
 1009. มอก. 814-2531
  ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
 1010. มอก. 815-2531
  เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
 1011. มอก. 816-2538
  โพลิเอทิลีนเรซิน
 1012. มอก. 817-2531
  อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถจักรยาน
 1013. มอก. 818-2531
  เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
 1014. มอก. 819-2531
  ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
 1015. มอก. 820-2538
  การกำหนดตำแหน่งอักขระไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
 1016. มอก. 821-2531
  ปากกาสีน้ำ
 1017. มอก. 822-2531
  ปากกาสีน้ำมัน
 1018. มอก. 823-2531
  กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์
 1019. มอก. 824-2551
  สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2551)
 1020. มอก. 825-2531
  เชือกโพลิเอทิลีน
 1021. มอก. 826-2531
  กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
 1022. มอก. 827-2531
  คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
 1023. มอก. 828-2546
  ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
 1024. มอก. 829-2531
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม
 1025. มอก. 830-2531
  ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง
 1026. มอก. 831-2531
  เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ
 1027. มอก. 832-2548
  ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
 1028. มอก. 833-2531
  ไนโตรเซลลูโลสอุตสาหกรรม
 1029. มอก. 834-2531
  สีโป๊รถยนต์ : โพลิเอสเตอร์
 1030. มอก. 835-2531
  ภาชนะโลหะเคลือบสำหรับใช้ในครัวเรือน
 1031. มอก. 836-2534
  โพลิสไตรีนเรซิน
 1032. มอก. 837-2531
  ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ : ส่วนประกอบและการทำ
 1033. มอก. 838-2531
  สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม
 1034. มอก. 839-2532
  ท่อเบรกไฮดรอลิกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : ท่อยาง
 1035. มอก. 840-2532
  ผงกะหรี่
 1036. มอก. 841-2548
  สารเหลวบ่มคอนกรีต
 1037. มอก. 842-2548
  กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
 1038. มอก. 843-2532
  สัญลักษณ์สำหรับตัวควบคุม ตัวชี้บอก และตัวแสดงของยานยนต์ทางบก
 1039. มอก. 844-2532
  รถจักรยาน
 1040. มอก. 845-2532
  แอนไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น
 1041. มอก. 846-2548
  แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 1042. มอก. 847-2545
  แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา
 1043. มอก. 848-2532
  แฮม
 1044. มอก. 849-2532
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
 1045. มอก. 850-2532
  ปอซโซลาน
 1046. มอก. 851-2542
  แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง
 1047. มอก. 852-2532
  จอบ
 1048. มอก. 853-2532
  อุปกรณ์ลดความสะเทือนแบบกระบอกไฮดรอลิก
 1049. มอก. 854-2536
  อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
 1050. มอก. 855-2532
  หม้อน้ำ : การสร้างทั่วไป
 1051. มอก. 856-2532
  ทองแดงเจือหล่อ
 1052. มอก. 857-2532
  ทองแดงเจือแท่งหล่อ
 1053. มอก. 858-2532
  คำแนะนำในการเลือกใช้ทองแดงเจือ
 1054. มอก. 859-2532
  ลวดเปียโน
 1055. มอก. 860-2532
  เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดึงสูงและเหล็กกล้าหล่อเจือต่ำ
 1056. มอก. 861-2532
  การทำเครื่องหมายตัวนำหุ้มฉนวน
 1057. มอก. 862-2532
  บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด
 1058. มอก. 863-2532
  โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
 1059. มอก. 864-2532
  เหล็กเพลาขาว
 1060. มอก. 865-2544
  คัตแบกแอสฟัลต์
 1061. มอก. 866-2550
  มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 1062. มอก. 867-2550
  มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ
 1063. มอก. 868-2532
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง)
 1064. มอก. 869-2532
  วงล้อรถยนต์ : เหล็กกล้า
 1065. มอก. 870-2532
  เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 กันยายน 2536)
 1066. มอก. 871-2532
  กระสวยทอผ้า
 1067. มอก. 872-2532
  หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์
 1068. มอก. 873-2548
  สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์
 1069. มอก. 874-2548
  สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต
 1070. มอก. 875-2540
  เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง
 1071. มอก. 876-2547
  แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
 1072. มอก. 877-2547
  แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง
 1073. มอก. 878-2537
  แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
 1074. มอก. 879-2551
  ไฟแช๊กก๊าซ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 24 กรกฎาคม 2543)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 879-2542 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 879-2551 ใช้บังคับ
 1075. มอก. 880-2547
  กระจกโฟลตใส

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2548)
 1076. มอก. 881-2532
  เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
 1077. มอก. 882-2532
  เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 มิถุนายน 2534)
 1078. มอก. 883-2532
  สีอบอะคริลิกเรซิน
 1079. มอก. 884-2532
  การชุบเคลือบโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : ดีบุก
 1080. มอก. 885-2551
  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1081. มอก. 886-2532
  ยางรัดของ
 1082. มอก. 887-2532
  ลิฟต์ส่งของ : ส่วนประกอบและการทำ
 1083. มอก. 888-2532
  เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
 1084. มอก. 889-2547
  ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
 1085. มอก. 890-2532
  ขมิ้นชันแห้ง
 1086. มอก. 891-2532
  เต้าเจี้ยว
 1087. มอก. 892-2532
  หนังเทียมโพลิยูรีเทน
 1088. มอก. 893-2532
  แท่งยางขัดข้าว
 1089. มอก. 894-2532
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูและหน้าต่างเหล็ก
 1090. มอก. 895-2532
  ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
 1091. มอก. 896-2549
  ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์
 1092. มอก. 897-2539
  ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม
 1093. มอก. 898-2532
  ฐานรองปรับได้สำหรับนั่งร้านท่อเหล็กกล้า
 1094. มอก. 899-2532
  ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ
 1095. มอก. 900-2547
  ถ่านกัมมันต์
 1096. มอก. 901-2532
  แผ่นยางมะตอยปูภายในตัวถังรถยนต์
 1097. มอก. 902-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
 1098. มอก. 903-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
 1099. มอก. 904-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
 1100. มอก. 905-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
 1101. มอก. 906-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
 1102. มอก. 907-2532
  ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
 1103. มอก. 908-2532
  วงล้อรถยนต์ : อะลูมิเนียมเจือ
 1104. มอก. 909-2548
  เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 19 พฤศจิกายน 2550)
 1105. มอก. 910-2532
  ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
 1106. มอก. 911 เล่ม 1-2532
  สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 ชิ้นส่วนสัญลักษณ์ สัญลักษณ์บ่งลักษณะ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ทั่วไป
 1107. มอก. 911 เล่ม 2-2534
  สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 ตัวนำและอุปกรณ์ต่อสาย
 1108. มอก. 911 เล่ม 3-2534
  สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 ส่วนประกอบพาสซีฟ
 1109. มอก. 912-2532
  น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค
 1110. มอก. 913-2550
  แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง
 1111. มอก. 914-2539
  กุนเชียง
 1112. มอก. 915-2543
  ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 1113. มอก. 916-2532
  ลูกล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อยาง
 1114. มอก. 917-2532
  วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น
 1115. มอก. 918-2535
  อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
 1116. มอก. 919-2532
  ผลไม้แห้ง
 1117. มอก. 920-2533
  หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ
 1118. มอก. 921-2551
  โต๊ะเทเบิลเทนนิส
 1119. มอก. 922-2533
  จานอัดมันเม็ด
 1120. มอก. 923-2533
  แถบกระดาษกาวในตัว
 1121. มอก. 924-2533
  แถบพลาสติกกาวในตัว-โอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
 1122. มอก. 925-2533
  แผ่นรองรับสินค้า
 1123. มอก. 926-2533
  ตะแกรงลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  ยกเลิก, เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 1124. มอก. 927-2533
  แบไรต์สำหรับเจาะบ่อปิโตรเลียม
 1125. มอก. 928-2533
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับอาหารเยือกแข็ง
 1126. มอก. 929-2533
  กฎการปัดเศษ
 1127. มอก. 930-2533
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงาน
 1128. มอก. 931-2533
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงาน
 1129. มอก. 932-2533
  วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
 1130. มอก. 933-2533
  กรดเกลเชียลแอซีติก
 1131. มอก. 934-2533
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 ธันวาคม 2534)
 1132. มอก. 935-2533
  เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง
 1133. มอก. 936-2533
  น้ำตาลก้อน
 1134. มอก. 937-2533
  ฝาจีบ
 1135. มอก. 938-2533
  ฝาเกลียวรีด
 1136. มอก. 939-2548
  แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม
 1137. มอก. 940-2550
  ลูกฟุตบอล
 1138. มอก. 941-2550
  ลูกบาสเกตบอล
 1139. มอก. 942-2550
  ลูกวอลเลย์บอล
 1140. มอก. 943-2533
  ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
 1141. มอก. 944-2533
  เหล็กกันโคลงสำหรับรถยนต์
 1142. มอก. 945-2533
  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 1143. มอก. 946-2533
  ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
 1144. มอก. 947-2533
  ยางปูพื้นรถยนต์
 1145. มอก. 948-2533
  แป้งถั่วเขียว
 1146. มอก. 949-2536
  ฟิล์มโอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
 1147. มอก. 950-2547
  แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2549)
 1148. มอก. 951-2533
  แผ่นยางรองสะพาน
 1149. มอก. 952-2533
  หมึกอัดสำเนา
 1150. มอก. 953-2533
  รางม่านโลหะ
 1151. มอก. 954-2548
  กระจกมองหลัง
 1152. มอก. 955-2533
  สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยยาง : สายอ่อนถัก
 1153. มอก. 955 เล่ม 1-2551
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 1154. มอก. 956-2548
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 กันยายน 2534)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 956-2533 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 956-2548 ใช้บังคับ
 1155. มอก. 957-2533
  สังกะสีแท่ง
 1156. มอก. 958-2533
  ตะกั่วแท่ง
 1157. มอก. 959-2533
  ก๋วยเตี๋ยว
 1158. มอก. 960-2533
  กวยจั๊บ
 1159. มอก. 961-2533
  ขนาดเครื่องนอน
 1160. มอก. 962-2552
  ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
 1161. มอก. 963-2533
  ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้กระยาเลย
 1162. มอก. 964-2533
  สปริงขดขึ้นรูปร้อน
 1163. มอก. 965-2537
  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 1164. มอก. 966-2547
  แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
 1165. มอก. 967-2533
  กระเทียมผง
 1166. มอก. 968-2533
  ไหมพรมอะคริลิก
 1167. มอก. 969-2533
  หัวนมยางสำหรับขวดนม

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 มิถุนายน 2540)
 1168. มอก. 970-2533
  อุปกรณ์จับยึดกระดาษสำหรับแฟ้ม
 1169. มอก. 971-2533
  เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
 1170. มอก. 972-2533
  ปลาหมึกแห้ง
 1171. มอก. 973-2533
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับสัตว์ปีกเยือกแข็ง
 1172. มอก. 974-2533
  กระป๋องแอโรซอล
 1173. มอก. 975-2538
  กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
 1174. มอก. 976-2551
  น้ำมันเกียร์ยานยนต์
 1175. มอก. 977-2551
  น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่
 1176. มอก. 978-2533
  พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์
 1177. มอก. 979-2533
  ท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรงสำหรับใช้งานทั่วไป
 1178. มอก. 980-2552
  น้ำยางข้นธรรมชาติ
 1179. มอก. 981-2533
  เครื่องสำอาง : แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง
 1180. มอก. 982-2548
  ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
 1181. มอก. 983-2533
  มิติชุดพ่วงแบบสามจุดสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1182. มอก. 984-2533
  แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต
 1183. มอก. 985-2533
  สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับทำคอนกรีตไหล
 1184. มอก. 986-2533
  ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษไขอัดสำเนา
 1185. มอก. 987-2533
  สปริงขดรับแรงกดขึ้นรูปเย็น
 1186. มอก. 988-2533
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสสำหรับอักขระไทยผสมและสัญลักษณ์สำหรับการตีตารางสำหรับเครื่องพิมพ์แบบจุด
 1187. มอก. 989-2533
  ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
 1188. มอก. 990-2533
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์

  ยกเลิก, 21 กรกฎาคม 2544
 1189. มอก. 991-2533
  กระดาษโทรพิมพ์
 1190. มอก. 992-2533
  บานพับสำหรับประตู : บานพับสปริง
 1191. มอก. 993-2533
  แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า
 1192. มอก. 994-2533
  ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้กระยาเลย
 1193. มอก. 995-2533
  นิยามศัพท์ห้ามล้อรถยนต์และรถพ่วง
 1194. มอก. 996-2533
  เชือกโพลิโพรพิลีน
 1195. มอก. 997-2533
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำส้มสายชู
 1196. มอก. 998-2533
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค
 1197. มอก. 999-2533
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 1198. มอก. 1000-2533
  จานไถสำหรับงานกสิกรรม
 1199. มอก. 1001-2533
  อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 1200. มอก. 1002-2533
  กระติกน้ำพลาสติก
 1201. มอก. 1003-2533
  กุ้งแห้ง
 1202. มอก. 1004-2533
  เต้าหู้หลอด
 1203. มอก. 1005-2548
  สีเคลือบกึ่งเงา
 1204. มอก. 1006-2535
  ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์
 1205. มอก. 1007-2533
  คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1206. มอก. 1008-2533
  มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป
 1207. มอก. 1009-2533
  ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่
 1208. มอก. 1010-2533
  เอทิลแอซีเทต
 1209. มอก. 1011-2533
  สาคู
 1210. มอก. 1012-2533
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ
 1211. มอก. 1013-2533
  บานประตูพีวีซี
 1212. มอก. 1014-2542
  อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม
 1213. มอก. 1015 เล่ม 1-2533
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ
 1214. มอก. 1015 เล่ม 2-2533
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโต๊ะ
 1215. มอก. 1015 เล่ม 3-2534
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 3 เสถียรภาพของเก้าอี้
 1216. มอก. 1015 เล่ม 4-2535
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้
 1217. มอก. 1015 เล่ม 5-2535
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 5 เสถียรภาพของตู้และชั้นวางของ
 1218. มอก. 1015 เล่ม 6-2535
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตู้และชั้นวางของ
 1219. มอก. 1016-2533
  นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต
 1220. มอก. 1017-2533
  อาหารแมว
 1221. มอก. 1018-2533
  น้ำนมถั่วเหลือง
 1222. มอก. 1019-2533
  สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์
 1223. มอก. 1020-2533
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้
 1224. มอก. 1021-2534
  มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด
 1225. มอก. 1022-2534
  มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ
 1226. มอก. 1023-2534
  ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน
 1227. มอก. 1024-2534
  อาร์กอน
 1228. มอก. 1025-2539
  หัวนมยางดูดเล่น

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2540)
 1229. มอก. 1026-2534
  สารยึดอีพ็อกซีเรซินสำหรับคอนกรีต
 1230. มอก. 1027-2534
  ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
 1231. มอก. 1028-2534
  แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด
 1232. มอก. 1029-2534
  เอมิลแอซีเทต
 1233. มอก. 1030-2552
  มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ
 1234. มอก. 1031-2534
  กระดุมพลาสติก
 1235. มอก. 1032-2534
  น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
 1236. มอก. 1033-2552
  แลกเกอร์แอโรซอล
 1237. มอก. 1034-2534
  รองเท้าแตะพีวีซี
 1238. มอก. 1035-2534
  สารขัดเงาโลหะชนิดเหลว
 1239. มอก. 1036-2534
  สารขัดเงาโลหะชนิดกึ่งแข็ง
 1240. มอก. 1037-2534
  สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น
 1241. มอก. 1038-2535
  กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา
 1242. มอก. 1039-2547
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 กุมภาพันธ์ 2549)
 1243. มอก. 1040-2541
  น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 4 สิงหาคม 2548)
 1244. มอก. 1041-2534
  วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์
 1245. มอก. 1042-2534
  พรมพีวีซี
 1246. มอก. 1043-2534
  หน้าต่างพีวีซี
 1247. มอก. 1044-2534
  เครื่องนวดถั่วเหลือง
 1248. มอก. 1045-2535
  กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
 1249. มอก. 1046-2534
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
 1250. มอก. 1047-2534
  เฟร์โรซิลิโคแมงกานีส
 1251. มอก. 1048-2551
  สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
 1252. มอก. 1049-2542
  รองเท้านักเรียน
 1253. มอก. 1050-2547
  สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว
 1254. มอก. 1051-2534
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ตู้และชั้น
 1255. มอก. 1052-2534
  ชุดระบายน้ำหลังคา
 1256. มอก. 1053-2534
  ชุดระบายน้ำพื้น
 1257. มอก. 1054-2552
  กระดาษถ่ายเอกสาร
 1258. มอก. 1055-2534
  ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลว
 1259. มอก. 1056-2548
  ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง
 1260. มอก. 1057-2549
  ปูนยิปซัมผสม
 1261. มอก. 1058-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี
 1262. มอก. 1059-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาง
 1263. มอก. 1060-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช
 1264. มอก. 1061-2548
  วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป
 1265. มอก. 1062-2534
  ท่อยางสำหรับงานเชื่อม
 1266. มอก. 1063-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย
 1267. มอก. 1064-2534
  เคโอลินสำหรับใช้เคลือบกระดาษ
 1268. มอก. 1065-2534
  เบนทอไนต์สำหรับทำโคลนเจาะ
 1269. มอก. 1066-2534
  แอลขีดเรซินวาร์นิช
 1270. มอก. 1067-2534
  เฟร์โรแมงกานีส
 1271. มอก. 1068-2534
  เฟร์โรซิลิคอน
 1272. มอก. 1069-2552
  สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
 1273. มอก. 1070-2547
  ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง
 1274. มอก. 1071-2547
  ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช
 1275. มอก. 1072-2547
  ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี
 1276. มอก. 1073-2535
  แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 1277. มอก. 1074-2535
  รหัสโทรพิมพ์ 6 บิต
 1278. มอก. 1075-2535
  การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต
 1279. มอก. 1076-2535
  หมุดยึดสลักจุดพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1280. มอก. 1077-2535
  ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน
 1281. มอก. 1078-2535
  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
 1282. มอก. 1079-2535
  วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก
 1283. มอก. 1080-2535
  กะปิ
 1284. มอก. 1081-2535
  วาร์นิชสำหรับเคลือบลวดทองแดง
 1285. มอก. 1082-2535
  เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะแบบธรรมดา
 1286. มอก. 1083-2535
  การวัดความหนาของผิวชุบเคลือบโดยวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
 1287. มอก. 1084-2535
  โทลูอีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1288. มอก. 1085-2538
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1289. มอก. 1086-2535
  ท่อยางสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ท่อยางใช้กับตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 1290. มอก. 1087-2535
  ไฮโดรเจเนเทดคาสเตอร์ออยล์
 1291. มอก. 1088-2535
  กรด 12-ไฮดรอกซีสเตียริก
 1292. มอก. 1089-2535
  ถั่วกรอบปรุงรส
 1293. มอก. 1090-2535
  เบนทอไนต์สำหรับแบบหล่อทราย
 1294. มอก. 1091-2535
  เสื้อกันฝน
 1295. มอก. 1092-2548
  สีรองพื้นกัดผิว
 1296. มอก. 1093-2542
  วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม
 1297. มอก. 1094-2542
  วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย
 1298. มอก. 1095-2535
  ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์
 1299. มอก. 1096-2535
  โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 1300. มอก. 1097-2535
  สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา
 1301. มอก. 1098-2552
  สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก
 1302. มอก. 1099-2548
  รหัสจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 1303. มอก. 1100-2535
  สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ
 1304. มอก. 1101-2535
  อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง
 1305. มอก. 1102-2538
  โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
 1306. มอก. 1103-2535
  โพแทสเซียมคลอเรต
 1307. มอก. 1104-2552
  สีผงเคลือบอะลูมิเนียมเจือ
 1308. มอก. 1105-2535
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1309. มอก. 1106-2535
  แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้กระยาเลย
 1310. มอก. 1107-2535
  แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
 1311. มอก. 1108-2535
  แผ่นอัดเคลือบโพลิเอสเตอร์เรซิน
 1312. มอก. 1109-2535
  สายอากาศสำหรับรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในช่วงความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 จิกะเฮิรตซ์
 1313. มอก. 1110-2535
  การทดสอบรถไถเดินตาม

  ยกเลิก 13 มิถุนายน 2539 ดู มอก. 1350-2539
 1314. มอก. 1111-2535
  การแสดงวันที่และเวลา
 1315. มอก. 1112-2535
  ซิงก์ซัลเฟตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1316. มอก. 1113-2551
  สำลีพันก้าน
 1317. มอก. 1114-2535
  แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด์สำหรับเติมในอาหารสัตว์
 1318. มอก. 1115-2535
  แฟ้มกระดาษ
 1319. มอก. 1116-2535
  ถุงพลาสติกหิ้วรูปตัวยู
 1320. มอก. 1117-2551
  ลูกเทเบิลเทนนิส
 1321. มอก. 1118-2552
  ผ้าม่าน
 1322. มอก. 1119-2535
  แถบกระดาษโทรพิมพ์
 1323. มอก. 1120-2535
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2

  ยกเลิก 28 มีนาคม 2539
 1324. มอก. 1121-2535
  กาวหลอมร้อนเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
 1325. มอก. 1122-2546
  เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการทันตกรรม
 1326. มอก. 1123-2539
  สีรองพื้นสำหรับงานปูน
 1327. มอก. 1124-2535
  ซิงก์คลอไรด์
 1328. มอก. 1125-2535
  เครื่องสูบน้ำแบบท่อ
 1329. มอก. 1126-2535
  ไถหัวหมูแบบติดรถไถเดินตาม
 1330. มอก. 1127-2535
  ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์
 1331. มอก. 1128-2535
  แผ่นเหล็กมุงหลังคา
 1332. มอก. 1129-2535
  ชุดพื้นยก
 1333. มอก. 1130-2535
  ชุดล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อไนลอน
 1334. มอก. 1131-2535
  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
 1335. มอก. 1132-2536
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจุดวาบไฟสูง
 1336. มอก. 1133-2536
  โพรแพน-2-ออลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1337. มอก. 1134-2536
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมสี
 1338. มอก. 1135-2544
  แผ่นยางกันซึม
 1339. มอก. 1136-2536
  ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พฤศจิกายน 2542)
 1340. มอก. 1137-2550
  โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1341. มอก. 1138-2536
  ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้กระยาเลย
 1342. มอก. 1139-2536
  ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
 1343. มอก. 1140-2536
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1344. มอก. 1141-2536
  ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม
 1345. มอก. 1142-2536
  โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1346. มอก. 1143-2536
  โซเดียมคลอเรต
 1347. มอก. 1144-2552
  ท่อยางสำหรับไอน้ำอิ่มตัว
 1348. มอก. 1145-2536
  ท่อโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 1349. มอก. 1146-2536
  ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม
 1350. มอก. 1147-2549
  ดินสอสี
 1351. มอก. 1148-2549
  ไส้ดินสอสี
 1352. มอก. 1149-2548
  สีเทียน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2550)
 1353. มอก. 1150-2536
  ดินสอเขียนแก้ว
 1354. มอก. 1151-2541
  กระดาษทราย
 1355. มอก. 1152-2536
  น้ำพริกเผา
 1356. มอก. 1153-2536
  แผ่นผนังโครงเหล็กกล้า
 1357. มอก. 1154-2536
  เตียงเด็กเล็ก
 1358. มอก. 1155-2536
  เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 1359. มอก. 1156-2536
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
 1360. มอก. 1157-2536
  ทัลคัมสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
 1361. มอก. 1158-2536
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
 1362. มอก. 1159-2536
  ซัลฟาเมทอกซาโซล
 1363. มอก. 1160-2536
  ไตรเมโทพริม
 1364. มอก. 1161-2549
  อิริโทรไมซิน
 1365. มอก. 1162-2548
  อุปกรณ์ล็อกประตูและอุปกรณ์ยึดประตูของยานยนต์
 1366. มอก. 1163-2536
  แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมิเนต
 1367. มอก. 1164-2536
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า
 1368. มอก. 1165-2536
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 เมตร
 1369. มอก. 1166-2536
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร
 1370. มอก. 1167-2536
  กรดแอซีทิลซาลิซีลิกสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1371. มอก. 1168-2536
  ขนมปังป่น
 1372. มอก. 1169-2536
  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ
 1373. มอก. 1170-2536
  ฟรักโทสซิรัป
 1374. มอก. 1171-2536
  เดกซ์ทรินสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 1375. มอก. 1172-2536
  เครื่องกะเทาะถั่วลิสง
 1376. มอก. 1173-2536
  เครื่องนวดข้าวฟ่าง
 1377. มอก. 1174-2536
  ลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 1378. มอก. 1175-2536
  สัญลักษณ์รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า
 1379. มอก. 1176-2536
  น้ำพริก
 1380. มอก. 1177-2536
  น้ำยารองพื้นสำหรับปูน อิฐ หิน ที่สีทาไว้เดิมขึ้นฝุ่น (น้ำยารองพื้นทับสีเก่า)
 1381. มอก. 1178-2549
  สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
 1382. มอก. 1179 เล่ม 1-2536
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
 1383. มอก. 1179 เล่ม 2-2536
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 2 วัสดุ
 1384. มอก. 1179 เล่ม 3-2542
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 3 ข้อมูลประกอบการออกแบบ
 1385. มอก. 1179 เล่ม 4-2542
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 4 ระบบการดึงลวดเหล็ก
 1386. มอก. 1179 เล่ม 5-2543
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 5 ข้อควรปฏิบัติในการทำงาน
 1387. มอก. 1179 เล่ม 6-2544
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 6 การตรวจพินิจและการทดสอบ
 1388. มอก. 1180-2538
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1389. มอก. 1181-2536
  ขวดนมพลาสติก
 1390. มอก. 1182 เล่ม 1-2536
  การทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 1 วิธีหาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเบนซินโดยวิธีไอโอดีนโมโนคลอไรด์
 1391. มอก. 1182 เล่ม 2-2537
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 2 จุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลีฟแลนด์
 1392. มอก. 1182 เล่ม 3-2537
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 3 วิธีหาความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือความถ่วงเอพีไอ ด้วยไฮโดรมิเตอร์
 1393. มอก. 1182 เล่ม 4-2538
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 4 วิธีหาตะกั่วปริมาณน้อยในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ณ สถานีบริการ
 1394. มอก. 1182 เล่ม 5-2538
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 5 ความดันไอโดยวิธีหรีด (Reid)
 1395. มอก. 1182 เล่ม 6-2538
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 6 วิธีหาปริมาณน้ำ
 1396. มอก. 1182 เล่ม 7-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 7 ความหนืดเซย์โบลต์
 1397. มอก. 1182 เล่ม 8-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 8 วิธีหาปริมาณเบนซีนและโทลูอีนในน้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินอากาศยานโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี
 1398. มอก. 1182 เล่ม 9-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 9 วิธีหาปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมันเบนซิน
 1399. มอก. 1182 เล่ม 10-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 10 วิธีหาตะกั่วปริมาณน้อยในน้ำมันเบนซิน
 1400. มอก. 1182 เล่ม 11-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 11 การกลั่น
 1401. มอก. 1182 เล่ม 12-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 12 การกัดกร่อนทองแดงโดยวิธีทดสอบความหมองแผ่นทองแดง
 1402. มอก. 1182 เล่ม 13-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 13 ความดันไอของน้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินที่ผสมสารประกอบออกซิเจนโดยวิธีหรีด
 1403. มอก. 1182 เล่ม 14-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 14 การหาค่าออกเทนโดยวิธีวิจัย
 1404. มอก. 1182 เล่ม 15-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 15 วิธีหาปริมาณกำมะถันโดยวิธีตะเกียง
 1405. มอก. 1182 เล่ม 16-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 16 การหาปริมาณยางเหนียวในน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีพ่นระเหย
 1406. มอก. 1182 เล่ม 17-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 17 การหาปริมาณแอโรแมติกในน้ำมันเบนซินโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี
 1407. มอก. 1182 เล่ม 18-2542
  การทดสอบ… เล่ม 18 การหาปริมาณเมทิลเทอร์เชียรี-บิวทิลอีเทอร์ เอทิลเทอร์เชียรี-บิวทิลอีเทอร์ เทอร์เชียรี-เอมิลเมทิลอีเทอร์ ไดไอโซโพรพิลอีเทอร์ เทอร์เชียรี-เอมิลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนอะตอม 1 ถึง 4 ในน้ำมันเบนซินโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี
 1408. มอก. 1182 เล่ม 19-2542
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 19 เสถียรภาพของน้ำมันเบนซินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยวิธีก่อนเกิดปฏิกิริยาเหนี่ยวนำ
 1409. มอก. 1183-2536
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า
 1410. มอก. 1184-2552
  ท่อยางไฮดรอลิกเสริมสิ่งทอ
 1411. มอก. 1185-2536
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
 1412. มอก. 1186-2536
  ปากใบมีดสำหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดิน รถเกลี่ยดิน และรถแทรกเตอร์ปาดและอุ้มดิน
 1413. มอก. 1187-2547
  ฝักบัวอาบน้ำ
 1414. มอก. 1188-2536
  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ
 1415. มอก. 1189-2536
  ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ
 1416. มอก. 1190-2536
  เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1417. มอก. 1191-2536
  ลูกตั้งเซรามิก
 1418. มอก. 1192-2536
  อะลูมิเนียมเจือหล่อ
 1419. มอก. 1193-2536
  บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
 1420. มอก. 1194-2536
  แผงโลหะสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
 1421. มอก. 1195-2536
  เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2545)
 1422. มอก. 1196-2536
  ชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1423. มอก. 1197-2536
  สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง
 1424. มอก. 1198-2536
  อาหารกุ้ง
 1425. มอก. 1199-2536
  ปลาเค็ม : ปลาสลิด
 1426. มอก. 1200-2536
  หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐานหัวจมรูปทรงกลมเกลียวอสมมาตร
 1427. มอก. 1201-2536
  วิธีทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุยางมะตอย
 1428. มอก. 1202-2536
  วิธีทดสอบความยืดดึงของวัสดุยางมะตอย
 1429. มอก. 1203-2536
  วิธีทดสอบการละลายของวัสดุยางมะตอยในไตรคลอโรเอทิลีน
 1430. มอก. 1204-2536
  ปลาเค็ม : ปลาอินทรี
 1431. มอก. 1205-2536
  ไข่เยี่ยวม้า
 1432. มอก. 1206-2549
  อิริโทรไมซินสเตียเรต
 1433. มอก. 1207-2549
  อิริโทรไมซินเอสโทเลต
 1434. มอก. 1208-2536
  เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะรับแขก
 1435. มอก. 1209-2536
  เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้รับแขก
 1436. มอก. 1210-2536
  ท่อยางสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ท่อยางดูดและส่งน้ำมัน
 1437. มอก. 1211-2537
  แอซีทามิโนเฟนสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1438. มอก. 1212-2549
  น้ำมันสนสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1439. มอก. 1213-2537
  ยางลบ
 1440. มอก. 1214-2537
  อบเชย
 1441. มอก. 1215-2537
  ศัพท์บัญญัติอัญมณี
 1442. มอก. 1216-2537
  วิธีทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุยางมะตอยโดยใช้เครื่องวงแหวนกับลูกปืน
 1443. มอก. 1217-2537
  ข้อกำหนดการเคลือบสีและน้ำยาซิลิโคนกันน้ำบนพื้นผิวปูนและงานก่ออิฐ
 1444. มอก. 1218-2537
  ยาขัดรองเท้า
 1445. มอก. 1219-2547
  แหนม
 1446. มอก. 1220-2541
  ชุดประตูทนไฟแบบบานเปิด
 1447. มอก. 1221-2537
  ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้สัก
 1448. มอก. 1222-2539
  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
 1449. มอก. 1223-2537
  วิธีทดสอบผลของความร้อนและอากาศที่มีต่อสมบัติของวัสดุยางมะตอย
 1450. มอก. 1224-2537
  เครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1451. มอก. 1225-2537
  ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
 1452. มอก. 1226-2537
  ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
 1453. มอก. 1227-2539
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พฤษภาคม 2541)
 1454. มอก. 1228-2549
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 เมษายน 2551)
 1455. มอก. 1229-2537
  ไฮโดรเจนภายใต้แรงอัด
 1456. มอก. 1230-2537
  จานเรซินอยด์สำหรับตัด
 1457. มอก. 1231-2537
  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวน
 1458. มอก. 1232-2537
  อ่างอาบน้ำโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
 1459. มอก. 1233-2537
  สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : อะมิโนเรซิน
 1460. มอก. 1234-2537
  เต้าเสียบ เต้ารับและคู่เต้าต่อสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 1461. มอก. 1235-2537
  ตู้เย็นพาณิชย์
 1462. มอก. 1236-2537
  เครื่องหยอดเมล็ดพืช
 1463. มอก. 1237-2537
  ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
 1464. มอก. 1238-2537
  ผ้าใบโพลิเอสเตอร์เคลือบพีวีซี
 1465. มอก. 1239-2537
  แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต
 1466. มอก. 1240-2537
  ล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง
 1467. มอก. 1241-2537
  ชุดล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง
 1468. มอก. 1242-2537
  ดีบุกแท่ง
 1469. มอก. 1243-2537
  วิธีทดสอบความหนืดของวัสดุยางมะตอยด้วยเครื่องวัดความหนืดแบบคะพิลลารีสุญญากาศ
 1470. มอก. 1244-2552
  แลกเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล
 1471. มอก. 1245-2537
  สารอัดแบบเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์
 1472. มอก. 1246-2537
  ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุวัสดุเหลวเคลือบผิว
 1473. มอก. 1247-2549
  พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
 1474. มอก. 1248 เล่ม 1-2552
  ผ้าบุเครื่องเรือน เล่ม 1 ผ้าบุเครื่องเรือนทั่วไป
 1475. มอก. 1249-2537
  วิธีทดสอบความหนืดจลน์ของวัสดุยางมะตอย
 1476. มอก. 1250-2542
  สายคันเร่งรถยนต์
 1477. มอก. 1251-2537
  ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน
 1478. มอก. 1252-2537
  เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ
 1479. มอก. 1253-2537
  เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ
 1480. มอก. 1254-2537
  ถุงพลาสติกแบบกดปิด
 1481. มอก. 1255-2537
  การชักตัวอย่างวัสดุยางมะตอย
 1482. มอก. 1256-2537
  แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับยาสีฟัน
 1483. มอก. 1257-2537
  แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับเติมในอาหารสัตว์
 1484. มอก. 1258-2537
  ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด
 1485. มอก. 1259-2537
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 1486. มอก. 1260-2537
  ข้าวโพดคั่วปรุงรส
 1487. มอก. 1261-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ตัวเลขชี้บ่งยานยนต์ (วีไอเอ็น) - เนื้อหาและโครงสร้าง
 1488. มอก. 1262-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รหัสสากลชี้บ่งผู้ทำ (ดับบลิวเอ็มไอ)
 1489. มอก. 1263-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ตัวเลขชี้บ่งยานยนต์ (วีไอเอ็น) - ตำแหน่งและการแสดง
 1490. มอก. 1264-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รหัสสากลชี้บ่งผู้ทำชิ้นส่วน (ดับบลิวพีเอ็มไอ)
 1491. มอก. 1265-2537
  ฝาหม้อน้ำรถยนต์
 1492. มอก. 1266-2537
  ไส้กรอกอีสาน
 1493. มอก. 1267-2544
  น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
 1494. มอก. 1268-2537
  น้ำมันก๊าด
 1495. มอก. 1269-2544
  น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
 1496. มอก. 1270-2537
  ศัพท์อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
 1497. มอก. 1271-2538
  มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ
 1498. มอก. 1272-2538
  ผิวเคลือบโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : นิกเกิล-โครเมียม และทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม
 1499. มอก. 1273-2538
  หัวฉีดพ่นไฮดรอลิกสำหรับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 1500. มอก. 1274-2538
  ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
 1501. มอก. 1275-2538
  วิธีทดสอบการกลั่นคัตแบกแอสฟัลต์
 1502. มอก. 1276-2538
  เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างอาบน้ำ
 1503. มอก. 1277-2547
  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม
 1504. มอก. 1278-2547
  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1505. มอก. 1279-2538
  แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
 1506. มอก. 1280-2538
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1507. มอก. 1281-2538
  แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต
 1508. มอก. 1282-2538
  สะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1509. มอก. 1283-2538
  เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงตามแนวระดับสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1510. มอก. 1284-2538
  ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ
 1511. มอก. 1285-2538
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
 1512. มอก. 1286-2538
  ลูกปืนเหล็กกล้า
 1513. มอก. 1287-2538
  น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 1514. มอก. 1288-2538
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น
 1515. มอก. 1289-2550
  สีเชื่อมยึดไวนิล-ทาร์
 1516. มอก. 1290-2538
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
 1517. มอก. 1291-2545
  ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 เมษายน 2547)
 1518. มอก. 1292-2538
  ตัวผกผันสับเปลี่ยนเองสำหรับระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
 1519. มอก. 1293-2538
  เครื่องประจุแบตเตอรี่
 1520. มอก. 1294-2538
  วิธีทดสอบจุดวาบไฟของคัตแบกแอสฟัลต์ด้วยถ้วยเปิดแทก (Tag)
 1521. มอก. 1295-2541
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1522. มอก. 1296-2538
  เครื่องเจาะกระดาษชนิดสองรู
 1523. มอก. 1297-2538
  อาหารปลาลอยน้ำ
 1524. มอก. 1298-2538
  ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
 1525. มอก. 1299-2538
  โซเดียมซิเทรต
 1526. มอก. 1300-2537
  ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ

  ยกเลิก, 14 สิงหาคม 2546, ดู มอก. 17025-2543 แทน
 1527. มอก. 1301-2538
  ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้สัก
 1528. มอก. 1302-2538
  ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้สัก
 1529. มอก. 1303-2538
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ
 1530. มอก. 1304-2538
  ประตูไม้กันไฟแบบบานเปิด

  ยกเลิก, 27 ธันวาคม 2542 ดู มอก. 1220-2541
 1531. มอก. 1305-2538
  รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1532. มอก. 1306-2538
  โพลิโพรพิลีนเรซิน
 1533. มอก. 1307-2552
  สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอนินทรีย์
 1534. มอก. 1308-2538
  เครื่องเรือนสาธารณะ : เก้าอี้แถว
 1535. มอก. 1309-2538
  เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก
 1536. มอก. 1310-2538
  สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่
 1537. มอก. 1311-2538
  ฟิลม์หดด้วยความร้อน
 1538. มอก. 1312-2538
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายเพื่อการรักษาทางกระดูก : ข้อกำหนดทั่วไปในการทำเครื่องหมาย การบรรจุหีบห่อและการแสดงฉลาก
 1539. มอก. 1313-2538
  น้ำมันเตา
 1540. มอก. 1314-2538
  ถุงพลาสติกใส่ขยะ
 1541. มอก. 1315-2538
  รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร
 1542. มอก. 1316-2538
  ชั้นโลหะ
 1543. มอก. 1317-2538
  ซอสหอยนางรม
 1544. มอก. 1318-2552
  ทินเนอร์ระเหยช้า
 1545. มอก. 1319-2538
  วิธีทดสอบโฟลตเทสต์สำหรับวัสดุยางมะตอย
 1546. มอก. 1320-2538
  เซอร์โคเนียมซิลิเคต
 1547. มอก. 1321-2539
  ท่อยางและท่อพลาสติก - การหาความยึดเหนี่ยวระหว่างส่วนประกอบ
 1548. มอก. 1322-2539
  รถพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 1549. มอก. 1323-2539
  เครื่องพรวนดินแบบจอบหมุน
 1550. มอก. 1324-2539
  การทดสอบโดยไม่ทำลาย : การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม
 1551. มอก. 1325 เล่ม 1-2539
  หลักเกณฑ์การยอมรับเครื่องมือกล เล่ม 1 ความแม่นทางเรขาคณิตของเครื่องมือกลที่ทำงานในภาวะไร้ภาระหรือภาวะแต่งสำเร็จ
 1552. มอก. 1326-2539
  เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า
 1553. มอก. 1327-2539
  บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบชัก
 1554. มอก. 1328-2539
  ที่ดักกลิ่นสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือและที่ปัสสาวะชาย
 1555. มอก. 1329-2539
  โพลิเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวสำหรับพลาสติกเสริมแรง
 1556. มอก. 1330-2539
  ยาทาเล็บ
 1557. มอก. 1331-2539
  แคลเซียมซิเทรต
 1558. มอก. 1332-2539
  ท่อยางและท่อพลาสติกและท่อพร้อมข้อต่อ - การทดสอบความดันน้ำ
 1559. มอก. 1333-2539
  ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
 1560. มอก. 1334-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

  ยกเลิก, ตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ดู มอก. 1334 เล่ม 1-2550 มอก. 1334 เล่ม 3-2550 มอก.1334 เล่ม 4-2551 มอก.1334 เล่ม 5-2551 มอก.1334 เล่ม 6-2551 มอก.1334 เล่ม 7-2551 มอก.1334 เล่ม 8-2551 มอก.1334 เล่ม 9-2551 แทน
 1561. มอก. 1334 เล่ม 1-2550
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 1562. มอก. 1334 เล่ม 3-2550
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 3 คำอธิบายสำหรับวิธีทดสอบและการใช้ข้อมูลการทดสอบ
 1563. มอก. 1334 เล่ม 4-2551
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวดิ่งที่รับโหลด
 1564. มอก. 1334 เล่ม 5-2551
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 5 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวระนาบที่รับโหลด
 1565. มอก. 1334 เล่ม 6-2551
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 6 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับคาน
 1566. มอก. 1334 เล่ม 7-2551
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 7 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเสา
 1567. มอก. 1334 เล่ม 8-2551
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 8 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวดิ่งที่ไม่รับโหลด
 1568. มอก. 1334 เล่ม 9-2551
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 9 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนเพดานที่ไม่รับโหลด
 1569. มอก. 1335-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ประตูและชุดประกอบประตูม้วน
 1570. มอก. 1336-2550
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร-ชิ้นส่วนที่เป็นกระจก
 1571. มอก. 1337-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ท่อระบายอากาศ
 1572. มอก. 1338-2550
  ปฏิกิริยาต่อการทดสอบความทนไฟของวัสดุก่อสร้าง-การทดสอบสภาพไม่ติดไฟ
 1573. มอก. 1339-2550
  ปฏิกิริยาต่อการทดสอบความทนไฟของวัสดุก่อสร้าง-การหาค่าความร้อนจากการเผาไหม้
 1574. มอก. 1340-2550
  ปฏิกิริยาต่อการทดสอบความทนไฟ-ความสามารถในการติดไฟของวัสดุก่อสร้างโดยใช้แหล่งกำเนิดความร้อนแบบแผ่รังสี
 1575. มอก. 1341 เล่ม 1-2539
  การทดสอบความทนไฟ - การประเมินสมรรถนะของชุดประกอบประตูควบคุมควัน เล่ม 1 การทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ
 1576. มอก. 1342-2539
  น้ำตาลทรายแดง
 1577. มอก. 1343-2539
  โพลิยูรีเทนใสชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน
 1578. มอก. 1344-2541
  กระจกโฟลตสีตัดแสง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2544)
 1579. มอก. 1345-2539
  กระจกแผ่นสีตัดแสง
 1580. มอก. 1346-2539
  หมูยอ
 1581. มอก. 1347-2539
  กรดฟอร์มิก
 1582. มอก. 1348-2539
  โพลิคาร์บอเนต
 1583. มอก. 1349-2539
  อะคริโลไนไทรส์-บิวทะไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) สำหรับอัดแบบและอัดรีด
 1584. มอก. 1350-2539
  รถแทรกเตอร์เดินตาม
 1585. มอก. 1351-2539
  บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง
 1586. มอก. 1352-2539
  เหล็กหนีบกระดาษชนิดหูลวด
 1587. มอก. 1353 เล่ม 1-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 1 การหาน้ำหนักมาตรฐาน
 1588. มอก. 1353 เล่ม 2-2539
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีหาปริมาณความชื้น
 1589. มอก. 1353 เล่ม 3-2540
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 3 วิธีหาสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการเพิ่มแรงดึงคงที่
 1590. มอก. 1353 เล่ม 4-2540
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 4 วิธีหาสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการยืดตัวคงที่
 1591. มอก. 1353 เล่ม 5-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย
 1592. มอก. 1353 เล่ม 6-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 6วิธีหาความหยาบ/เรียบของผิวกระดาษแบบเบนดต์เซน
 1593. มอก. 1353 เล่ม 7-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 7 วิธีหาความหนา และความหนาแน่นปรากฎของกระดาษ
 1594. มอก. 1353 เล่ม 8-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 8 วิธีหาการดูดซึมน้ำโดยวิธีของคอบบ์
 1595. มอก. 1353 เล่ม 9-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 9 วิธีหาความต้านแรงฉีกขาดของกระดาษโดยวิธีของเอลเมนดอร์ฟ
 1596. มอก. 1353 เล่ม 10-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 10 วิธีหาปริมาณเถ้าในภาวะการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส
 1597. มอก. 1353 เล่ม 11-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจาย
 1598. มอก. 1353 เล่ม 12-2541
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 12 วิธีหาความทึบแสงโดยวิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย
 1599. มอก. 1353 เล่ม 13-2542
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
 1600. มอก. 1353 เล่ม 14-2542
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 14 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ
 1601. มอก. 1353 เล่ม 15-2542
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 15 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง
 1602. มอก. 1353 เล่ม 16-2542
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 16 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก
 1603. มอก. 1353 เล่ม 18-2542
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 18 วิธีหาความเรียบของผิวกระดาษและกระดาษแข็งโดยวิธีของเบคค์
 1604. มอก. 1354-2539
  โซเดียมไซคลาเมตสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1605. มอก. 1355-2539
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 : ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 1606. มอก. 1356-2539
  สารขัดเงาพื้น : ชนิดกึ่งแข็ง
 1607. มอก. 1357-2539
  สารขัดเงาพื้น : ชนิดเหลวในตัวทำละลายอินทรีย์
 1608. มอก. 1358-2548
  สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน
 1609. มอก. 1359-2539
  2-บิวทาโนนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1610. มอก. 1360-2539
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1611. มอก. 1361-2539
  ดินกัมมันต์
 1612. มอก. 1362-2539
  ยาล้างเล็บ
 1613. มอก. 1363-2539
  แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
 1614. มอก. 1364-2539
  แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1615. มอก. 1365-2539
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
 1616. มอก. 1366-2539
  ลูกปูนสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
 1617. มอก. 1367-2539
  ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้กระยาเลย
 1618. มอก. 1368-2539
  ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา
 1619. มอก. 1369-2539
  แถบเหล็กวัดความยาวชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ
 1620. มอก. 1370-2539
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1621. มอก. 1371-2539
  ลอนตาลกระป๋อง
 1622. มอก. 1372-2539
  กล้วยกระป๋อง
 1623. มอก. 1373-2539
  ลอนตาลและขนุนกระป๋อง
 1624. มอก. 1374-2539
  ขนุนกระป๋อง
 1625. มอก. 1375-2547
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป
 1626. มอก. 1376-2539
  แซนด์วิชสเปรด
 1627. มอก. 1377-2547
  ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1628. มอก. 1378-2539
  เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น
 1629. มอก. 1379-2551
  ถังเก็บน้ำพลาสติก
 1630. มอก. 1380-2539
  การชักตัวอย่างปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 1631. มอก. 1381-2539
  แห้วกระป๋อง
 1632. มอก. 1382-2539
  มะตูมแห้ง
 1633. มอก. 1383-2539
  สีย้อมไม้ในตัวทำละลาย
 1634. มอก. 1384-2548
  ฉนวนกันความร้อนพอลิเอทิลีนโฟม
 1635. มอก. 1385-2539
  เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก
 1636. มอก. 1386-2539
  มะตูมสำเร็จรูป
 1637. มอก. 1387 เล่ม 1-2539
  ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 1 คุณลักษณะทั่วไป
 1638. มอก. 1387 เล่ม 2-2539
  ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 2 ข้อต่อล็อก
 1639. มอก. 1388-2539
  ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ
 1640. มอก. 1389-2539
  เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 มีนาคม 2545)
 1641. มอก. 1390-2539
  เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2541)
 1642. มอก. 1391-2539
  เบคอนและแคนาเดียนเบคอน
 1643. มอก. 1392-2539
  รหัสสีของเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว
 1644. มอก. 1393-2539
  จานขัดดีเพรสเซนเตอร์
 1645. มอก. 1394-2548
  สายดูดเสมหะ
 1646. มอก. 1395-2540
  แก้วบล็อกกลวง
 1647. มอก. 1396-2540
  ท่อลมอ่อน
 1648. มอก. 1397-2540
  ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม
 1649. มอก. 1398-2551
  เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
 1650. มอก. 1399-2540
  ไม้บรรทัดโลหะ
 1651. มอก. 1400-2540
  ไม้บรรทัดพลาสติก
 1652. มอก. 1401-2540
  ไม้ฉากสามเหลี่ยมพลาสติก
 1653. มอก. 1402-2540
  มายองเนสและสลัดครีม
 1654. มอก. 1403-2551
  สบู่เหลว
 1655. มอก. 1404-2540
  ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
 1656. มอก. 1405-2552
  สีอะลูมิเนียมทนความร้อน
 1657. มอก. 1406-2553
  สีเคลือบด้านแอลคีด
 1658. มอก. 1407-2540
  กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน
 1659. มอก. 1408-2540
  กังหันระบายอากาศหลังคา
 1660. มอก. 1409-2540
  เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : ม้านั่งเดี่ยว
 1661. มอก. 1410-2540
  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ
 1662. มอก. 1411-2540
  ช้อนตวงยาพลาสติก
 1663. มอก. 1412-2540
  ถ่านหินผงสำหรับทำหม้อแบตเตอรี่
 1664. มอก. 1413-2540
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับงานประปา
 1665. มอก. 1414-2540
  แผงรั้วโลหะ
 1666. มอก. 1415-2552
  สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอินทรีย์
 1667. มอก. 1416-2540
  มีดเล็บทำด้วยวัสดุแข็ง
 1668. มอก. 1417-2540
  แผ่นหินอ่อน
 1669. มอก. 1418-2540
  เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
 1670. มอก. 1419-2540
  เครื่องกรองน้ำชนิดใช้ถ่านกัมมันต์เม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
 1671. มอก. 1420-2551
  ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
 1672. มอก. 1421-2540
  เครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิก
 1673. มอก. 1422-2540
  ซีโอไลต์สำหรับอุตสาหกรรมสารซักฟอก
 1674. มอก. 1423-2540
  สารขัดถูเอเมอรี่
 1675. มอก. 1424-2540
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน: ฉากกั้นห้อง
 1676. มอก. 1425-2540
  ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
 1677. มอก. 1426-2546
  ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว
 1678. มอก. 1427-2540
  กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
 1679. มอก. 1428-2544
  เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
 1680. มอก. 1429-2540
  รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ
 1681. มอก. 1430-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้างแบบสำหรับการประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป
 1682. มอก. 1431-2540
  สัญลักษณ์สาธารณสนเทศ
 1683. มอก. 1432 เล่ม 1-2540
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : วัสดุโลหะ เล่ม 1 เหล็กกล้าเหนียวไร้สนิม
 1684. มอก. 1434-2540
  เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว
 1685. มอก. 1435-2540
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 4
 1686. มอก. 1436-2540
  ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ
 1687. มอก. 1437-2540
  เป็ดสดแช่เย็นและเป็ดสดเยือกแข็ง
 1688. มอก. 1438-2540
  น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกลั่นใช้ใหม่
 1689. มอก. 1439-2540
  ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 1690. มอก. 1440-2540
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
 1691. มอก. 1441-2545
  อุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน
 1692. มอก. 1441 เล่ม 1-2548
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-1 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - อุปกรณ์วัด
 1693. มอก. 1441 เล่ม 2-2548
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-2 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - สัญญาณรบกวนที่นำตามสาย
 1694. มอก. 1441 เล่ม 3-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-3 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - กำลังไฟฟ้ารบกวน
 1695. มอก. 1441 เล่ม 4-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-4อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - สัญญาณรบกวนที่แผ่ออก
 1696. มอก. 1441 เล่ม 5-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-5อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - สถานที่ทดสอบสอบเทียบสายอากาศสำหรับ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 000 เมกะเฮิรตซ์
 1697. มอก. 1442-2540
  สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า : วิธีวัดลักษณะสมบัติการระงับของวงจรกรองการรบกวนคลื่นวิทยุกสานติ์และส่วนประกอบการระงับ
 1698. มอก. 1443-2540
  สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า : การหาขีดจำกัดสำหรับบริภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์
 1699. มอก. 1444-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 การอธิบายสิ่งแวดล้อม- สิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสัญญาณรบกวนและการส่งสัญญาณความถี่ต่ำที่นำมาตามสายในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสาธารณะ
 1700. มอก. 1445-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ระดับความเข้ากันได้สำหรับสัญญาณรบกวนและการส่งสัญญาณความถี่ต่ำที่นำมาตามสายในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ
 1701. มอก. 1446-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 5 การจัดประเภทสิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 1702. มอก. 1447-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 6 การประเมินระดับสิ่งที่ส่งออกมาในแหล่งจ่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในขณะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณรบกวนที่นำมาตามสายความถี่ต่ำ
 1703. มอก. 1448-2544
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 - 2 : ขีดจำกัด -ขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้า 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
 1704. มอก. 1449-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด ส่วนที่ 3 ขีดจำกัดของการกระเพื่อมและเปลี่ยนแปลงไปมาของแรงดันไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์
 1705. มอก. 1450-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด ส่วนที่ 5 ขีดจำกัดของการกระเพื่อมและเปลี่ยนแปลงไปมาของแรงดันไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสูงกว่า 16 แอมแปร์
 1706. มอก. 1451-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 1 ภาพโดยรวมของการทดสอบภูมิคุ้มกัน
 1707. มอก. 1452-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 2 การทดสอบภูมิคุ้มกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
 1708. มอก. 1453-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 3 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่กระจาย
 1709. มอก. 1454-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 4 การทดสอบภูมิคุ้มกันภาวะชั่วครู่อย่างเร็วทางไฟฟ้า
 1710. มอก. 1455-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 5 การทดสอบภูมิคุ้มกันเสิร์จ
 1711. มอก. 1456-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 7 ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการวัดฮาร์มอนิกส์และอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์ และการใช้เครื่องมือวัด สำหรับระบบส่งกำลัง และบริภัณฑ์ซึ่งต่อเข้ากับระบบเหล่านั้น
 1712. มอก. 1457-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 8 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กที่ความถี่ไฟฟ้ากำลัง
 1713. มอก. 1458-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 9 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กที่เป็นพัลส์
 1714. มอก. 1459-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 10 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กแกว่งแบบหน่วง
 1715. มอก. 1460-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 11 การทดสอบภูมิคุ้มกันเมื่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง ขาดหายไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และแปรเปลี่ยน
 1716. มอก. 1461-2552
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 12 การทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแกว่ง
 1717. มอก. 1462-2548
  เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2550)
 1718. มอก. 1463-2540
  เครื่องซักผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1719. มอก. 1464-2540
  หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 1720. มอก. 1465-2550
  การป้องกันคนขับกระแทกกับกลไกการเลี้ยวของยานยนต์เมื่อเกิดการชน
 1721. มอก. 1466-2551
  ห้ามล้อสำหรับยานประเภทรถยนต์นั่ง (M) รถบรรทุก (N) และรถพ่วง (O)
 1722. มอก. 1467-2550
  จุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิกและจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์
 1723. มอก. 1468-2550
  ส่วนตกแต่งภายในรถยนต์
 1724. มอก. 1469-2550
  ส่วนตัวถังและอุปกรณ์ภายนอกยานยนต์
 1725. มอก. 1470-2549
  การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับยานยนต์
 1726. มอก. 1471-2550
  อุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์
 1727. มอก. 1472-2541
  รถยนต์นั่ง : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1728. มอก. 1473-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณ์สำหรับระบบท่อของเหลว ระบบการทำความร้อนการระบายอากาศและระบบท่ออากาศ
 1729. มอก. 1474-2540
  การเขียนแบบอาคารและแบบวิศวกรรมโยธา การติดตั้ง การเขียนรูปเครื่องสุขภัณฑ์อย่างง่าย
 1730. มอก. 1475-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณ์สำหรับระบบจ่ายน้ำและระบบระบายน้ำฝังในพื้นดิน
 1731. มอก. 1476-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง กฏเกณฑ์ทั่วไปเพื่อการเขียนแบบก่อสร้าง สำหรับชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป
 1732. มอก. 1477-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง หลักการทั่วไปสำหรับแบบแสดงการจัดส่วนของอาคารและแบบการยึดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
 1733. มอก. 1478-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบแสดงขนาดพิกัด เส้นพิกัด และกริดพิกัด
 1734. มอก. 1479-2541
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2544)
 1735. มอก. 1480-2540
  เครื่องปลูกอ้อย
 1736. มอก. 1481-2540
  ข้อกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มหรือแห้ง
 1737. มอก. 1482-2540
  กระเบื้องพีวีซีปูพื้น
 1738. มอก. 1483-2549
  ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา
 1739. มอก. 1484-2540
  ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย
 1740. มอก. 1485-2540
  ท่อไฟเบอร์กลาสส์ไม่รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย
 1741. มอก. 1486-2540
  ชุดสายน้ำดีสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : สายพลาสติก
 1742. มอก. 1487-2540
  ชุดระบายน้ำเสียสำหรับอ่างอาบน้ำ
 1743. มอก. 1488-2540
  ถังเหล็กกล้ากลมความจุไม่เกิน 100 ลิตร
 1744. มอก. 1489-2540
  ถังเหล็กกล้ากลมความจุ 200 ลิตร
 1745. มอก. 1490-2540
  ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีแข็งสำหรับงานประปา
 1746. มอก. 1491-2541
  โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสชั้นคุณภาพอาหาร
 1747. มอก. 1492-2541
  โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1748. มอก. 1493-2541
  โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับเครื่องสำอาง
 1749. มอก. 1494-2541
  เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน
 1750. มอก. 1495-2541
  เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน
 1751. มอก. 1496-2541
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน
 1752. มอก. 1497-2548
  ชุดหัวฉีดชะล้าง
 1753. มอก. 1498-2541
  วิธีทดสอบแอสฟัลต์อิมัลชัน
 1754. มอก. 1499-2541
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2544)
 1755. มอก. 1500-2541
  บานประตูรั้วโลหะ
 1756. มอก. 1501-2552
  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2544)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 1501-2541 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 1501-2552 ใช้บังคับ
 1757. มอก. 1502-2541
  รถยกแผงรองรับสินค้า
 1758. มอก. 1503-2541
  ลักษณะสมบัติด้านการรบกวนวิทยุของสายส่งกำลังไฟฟ้าเหนือดินและบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูง เล่ม 2 วิธีวัดและวิธีดำเนินการหาขีดจำกัด
 1759. มอก. 1504-2541
  การรบกวนการสื่อสารวิทยุเคลื่อนที่เมื่อมีสัญญาณรบกวนอิมพัลส์ : วิธีตัดสินความเสื่อมคุณภาพและมาตรการปรับปรุงสมรรถนะ
 1760. มอก. 1505-2541
  ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
 1761. มอก. 1506-2541
  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
 1762. มอก. 1507-2541
  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย
 1763. มอก. 1508-2541
  เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล
 1764. มอก. 1509-2547
  กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 เมษายน 2549)
 1765. มอก. 1510-2541
  แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
 1766. มอก. 1511-2541
  ผ้าเย็นและกระดาษเย็น
 1767. มอก. 1512-2541
  สีย้อมไม้ผสมน้ำ
 1768. มอก. 1513-2541
  สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน
 1769. มอก. 1514-2553
  สารอุดร่องไม้
 1770. มอก. 1515-2550
  เครื่องครัวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1771. มอก. 1516-2549
  เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1772. มอก. 1517-2541
  ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับตัวตรวจจับ-ทั่วไป
 1773. มอก. 1518-2541
  ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับตัวตรวจจับการตัดลำแสงอินฟราเรดในอาคาร
 1774. มอก. 1519-2541
  ลักษณะสมบัติด้านการรบกวนวิทยุของสายส่งกำลังไฟฟ้าเหนือดินและบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูง เล่ม 1 การอธิบายปรากฎการณ์
 1775. มอก. 1520-2541
  ลักษณะสมบัติด้านการรบกวนวิทยุของสายส่งกำลังไฟฟ้าเหนือดินและบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูง เล่ม 3 หลักปฏิบัติเพื่อทำให้การเกิดสัญญาณรบกวนวิทยุน้อยที่สุด
 1776. มอก. 1521-2541
  กาวสำหรับกระดาษ
 1777. มอก. 1522-2552
  เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดโดยการดูดน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1778. มอก. 1523-2552
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
 1779. มอก. 1524-2541
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่
 1780. มอก. 1525-2541
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดแบบกำลังค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ -ชั้นเสถียรภาพ 5% - ระดับการประเมิน E
 1781. มอก. 1526-2541
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดแบบกำลังค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ -ชั้นเสถียรภาพ 1% - ระดับการประเมิน E
 1782. มอก. 1527-2541
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่
 1783. มอก. 1528-2541
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดความเที่ยงสูงค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ - ชั้นเสถียรภาพ 0.1% - ระดับการประเมิน E
 1784. มอก. 1529-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น
 1785. มอก. 1530-2552
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
 1786. มอก. 1531-2552
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของตัวสัมผัส
 1787. มอก. 1532-2552
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวม เล่ม 3 บัตรมีตัวสัมผัส - การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและพิธีการส่งผ่านสัญญาณ
 1788. มอก. 1533-2552
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 4 โครงสร้าง การรักษาความลับและคำสั่งสำหรับการแลกเปลี่ยน
 1789. มอก. 1534-2541
  ขนมกรอบจากธัญชาติ
 1790. มอก. 1535-2541
  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
 1791. มอก. 1536-2541
  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือทอด
 1792. มอก. 1537-2552
  อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง - ลักษณะสมบัติเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
 1793. มอก. 1538-2552
  บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง
 1794. มอก. 1539-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
 1795. มอก. 1540-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ
 1796. มอก. 1541-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 3 สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และวิธีดำเนินการปรับตั้งใหม่
 1797. มอก. 1542-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ
 1798. มอก. 1543-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสุขอนามัยช่องปาก
 1799. มอก. 1544-2541
  หลอดไฟฟ้าเล็ก
 1800. มอก. 1545-2541
  สังกะสีเจือแท่งสำหรับการหล่อแบบฉีด
 1801. มอก. 1546-2541
  แกนแม่เหล็กออกไซด์ ( แกน ETD) สำหรับใช้ในงานจ่ายกำลังไฟฟ้า - มิติ
 1802. มอก. 1547-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องขัดล้างและขัดเงาพื้น
 1803. มอก. 1548-2551
  เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1804. มอก. 1549-2541
  บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 1 ทั่วไป
 1805. มอก. 1550-2541
  บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 2 การอธิบายคำศัพท์ทั่วไปและวิธีการคำนวณ
 1806. มอก. 1551-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน
 1807. มอก. 1552-2551
  เครื่องฆ่าแมลง เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1808. มอก. 1553-2541
  ข้อกำหนดการเคลือบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ที่พื้นผิวใหม่ของไม้
 1809. มอก. 1554-2541
  ข้อกำหนดการเคลือบสีบนพื้นผิวโลหะ
 1810. มอก. 1555-2550
  เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1811. มอก. 1556-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องย่าง และเครื่องปิ้งเชิงพาณิชย์
 1812. มอก. 1557-2541
  การวัดสมบัติทางไฟฟ้าของหลอดอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดสุญญากาศ เล่ม 16 วิธีวัดสำหรับหลอดภาพโทรทัศน์
 1813. มอก. 1558-2541
  การวัดสมบัติทางไฟฟ้าของหลอดอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 28 วิธีการวัดของหลอดภาพโทรทัศน์สี
 1814. มอก. 1559-2552
  การเตรียมแบบเขียนเค้าโครงของออสซิลโลสโคป และหลอดภาพ
 1815. มอก. 1560-2541
  สภาพการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับงานสำนักงานที่มีอุปกรณ์ปลายทางแสดงผลภาพ เล่ม 3 ข้อกำหนดการแสดงผลภาพ
 1816. มอก. 1561-2548
  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
 1817. มอก. 1562-2552
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 5 ระบบการใช้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร
 1818. มอก. 1563-2552
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 6 ส่วนประกอบข้อมูลระหว่างภาคอุตสาหกรรม
 1819. มอก. 1564-2541
  รถยนต์ 2 เพลา ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ : วิธีหาจุดศูนย์ถ่วง
 1820. มอก. 1565-2541
  บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบถังอัดอากาศ
 1821. มอก. 1566-2541
  อักขรวิธีภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์
 1822. มอก. 1567-2551
  เครื่องรีดผ้าไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1823. มอก. 1568-2541
  บานประตูโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
 1824. มอก. 1569-2541
  วงกบโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วสำหรับประตู
 1825. มอก. 1570-2541
  โคโลญ
 1826. มอก. 1571-2541
  สารระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์
 1827. มอก. 1572-2541
  โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (โซดาแอช)
 1828. มอก. 1573-2541
  อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าเสถียร ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
 1829. มอก. 1575-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-รีเลย์- การจัดวางและลักษณะการทำงานของขั้วต่อรีเลย์
 1830. มอก. 1576-2541
  ยานยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์โดยสาร - หน้าแปลนสี่รูสำหรับใช้ในเครื่องอัดอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยเฟือง
 1831. มอก. 1577-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ- มวล- คำศัพท์และรหัส
 1832. มอก. 1578-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - มิติของยานยนต์ และรถลาก-คำศัพท์และบทนิยาม
 1833. มอก. 1579-2541
  รถยนต์นั่ง - ตัวเลขชี้บ่งวิทยุติดรถยนต์
 1834. มอก. 1580-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
 1835. มอก. 1581-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว- บัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน
 1836. มอก. 1582-2541
  รถจักรยานยนต์ วิธีวัดเพื่อหาโมเมนต์ความเฉื่อย
 1837. มอก. 1583-2541
  รถจักรยานยนต์ วิธีวัดเพื่อหาตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง
 1838. มอก. 1584-2541
  รถจักรยานยนต์ - ห้ามล้อและกลอุปกรณ์ห้ามล้อ-วิธีทดสอบและวิธีวัด
 1839. มอก. 1585-2541
  รถจักรยานยนต์ - ตัวควบคุม : แบบ ตำแหน่งและการทำงาน
 1840. มอก. 1586-2541
  การป้องกันโครงสร้างจากฟ้าผ่า เล่ม1: หลักการทั่วไป
 1841. มอก. 1587-2541
  กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณความเป็นกรดทั้งหมด - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1842. มอก. 1588-2541
  กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบไนทรัส-วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1843. มอก. 1589-2541
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก - วิธี 2,2'-ไบพิริดิลสเปกโทรโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1844. มอก. 1590-2541
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต - วิธีวัดความขุ่น
 1845. มอก. 1591-2541
  กลีเซอรอลสำหรับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนู - วิธีซิลเวอร์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมตโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1846. มอก. 1592-2541
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนู - วิธีซิลเวอร์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมตโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1847. มอก. 1593-2541
  กลีเซอรีนสำหรับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาปริมาณกลีเซอรอล - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1848. มอก. 1594-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1849. มอก. 1595-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดเรียงกระแส (รวมถึงไดโอดเรียงกระแสแบบการพังทลาย), กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมและตัวอุปกรณ์, ไม่เกิน 100 แอมแปร์

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1850. มอก. 1596-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดเรียงกระแส (รวมถึงไดโอดเรียงกระแสแบบพังทลาย), กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมและตัวอุปกรณ์, สำหรับกระแสมากกว่า 100 แอมแปร์
 1851. มอก. 1597-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 3 ไดโอดสัญญาณ (รวมถึงการสวิตช์) และไดโอดคุมค่า
 1852. มอก. 1598-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว -เทคนิคการบันทึก เล่ม 1 การดันนูน
 1853. มอก. 1599-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว -เทคนิคการบันทึก เล่ม 2 แถบแม่เหล็ก
 1854. มอก. 1600-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว -เทคนิคการบันทึก เล่ม 3 ตำแหน่งของอักขระดันนูนบนบัตร ID -1

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1855. มอก. 1601-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว -เทคนิคการบันทึก เล่ม 4 ตำแหน่งของร่องแม่เหล็กอ่านอย่างเดียว- ร่อง 1 และ 2

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1856. มอก. 1602-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - เทคนิคการบันทึก เล่ม 5 ตำแหน่งของร่องแม่เหล็กเพื่อการอ่านเขียน - ร่อง 3

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1857. มอก. 1603-2541
  บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - เทคนิคการบันทึก เล่ม 6 แถบแม่เหล็ก - สภาพข่มบังคับสูง
 1858. มอก. 1604-2541
  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการ และข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้
 1859. มอก. 1605-2541
  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 2 ความปลอดภัยของระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง
 1860. มอก. 1606-2541
  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 3 ข้อแนะนำสำหรับภาพเลเซอร์และสิ่งที่แสดงด้วยเลเซอร์
 1861. มอก. 1607-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 1 คำศัพท์
 1862. มอก. 1608-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 2 หลักการวัด
 1863. มอก. 1609-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 3 ข้อกำหนดสำหรับวัสดุ
 1864. มอก. 1610-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 4 ข้อกำหนดทั่วไป
 1865. มอก. 1611-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 5 ข้อกำหนดด้านคุณภาพ
 1866. มอก. 1612 เล่ม 1-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด
 1867. มอก. 1612 เล่ม 1 ตอนที่ 1-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ตอนที่ 1 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า : ตัวประกอบการสะท้อนกลับ
 1868. มอก. 1612 เล่ม 1 ตอนที่ 3-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ตอนที่ 3 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า : ประสิทธิผลการกรอง
 1869. มอก. 1613-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 2 ขั้วต่อร่วมแกนชนิดไม่เข้าคู่
 1870. มอก. 1614-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 3 ขั้วต่อชนิด 2 ขา เสียบสำหรับสายส่งแฝดสมดุลย์
 1871. มอก. 1615-2541
  อุปกรณ์ต่อความถี่วิทยุ เล่ม 4 อุปกรณ์ต่อร่วมแกนความถี่วิทยุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวนำภายนอก 16 mm มีตัวล็อกแบบเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 7-16)
 1872. มอก. 1616-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 5 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 50-17 ขึ้นไป
 1873. มอก. 1617-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 6 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 75-17 ขึ้นไป
 1874. มอก. 1618-2541
  อุปกรณ์ต่อความถี่วิทยุ เล่ม 7 อุปกรณ์ต่อร่วมแกนความถี่วิทยุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวนำภายนอก 9.5 mm มีตัวล็อกแบบเขี้ยว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ C)
 1875. มอก. 1619-2552
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 8 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 6.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ BNC)
 1876. มอก. 1620-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 9 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 3 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMC)
 1877. มอก. 1621-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 10 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 3 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMB)
 1878. มอก. 1622-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 11 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 9.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 4.1/9.5)
 1879. มอก. 1623-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 12 ขั้วต่อร่วมแกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว ชนิดไม่เข้าคู่ (แบบ UHF)
 1880. มอก. 1624-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 13 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 5.6 มิลลิเมตร - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 1.6/5.6) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.8/5.6)
 1881. มอก. 1625-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 14 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 12 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 3.5/12)
 1882. มอก. 1626-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 15 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 4.13 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMA)
 1883. มอก. 1627-2552
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 16 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 7 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (75 โอห์ม) (แบบ N)
 1884. มอก. 1628-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 17 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 6.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ TNC)
 1885. มอก. 1629-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 18 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 2.79 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMA)
 1886. มอก. 1630-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 19 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 2.08 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMB)
 1887. มอก. 1631-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 20 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 2.08 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMC)
 1888. มอก. 1632-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 21 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 9.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SC-A และ SC-B)
 1889. มอก. 1633-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 22 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค สำหรับใช้กับสายตัวนำภายในแฝด (แบบ BNO)
 1890. มอก. 1634-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 23 ขั้วต่อแบบขาเสียบและเต้ารับสำหรับใช้กับสายร่วมแกนคงรูปขนาดตัวนำรอบนอก 3.5 มิลลิเมตร
 1891. มอก. 1635-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 24 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวสำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาย 75 โอห์ม (แบบ F)
 1892. มอก. 1636-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 25 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว (3/4-20 UNEF) สำหรับใช้กับสายที่มีตัวนำภายในแฝดและขนาดตัวนำภายนอก 13.56 มิลลิเมตร (แบบ TWHN)
 1893. มอก. 1637-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 26 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม ช่วงความถี่ 0 ถึง 18 จิกะเฮิรตซ์ (แบบ TNC 18 GHz)
 1894. มอก. 1638-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 27 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว สำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาร 75 โอห์ม (แบบ E)
 1895. มอก. 1639-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 28 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 5.60 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม
 1896. มอก. 1640-2541
  ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็ก อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.0/2.3)
 1897. มอก. 1641-2552
  เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1898. มอก. 1642-2541
  เม็ดเหล็กกล้ากลมและเหลี่ยมสำหรับการแต่งและการทำความสะอาด
 1899. มอก. 1643-2541
  สภาวะทดสอบสำหรับกระดาษ กระดาษแข็งและเยื่อกระดาษและวิธีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบของตัวอย่าง
 1900. มอก. 1644-2541
  วิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุเพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่างๆ เล่ม 1 ข้อพิจารณาทั่วไปและวิธีวัด รวมถึงการวัดความถี่เสียง
 1901. มอก. 1645-2541
  วิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุเพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่างๆ เล่ม 3 เครื่องรับสำหรับวัดสัญญาณปล่อยในการกระจายเสียงเอเอ็ม
 1902. มอก. 1646-2541
  วิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุเพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่างๆ เล่ม 5 การวัดความถี่วิทยุเป็นการเฉพาะ , การวัดซึ่งทำกับเครื่องรับเอฟเอ็มเมื่อตอบสนองการแทรกสอดอิมพัลส์
 1903. มอก. 1647-2541
  วิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุเพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่างๆ เล่ม 6 เครื่องรับสื่อสารสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
 1904. มอก. 1648-2541
  วิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุเพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่างๆ เล่ม 7 การวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุดาวเทียมระบบดิจิทัล
 1905. มอก. 1649-2541
  วิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุ เพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่างๆ เล่ม 8 การวัดซึ่งทำกับเครื่องรับมืออาชีพสำหรับระบบโทรเลขเอฟเอ็ม
 1906. มอก. 1650-2541
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
 1907. มอก. 1651-2541
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : วงกบเหล็กกล้า
 1908. มอก. 1652-2542
  ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 4 ตัวตรวจจับดอปเพลอร์เหนือเสียงสำหรับใช้ในอาคาร
 1909. มอก. 1653-2542
  ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 5 ตัวตรวจจับไมโครเวฟดอปเพลอร์สำหรับใช้ในอาคาร
 1910. มอก. 1654-2542
  ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 6 ตัวตรวจจับอินฟาเรดกสานติ์สำหรับใช้ในอาคาร
 1911. มอก. 1655-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-ถุงลมนิรภัย-ส่วนที่ 2 การทดสอบชุดถุงลมนิรภัย
 1912. มอก. 1656-2541
  รถยนต์นั่ง- ที่ใส่ของท้ายรถยนต์- วิธีวัดปริมาตรอ้างอิง
 1913. มอก. 1657-2541
  รถยนต์นั่ง-กรอบระยะควบคุมของมือผู้ขับขี่
 1914. มอก. 1658-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ เล่ม 1 แหวนลูกสูบหน้าตัดสี่เหลี่ยม
 1915. มอก. 1659-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ - แหวนกวาดน้ำมันเครื่องแบบ N NM E และ EM
 1916. มอก. 1660-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ เล่ม 1 แหวนคีย์สโตน
 1917. มอก. 1661-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ - แหวนกวาดน้ำมันเครื่องแบบ S G D และ DV
 1918. มอก. 1662-2541
  เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ - แหวนกวาดน้ำมันเครื่องที่กดด้วยสปริง
 1919. มอก. 1663-2551
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ -ล้อ/วงล้อ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์ - วิธีทดสอบ
 1920. มอก. 1664-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - เครื่องอัดอากาศแบบยึดฐาน-ลูกสูบเดี่ยวขับเคลื่อนด้วยสายพานตัววี-มิติการติดตั้ง
 1921. มอก. 1665-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ลักษณะเชิงพลวัตของยานยนต์และความสามารถในการเกาะถนน - คำศัพท์
 1922. มอก. 1666-2541
  เสียง - ข้อกำหนดของลู่ทดสอบ เพื่อวัดเสียงจากยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ
 1923. มอก. 1667-2541
  การสั่นสะเทือนทางกล - วิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับประเมินการสั่นสะเทือนของเบาะนั่งรถยนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน
 1924. มอก. 1668-2551
  ยานยนต์เชิงพาณิชย์ - มิติในการประกอบดุมล้อ
 1925. มอก. 1669-2551
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วงล้อโลหะเจือเบา - การทดสอบการกระแทก
 1926. มอก. 1670-2552
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส
 1927. มอก. 1671-2541
  คำศัพท์วิศวกรรมเกษตร- บริภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 1928. มอก. 1672-2541
  กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ไอออน-วิธีโพเทนชิออเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1929. มอก. 1673-2541
  แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณด่างที่ระเหยได้ - วิธีไททริเมทริกหลังจากการกลั่น
 1930. มอก. 1674-2541
  แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาค่าดรรชนีเพอร์แมงกาเนต - วิธีสเปกโทรเมทรี
 1931. มอก. 1675-2541
  แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาค่าของสีของสารละลายแคโพรแล็กแทม ร้อยละ 50 แสดงเป็นหน่วยฮาเซน (แพลทินัม-โคบอลต์ สเกล) - วิธีสเปกโทรเมทรี
 1932. มอก. 1676-2541
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องประจุแบตเตอรี่
 1933. มอก. 1677-2541
  แท่นประทับตรา
 1934. มอก. 1678-2541
  หมึกประทับตรา
 1935. มอก. 1679-2541
  น้ำมันไพล
 1936. มอก. 1680-2541
  น้ำมันดอกกานพลู
 1937. มอก. 1681-2541
  น้ำมันตระไคร้
 1938. มอก. 1682-2541
  น้ำมันตระไคร้หอม
 1939. มอก. 1683-2541
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : การหาความต้าน การดัดโค้งและความคงรูปของแผ่นยึดกระดูก
 1940. มอก. 1684-2541
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : แนวทางเพื่อการดูแลและจัดการวัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรมกระดูก
 1941. มอก. 1685-2541
  สารอินทรีย์ที่เป็นของเหลวระเหยง่าย สำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาคุณลักษณะการกลั่น
 1942. มอก. 1687-2541
  โทลูอีน-การวิเคราะห์หาปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารเจือปน-วิธีแก๊สโครมาโทกราฟิก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1943. มอก. 1690 เล่ม 1-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1944. มอก. 1690 เล่ม 2-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 2 : การวัดสีของวัสดุหลอมเหลว

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1945. มอก. 1690 เล่ม 3-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 3 : การวัดเสถียรภาพของสี

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1946. มอก. 1690 เล่ม 4-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 4 : การวัดสีหลังจากทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1947. มอก. 1690 เล่ม 5-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 5 : การวิเคราะห์หากรดอิสระ - วิธีไพเทนชิออเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1948. มอก. 1690 เล่ม 6-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 6 : การวิเคราะห์หาปริมาณทาลิกแอนไฮไดรด์ วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1949. มอก. 1690 เล่ม 7-2541
  ทาลิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การทดสอบ เล่ม 7 : การวิเคราะห์หาปริมาณมาลีอิกแอนไฮไดรด์ - วิธีโพลาโรกราฟิก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1950. มอก. 1692-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วิทยุติดรถยนต์สำหรับติดตั้งด้านหน้า - พื้นที่ติดตั้งที่รวมขั้วต่อ
 1951. มอก. 1693-2547
  เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 เมษายน 2549)
 1952. มอก. 1694-2551
  อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์สันดาปภายในและคอมเพรสเซอร์-การทดสอบสมรรถนะ
 1953. มอก. 1695-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - การต่อเครื่องกรองอากาศ - แบบ A และ B
 1954. มอก. 1696-2541
  หลักการทั่วไปสำหรับการสร้างสัญลักษณ์รูปภาพที่ใช้กับบริภัณฑ์
 1955. มอก. 1697-2541
  ข้อแนะนำการแสดงฉลากโภชนาการ
 1956. มอก. 1698-2541
  มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากของอาหารบรรจุหีบห่อ
 1957. มอก. 1699-2541
  ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุกในการจัดอาหารบริการคนจำนวนมาก
 1958. มอก. 1700-2541
  ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับถั่วลิสง
 1959. มอก. 1701-2541
  ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้คำ "ฮาลาล"
 1960. มอก. 1702 เล่ม 1-2541
  ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 1 ข้อแนะนำและวิธีทดสอบทั่วไป
 1961. มอก. 1702 เล่ม 9-2541
  ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 9 ดินแคลไซน์
 1962. มอก. 1702 เล่ม 13-2541
  ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 13 ควอทซ์ธรรมชาติ (ชนิดบดเป็นผง)
 1963. มอก. 1703 เล่ม 2 -2541
  สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 2 สายแอนจิโอกราฟิก
 1964. มอก. 1703 เล่ม 3-2541
  สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 3 สายเซ็นทรัลวีนัส
 1965. มอก. 1703 เล่ม 4-2541
  สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 4 สายที่มีบอลลูน
 1966. มอก. 1703 เล่ม 5-2541
  สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 5 สายหุ้มเข็มฉีดยา
 1967. มอก. 1704-2541
  พลาสติก-สารอัดแบบฟีนอลิก-เกณฑ์ที่กำหนด
 1968. มอก. 1705-2541
  พลาสติก-สารอัดแบบอะมิโนพลาสติก-เกณฑ์ที่กำหนด
 1969. มอก. 1706-2541
  พลาสติก-สารอัดแบบเมลามีน/ฟีนอลิก-เกณฑ์ที่กำหนด
 1970. มอก. 1707-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าไอโอดีนแอดซอร์ปชัน-วิธีไททริเมตริก
 1971. มอก. 1708-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าไดบิวทิลพทาเลตแอบซอร์ปชัน เล่ม 1 วิธีที่ใช้เครื่องแอบซอร์ปโทมิเตอร์
 1972. มอก. 1709-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การเตรียมตัวอย่างเพื่อการหาค่าไดบิวทิลพทาเลตแอบซอร์ปชัน (ตัวอย่างที่รับแรงอัด)
 1973. มอก. 1710 เล่ม 1-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าพื้นที่ผิวเฉพาะโดยวิธีการดูดซับไนโตรเจน เล่ม 1 วิธีการซิงเกิลพอยท์
 1974. มอก. 1710 เล่ม 2-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าพื้นที่ผิวเฉพาะโดยการดูดซับไนโตรเจน เล่ม 2 วิธีการมัลติพอยท์บีอีที

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1975. มอก. 1711-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าความเข้มสี
 1976. มอก. 1712-2541
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก (เม็ดคาร์บอนแบล็ก) - การหาค่าความหนาแน่นโดยการเท
 1977. มอก. 1713-2548
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว
 1978. มอก. 1714-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
 1979. มอก. 1715-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 1980. มอก. 1716-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำ - ระดับการประเมิน A
 1981. มอก. 1717-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงแถบความถี่กว้าง
 1982. มอก. 1718-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงแถบความถี่กว้าง - ระดับการประเมิน A และ B
 1983. มอก. 1719-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงและโช้กสำหรับใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง
 1984. มอก. 1720-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงและโช้กสำหรับใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง - ระดับการประเมิน A
 1985. มอก. 1721-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 5 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวปรับที่ใช้กับแกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้ในตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงปรับได้
 1986. มอก. 1722-2541
  แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 5 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวปรับที่ใช้กับแกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้ในตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงปรับได้ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะ ในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล - ระดับการประเมิน A
 1987. มอก. 1723 เล่ม 1-2541
  ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายโดยเปิดแผลทางหน้าท้อง เล่ม 1 ศัพท์บัญญัติ
 1988. มอก. 1723 เล่ม 2-2541
  ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายโดยเปิดแผลทางหน้าท้อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
 1989. มอก. 1725-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วิธีวัดควันดำจากเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซล) - การทดสอบที่ความเร็วคงที่
 1990. มอก. 1726-2541
  ท่อยางและชุดประกอบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในยานยนต์ : ข้อกำหนด
 1991. มอก. 1727-2541
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-วิธีทดสอบสารมลพิษก๊าซของยานยนต์ในระหว่างการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุง
 1992. มอก. 1728-2541
  มิติของหลอดทดสอบที่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติก สำหรับการวัดกัมมันตภาพรังสี
 1993. มอก. 1729-2541
  รถยนต์นั่ง-ระบบตัดหมอกกระจกกันลมหน้า-วิธีทดสอบ
 1994. มอก. 1730-2541
  รถยนต์นั่ง-ระบบละลายน้ำแข็งกระจกกันลมหน้า-วิธีทดสอบ
 1995. มอก. 1731-2541
  รถยนต์นั่ง-ระบบทำความสะอาดกระจกกันลมหน้า-วิธีทดสอบ
 1996. มอก. 1732-2541
  กระจกเงา
 1997. มอก. 1734-2542
  การทดสอบกระดาษทำลูกฟูก : วิธีหาความต้านแรงกดลอนลูกฟูก
 1998. มอก. 1735-2542
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2544)
 1999. มอก. 1736 เล่ม 1-2542
  การทดสอบคอนกรีต-ชิ้นทดสอบ เล่ม 1 การชักตัวอย่างคอนกรีตสด
 2000. มอก. 1736 เล่ม 2-2542
  การทดสอบคอนกรีต-ชิ้นทดสอบ เล่ม 2 การหล่อและการบ่มชิ้นทดสอบสำหรับการทดสอบความแข็งแรง
 2001. มอก. 1737-2542
  หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับทางรถไฟ : ขนาดทาง 1 เมตร

  ยกเลิก, 17 ตุลาคม 2545
 2002. มอก. 1738-2542
  คอนกรีต-การหาความต้านแรงดึงแยกของชิ้นทดสอบ
 2003. มอก. 1739-2542
  คอนกรีตสด-การหาความข้นเหลว-วิธีวีบี
 2004. มอก. 1740-2542
  คอนกรีตสด-การหาความข้นเหลว-ระดับความสามารถในการอัดแน่น (ดัชนีการอัดแน่น)
 2005. มอก. 1741-2542
  คอนกรีตแข็ง - การหาความหนาแน่น
 2006. มอก. 1742--2542
  คอนกรีตสดอัดแน่น - การหาความหนาแน่น
 2007. มอก. 1743-2542
  มวลผสมหยาบสำหรับคอนกรีต - การหาความหนาแน่นของวัสดุและการดูดซึมน้ำ - วิธีความสมดุลของความดันน้ำ
 2008. มอก. 1744-2542
  คอนกรีต - การหามอดูลัสความยืดหยุ่นสถิตในการรับแรงอัด
 2009. มอก. 1745-2547
  ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
 2010. มอก. 1746-2545
  แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2547)
 2011. มอก. 1747-2542
  น้ำมันเบนซินอากาศยาน 100 แอล แอล
 2012. มอก. 1748-2542
  น้ำมันอากาศยานไอพ่นเจทเอ-วัน
 2013. มอก. 1749-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดมือถือ ข้อกำหนดทั่วไป
 2014. มอก. 1750-2542
  กลีเซอรอลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีชักตัวอย่าง
 2015. มอก. 1751-2542
  กลีเซอรอลสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า - วิธีคาร์ลฟิสเชอร์

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2016. มอก. 1752-2542
  กลีเซอรอลสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า - วิธีแกรวิเมทรี

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2017. มอก. 1753-2542
  กลีเซอรอลบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรม - การหาความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2018. มอก. 1754-2542
  กลีเซอรีนดิบสำหรับอุตสาหกรรม - การคำนวณหาสารประกอบ (อินทรีย์) ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล (เอ็มโอเอ็นจี)

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2019. มอก. 1755-2542
  สารลดแรงตึงผิวนอน-ไอออนิกที่ได้จากเอทิลีนออกไซด์และสารผสมของสารลดแรงตึงผิวนอน-ไอออนิก การวิเคราะห์หาจุดขุ่น
 2020. มอก. 1756-2542
  สารลดแรงตึงผิวนอน-ไอออนิก-อนุพันธ์ของโพลีเอทอกซีเลเทด-การวิเคราะห์หาปริมาณหมู่ออกซีเอทีลีน โดยวิธีไอโอโดเมทริก
 2021. มอก. 1757-2542
  สารลดแรงตึงผิว-ผงซักฟอก-สารให้พลังซักแอนไอออนิกที่เสถียรต่อการแตกตัวของกรด-การวิเคราะห์ปริมาณที่มีอยู่น้อย
 2022. มอก. 1758-2542
  สารลดแรงตึงผิวนอน-ไอออนิก-อนุพันธ์ของโพลีเอทอกซีเลท-การวิเคราะห์หาค่าไฮดรอกซิล-วิธีแอซีติกแอนไฮไดรด์
 2023. มอก. 1759-2542
  สารลดแรงตึงผิว-ผงและเม็ด-การวัดหาแองเกิลออฟรีโพส
 2024. มอก. 1760-2542
  สารลดแรงตึงผิว-สารซักฟอก-สารให้พลังซักแอนไอออนิกที่สามารถแยกสลายด้วยน้ำภายใต้สภาวะความเป็นด่าง-การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้พลังซักแอนไอออนิกที่สามารถแยกสลายด้วยน้ำและไม่สามารถแยกสลายด้วยน้ำ
 2025. มอก. 1762 เล่ม 1-2542
  สารลดแรงตึงผิว-สารซักฟอก-การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้พลังซักแคตไอออนิก เล่ม 1 สารให้พลังซักแคตไอออนิกมวลโมเลกุลสูง
 2026. มอก. 1762 เล่ม 2-2542
  สารลดแรงตึงผิว-สารซักฟอก-การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้พลังซักแคตไอออนิก เล่ม 2 สารให้พลังซักแคตไอออนิกมวลโมเลกุลต่ำ (ระหว่าง 200 ถึง 500)
 2027. มอก. 1763-2542
  สารลดแรงตึงผิวนอน-ไอออนิก-การวิเคราะห์หาดัชนีจุดขุ่น-วิธีโวลูเมทริก
 2028. มอก. 1764-2542
  สารลดแรงตึงผิวนอน-ไอออนิก-การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าซัลเฟต-วิธีกราวิเมทริก
 2029. มอก. 1765-2542
  สารลดแรงตึงผิวแอนไอออนิกและนอน-ไอออนิก-การวิเคราะห์หาความเข้มข้นไมเซลล์วิกฤต-วิธีวัดแรงตึงผิวด้วยแผ่น ห่วงเหล็ก หรือวงแหวน
 2030. มอก. 1766-2542
  สารลดแรงตึงผิวแอนไอออนิก-การวิเคราะห์หาการละลายได้ในน้ำ
 2031. มอก. 1767-2542
  เบนซิลคลอไรด์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2032. มอก. 1768-2542
  กรดฟอสฟอริกสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนู-วิธีซิลเวอร์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมตโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2033. มอก. 1769-2542
  กรดฟอสฟอริกสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกาที่ละลายได้-วิธีรีดิวซ์โมลิบโดซิลีเคตสเปกโตรโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2034. มอก. 1770-2542
  โซเดียมไพโรฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม-การประมาณค่าปริมาณไพโรฟอสเฟต-วิธีโพเทนชิออเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2035. มอก. 1771-2542
  แอมโมเนียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียมในรูปไนโตรเจน-วิธีไททริเมทริกหลังจากการกลั่น
 2036. มอก. 1772-2542
  แอมโมเนียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณทอดแดง-วิธีซิงก์ไดเบนซิลไดไทโอคาร์บาเมตโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2037. มอก. 1773-2548
  เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2550)
 2038. มอก. 1774-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดทั่วไป
 2039. มอก. 1775-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแผ่นอุ่นภาชนะใส่อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน
 2040. มอก. 1776-2542
  มอร์ตาร์สำหรับฉาบ
 2041. มอก. 1777-2550
  แคโพรแล็กแทม
 2042. มอก. 1778-2542
  ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและกลิ่นตัว
 2043. มอก. 1779-2542
  ผงสีอัลทรามารีนสำหรับอุตสาหกรรมสี
 2044. มอก. 1780 เล่ม 1-2543
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 1 การเปรียบเทียบสีของผงสี
 2045. มอก. 1780 เล่ม 2-2543
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 2 การหาสารระเหยได้ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
 2046. มอก. 1780 เล่ม 4-2543
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 4 การหาค่าความเป็นกรดหรือค่าความเป็นด่างของสารสกัดที่เป็นของเหลว
 2047. มอก. 1780 เล่ม 5-2543
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 5 การหาค่าการดูดซึมน้ำมัน
 2048. มอก. 1780 เล่ม 9-2543
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 9 การหาค่าความเป็นกรด-ด่างของสารแขวนลอยในน้ำ
 2049. มอก. 1780 เล่ม 10-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 10 การหาความหนาแน่น-วิธีพิกโนมิเตอร์
 2050. มอก. 1780 เล่ม 11-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 11 การหาปริมาณเมื่ออัดและความหนาแน่นปรากฎหลังการอัด
 2051. มอก. 1780 เล่ม 13-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสี เล่ม 13 การหาซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรตที่ละลายได้ในน้ำ
 2052. มอก. 1780 เล่ม 14-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสี เล่ม 14 การหาค่าความต้านทานเมื่อสกัดด้วยน้ำ
 2053. มอก. 1780 เล่ม 15-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 15 การเปรียบเทียบความทนของสีต่อแสงของผงสีประเภทเดียวกัน
 2054. มอก. 1780 เล่ม 16-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 16 การหาความเข้มสัมพัทธ์ของสี (หรือค่าสมมูลย์ของสี) และการตรวจสีเมื่อเจือจางผงสี-เปรียบเทียบโดยวิธีตรวจพินิจ
 2055. มอก. 1780 เล่ม 17-2542
  วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสี เล่ม 17 การเปรียบเทียบกำลังการลดความเข้มของสีของผงสีสีขาว
 2056. มอก. 1781-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไฟฟ้าด้วยการพาความร้อน เตาอบไฟฟ้าด้วยไอน้ำ เตาอบไฟฟ้าด้วยการพาไอน้ำที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
 2057. มอก. 1782-2542
  วิธีวัดที่ทำกับเครื่องรับ สำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 1 ข้อพิจารณาทั่วไป - การวัดที่ความถี่วิทยุและความถี่ภาพ
 2058. มอก. 1783-2542
  วิธีวัดที่ทำกับเครื่องรับ สำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 2 ช่องสัญญาณเสียง - วิธีทั่วไปและวิธีสำหรับช่องสัญญาณเสียงโมโน
 2059. มอก. 1784-2552
  วิธีวัดที่แนะนำซึ่งทำกับเครื่องรับ สำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 3 การวัดทางไฟฟ้าบนเครื่องรับโทรทัศน์หลายช่องสัญญาณเสียง โดยใช้ระบบคลื่นพาห์ย่อย
 2060. มอก. 1785-2542
  เสียง - การวัดเสียงภายในยานยนต์
 2061. มอก. 1786-2542
  เสียง - การวัดเสียงจากยานยนต์ที่อยู่กับที่ - วิธีทางสำรวจ
 2062. มอก. 1787-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - อุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยเสียง - ข้อกำหนดทางเทคนิค
 2063. มอก. 1788-2551
  อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์
 2064. มอก. 1789-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - แรงดันไฟฟ้าใช้งานสำหรับโคมไฟติดรถยนต์และรถพ่วง
 2065. มอก. 1790-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รถยนต์ - อุปกรณ์ชุดไฟกระพริบ
 2066. มอก. 1791-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ -อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยแสง - คำศัพท์
 2067. มอก. 1792-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รถยนต์ - ข้อกำหนดเพื่อผลิตชุดไฟกระพริบ
 2068. มอก. 1793-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วิธีวัดควันดำจากเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซล) - การทดสอบหน่วงความเร็ว
 2069. มอก. 1794-2542
  ภาระต้านการขับเคลื่อนของยานยนต์ - การหาค่าภายใต้สภาวะบรรยากาศอ้างอิงและการทวนซ้ำบนแชสซิส์ ไดนาโมมิเตอร์
 2070. มอก. 1795-2542
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ทัศนวิสัย - วิธีสร้างแนวสายตารูปไข่สำหรับตำแหน่งตาของผู้ขับขี่รถยนต์
 2071. มอก. 1796-2542
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง - วิธีหาปริมาณเถ้าซัลเฟต
 2072. มอก. 1797-2542
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารหล่อลื่น - วิธีทดสอบความเป็นกลาง - โดยวิธีโพเทนชิออเมตริกไทเทรชัน
 2073. มอก. 1798-2548
  การทดสอบหาจุดวาบไฟ - วิธีถ้วยปิดเพนสกี - มาร์เทนส์
 2074. มอก. 1799-2548
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - วิธีคำนวณดัชนีความหนืดจากความหนืดจลน์
 2075. มอก. 1800-2542
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - วิธีทดสอบจุดไหลเท
 2076. มอก. 1801-2542
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - ของเหลวโปร่งใสและทึบแสง - วิธีทดสอบความหนืดคิเนมาติกและการคำนวณความหนืดไดนามิก
 2077. มอก. 1802-2544
  เครื่องแบบนักเรียน

  มอก.1802-2542 แก้ไขครั้งที่ 1, 22 พ.ย. 2544 มอก. 1802-2544 ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจาฯ, ดู มอก. 2137-2545 มอก. 2138-2545 มอก. 2139-2545
 2078. มอก. 1803-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวด
 2079. มอก. 1804-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบซาวน่า
 2080. มอก. 1805-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยวงเดือน
 2081. มอก. 1806 เล่ม 1-2542
  ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 1 ศัพท์บัญญัติ
 2082. มอก. 1806 เล่ม 2-2542
  ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
 2083. มอก. 1807 เล่ม 4-2542
  มาลีอิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ เล่ม 4 : การวิเคราะห์หาปริมาณมาลีแอนไฮไดรด์ - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2084. มอก. 1807 เล่ม 5-2542
  มาลีอิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ เล่ม 5 : การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2085. มอก. 1807 เล่ม 6-2542
  มาลีอิกแอนไฮไดรด์สำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ เล่ม 6 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก - วิธี 2,2' - ไบพิริดิลโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2086. มอก. 1808-2542
  ฮาโลเจเนเทคไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของเหลวสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาความเป็นกรด - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2087. มอก. 1809-2542
  ฮาโลเจเนเทคไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของเหลวสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาจุดขุ่น

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2088. มอก. 1810 เล่ม 5-2542
  แอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ เล่ม 5 : การวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งหมด - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2089. มอก. 1810 เล่ม 6-2542
  แอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ เล่ม 6 : การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2090. มอก. 1810 เล่ม 7-2542
  แอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ เล่ม 7 : การวิเคราะห์หาผลที่ได้จากการกลั่น

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2091. มอก. 1811-2542
  ไดโซเดียมเททราบอเนตสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมออกไซค์ บอริกออกไซค์ และน้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2092. มอก. 1812-2542
  ไฮเดรเทคโซเดียมเพอร์บอเรตสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมออกไซค์ บอริกออกไซค์ และออกซิเจน - วิธีโวลูเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2093. มอก. 1813-2542
  กรดลอริก
 2094. มอก. 1814-2542
  กรดไมริสติก
 2095. มอก. 1815-2542
  กรดพาล์มิติก
 2096. มอก. 1816-2542
  ไขสัตว์
 2097. มอก. 1817-2542
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - วิธีทดสอบความเป็นด่างโดยวิธีโพเทนชิออเมตริกไทเทรชันด้วยกรดเพอร์คลอริก
 2098. มอก. 1818-2542
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - วิธีทดสอบกากคาร์บอนโดยวิธีคอนราดสัน
 2099. มอก. 1819 เล่ม 1-2542
  เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสำหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 1 ขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
 2100. มอก. 1819 เล่ม 2-2542
  เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสำหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 2 จุกยางปิดขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
 2101. มอก. 1820-2542
  อุตสาหกรรมเบนโซล - ศัพท์

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2102. มอก. 1821-2542
  ยูเรียสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน - วิธีไททริเมทริกหลังการกลั่น

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2103. มอก. 1822-2542
  ยูเรียสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาสภาพด่าง - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2104. มอก. 1823-2542
  ยูเรียสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2105. มอก. 1824-2542
  ยูเรียสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก วิธี 2,2' - ไบพิริดิลโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2106. มอก. 1825-2542
  กรดไนทริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าซัลเฟต - วิธีกราวิเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2107. มอก. 1826-2542
  ฟีนอล ออโซ-ครีซอล เมตา-ครีซอลและพารา-ครีซอลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การทดสอบหาจุดตกผลึกหลังการทำให้แห้งด้วยตะแกรงโมเลกุล

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2108. มอก. 1827-2542
  แฮโลเจเนเทคไฮโดรคาร์บอนเหลวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การทดสอบหาปริมาณส่วนที่เหลือจากการระเหย

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2109. มอก. 1828-2542
  แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน - การวิเคราะห์การล้างด้วยกรด

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2110. มอก. 1829-2548
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคาร์บอน - การตรวจหาไทออลและชนิดของซัลเฟอร์ - การวิเคราะห์แบบดอกเตอร์
 2111. มอก. 1830-2542
  แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน - การวิเคราะห์หาความเป็นกลาง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2112. มอก. 1831-2542
  เบนซีน - การทดสอบหาจุดตกผลึก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2113. มอก. 1832-2550
  อุปกรณ์คุมกำเนิด - ไดอะแฟรมยางธรรมชาติและยางซิลิโคนคุมกำเนิด ชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ
 2114. มอก. 1832 เล่ม 2-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 2 การวัดขนาด

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2115. มอก. 1832 เล่ม 3-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 3 การวัดความหนาของโดม

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2116. มอก. 1832 เล่ม 4-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 4 การปราศจากข้อบกพร่องที่มองเห็นได้

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2117. มอก. 1832 เล่ม 5-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 5 การทดสอบสมบัติความต้านแรงดึง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2118. มอก. 1832 เล่ม 6-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 6 การทดสอบความเสื่อมหลังการบ่มเร่ง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2119. มอก. 1832 เล่ม 7-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 7 การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอยล์สปริงและแฟลตสปริงไดอะแฟรม

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2120. มอก. 1832 เล่ม 8-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 8 การทดสอบการบิดระหว่างการอัดคอยล์สปริงและแฟลตสปริงไดอะแฟรม

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2121. มอก. 1832 เล่ม 9-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 9 การบรรจุและการแสดงเครื่องหมาย

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2122. มอก. 1832 เล่ม 10-2542
  ไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 10 ข้อแนะนำในการเก็บ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2123. มอก. 1834-2552
  ข่าวสารที่เกิดจากบัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน - ข้อกำหนดคุณลักษณะของข่าวสารแลกเปลี่ยน เล่ม 1 ข้อมูล ส่วนประกอบ และค่ารหัส
 2124. มอก. 1835-2542
  ข่าวสารที่เกิดจากบัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน - ข้อกำหนดคุณลักษณะของข่าวสารแลกเปลี่ยน เล่ม 2 วิธีดำเนินการในการจดทะเบียนและการสมัครสำหรับรหัสชี้บ่งสถาบัน
 2125. มอก. 1836-2542
  ข่าวสารที่เกิดจากบัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน - ข้อกำหนดคุณลักษณะของข่าวสารแลกเปลี่ยน เล่ม 3 วิธีดำเนินการเก็บรักษารหัส
 2126. มอก. 1837-2542
  หินเจียวิทริไฟด์
 2127. มอก. 1838-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจาน
 2128. มอก. 1839-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์
 2129. มอก. 1840-2542
  การทดสอบคอนกรีต - มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชิ้นทดสอบและความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
 2130. มอก. 1841-2542
  คอนกรีต-การหาความต้านแรงดัดของชิ้นทดสอบ
 2131. มอก. 1843-2542
  ส่วนสำเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังแสงภาคพื้นดิน แบบผลึกซิลิคอน - คุณลักษณะการออกแบบและการรับรองแบบ
 2132. มอก. 1844-2542
  ระบบกำเนิดกำลังไฟฟ้าแรงดันเนื่องจากพลังแสงภาคพื้นดิน - ทั่วไปและข้อแนะนำ
 2133. มอก. 1845-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์
 2134. มอก. 1846-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาพื้นที่ผิววิธีซีแทบแอดซอร์ปชัน
 2135. มอก. 1847-2542
  ยางบ่มสุกหรือเทอร์โมพลาสติก-การหาสมบัติความเครียดและความเค้นจากแรงดึง
 2136. มอก. 1848-2542
  ยางผสมเพื่อการทดสอบ-การจัดเตรียม การผสมและการเกิดยางสุก-อุปกรณ์และการดำเนินการ
 2137. มอก. 1849-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าน้ำหนักที่สูญเสียจากความร้อน
 2138. มอก. 1850-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาค่าความแข็งของเม็ดคาร์บอนแบล็ก
 2139. มอก. 1851-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาการกระจายตัวของเม็ดคาร์บอนแบล็ก
 2140. มอก. 1853-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก (เม็ดคาร์บอนแบล็ก) -การหาปริมาณวัตถุปลอมปน
 2141. มอก. 1854-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก (เม็ดคาร์บอนแบล็ก) -การหาปริมาณฝุ่นคาร์บอนแบล็ก
 2142. มอก. 1855-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาปริมาณเถ้า
 2143. มอก. 1859-2542
  พลาสติกโฟม-เกณฑ์กำหนดสำหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนของอาคาร
 2144. มอก. 1860-2542
  ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้สำหรับปูรองพื้น
 2145. มอก. 1861-2542
  ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของแผ่นโฟมพอลิไวนิลคลอไรด์
 2146. มอก. 1862 เล่ม 1-2542
  ผงสีและตัวผสมเพิ่ม-วิธีการกระจายตัวเพื่อกำหนดคุณลักษณะของการกระจายตัว เล่ม 1 ข้อแนะนำ
 2147. มอก. 1862 เล่ม 2-2542
  ผงสีและตัวผสมเพิ่ม-วิธีการกระจายตัวเพื่อกำหนดคุณลักษณะของการกระจายตัว เล่ม 2 การกระจายตัวโดยใช้เครื่องสั่นแบบแกว่งไปมา
 2148. มอก. 1863-2552
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 4 ไดโอดและทรานซิสเตอร์ไมโครเวฟ
 2149. มอก. 1864-2552
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว
 2150. มอก. 1865-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับทรานซิสเตอร์สองขั้วที่กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมสำหรับการขยายความถี่ต่ำและสูง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2151. มอก. 1866-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับทรานซิสเตอร์สองขั้วที่กำหนดพิกัดตามตัวถังสำหรับการขยายความถี่ต่ำ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2152. มอก. 1867-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับทรานซิสเตอร์สองขั้วสำหรับการใช้งานการสวิตซ์

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2153. มอก. 1868-2542
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับทรานซิสเตอร์สองขั้วที่กำหนดพิกัดตามตัวถังสำหรับการขยายความถี่สูง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2154. มอก. 1869-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าชนิดเดินตาม
 2155. มอก. 1870-2542
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
 2156. มอก. 1871-2552
  เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2157. มอก. 1872-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้
 2158. มอก. 1873-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องไส และเครื่องตั้งความหนา
 2159. มอก. 1874-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์
 2160. มอก. 1875-2542
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
 2161. มอก. 1876-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบาร์บีคิวนอกอาคาร
 2162. มอก. 1877-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบผิวโดยการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรด
 2163. มอก. 1878-2550
  เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2164. มอก. 1879-2542
  โซเดียมคลอไรด์สำหรับอุตสาหกรรมยา
 2165. มอก. 1883-2542
  เครื่องสูบน้ำบ่อลึกแบบมือโยก
 2166. มอก. 1884-2542
  เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2544)
 2167. มอก. 1885-2542
  ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอส ขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 1 ระบบตลับแถบวีดิทัศน์วีเอชเอสและคอมแพกต์วีเอชเอส
 2168. มอก. 1886-2542
  ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอส ขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 3 เอส-วีเอชเอส
 2169. มอก. 1887-2542
  ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
 2170. มอก. 1888-2542
  ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 2 ระบบหลายร่องเสียงพีซีเอ็ม
 2171. มอก. 1889-2542
  ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร- วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะแถบความถี่สูงสำหรับ Hi 8
 2172. มอก. 1891-2542
  คอนกรีต-การจำแนกประเภทของความข้นเหลว
 2173. มอก. 1892-2542
  คอนกรีต - การหาปริมาณอากาศของคอนกรีตสดผสมใหม่ - วิธีใช้ความดัน
 2174. มอก. 1894-2542
  ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้แบบหลายชั้น
 2175. มอก. 1895-2542
  ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของฟองน้ำและผลิตภัณฑ์ยางพรุน ส่วนที่ 1 : ชนิดแผ่น
 2176. มอก. 1896-2542
  ท่อพอลิเอทิลีน (PE) 25 ที่ใช้ในการชลประทาน - รอยแตกที่เกิดจากความเค้นโดยรอบจากข้อต่อ (ประเภทสอดใส่) - เกณฑ์กำหนด และวิธีทดสอบ
 2177. มอก. 1897-2542
  พลาสติกโฟมแข็ง-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทน ที่ใช้ฉีดเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของอาคาร
 2178. มอก. 1898-2542
  ที่กักพลาสติกสำหรับระบบท่อระบายภายในอาคาร
 2179. มอก. 1899-2542
  ท่อและข้อต่อเทอร์โมพลาสติกสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น
 2180. มอก. 1900-2545
  น้ำมันพื้นฐานชนิดพาราฟฟินิก
 2181. มอก. 1901-2542
  สารผสมยาง-คาร์บอนแบล็ก-การหาปริมาณกำมะถัน
 2182. มอก. 1902-2552
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมอิเล็กโทรไลต์แข็ง แบบค่าคงที่ใช้ยึดติดบนผิว
 2183. มอก. 1903-2542
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3-101 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมแบบชิ้นค่าคงที่สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่มีอิเล็กโทรไลต์แข็งและแอโนดพรุนแบบที่ I ระดับการประเมิน E
 2184. มอก. 1904-2542
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์แข็งและไม่แข็ง
 2185. มอก. 1905-2542
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์ไม่แข็งและอิเล็กโทรดโลหะเปลว ระดับการประเมิน E
 2186. มอก. 1906-2542
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์ไม่แข็งและแอโนดพรุน ระดับการประเมิน E
 2187. มอก. 1907-2542
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์แข็ง และแอโนดพรุน ระดับการประเมิน E
 2188. มอก. 1908-2552
  ตัวทำความร้อนชนิดจุ่ม แบบเคลื่อนย้ายได้ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2189. มอก. 1909-2552
  ตัวทำความร้อนชนิดจุ่ม แบบยึดติดกับที่ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2190. มอก. 1910-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจักรเย็บผ้าไฟฟ้า
 2191. มอก. 1911-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยบาก
 2192. มอก. 1912-2542
  วัสดุมวลรวมสำหรับทำผิวทางแอสฟัลต์
 2193. มอก. 1913-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาหุงต้มชนิดใช้ประจำที่ แผ่นรองกระทะ เตาอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน
 2194. มอก. 1914-2542
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาหุงต้ม เตาอบ แผ่นรองกระทะ และชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการเชิงพาณิชย์
 2195. มอก. 1915-2542
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง-กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 1 กฎวากยสัมพันธ์ร่วมสำหรับทุกเล่มรวมถึงสารบบการบริการวากยสัมพันธ์สำหรับแต่ละเล่ม
 2196. มอก. 1916-2542
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง-กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 2 กฎวากยสัมพันธ์จำเพาะสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม
 2197. มอก. 1917-2542
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง-กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 3 กฎวากยสัมพันธ์จำเพาะสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ
 2198. มอก. 1918-2542
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง-กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 4 ข่าวสารรายงานเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์และการบริการสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม (แบบข่าวสาร - CONTRL)
 2199. มอก. 1919-2542
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง-กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 8 ข้อมูลเกี่ยวพันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2200. มอก. 1921-2542
  ของเหลวอินทรีย์ระเหยง่ายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การทดสอบหาปริมาณส่วนที่เหลือจากการระเหยหลังการทำให้แห้งบนเครื่องอังน้ำ-วิธีทั่วไป
 2201. มอก. 1922-2542
  แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน-การชักตัวอย่าง
 2202. มอก. 1923-2542
  แฮโลเจเนเทคไฮโดรคาร์บอนเหลวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การชักตัวอย่าง
 2203. มอก. 1924-2542
  ไตรคลอโรเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2204. มอก. 1925-2542
  โซเดียมและโพแทสเซียมซิลิเกตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกา-วิธีกราวิเมทริกโดยทำให้ไม่ละลาย
 2205. มอก. 1926-2542
  โซเดียมและโพแทสเซียมซิลิเกตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก-วิธี 1,10-ฟีแนนโทรลีนโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2206. มอก. 1927-2542
  กรดไนทริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก-วิธี 2,2'-ไบพิริดิลโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2207. มอก. 1928-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 0 ข้อแนะนำสำหรับโครงสร้างของข้อกำหนดย่อย
 2208. มอก. 1929 เล่ม 1-2552
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 1 ข้อกำหนดร่วม
 2209. มอก. 1929 เล่ม 2-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของขั้วต่อ
 2210. มอก. 1930-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 2 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ F-SMA
 2211. มอก. 1931-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 3 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ CFO3
 2212. มอก. 1932-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 4 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ CFO4
 2213. มอก. 1933-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 5 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ BAM
 2214. มอก. 1934-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 6 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ LSA
 2215. มอก. 1935-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 7 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ FC
 2216. มอก. 1936-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 8 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ D
 2217. มอก. 1937-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 9 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ OF-2
 2218. มอก. 1938 เล่ม 1-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ BFOC/2.5

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2219. มอก. 1938 เล่ม 2-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10-1 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ BFOC/2.5 เชื่อมต่อกับใยแก้วหลายแบบวิธี
 2220. มอก. 1938 เล่ม 3-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10-2 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ BFOC/2.5 เชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว
 2221. มอก. 1938 เล่ม 4-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10-3 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ BFOC/2.5 เชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยวและหลายแบบวิธี
 2222. มอก. 1939-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 11 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ OCCA-PC
 2223. มอก. 1940-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 12 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ OCCA-BU
 2224. มอก. 1941-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 13 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ CF 08
 2225. มอก. 1942 เล่ม 1-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ SC

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2226. มอก. 1942 เล่ม 2-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-1 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมาตรฐานเชื่อมต่อกับใยแก้วหลายแบบวิธี แบบ A1a และ A1b
 2227. มอก. 1942 เล่ม 3-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-2 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดปรับแต่งแล้วเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
 2228. มอก. 1942 เล่ม 4-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-3 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับตัวปรับแบบ SC สำหรับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว
 2229. มอก. 1942 เล่ม 5-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-4 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับตัวปรับแบบ SC สำหรับใยแก้วแบบหลายวิธี
 2230. มอก. 1942 เล่ม 6-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-5 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดไม่ได้ปรับแต่งเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
 2231. มอก. 1942 เล่ม 7-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-6 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมุมไม่ได้ปรับแต่งเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
 2232. มอก. 1942 เล่ม 8-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-7 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมุมได้ปรับแต่งแล้วเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
 2233. มอก. 1943-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 15 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ DS
 2234. มอก. 1944-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 16 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ MT
 2235. มอก. 1945-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 17 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ F-05
 2236. มอก. 1946-2542
  ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 19 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ SC-D
 2237. มอก. 1947-2542
  เฟลด์สปาร์
 2238. มอก. 1948-2542
  โซเดียมและโพแทสเซียมซิลิเกตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต-วิธีแบเรียมซัลเฟตกราวิเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2239. มอก. 1949-2552
  บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 4 ไมโครโฟน
 2240. มอก. 1950-2542
  บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 7 หูฟังคาดศีรษะและหูฟังใส่หู
 2241. มอก. 1951-2542
  บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 13 การทดสอบการฟังเสียงลำโพง
 2242. มอก. 1952-2542
  บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ ; คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 1 ทั่วไป
 2243. มอก. 1953-2542
  บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟสำหรับใช้ภายในบ้าน - วิธีวัดและระบุสมรรถนะ เล่ม 2 เครื่องปรับสัญญาณเอฟเอ็ม
 2244. มอก. 1954-2542
  บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ ; คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 3 บริภัณฑ์และตลับเล่นสัญญาณบันทึก
 2245. มอก. 1955-2551
  บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2545)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 1955-2542 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 1955-2551 ใช้บังคับ
 2246. มอก. 1956-2548
  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
 2247. มอก. 1957-2543
  หมอนคอนกรีตอัดแรงรองรับประแจสำหรับทางรถไฟตามขนาดทางที่ระบุ

  ยกเลิก, 17 ตุลาคม 2545
 2248. มอก. 1958-2543
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาความเป็นกรด-วิธีไททริกเมทริก
 2249. มอก. 1959-2543
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การหาค่าความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกโดยการวัดการวัดความหนาแน่น

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2250. มอก. 1960-2543
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต-วิธีแบเรียมซัลเฟตแกรวิเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2251. มอก. 1961-2543
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าซัลเฟต-วิธีแกรวิเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2252. มอก. 1962-2543
  กรดไฮโดรคลอริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณสารออกซิไดซิงหรือสารรีดิวซิง-วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2253. มอก. 1963-2543
  ตัวทำละลายแอซีเทตสำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2254. มอก. 1964-2543
  โซเดียมบอเรตดิบสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กที่ละลายได้ในตัวกลางที่เป็นด่าง-วิธี 2,2 ไบไพริดิลโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2255. มอก. 1965-2543
  โซเดียมบอเรตดิบสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณอะลูมิเนียมที่ละลายได้ในตัวกลางที่เป็นด่าง-วิธีอีดีทีเอไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2256. มอก. 1966-2543
  แอนไฮดรัสไฮโดรเจนฟลูออไรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การชักตัวอย่าง
 2257. มอก. 1967-2543
  แอนไฮดรัสไฮโดรเจนฟลูออไรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณกรดที่ไม่ระเหย-วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2258. มอก. 1968-2543
  สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกสำหรับอุตสาหกรรม-การชักตัวอย่างและวิธีทดสอบ
 2259. มอก. 1969-2543
  แอนไฮดรัสแอมโมเนียเหลวสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมัน-วิธีแกรวิเมทริกและวิธีอินฟรา-เรดสเปกโทรเมทริก
 2260. มอก. 1970-2543
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 3 ไดโอดสัญญาณ (รวมถึงการสวิตช์) และไดโอดคุมค่า ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดสัญญาณ ไดโอดการสวิตซ์ และไดโอดควบคุมการถล่ม

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2261. มอก. 1971-2543
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 3 ไดโอดสัญญาณ (รวมถึงการสวิตช์) และไดโอดคุมค่า ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดควบคุมแรงดันและไดโอดอ้างอิงแรงดัน ไม่รวมถึงไดโอดอ้างอิงเที่ยงตรงชดเชยอุณหภูมิ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2262. มอก. 1972-2543
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม เล่ม 6 ไทริสเตอร์
 2263. มอก. 1973-2543
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 6 ไทริสเตอร์ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดรายการในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไทรโอดไทริสเตอร์ปิดกั้นการย้อนกลับ, กำหนดพิกัดตามตัวถังและสภาวะแวดล้อม, ไม่เกิน 100 แอมแปร์

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2264. มอก. 1974-2543
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 6 ไทริสเตอร์ ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดรายการในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไทรโอดไทริสเตอร์สองทิศทาง (ไทรแอก), กำหนดพิกัดตามตัวถังและสภาวะแวดล้อม, ไม่เกิน 100 แอมแปร์

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2265. มอก. 1975-2543
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 6 ไทริสเตอร์ ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดรายการในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไทรโอดไทริสเตอร์ปิดกั้นการย้อนกลับ, กำหนดพิกัดตามตัวถังและสภาวะแวดล้อม, สำหรับกระแสมากกว่า 100 แอมแปร์
 2266. มอก. 1976-2552
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์และการขนส่ง-กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข4) เล่ม5 กฎการรักษาความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม(สภาพพิสูจน์ตัวจริง บูรณภาพและการไม่ปฏิเสธต้นกำเนิด)
 2267. มอก. 1977-2552
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์และการขนส่ง - กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 6 การพิสูจน์ตัวจริงด้านการรักษาความปลอดภัยและข่าวสารการตอบรับ (แบบข่าวสาร–AUTACK)
 2268. มอก. 1978-2552
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์และการขนส่ง - กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 9 ข่าวสารกุญแจการรักษาความปลอดภัยและการจัดการให้การรับรอง (แบบข่าวสาร-KEYMAN)
 2269. มอก. 1979-2551
  ทันตวัสดุ-ปรอทและโลหะเจือสำหรับทำอมัลกัมทางทันตกรรม
 2270. มอก. 1980 เล่ม 1-2543
  เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 1 : ก้านที่ทำจากโลหะ
 2271. มอก. 1980 เล่ม 2-2543
  เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 2 : ก้านที่ทำจากพลาสติก
 2272. มอก. 1981 เล่ม 1-2543
  ด้ามจับหัวกรอฟัน เล่ม 1 ด้ามจับหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยลม
 2273. มอก. 1981 เล่ม 2-2543
  ด้ามจับหัวกรอฟัน เล่ม 2 ด้ามจับหัวกรอฟันชนิดตรงและชนิดทำมุม
 2274. มอก. 1982-2543
  บริภัณฑ์ทางทันตกรรม-เครื่องจ่ายปรอทและโลหะเจือ
 2275. มอก. 1984-2543
  แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว
 2276. มอก. 1985-2549
  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 กรกฎาคม 2551)
 2277. มอก. 1986-2543
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะหุงต้มเชิงพาณิชย์
 2278. มอก. 1987-2543
  บริภัณฑ์และระบบเสียงและภาพ, วีดิทัศน์และโทรทัศน์ เล่ม 1 ทั่วไป
 2279. มอก. 1988-2543
  บริภัณฑ์และระบบเสียงและภาพ, วีดิทัศน์และโทรทัศน์ เล่ม 7 การเคลื่อนย้ายและการใช้งานอย่างปลอดภัยของบริภัณฑ์เสียงและภาพ
 2280. มอก. 1989-2543
  ระบบเสียง ภาพ และโสตทัศน์ - ค่าที่ใช้ในการต่อและค่าเข้าคู่อย่างเหมาะสม - ค่าเข้าคู่เหมาะสมนิยมของสัญญาแอนะล็อก
 2281. มอก. 1990-2543
  น้ำยาเช็ดกระจก
 2282. มอก. 1991-2543
  ไวนิลแอซีเทต
 2283. มอก. 1996-2552
  เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2284. มอก. 1997-2543
  ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจียแบบตั้งโต๊ะ
 2285. มอก. 1998-2543
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องครัวเชิงพาณิชย์
 2286. มอก. 1999-2543
  เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน 2545)
 2287. มอก. 2000-2540
  การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
 2288. มอก. 2001-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดทั่วไป
 2289. มอก. 2002-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับทำความร้อนวัสดุ
 2290. มอก. 2003-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 2291. มอก. 2004-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ความปลอดภัยของชุดโพรบมือถือสำหรับการวัดและการทดสอบทางไฟฟ้า
 2292. มอก. 2005-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบคล้องชนิดมือถือ
 2293. มอก. 2006-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อนึ่งอัดไอน้ำสำหรับการเตรียมวัสดุทางการแพทย์และงานในห้องปฏิบัติการ
 2294. มอก. 2007-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อนึ่งอัดไอน้ำและเครื่องฆ่าเชื้อใช้ก๊าซพิษสำหรับการเตรียมวัสดุการแพทย์และงานในห้องปฏิบัติการ
 2295. มอก. 2008-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฆ่าเชื้ออบแห้งที่ใช้กับอากาศร้อนหรือก๊าซเฉื่อยร้อนที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 2296. มอก. 2009-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องผสมและเครื่องกวนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 2297. มอก. 2010-2543
  ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอะตอมิกสเปกโทรมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้การทำให้เป็นละอองและการทำให้เกิดไอออนด้วยความร้อน
 2298. มอก. 2011-2543
  เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน 2545)
 2299. มอก. 2012-2543
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 13 พฤษภาคม 2545)
 2300. มอก. 2013-2543
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าทอดแบบลึกเชิงพาณิชย์
 2301. มอก. 2014-2543
  แอซีทิกแอนไฮไดรด์และบิวเทน-1-ออล สำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาค่าโบรมีน

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2302. มอก. 2015-2543
  กรดบอริก บอริกออกไซด์และไดโซเดียมเททระบอเรตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง-วิธีซิงก์ไดเบนซิลไดไทโอคาร์บาเมตโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2303. มอก. 2016-2543
  โซเดียมคลอเรต สำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์-วิธีเมอร์คุริเมทริก
 2304. มอก. 2017-2543
  เซ็กบิวทิลแอลกอฮอล์ เมทิลเอทิลคีโทน ไอโซบิวทิลเมทิลคีโทน ไอโซเอมิลเอทิลคีโทน ไดแอซีโทนแอลกอฮอล์ และเฮกซิลีนไกลคอลสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน-วิธีโวลูเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2305. มอก. 2018-2543
  เฟอร์ฟูรัลสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน-วิธีโวลูเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2306. มอก. 2019-2543
  อะลูมิเนียมฟลูออไรด์สำหรับอุตสาหกรรม-การเตรียมและการเก็บรักษาตัวอย่าง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2307. มอก. 2020-2543
  แอมโมเนียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก-วิธี 2,2’-ไบไพริดิลโฟโตเมทริก
 2308. มอก. 2021 -2543
  แอมโมเนียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาค่ากรดอิสระ-วิธีไททริเมทริก
 2309. มอก. 2022-2543
  กรดบอริก บอริกออกไซด์และไดโซเดียมเททระบอเรตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์-วิธีเมอร์คุริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2310. มอก. 2023-2543
  กรดบอริก บอริกออกไซด์ ไดโซเดียมเททระบอเรตโซเดียมเพอร์บอเรตและโซเดียมบอเรตดิบสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก -วิธี 2,2’-ไบไพริดิลโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2311. มอก. 2024-2543
  โซเดียมคลอเรตสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณ คลอเรต-วิธีไดโครเมตไททริเมทริก
 2312. มอก. 2025-2543
  เฟอร์โรอัลลอย-การชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง-ข้อกำหนดทั่วไป
 2313. มอก. 2026-2543
  แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาค่าความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร
 2314. มอก. 2027 -2543
  แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสหากรรม-การวิเคราะห์หาจุดตกผลึก
 2315. มอก. 2028-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E
 2316. มอก. 2029-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน F
 2317. มอก. 2030-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่แบบมีตัวระบายความร้อน - ระดับการประเมิน H
 2318. มอก. 2031-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E
 2319. มอก. 2032-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5-2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่ - ระดับการประเมิน F
 2320. มอก. 2033-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบชิปค่าคงที่
 2321. มอก. 2034-2543
  ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบชิปค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E
 2322. มอก. 2035-2543
  คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก
 2323. มอก. 2036-2543
  ส่วนประกอบทางกลไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ - ขั้นตอนการทดสอบพื้นฐานและวิธีการวัด ข้อกำหนดทั่วไป
 2324. มอก. 2037-2543
  เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองวางราย
 2325. มอก. 2038-2543
  วัสดุยารอยต่อแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อนสำหรับผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
 2326. มอก. 2039-2543
  สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีการวัด
 2327. มอก. 2040-2543
  สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 2 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 7 มิลลิเมตรและขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์
 2328. มอก. 2041-2543
  สายร่วมแกนและข้อต่อ เล่ม 3 สายร่วมแกน 14 mm และข้อต่อเฮอร์มาโฟร์ไดท์-อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 และ 75 โอห์ม
 2329. มอก. 2042-2543
  สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 4 สายร่วมแกน 21 มิลลิเมตร และขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์ - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 9/21) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 6/21)
 2330. มอก. 2043-2543
  สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 5 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 3.5 มิลลิเมตร และที่รองรับขั้ว
 2331. มอก. 2044-2543
  ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป
 2332. มอก. 2045-2543
  ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติ
 2333. มอก. 2046-2543
  ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกล
 2334. มอก. 2047-2543
  ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-4 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีการวัดลักษณะการส่งสัญญาณและลักษณะทางแสง
 2335. มอก. 2048-2543
  ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-5 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางสภาวะแวดล้อม
 2336. มอก. 2049-2543
  ใยแก้วนำแสง เล่ม 2 ข้อกำหนดรายการผลิตภัณฑ์
 2337. มอก. 2050-2548
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 1-1 : ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
 2338. มอก. 2051-2543
  สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป-วิธีดำเนินการทดสอบสายเคเบิลนำแสงพื้นฐาน
 2339. มอก. 2052-2548
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3 : ข้อกำหนดคุณลักษณะเคเบิลภายนอกอาคาร
 2340. มอก. 2053-2543
  ตัวลดทอนสัญญาณใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
 2341. มอก. 2054-2543
  ตัวลดทอนสัญญาณใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายการ
 2342. มอก. 2055-2543
  อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
 2343. มอก. 2056-2543
  อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 แบบสำหรับแสดงรายละเอียดข้อกำหนด
 2344. มอก. 2057-2543
  อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 2 ข้อกำหนดรายการแยกย่อย : อุปกรณ์แยกกิ่งแบบไม่เลือกช่วงความยาวคลื่น
 2345. มอก. 2058-2543
  อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 3 ข้อกำหนดรายการแยกย่อย : อุปกรณ์แยกกิ่งแบบเลือกช่วงความยาวคลื่น
 2346. มอก. 2059-2552
  สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
 2347. มอก. 2060-2543
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 ตุลาคม 2545)
 2348. มอก. 2061-2544
  ซองจดหมายที่ใช้กับเครื่องคัดแยกจดหมาย
 2349. มอก. 2062-2543
  กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 เมษายน 2547)
 2350. มอก. 2063-2544
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง - กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 7 กฎการรักษาความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบบกลุ่ม (สภาพเป็นความลับ)
 2351. มอก. 2064-2544
  อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
 2352. มอก. 2065-2544
  วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
 2353. มอก. 2066-2552
  ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 มกราคม 2546)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 2066-2544 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 2066-2552 ใช้บังคับ
 2354. มอก. 2067-2552
  ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 มกราคม 2546)
  ปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 2067-2544 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 2067-2552 ใช้บังคับ
 2355. มอก. 2068-2548
  เฮกเซนอุตสาหกรรม
 2356. มอก. 2069-2544
  ตัวทำละลายยาง
 2357. มอก. 2070 เล่ม 1-2544
  ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง เล่ม 1 : การผลิตถั่วลิสงระดับเกษตรกร
 2358. มอก. 2071-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 4 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้าที่มีรูแบบธรรมดา

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2359. มอก. 2072-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 5 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้าที่มีรูเคลือบทะลุ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2360. มอก. 2073-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 7 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้าที่อ่อนตัวได้ ไม่มีการเชื่อมต่อทะลุ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2361. มอก. 2074-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 8 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้าที่อ่อนตัวได้มีการเชื่อมต่อทะลุ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2362. มอก. 2075-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 9 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นที่อ่อนตัวได้มีการเชื่อมต่อทะลุ
 2363. มอก. 2076-2552
  เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน - ขีดจำกัดและวิธีวัด
 2364. มอก. 2077-2544
  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน - ขีดจำกัดและวิธีวัด
 2365. มอก. 2078-2544
  น้ำมันผิวมะกรูด
 2366. มอก. 2079-2544
  น้ำมันใบมะกรูด
 2367. มอก. 2080-2544
  น้ำมันโหระพา
 2368. มอก. 2081-2544
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ไม่แข็ง ระดับการประเมิน E
 2369. มอก. 2082-2544
  ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกอิเล็กโทรไลต์แข็ง ระดับการประเมิน E
 2370. มอก. 2083-2544
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว
 2371. มอก. 2084-2552
  กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
 2372. มอก. 2085-2544
  เกลือบริโภค
 2373. มอก. 2086-2544
  เกลือบริโภคบริสุทธิ์
 2374. มอก. 2087-2544
  ฟิล์มติดกระจก
 2375. มอก. 2088-2544
  สุรากลั่น
 2376. มอก. 2089-2544
  ไวน์
 2377. มอก. 2090-2544
  เบียร์
 2378. มอก. 2091-2544
  อ่างอาบน้ำโลหะเคลือบพอร์ซเลน
 2379. มอก. 2092 เล่ม 1-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-1 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน-การวัดสัญญาณรบกวนที่นำตามสาย
 2380. มอก. 2092 เล่ม 2-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-2 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดกำลังไฟฟ้ารบกวน
 2381. มอก. 2092 เล่ม 3-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-3 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดสัญญาณรบกวนที่แผ่ออก
 2382. มอก. 2092 เล่ม 4-2549
  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-4 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดภูมิคุ้มกัน
 2383. มอก. 2093-2544
  ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร
 2384. มอก. 2094-2544
  ไตรโซเดียมฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 2385. มอก. 2095 เล่ม 1-2544
  บิวเทน-1-ออลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2386. มอก. 2095 เล่ม 2-2544
  บิวเทน-1-ออลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ - เล่ม 2 : การวิเคราะห์หาปริมาณความเป็นกรด - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2387. มอก. 2095 เล่ม 3-2544
  บิวเทน-1-ออลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ - เล่ม 3 : การวัดสีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2388. มอก. 2096 เล่ม 1-2544
  โพรเพน-2-ออลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป
 2389. มอก. 2096 เล่ม 2-2544
  โพรเพน-2-ออลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ - เล่ม 2 : การวิเคราะห์หาปริมาณความเป็นกรด - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2390. มอก. 2096 เล่ม 3-2544
  โพรเพน-2-ออลสำหรับอุตสาหกรรม - วิธีทดสอบ - เล่ม 3 : การทดสอบความสามารถในการเข้ากันได้กับน้ำ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2391. มอก. 2097-2544
  ผลิตภัณฑ์เคมีเหลวสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
 2392. มอก. 2098-2544
  การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ - วิธีคาร์ฟิสเชอร์ (วิธีทั่วไป)
 2393. มอก. 2099-2544
  กรดฟอสฟอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม - วิธีไททริเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2394. มอก. 2100-2544
  กรดฟอสฟอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก - วิธี 2,2' - ไบพิริดิล-สเปกโทรโฟโตเมทริก

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 2395. มอก. 2101-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
 2396. มอก. 2102-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 3 การออกแบบและใช้แผ่นวงจรพิมพ์
 2397. มอก. 2103-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 10 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้าชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ
 2398. มอก. 2104-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 11 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ
 2399. มอก. 2105-2544
  แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 12 ข้อกำหนดสำหรับมวลแผงที่มีการซ้อนกันหลายชั้น (แผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นกึ่งการผลิต)
 2400. มอก. 2106-2544
  ซิงก์ออกไซด์สำหรับอาหารและยา
 2401. มอก. 2107-2544
  หัวดับเพลิงไม่มีประตูน้ำ
 2402. มอก. 2108-2544
  ภาชนะ เครื่องใช้ และฟิล์มไนลอนสำหรับอาหาร
 2403. มอก. 2109-2545
  ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป
 2404. มอก. 2110-2545
  ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม)
 2405. มอก. 2111-2545
  ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) - รูปแบบต่างๆ
 2406. มอก. 2112-2545
  ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใชที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน)
 2407. มอก. 2113-2545
  ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน) - รูปแบบต่างๆ
 2408. มอก. 2114-2545
  ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
 2409. มอก. 2115-2545
  ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ
 2410. มอก. 2116-2545
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น
 2411. มอก. 2117-2545
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
 2412. มอก. 2118-2545
  ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสำหรับโถส้วม
 2413. มอก. 2119-2545
  น้ำสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม
 2414. มอก. 2120-2545
  แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการฟาร์มสุกร
 2415. มอก. 2121-2545
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า
 2416. มอก. 2122-2545
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าประตูเดี่ยว
 2417. มอก. 2123-2545
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานวงจรขยายกำลัง
 2418. มอก. 2124-2545
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานเปิดปิดวงจร
 2419. มอก. 2125-2545
  เทคนิคการติดตั้งบนพื้นผิว-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 9 ทรานซิสเตอร์สองขั้วแบบประตูคั่นฉนวน
 2420. มอก. 2126-2545
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 10 ข้อกำหนดคุณลักษณะร่วมสำหรับอุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม
 2421. มอก. 2127-2545
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-แบบ-คำและบทนิยาม
 2422. มอก. 2128-2545
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-หลักเกณฑ์การทดสอบเครื่องยนต์-กำลังสุทธิ
 2423. มอก. 2129-2545
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-หลักเกณฑ์การทดสอบเครื่องยนต์-กำลังรวบยอด
 2424. มอก. 2130-2545
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
 2425. มอก. 2131-2545
  เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด
 2426. มอก. 2132-2545
  เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นลอน
 2427. มอก. 2133-2545
  ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
 2428. มอก. 2134-2545
  เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 11 มีนาคม 2548)
 2429. มอก. 2135-2545
  เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต
 2430. มอก. 2136-2545
  แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ
 2431. มอก. 2137-2545
  เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
 2432. มอก. 2138-2545
  เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
 2433. มอก. 2139-2545
  เครื่องแบบนักเรียน : ชื่อขนาด
 2434. มอก. 2140-2546
  เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2548)
 2435. มอก. 2141-2546
  อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว
 2436. มอก. 2142-2546
  ถาดรองอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว
 2437. มอก. 2143-2546
  สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์
 2438. มอก. 2144-2546
  สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์
 2439. มอก. 2145-2546
  สังกะสีกันกร่อนหล่อและรีด
 2440. มอก. 2146-2546
  นมเปรี้ยว
 2441. มอก. 2147-2546
  ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
 2442. มอก. 2148-2546
  ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
 2443. มอก. 2149-2546
  ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ
 2444. มอก. 2150-2546
  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว
 2445. มอก. 2151-2547
  โพลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน
 2446. มอก. 2152-2547
  พอลิไวนิลคลอไรด์แข็งผสมเสร็จ
 2447. มอก. 2153-2547
  พอลิไวนิลคลอไรด์อ่อนผสมเสร็จ
 2448. มอก. 2154-2547
  ข้อกำหนดเฉพาะด้านคุณภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 2449. มอก. 2155-2546
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2548)
 2450. มอก. 2156-2547
  มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง
 2451. มอก. 2157-2547
  มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง
 2452. มอก. 2158-2547
  ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้สัก
 2453. มอก. 2159-2547
  ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบบิวเรตต์
 2454. มอก. 2160-2546
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2548)
 2455. มอก. 2161-2547
  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
 2456. มอก. 2162-2547
  เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
 2457. มอก. 2163-2547
  จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีตรวจหาเชื้อซาลโมเนลลา
 2458. มอก. 2164-2547
  จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีดำเนินการสำหรับทดสอบการใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ที่เป็นทางเลือก
 2459. มอก. 2165-2548
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 มกราคม 2550)
 2460. มอก. 2166-2548
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2550)
 2461. มอก. 2167-2549
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-30 : เคเบิลนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมสำหรับการต่อข้ามทะเลสาบและแม่น้ำ
 2462. มอก. 2168-2547
  ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 2 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 2463. มอก. 2169 เล่ม 1-2547
  ความแข็งวิกเกอรส์สำหรับโลหะ เล่ม 1 วิธีทดสอบ
 2464. มอก. 2169 เล่ม 2-2547
  ความแข็งวิกเกอรส์สำหรับโลหะ เล่ม 2 การทวนสอบเครื่องทดสอบ
 2465. มอก. 2169 เล่ม 3-2547
  ความแข็งวิกเกอรส์สำหรับโลหะ เล่ม 3 การสอบเทียบแท่งความแข็งอ้างอิง
 2466. มอก. 2170 เล่ม 1-2547
  ความแข็งบริเนลล์สำหรับโลหะ เล่ม 1 วิธีทดสอบ
 2467. มอก. 2170 เล่ม 2-2547
  ความแข็งบริเนลล์สำหรับโลหะ เล่ม 2 การทวนสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบ
 2468. มอก. 2170 เล่ม 3-2547
  ความแข็งบริเนลล์สำหรับโลหะ เล่ม 3 การสอบเทียบแท่งความแข็งอ้างอิง
 2469. มอก. 2171 เล่ม 1-2547
  ความแข็งรอกเวลล์สำหรับโลหะ เล่ม 1 วิธีทดสอบ (สเกล A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 2470. มอก. 2171 เล่ม 2-2547
  ความแข็งรอกเวลล์สำหรับโลหะ เล่ม 2 การทวนสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบ (สเกล A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 2471. มอก. 2171 เล่ม 3-2547
  ความแข็งรอกเวลล์สำหรับโลหะ เล่ม 3 การสอบเทียบแท่งความแข็งอ้างอิง (สเกล A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 2472. มอก. 2172-2547
  การทดสอบโลหะโดยการดึงที่อุณหภูมิโดยรอบ
 2473. มอก. 2173-2547
  การทดสอบโลหะโดยการดัดโค้ง
 2474. มอก. 2174-2547
  การทดสอบโลหะแผ่นบางและแผ่นแถบหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตรโดยการดัดโค้งกลับ
 2475. มอก. 2175-2547
  การทดสอบลวดโลหะโดยการดัดโค้งกลับ
 2476. มอก. 2176-2547
  การทดสอบลวดโลหะโดยการบิด
 2477. มอก. 2177-2547
  การทดสอบลวดโลหะโดยการบิดกลับ
 2478. มอก. 2178-2547
  การตรวจวัดอัตราการเสียรูปแบบพลาสติก เนื่องจากความเครียดของโลหะแผ่นบางและแผ่นแถบ
 2479. มอก. 2179-2547
  การทดสอบความแข็งนูปสำหรับโลหะ
 2480. มอก. 2180-2547
  การวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการทดสอบความล้าของโลหะ
 2481. มอก. 2181-2547
  การทดสอบความล้าโดยวิธีการขยายรอยแตกของโลหะ
 2482. มอก. 2182-2547
  ถ้วยแก้วตวงยา
 2483. มอก. 2183-2547
  เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดเดี่ยว
 2484. มอก. 2184-2547
  เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดซ้ำ
 2485. มอก. 2185-2547
  เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
 2486. มอก. 2186-2547
  ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2549)
 2487. มอก. 2187-2547
  รอยต่อแนวระดับแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูปชนิดธรรมดากับพื้นคอนกรีต-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑ์การจำแนกประเภท
 2488. มอก. 2188-2547
  รอยต่อแนวดิ่งแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูป 2 ส่วน ชนิดธรรมดา-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑ์การจำแนกประเภท
 2489. มอก. 2189-2547
  รอยต่อร่องแนวดิ่งระหว่างแผ่นคอนกรีตแรงขนาดใหญ่ที่ยึดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก-วิธีทดสอบทางกลในห้องปฏิบัติการ-ผลจากการให้โหลดในแนวสัมผัส
 2490. มอก. 2190-2547
  รอยต่อแนวระดับระหว่างผนังที่รับโหลดกับพื้นคอนกรีต-วิธีทดสอบทางกลในห้องปฏิบัติการ-ผลจากการให้โหลดในแนวดิ่งและโมเมนต์ส่งผ่านจากพื้น
 2491. มอก. 2191-2547
  ท่อเหล็กกล้า-ระบบค่าความคลาดเคลื่อน
 2492. มอก. 2192-2547
  ท่อเหล็กกล้า-การเตรียมปลายท่อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับการเชื่อม
 2493. มอก. 2193-2547
  ท่อเหล็กกล้า-การทำเครื่องหมายอักขระแบบต่อเนื่องและการให้รหัสสีสำหรับการชี้บ่งวัตถุดิบ
 2494. มอก. 2194-2548
  การทดสอบวาล์ว-ข้อกำหนดการทดสอบความทนไฟ
 2495. มอก. 2195-2547
  ท่อเหล็กเหนียว-การทดสอบความดันน้ำภายหลังการติดตั้ง
 2496. มอก. 2196-2547
  งานท่อ-ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1
 2497. มอก. 2197-2547
  ข้อต่อเหล็กกล้าไม่เจือแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1
 2498. มอก. 2198-2547
  อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ศัพท์บัญญัติ
 2499. มอก. 2199-2547
  อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค
 2500. มอก. 2200-2547
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อน
 2501. มอก. 2201-2547
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน
 2502. มอก. 2202-2547
  สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 ตุลาคม 2549)
 2503. มอก. 2203-2547
  กระจกลวดลาย
 2504. มอก. 2204-2547
  ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 11 ความปลอดภัย
 2505. มอก. 2205-2548
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์
 2506. มอก. 2206-2547
  บุหงาโพต์พูร์รี
 2507. มอก. 2207-2547
  รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้
 2508. มอก. 2208-2547
  น้ำแร่ธรรมชาติ
 2509. มอก. 2209-2548
  อิมัลซิฟายด์แอสฟัลต์เคลือบหลังคา
 2510. มอก. 2210-2548
  ส่วนสำเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังแสงภาคพื้นดิน แบบฟิล์มบาง - คุณลักษณะการออกแบบและการรับรองแบบ
 2511. มอก. 2211-2548
  แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม
 2512. มอก. 2212-2548
  ระบบฉนวนไฟฟ้า-การจัดประเภททางความร้อน
 2513. มอก. 2213-2552
  อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 2514. มอก. 2214-2548
  ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2549)
 2515. มอก. 2215-2548
  สีอีพอกซีชนิดฟิล์มหนา
 2516. มอก. 2216-2548
  เทคโนโลยีสารสนเทศ-กระบวนการวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์
 2517. มอก. 2217-2548
  เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 มกราคม 2550)
 2518. มอก. 2218-2548
  เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์ แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด - เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียม สำหรับการใช้งานแบบพกพา
 2519. มอก. 2219-2548
  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า
 2520. มอก. 2220-2548
  ลวดอะลูมิเนียมเจือแมกนีเซียม-ซิลิคอน สำหรับตัวนำสายไฟฟ้าเหนือดิน
 2521. มอก. 2221-2548
  ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับตัวนำตีเกลียว
 2522. มอก. 2222-2548
  ลวดอะลูมิเนียมดึงรีดแข็งสำหรับตัวนำสายไฟฟ้าเหนือดิน
 2523. มอก. 2223-2548
  เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด
 2524. มอก. 2224-2548
  ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน
 2525. มอก. 2225-2548
  อ่างอาบน้ำวน
 2526. มอก. 2226-2548
  แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
 2527. มอก. 2227-2548
  เครื่องใช้ทองบรอนซ์: ช้อน ส้อม และมีด
 2528. มอก. 2228-2548
  เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน สำหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูปและงานโครงสร้างทั่วไป
 2529. มอก. 2229-2548
  สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน
 2530. มอก. 2230-2548
  หลอดรังสีแคโทด เฉพาะด้านความปลอดภัยทางกล
 2531. มอก. 2231-2550
  ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
 2532. มอก. 2232-2548
  ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์
 2533. มอก. 2233-2548
  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป
 2534. มอก. 2234-2548
  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2535. มอก. 2235-2548
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2536. มอก. 2236-2548
  ของเล่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2537. มอก. 2237-2548
  บริภัณฑ์ความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 2538. มอก. 2238-2548
  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องสำเร็จที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
 2539. มอก. 2239-2548
  จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีตรวจนับมีโซฟิลิกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย โดยเทคนิคการนับจำนวนโคโลนีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
 2540. มอก. 2240 เล่ม 1-2548
  จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 1 ข้อแนะนำทั่วไปในการประกันคุณภาพสำหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ
 2541. มอก. 2240 เล่ม 2-2548
  จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 2 ข้อแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
 2542. มอก. 2241-2548
  สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน
 2543. มอก. 2243-2548
  เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น
 2544. มอก. 2244-2548
  เหล็กลวดสำหรับทำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม
 2545. มอก. 2245-2548
  พลาสติกและอีโบไนต์ - การทดสอบหาความแข็งเชิงกด โดยดิวโรมิเตอร์ (ความแข็งแบบชอร์)
 2546. มอก. 2246 เล่ม 1-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาพฤติกรรมการคืบ เล่ม 1 : การคืบแบบดึง
 2547. มอก. 2246 เล่ม 2-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาพฤติกรรมการคืบ เล่ม 2 : การคืบแบบงอโดยการรับน้ำหนักที่ 3 ตำแหน่ง
 2548. มอก. 2247-2548
  สี วาร์นิช และพลาสติก - การทดสอบหาปริมาณสารที่ไม่ระเหย
 2549. มอก. 2248-2548
  พลาสติก - ผงเรซินฟีโนลิก - การทดสอบหาระยะการไหลบนเพลทแก้วร้อน
 2550. มอก. 2249-2548
  พลาสติก - ข้อแนะนำการใช้ประโยชน์จากการทดสอบไฟมาตรฐาน
 2551. มอก. 2250 เล่ม 1-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุล และการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 1 : หลักการทั่วไป
 2552. มอก. 2250 เล่ม 2-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุล และการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2 : วิธีสอบเทียบสากล
 2553. มอก. 2250 เล่ม 3-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุล และการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 3 : วิธีอุณหภูมิต่ำ
 2554. มอก. 2250 เล่ม 4-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุล และการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 4 : วิธีอุณหภูมิสูง
 2555. มอก. 2251-2548
  พลาสติก - การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ เมื่อใช้ออกซิเจนปริมาณสูงสุดในดิน การวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนด้วยเครื่องวัดการหายใจหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้อง
 2556. มอก. 2252-2548
  สารขัดเงาสีรถยนต์
 2557. มอก. 2253-2548
  ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
 2558. มอก. 2254-2548
  สีลวดลาย
 2559. มอก. 2255 เล่ม 1-2548
  อาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 1 วิธีเชดาห์ล
 2560. มอก. 2255 เล่ม 2-2548
  อาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 2 วิธีย่อยโดยใช้แท่นหลุมให้ความร้อนและใช้ไอน้ำกลั่น
 2561. มอก. 2256-2548
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับเคลือบอิแนเมล
 2562. มอก. 2257-2549
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้าง
 2563. มอก. 2258-2549
  โลหะบัดกรีไร้ตะกั่ว
 2564. มอก. 2259-2549
  สีไมเคเชียสไอร์ออนออกไซด์
 2565. มอก. 2260 เล่ม 1-2549
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 1 : พารามิเตอร์และวิธีการวัด
 2566. มอก. 2260 เล่ม 2-2551
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 2 : กระบวนการพิมพ์ออฟเซต
 2567. มอก. 2260 เล่ม 3-2549
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 3 : การพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตแบบโคลด์เซต
 2568. มอก. 2260 เล่ม 4-2549
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 4 : การพิมพ์นิตยสาร วารสารด้วยระบบกราวัวร์
 2569. มอก. 2260 เล่ม 5-2549
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 5 : การพิมพ์สกรีน
 2570. มอก. 2260 เล่ม 6-2549
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 6 : การพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟี
 2571. มอก. 2260 เล่ม 7-2551
  เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 7 : กระบวนการปรู๊ฟจากข้อมูลดิจิทัล
 2572. มอก. 2261-2549
  เสื้อชั้นในชาย
 2573. มอก. 2262-2549
  กางเกงชั้นในชาย
 2574. มอก. 2264-2549
  มลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อ ขึ้นไป
 2575. มอก. 2265-2549
  สารขัดเรียบสีรถยนต์
 2576. มอก. 2266-2549
  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2577. มอก. 2267 เล่ม 1-2549
  ชุดประกอบอุปกรณ์ตัดต่อและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ-การจัดประสานส่วนควบคุมกับกลอุปกรณ์ เล่ม 1 : กฎเกณฑ์ทั่วไป
 2578. มอก. 2267 เล่ม 2-2549
  ชุดประกอบอุปกรณ์ตัดต่อและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ-การจัดประสานส่วนควบคุมกับกลอุปกรณ์ เล่ม 2 : การจัดประสานแบบ AS-I
 2579. มอก. 2267 เล่ม 3-2549
  ชุดประกอบอุปกรณ์ตัดต่อและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ-การจัดประสานส่วนควบคุมกับกลอุปกรณ์ เล่ม 3 : การจัดประสานแบบ DeviceNet
 2580. มอก. 2268 เล่ม 1-2549
  สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีแตกต่าง
 2581. มอก. 2268 เล่ม 2-2549
  สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 2 : วิธีก๊าซโครมาโทกราฟิค
 2582. มอก. 2269-2549
  สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ
 2583. มอก. 2270-2549
  สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ
 2584. มอก. 2271-2549
  สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสีอิมัลชันที่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ปริมาณต่ำ (สีอิมัลชันที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย)
 2585. มอก. 2272-2549
  ท่อช่วยหายใจ
 2586. มอก. 2273-2549
  แอนไฮดรัสเททระโซเดียมไพโรฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 2587. มอก. 2274-2549
  ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์
 2588. มอก. 2275-2549
  สีพาสเทลน้ำมัน
 2589. มอก. 2276-2549
  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 2590. มอก. 2277-2549
  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทำการวัดค่ามาตรฐานอ้างอิง
 2591. มอก. 2278-2549
  การฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์-ข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องจัดหา สำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อซ้ำเครื่องมือแพทย์
 2592. มอก. 2279 เล่ม 3-2549
  การฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์-วิธีการทางจุลชีววิทยา เล่ม 3 : ข้อแนะนำในการประเมินและแปลผลประชากรจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์และในบรรจุภัณฑ์
 2593. มอก. 2280-2549
  อุปกรณ์สะท้อนแสงของยานยนต์และส่วนพ่วง
 2594. มอก. 2281-2549
  อุปกรณ์ส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง
 2595. มอก. 2282-2549
  โคมไฟเลี้ยวยานยนต์และส่วนพ่วง
 2596. มอก. 2283-2549
  โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้าและด้านท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟแสดงเค้าโครงตัวรถของยานยนต์และส่วนพ่วง
 2597. มอก. 2284-2549
  โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H1 H2 H3 HB3 HB 4 H7 H8 H9 HIR1 HIR2 และ/หรือ H11)
 2598. มอก. 2285-2549
  โคมไฟหน้าตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์
 2599. มอก. 2286-2549
  โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H4)
 2600. มอก. 2287-2549
  โคมไฟถอยหลังยานยนต์และส่วนพ่วง
 2601. มอก. 2288-2549
  โคมไฟหน้ายานยนต์แบบฮาโลเจนชนิดผนึกสนิท (HSB)
 2602. มอก. 2289-2549
  หลอดไฟฟ้าชนิดไส้ขดลวดที่ใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง
 2603. มอก. 2290-2549
  โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง
 2604. มอก. 2291-2549
  โคมไฟจอดของยานยนต์
 2605. มอก. 2292-2549
  โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ
 2606. มอก. 2293-2549
  แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซที่ใช้ในโคมไฟของยานยนต์
 2607. มอก. 2294-2549
  โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบอสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด
 2608. มอก. 2295-2549
  โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด
 2609. มอก. 2296-2549
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แผ่นโลหะยึดกระดูก-รูสำหรับหมุดเกลียวที่มีเกลียวอสมมาตรและฐานหัวจม
 2610. มอก. 2297-2549
  ไส้กรอกโบโลนญา
 2611. มอก. 2298-2549
  ไส้กรอกฮอตดอก
 2612. มอก. 2299-2549
  ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์
 2613. มอก. 2300-2549
  ไส้กรอกเวียนนา
 2614. มอก. 2301-2549
  ยางล้ออากาศยาน
 2615. มอก. 2302-2549
  อิริโทรไมซินเอทิลซักซิเนต
 2616. มอก. 2303-2549
  แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่
 2617. มอก. 2304-2552
  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา
 2618. มอก. 2305-2549
  ห้ามล้อสำหรับรถยนต์นั่ง
 2619. มอก. 2306-2549
  ห้ามล้อสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่า 4 ล้อ
 2620. มอก. 2307-2549
  อุปกรณ์ต่อพ่วงเชิงกลสำหรับรถยนต์
 2621. มอก. 2308-2549
  มาตรความเร็วสำหรับยานยนต์ และการติดตั้ง
 2622. มอก. 2309-2549
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 2623. มอก. 2310-2549
  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 2624. มอก. 2311-2549
  ถังบรรจุก๊าซ-ถังทนความดันสูงสำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะรถยนต์
 2625. มอก. 2312-2549
  เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 2626. มอก. 2313-2549
  ไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว
 2627. มอก. 2314-2549
  แผ่นผนังอะลูมิเนียม
 2628. มอก. 2315-2551
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2552)
 2629. มอก. 2316-2549
  เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง
 2630. มอก. 2317-2549
  ทุเรียนทอดกรอบ
 2631. มอก. 2318-2549
  ทุเรียนกวน
 2632. มอก. 2320-2552
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 2633. มอก. 2321-2549
  สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
 2634. มอก. 2322-2549
  อาหารสัตว์-วิธีวิเคราะห์สารตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน โดยวิธีก๊าซโครมาโทรกราฟ
 2635. มอก. 2323-2549
  อาหารสัตว์-วิธีวิเคราะห์สารตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส โดยวิธีก๊าซโครมาโทรกราฟ
 2636. มอก. 2324-2549
  เอทานอลแปลงสภาพสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์
 2637. มอก. 2325 เล่ม 1-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและบทนิยาม
 2638. มอก. 2325 เล่ม 2-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 2 วิธีทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการ
 2639. มอก. 2325 เล่ม 3-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 3 ลิ้นกันกลับ
 2640. มอก. 2325 เล่ม 4-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 4 ลิ้นเปิด-ปิดด้วยมือ
 2641. มอก. 2325 เล่ม 5-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 5ลิ้นหัวถังเปิด-ปิดด้วยมือ
 2642. มอก. 2325 เล่ม 6-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 2643. มอก. 2325 เล่ม 7-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 7 หัวฉีดก๊าซ
 2644. มอก. 2325 เล่ม 8-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 8 อุปกรณ์แสดงค่าความดัน
 2645. มอก. 2325 เล่ม 9-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 9 อุปกรณ์ปรับความดัน
 2646. มอก. 2325 เล่ม 10-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 10 อุปกรณ์ปรับการไหลของก๊าซ
 2647. มอก. 2325 เล่ม 11-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 11 อุปกรณ์ผสมก๊าซ/อากาศ
 2648. มอก. 2325 เล่ม 12-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 12 ลิ้นระบายความดัน
 2649. มอก. 2325 เล่ม 13-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 13 อุปกรณ์ระบายความดัน
 2650. มอก. 2325 เล่ม 14-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 14 ลิ้นป้องกันการไหลเกิน
 2651. มอก. 2325 เล่ม 15-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 15 เรือนกักก๊าซและท่ออ่อนระบายก๊าซ
 2652. มอก. 2325 เล่ม 16-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 16 ท่อเชื้อเพลิงคงตัว
 2653. มอก. 2325 เล่ม 17-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 17 ท่อเชื้อเพลิงยืดหยุ่น
 2654. มอก. 2325 เล่ม 18-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 18 ตัวกรอง
 2655. มอก. 2325 เล่ม 19-2550
  ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 19 ข้อต่อ
 2656. มอก. 2326-2550
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของยานยนต์
 2657. มอก. 2327-2550
  การป้องกันการโจรกรรมยานยนต์ สำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่
 2658. มอก. 2328-2550
  การป้องกันการโจรกรรมยานยนต์ สำหรับยานยนต์ขนาดเล็ก
 2659. มอก. 2329-2550
  ลูกฟุตซอล
 2660. มอก. 2330-2550
  กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์
 2661. มอก. 2331-2550
  การวัดกำลังสุทธิของเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และกำลังสูงสุด ในเวลา 30 นาที ของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับรถยนต์นั่งและรถบรรทุก
 2662. มอก. 2333 เล่ม 1-2550
  ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 2663. มอก. 2333 เล่ม 2-2550
  ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
 2664. มอก. 2334-2550
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 2665. มอก. 2335-2550
  รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซค์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า
 2666. มอก. 2336-2550
  มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)
 2667. มอก. 2338-2550
  โคมไฟสำหรับรถจักรยานยนต์เสริมเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ และที่มีลักษณะคล้ายกัน
 2668. มอก. 2339-2550
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์
 2669. มอก. 2340-2550
  สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลโวลต์ และ 18/30 (36) กิโลโวลต์
 2670. มอก. 2341-2550
  สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์
 2671. มอก. 2342-2550
  น้ำยาบ้วนปาก
 2672. มอก. 2343-2550
  การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับรถจักรยานยนต์
 2673. มอก. 2344-2550
  สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
 2674. มอก. 2345-2550
  ธูป
 2675. มอก. 2346-2550
  เสื้อผ้าสำเร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
 2676. มอก. 2347-2550
  อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายยานยนต์
 2677. มอก. 2348-2550
  การป้องกันด้านข้างรถบรรทุกสินค้า รถพ่วง
 2678. มอก. 2349-2550
  ไคติน
 2679. มอก. 2350-2551
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2552)
 2680. มอก. 2351-2550
  ไคโตซาน
 2681. มอก. 2352-2550
  ถุงยางอนามัย-แนวทางการใช้ ISO 4074 ในการจัดการคุณภาพถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ
 2682. มอก. 2353-2550
  การศึกษาข้อมูลทางคลินิกสำหรับถุงยางอนามัย-การวัดสมบัติทางกล
 2683. มอก. 2354-2550
  การควบคุมการขับขี่สำหรับรถจักรยานยนต์สองล้อ และรถจักรยานเสริมเครื่องยนต์
 2684. มอก. 2355-2550
  มลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
 2685. มอก. 2356-2550
  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง
 2686. มอก. 2357-2550
  ท่ออะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) ทนความดัน
 2687. มอก. 2358-2550
  เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับใช้งานทั่วไป-เครื่องมือวัดและการวัด
 2688. มอก. 2359-2550
  เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-รูปร่างพื้นฐานและรูปร่างจริงสูงสุด
 2689. มอก. 2360-2550
  เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-ผังทั่วไป
 2690. มอก. 2361-2550
  เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
 2691. มอก. 2362-2550
  เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-มิติพื้นฐาน
 2692. มอก. 2363 เล่ม 1-2550
  เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 1 : การพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นและป้อนม้วนแบบหมาดตัวด้วยความร้อน
 2693. มอก. 2363 เล่ม 2-2550
  เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 2 : การพิมพ์ออฟเซตแบบหมาดตัวปกติหรือโคลด์เซต
 2694. มอก. 2363 เล่ม 3-2550
  เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 3 : การพิมพ์กราวัวร์สำหรับนิตยสารวารสาร
 2695. มอก. 2363 เล่ม 4-2550
  เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 4 : การพิมพ์สกรีน
 2696. มอก. 2363 เล่ม 5-2550
  เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 5 : การพิมพ์แฟลกโซกราฟี
 2697. มอก. 2364-2551
  อะคริลิกเรซินวาร์นิช
 2698. มอก. 2365-2551
  วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดพอลิเมอร์
 2699. มอก. 2366-2551
  กับดักเสิร์จ เล่มที่ 4 : กับดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
 2700. มอก. 2367-2551
  ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บเชื่อมสำหรับส่งน้ำมัน ก๊าซ และของเหลวความดันสูง
 2701. มอก. 2368-2551
  บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด
 2702. มอก. 2369-2551
  กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม
 2703. มอก. 2370-2551
  คันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ : การป้องกันการโจรกรรม
 2704. มอก. 2371-2551
  โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างสำหรับยานยนต์และส่วนพ่วง
 2705. มอก. 2372-2551
  ตำแหน่งและการชี้บ่งของอุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ สัญญาณบนแผงหน้าปัด และตัวบ่งชี้สถานะสำหรับยานยนต์
 2706. มอก. 2373-2551
  ลังพลาสติกสำหรับบรรจุผักและผลไม้
 2707. มอก. 2375-2551
  ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 2708. มอก. 2376-2551
  แอนไฮดรัสโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 2709. มอก. 2377-2551
  แผ่นยางปูพื้น
 2710. มอก. 2378-2551
  บล็อกยางปูพื้น
 2711. มอก. 2379-2551
  ยางอุดรอยต่อคอนกรีต
 2712. มอก. 2380 เล่ม 2(75)-2552
  การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(75) การทดสอบ-การทดสอบ Eh : การทดสอบด้วยค้อน
 2713. มอก. 2381 เล่ม 2(11)-2552
  การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(11) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-วิธีทดสอบการลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์สำเร็จด้วยลวดรุ่งแสง
 2714. มอก. 2381 เล่ม 2(12)-2552
  การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-วิธีทดสอบการลุกไหม้ของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง
 2715. มอก. 2381 เล่ม 2(13)-2552
  การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(13) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-วิธีทดสอบการจุดติดไฟของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง
 2716. มอก. 2381 เล่ม 10(2)-2552
  การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 10(2) ความร้อนผิดปกติ-การทดสอบการกดด้วยลูกกลม
 2717. มอก. 2382-2551
  อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค ดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน
 2718. มอก. 2383-2551
  พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 2719. มอก. 2384-2551
  ข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์
 2720. มอก. 2385-2551
  สายต่อใช้ในการแพทย์
 2721. มอก. 2386-2551
  สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต
 2722. มอก. 2387-2551
  สีรองพื้นกันสนิม
 2723. มอก. 2389-2551
  เก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรม
 2724. มอก. 2390-2551
  ประเภทและบทนิยามของยานยนต์และส่วนพ่วง
 2725. มอก. 2391-2551
  สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์
 2726. มอก. 2392-2551
  เครื่องกรองน้ำดื่ม
 2727. มอก. 2393 เล่ม 1-2551
  เทคโนโลยีสารสนเทศ-การตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 1 แนวความคิดและคำศัพท์
 2728. มอก. 2393 เล่ม 2-2551
  เทคโนโลยีสารสนเทศ-การตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 2 ปฏิบัติการตรวจประเมิน
 2729. มอก. 2393 เล่ม 3-2551
  เทคโนโลยีสารสนเทศ-การตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับปฏิบัติการตรวจประเมิน
 2730. มอก. 2393 เล่ม 4-2551
  เทคโนโลยีสารสนเทศ-การตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 4 คำแนะนำเพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการและประเมินความสามารถของกระบวนการ
 2731. มอก. 2393 เล่ม 5-2551
  เทคโนโลยีสารสนเทศ-การตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 5 ตัวอย่างของรูปแบบสำหรับประเมินความสามารถของกระบวนการ
 2732. มอก. 2394-2551
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4-6 เทคนิคการทดสอบและการวัด-ภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนที่นำตามสายซึ่งเหนี่ยวนำโดยสนามความถี่วิทยุ
 2733. มอก. 2395 เล่ม 1-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 1 : การประเมินและการทดสอบ
 2734. มอก. 2395 เล่ม 2-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 2 : ข้อกำหนดสวัสดิภาพของสัตว์
 2735. มอก. 2395 เล่ม 3-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 3 : การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรมการก่อมะเร็งและความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
 2736. มอก. 2395 เล่ม 4-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 4 : การเลือกวิธีทดสอบเพื่อประเมินปฏิกิริยาที่มีต่อเลือด
 2737. มอก. 2395 เล่ม 5-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 5 : การทดสอบภายนอกร่างกายเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลส์
 2738. มอก. 2395 เล่ม 6-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 6 : การทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ภายหลังการฝังวัสดุทางการแพทย์ในร่างกาย
 2739. มอก. 2395 เล่ม 7-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 7 : สารตกค้างจากการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
 2740. มอก. 2395 เล่ม 9-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่อาจสลายได้
 2741. มอก. 2395 เล่ม 10-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 10 : การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและความไวต่อการตอบสนอง
 2742. มอก. 2395 เล่ม 11-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 11 : การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย
 2743. มอก. 2395 เล่ม 12-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 12 : การเตรียมตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง
 2744. มอก. 2395 เล่ม 13-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 13 : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นพอลิเมอร์
 2745. มอก. 2395 เล่ม 14-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 14 : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเซรามิก
 2746. มอก. 2395 เล่ม 15-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 15 : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะและโลหะเจือ
 2747. มอก. 2395 เล่ม 16-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 16 : รูปแบบการศึกษาจลนศาสตร์ของพิษจากสารที่สลายได้และสารที่สกัดได้
 2748. มอก. 2395 เล่ม 17-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 17 : การกำหนดปริมาณที่ยอมรับให้มีของสารที่สกัดได้
 2749. มอก. 2395 เล่ม 18-2551
  การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 18 : คุณลักษณะทางเคมีของวัสดุที่ใช้ทำ
 2750. มอก. 2396-2551
  จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์-ข้อกำหนดทั่วไปและข้อแนะนำสำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา
 2751. มอก. 2397 เล่ม 1-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 1: วิธีการเรียกส่วนต่างๆ ของแขนและขาที่ขาดไปแต่กำเนิด
 2752. มอก. 2397 เล่ม 2-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 2: วิธีการเรียกความพิการระดับต่างๆ ของขาที่เกิดจากการตัด
 2753. มอก. 2397 เล่ม 3-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 3: วิธีการเรียกความพิการระดับต่างๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด
 2754. มอก. 2397 เล่ม 4-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาไป เล่ม 4: ภาวะที่นำไปสู่การตัดแขนและขา
 2755. มอก. 2397 เล่ม 5-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 5 ภาวะทางคลินิคของบุคคลที่ต้องถูกตัดแขนหรือขา
 2756. มอก. 2398 เล่ม 1-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
 2757. มอก. 2398 เล่ม 2-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพของผิวหน้ากระเบื้อง
 2758. มอก. 2398 เล่ม 3-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาค่าการดูดซึมน้ำ ความพรุน ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และความหนาแน่นรวม
 2759. มอก. 2398 เล่ม 4-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 4 วิธีหาค่ามอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก
 2760. มอก. 2398 เล่ม 5-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 วิธีหาค่าความต้านแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
 2761. มอก. 2398 เล่ม 6-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 6 วิธีหาค่าความต้านทานการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ
 2762. มอก. 2398 เล่ม 7-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 7 วิธีหาค่าความต้านทานการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
 2763. มอก. 2398 เล่ม 8-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 วิธีหาค่าการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
 2764. มอก. 2398 เล่ม 9-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 วิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
 2765. มอก. 2398 เล่ม 10-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 10 วิธีหาค่าการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
 2766. มอก. 2398 เล่ม 11-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 11 วิธีหาค่าความต้านทานการรานของกระเบื้องชนิดเคลือบ
 2767. มอก. 2398 เล่ม 12-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 12 วิธีหาค่าความต้านทานอุณหภูมิเยือกแข็ง
 2768. มอก. 2398 เล่ม 13-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 13 วิธีหาค่าความต้านทานสารเคมี
 2769. มอก. 2398 เล่ม 14-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาค่าความต้านทานเกิดคราบ
 2770. มอก. 2398 เล่ม 15-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 15 วิธีหาค่าตะกั่วและแคดเมียมของกระเบื้องชนิดเคลือบ
 2771. มอก. 2398 เล่ม 16-2551
  กระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 วิธีหาค่าความแตกต่างของสี
 2772. มอก. 2399-2551
  การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์
 2773. มอก. 2400-2551
  การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์
 2774. มอก. 2401 เล่ม 1-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 1 การแบ่งประเภทของส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม
 2775. มอก. 2401 เล่ม 2-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 2 การเรียกชิ้นส่วนของขาเทียม
 2776. มอก. 2401 เล่ม 3-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 3 การเรียกชิ้นส่วนของแขนเทียม
 2777. มอก. 2402-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกชื่อกายอุปกรณ์เสริมที่ใช้ภายนอกและชิ้นส่วนของกายอุปกรณ์เสริม
 2778. มอก. 2403-2551
  กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ความบกพร่องของอวัยวะ - การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องใช้กายอุปกรณ์เสริม วัตถุประสงค์ทางคลินิกของการบำบัดรักษา และหน้าที่ที่ต้องการของกายอุปกรณ์เสริม
 2779. มอก. 2404 เล่ม 1-2551
  คู่เต้าต่อเครื่องใช้สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 2780. มอก. 2405-2551
  หมุดเกลียวทรงกระบอก-คำศัพท์
 2781. มอก. 2406 เล่ม 1-2551
  การเขียนแบบทางเทคนิค-หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 1 ข้อตกลงทั่วไป
 2782. มอก. 2406 เล่ม 2-2551
  การเขียนแบบทางเทคนิค-หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 2 เกลียวฝัง
 2783. มอก. 2406 เล่ม 3-2551
  การเขียนแบบทางเทคนิค-หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 3 การแสดงภาพอย่างง่าย
 2784. มอก. 2407-2551
  เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-มิติพื้นฐาน
 2785. มอก. 2408-2551
  ตัวยึด-การเคลือบผิวด้วยเกล็ดสังกะสีโดยไม่ใช้กรรมวิธีทางไฟฟ้า
 2786. มอก. 2409-2551
  เกลียวนิ้วไอเอสโอ-ข้อกำหนดทั่วไปและการเลือก สำหรับหมุดเกลียว สลักเกลียว และแป้นเกลียว-ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.06 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว
 2787. มอก. 2410-2551
  เกลียวนิ้วไอเอสโอ-ความเผื่อและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
 2788. มอก. 2411-2551
  ตัวยึด-ผลิตภัณฑ์หกเหลี่ยม-ความกว้างระหว่างด้านคู่ขนาน
 2789. มอก. 2412-2551
  ตัวยึด-รูเผื่อขนาดสำหรับสลักเกลียวและหมุดเกลียว
 2790. มอก. 2413-2551
  สลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และอุปกรณ์ประกอบ - คำศัพท์และชื่อเฉพาะ
 2791. มอก. 2414-2551
  ระยะหมดเกลียวสำหรับตัวยึดแบบเกลียวที่เป็นไปตาม ISO 261 และ ISO 262
 2792. มอก. 2415-2551
  ตัวยึดแบบเกลียว-การทดสอบความล้าเมื่อรับแรงตามแนวแกน-วิธีทดสอบและการประเมินผล
 2793. มอก. 2416-2551
  ตัวยึด-การเคลือบผิวโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
 2794. มอก. 2417-2551
  ตัวยึด-ส่วนปลายของชิ้นงานเกลียวเมตริก ISO เกลียวนอก
 2795. มอก. 2418-2551
  ตัวยึด-ร่องลดที่โคนเกลียวเมตริก ISO เกลียวนอก
 2796. มอก. 2419 เล่ม 1-2551
  การเขียนแบบทางเทคนิค-การแสดงภาพอย่างง่าย สำหรับการประกอบชิ้นส่วนด้วยตัวยึด เล่ม 1 หลักการทั่วไป
 2797. มอก. 2420-2551
  ระบบการระบุข้อมูลสำหรับตัวยึด
 2798. มอก. 2421-2552
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับท่อจ่ายน้ำประธาน - การหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับและการเสียสภาพของชุดท่ออ่อน
 2799. มอก. 2422-2551
  ไม้เทเบิลเทนนิส
 2800. มอก. 2423-2552
  ไม้ยางพาราแปรรูป
 2801. มอก. 2424-2552
  หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
 2802. มอก. 2425-2552
  เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
 2803. มอก. 2426-2552
  เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน
 2804. มอก. 2427-2552
  ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
 2805. มอก. 2428-2552
  ปากกาลูกลื่นและไส้ปากกาลูกลื่น : ลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย
 2806. มอก. 2429-2552
  ผ้าเดนิมฝ้าย
 2807. มอก. 2430-2552
  โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่างจากภายใน สำหรับอาคาร
 2808. มอก. 2434-2552
  สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

  มาตรฐานบังคับ (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 ธันวาคม 2553)
 2809. มอก. 2435-2552
  เสื้อผ้าเด็ก
 2810. มอก. 2436-2552
  ผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ต
 2811. มอก. 2437-2552
  ผ้าสำหรับชุดทำงานในสำนักงานและชุดทำงานอาชีพ
 2812. มอก. 2438-2552
  ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
 2813. มอก. 2439-2552
  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนของเหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย
 2814. มอก. 2440-2552
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
 2815. มอก. 2441-2552
  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต
 2816. มอก. 2442-2552
  สีอิมัลชันพองตัวกันไฟ
 2817. มอก. 2443-2552
  ตัวยึด - การเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
 2818. มอก. 2444-2552
  ตัวยึด - การทดสอบหาความเปราะเพราะไฮโดรเจนโดยการโหลดก่อน - วิธีผิวรองรับอยู่ในแนวขนาน
 2819. มอก. 2445-2552
  ตัวยึด - การทดสอบแรงบิด/แรงบีบ
 2820. มอก. 2446-2552
  การทำผิวป้องกันสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน
 2821. มอก. 2447-2552
  ตัวยึด - ระบบประกันคุณภาพ
 2822. มอก. 2448-2552
  ตัวยึด - สลักเกลียว หมุดเกลียว สลักเกลียวปล่อยสองข้างและแป้นเกลียว - สัญลักษณ์และการระบุขนาด
 2823. มอก. 2449-2552
  สลักเกลียวและหมุดเกลียวใช้งานทั่วไป - อนุกรมเมตริก - รัศมีใต้หัวเกลียว
 2824. มอก. 2450-2552
  สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง - ความยาวระบุและความยาวเกลียวสำหรับสลักเกลียวใช้งานทั่วไป
 2825. มอก. 2451 เล่ม 7-2552
  สมบัติทางกลสำหรับตัวยึด เล่ม 7 การทดสอบการบิดและแรงบิดต่ำสุดสำหรับสลักเกลียวและหมุดเกลียว ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 1 มิลลิเมตร ถึง 10 มิลลิเมตร
 2826. มอก. 2452-2552
  หมุดเกลียวพร้อมก้านไม่มีหัวเกลียวชนิดมีร่องผ่า
 2827. มอก. 2453 เล่ม 1-2552
  สมบัติทางกลสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน เล่ม 1 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง
 2828. มอก. 2453 เล่ม 3-2552
  สมบัติทางกลสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน เล่ม 3 หมุดเกลียวยึดหรือตัวยึดอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ไม่รับความเค้นดึง
 2829. มอก. 2453 เล่ม 4-2552
  สมบัติทางกลสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน เล่ม 4 หมุดเกลียวปล่อย
 2830. มอก. 2454-2552
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน - อนุกรมขนาดเล็ก
 2831. มอก. 2455-2552
  หลุมสี่แฉกสำหรับหมุดเกลียว
 2832. มอก. 2456-2552
  สลักเกลียวยึดชนิดมีร่องผ่าแบบปลายเรียบ
 2833. มอก. 2457 เล่ม 3-2552
  ตัวยึด - รอยความไม่ต่อเนื่องที่ผิว เล่ม 3 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้างสำหรับใช้งานพิเศษ
 2834. มอก. 2458-2552
  หมุดเกลียวหัวกะทะกับหลุมสี่แฉกชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A
 2835. มอก. 2462-2552
  ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และมวลต่อหน่วยความยาว
 2836. มอก. 2463-2552
  ท่อเหล็กกล้าเที่ยงตรงไร้ตะเข็บปลายตัดตรง-เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการส่งมอบ
 2837. มอก. 2464-2552
  ท่อเหล็กกล้าเที่ยงตรงเชื่อมปลายตัดตรง-เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการส่งมอบ
 2838. มอก. 2465-2552
  ท่อเหล็กกล้าขนาดเที่ยงตรงและปลายตัดตรงเชื่อม-เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการส่งมอบ
 2839. มอก. 2466 เล่ม 1-2552
  ท่อและข้อต่อเหล็กกล้า-สัญลักษณ์สำหรับใช้ในข้อกำหนด เล่ม 1 : ท่อเและอุปกรณ์ท่อที่มีหน้าตัดกลม
 2840. มอก. 2466 เล่ม 2-2552
  ท่อและข้อต่อเหล็กกล้า-สัญลักษณ์สำหรับใช้ในข้อกำหนด เล่ม 2 : ท่อกลวงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 2841. มอก. 2467-2552
  ท่อเหล็กกล้าปลายตัดตรงเชื่อมและไร้ตะเข็บ-ตารางทั่วไปสำหรับมิติ และมวลต่อหน่วยความยาว
 2842. มอก. 2468-2552
  ท่อเหล็กกล้า-ระบบเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
 2843. มอก. 2469-2552
  ท่อเหล็กกล้า-การทำเครื่องหมายแสดงคุณลักษณะต่อเนื่อง และรหัสสีสำหรับการชี้บ่งวัสดุ
 2844. มอก. 2470-2552
  ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บสำหรับงานรับแรงดัน-การตรวจจับข้อบกพร่องตามแนวขวางด้วยคลื่นอัตราโซนิกเต็มเส้นรอบวง
 2845. มอก. 2471-2552
  ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อม (ยกเว้นท่อเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม) สำหรับงานรับแรงดัน-การทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทวนสอบความต้านรอยรั่วไฮดรอลิก
 2846. มอก. 2472-2552
  ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อม (ยกเว้นท่อเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม) สำหรับงานรับแรงดัน-การตรวจจับข้อบกพร่องตามแนวยาวด้วยคลื่นอัลตราโซนิกเต็มเส้นรอบวง
 2847. มอก. 2473-2552
  ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อม (ยกเว้นท่อเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม) สำหรับงานรับแรงดัน-การตรวจจับข้อบกพร่องด้วยกระแสเอ็ดดี้
 2848. มอก. 2474-2552
  ท่อเหล็กกล้า-การเตรียมปลายท่อและข้อต่อสำหรับการเชื่อม
 2849. มอก. 2475-2552
  ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อมสำหรับงานรับแรงดัน-การตรวจจับข้อบกพร่องแบบแผ่นยาวที่ปลายท่อด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
 2850. มอก. 2476-2552
  ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน
 2851. มอก. 2477-2552
  ถุงฝายยาง
 2852. มอก. 2478-2552
  ยางผสมเสร็จสำหรับการหล่อดอกยางแบบร้อนของยางรถยนต์เชิงพาณิชย์
 2853. มอก. 2479-2552
  ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี
 2854. มอก. 2480-2552
  หน้ากากใช้ครั้งเดียวลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
 2855. มอก. 2481-2552
  เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า
 2856. มอก. 2486-2553
  โคมไฟส่องปาก
 2857. มอก. 2488-2553
  ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก
 2858. มอก. 2494-2553
  น้ำมันละหุ่งขจัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
 2859. มอก. 2495-2553
  กรดไขมันละหุ่งขจัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
 2860. มอก. 2504-2553
  กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
 2861. มอก. 2510 เล่ม 1-2553
  การหาการแตกสลายทางชีวภาพในขั้นสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ-วิธีวิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น เล่ม 1 : วิธีทั่วไป
 2862. มอก. 2510 เล่ม 2-2553
  การหาการแตกสลายทางชีวภาพในขั้นสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ-วิธีวิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น เล่ม 2 : การชั่งน้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ
 2863. มอก. 2511-2553
  พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของพลาสติกภายใต้สภาวะการหมักทางชีวภาพที่กำหนดในการทดสอบระดับต้นแบบ
 2864. มอก. 2512-2553
  พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของพลาสติกภายใต้สภาวะการหมักทางชีวภาพที่กำหนดในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ
 2865. มอก. 5002-2549
  การมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - คำศัพท์ทั่วไป
 2866. มอก. 5021-2542
  การรับมาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้เป็นมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือมาตรฐานระดับชาติ
 2867. มอก. 5022-2540
  เกณฑ์กำหนดทั่วไปสำหรับการประกาศความเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ประกอบการ
 2868. มอก. 5023-2549
  วิธีการชี้บอกความสอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับระบบการรับรองโดยบุคคลที่สาม
 2869. มอก. 5027-2550
  ข้อแนะนำสำหรับหน่วยรับรองในการดำเนินการแก้ไขในกรณีใช้เครื่องหมายรับรองผิด
 2870. มอก. 5028-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อแนะนำการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม
 2871. มอก. 5039-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ

  ยกเลิก 23 กันยายน 2542
 2872. มอก. 5043 เล่ม 1-2540
  การทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เล่ม 1 การกำหนดและการดำเนินการแผนการทดสอบความชำนาญ
 2873. มอก. 5043 เล่ม 2-2540
  การทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เล่ม 2 การเลือกและการใช้แผนการทดสอบความชำนาญโดยหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ
 2874. มอก. 5053-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อแนะนำในการใช้ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรในการรับรองผลิตภัณฑ์
 2875. มอก. 5058-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 17011-2548 แทน
 2876. มอก. 5060-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-หลักปฎิบัติที่ดี
 2877. มอก. 5061-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 17011-2548 แทน
 2878. มอก. 5062-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบคุณภาพ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจาฯ
 2879. มอก. 5065-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
 2880. มอก. 5066-2542
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจาฯ
 2881. มอก. 5067-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-หลักการพื้นฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์
 2882. มอก. 5068-2549
  การตกลงสำหรับการยอมรับและการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองไปใช้
 2883. มอก. 7000-2549
  ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้
 2884. มอก. 7001-2540
  ข้อกำหนดการควบคุมการใช้ยาสำหรับสัตว์
 2885. มอก. 7002-2544
  หลักปฏิบัติสำหรับการจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
 2886. มอก. 8402-2541
  การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ - คำศัพท์

  ยกเลิก, 30 ส.ค. 2544, ดู มอก. 9000-2544
 2887. มอก. 9000-2550
  ระบบการบริหารงานคุณภาพ : หลักการพื้นฐานและคำศัพท์
 2888. มอก. 9001-2552
  ระบบการบริหารงานคุณภาพ : ข้อกำหนด
 2889. มอก. 9002-2539
  ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ

  มอก.9002-2534 ยกเลิกและกำหนด 5 มี.ค. 2539 มอก.9002-2539 ยกเลิก, ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2546, ดู มอก. 9001-2544 แทน
 2890. มอก. 9003-2539
  ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการตรวจสอบและการทดสอบขั้นสุดท้าย

  มอก.9003-2534 ยกเลิกและกำหนด 5 มี.ค. 2540 มอก.9003-2539 ยกเลิก, ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2546, ดู มอก. 9001-2544 แทน
 2891. มอก. 9004-2544
  ระบบการบริหารงานคุณภาพ : แนวทางสำหรับการปรับปรุงสมรรถนะ
 2892. มอก. 9004 เล่ม 2-2541
  การบริหารงานคุณภาพและหัวข้อต่าง ๆ ในระบบคุณภาพ เล่ม 2 ข้อแนะนำสำหรับภาคบริการ

  ยกเลิก, 30 ส.ค. 2544, ดู มอก. 9004-2544 แทน
 2893. มอก. 9712-2550
  การทดสอบโดยไม่ทำลาย : คุณสมบัติและการรับรองบุคลากร
 2894. มอก. 10011 เล่ม 1-2540
  แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เล่ม 1 การตรวจประเมิน

  ยกเลิก, 14 ส.ค. 2546, ดู มอก. 19011-2546 แทน
 2895. มอก. 10011 เล่ม 2-2540
  แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เล่ม 2 เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ

  ยกเลิก, 14 ส.ค. 2546, ดู มอก. 19011-2546 แทน
 2896. มอก. 10011 เล่ม 3-2540
  แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เล่ม 3 การบริหารโครงการตรวจประเมิน

  ยกเลิก, 14 ส.ค. 2546, ดู มอก. 19011-2546 แทน
 2897. มอก. 10014-2551
  การบริหารงานคุณภาพ : แนวทางสำหรับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการเงินและทางเศรษฐกิจ
 2898. มอก. 13485-2547
  ระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ : ข้อกำหนดเพื่อการกำกับดูแล
 2899. มอก. 13488-2542
  ระบบคุณภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์ : ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับใช้ร่วมกับมอก. 9002
 2900. มอก. 14001-2548
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
 2901. มอก. 14004-2548
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
 2902. มอก. 14010-2539
  แนวทางในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม - หลักการทั่วไป

  ยกเลิก, 14 ส.ค. 2546, ดู มอก. 19011-2546 แทน
 2903. มอก. 14011-2539
  แนวทางในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนการตรวจประเมิน - การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ยกเลิก, 14 ส.ค. 2546, ดู มอก. 19011-2546 แทน
 2904. มอก. 14012-2539
  แนวทางในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม - หลักการทั่วไป

  ยกเลิก, 14 ส.ค. 2546, ดู มอก. 19011-2546 แทน
 2905. มอก. 14020-2549
  ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : หลักการทั่วไป
 2906. มอก. 14021-2549
  ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2)
 2907. มอก. 14024-2549
  ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 : หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติ
 2908. มอก. 14025-2552
  ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : คำประกาศสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 : หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติ
 2909. มอก. 14040-2552
  การจัดการสิ่งแวดล้อม : การประเมินวัฏจักรชีวิต : หลักการและกรอบการดำเนินการ
 2910. มอก. 14044-2552
  การจัดการสิ่งแวดล้อม : การประเมินวัฏจักรชีวิต : ข้อกำหนดและข้อแนะนำ
 2911. มอก. 14061-2547
  ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน : ข้อกำหนด
 2912. มอก. 14064 เล่ม 1-2552
  ก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 2913. มอก. 14064 เล่ม 2-2552
  ก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 2914. มอก. 14064 เล่ม 3-2552
  ก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 2915. มอก. 14065-2552
  ก๊าซเรือนกระจก : ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงาน ตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบอื่นๆ
 2916. มอก. 17000-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-คำศัพท์และหลักการทั่วไป
 2917. มอก. 17010-2542
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบงานหน่วยตรวจ

  ยกเลิก, นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา, ดู มอก. 17011-2548 แทน
 2918. มอก. 17011-2548
  การตรวจสอบรับรอง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบงานในการรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง
 2919. มอก. 17020-2542
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ
 2920. มอก. 17021-2550
  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ
 2921. มอก. 17024-2547
  การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
 2922. มอก. 17025-2548
  ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 2923. มอก. 17030-2550
  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องหมายรับรองโดยบุคคลที่สาม
 2924. มอก. 17040-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมของหน่วยตรวจสอบและรับรองและหน่วยรับรองระบบงาน
 2925. มอก. 17050 เล่ม 1-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 2926. มอก. 17050 เล่ม 2-2549
  การตรวจสอบและรับรอง-การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ เล่ม 2 เอกสารสนับสนุน
 2927. มอก. 18000-2540
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกำหนด

  ยกเลิก, 30 ธ.ค. 2542, ดู มอก. 18001-2542 แทน
 2928. มอก. 18001-2542
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกำหนด
 2929. มอก. 18004-2544
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
 2930. มอก. 18011-2549
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2931. มอก. 18012-2548
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวทางการกำหนดความสามารถของผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2932. มอก. 19011-2546
  ข้อแนะนำในการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ และ/หรือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2933. มอก. 19115-2548
  สารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล
 2934. มอก. 22000-2548
  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
 2935. มอก. 22300-2551
  ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย-ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
 2936. มอก. 22301-2553
  ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ-ข้อกำหนด

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2553