TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือที่เรียกย่อๆ ว่า สมอ. ได้มีโครงการจัด
ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับ
พื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญคือส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย
การรับรอง  เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์  ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  โดย
มุ่งให้ความสำคัญของการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน   และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  มา
พัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น  มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการ
พัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้
โครงการกำหนดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ความเป็นมาของโครงการ ฯ
การจ้างทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้แล้ว
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้แล้ว
สืบค้นรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้แล้ว
ใส่คำค้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อมาตรฐาน
แล้วกดปุ่มค้นหา
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองแยกตามภาค/จังหวัด รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองแยกตามภาค/จังหวัด
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองแยกตาม เลขที่ มผช.
สืบค้นรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองจากชื่อผลิตภัณฑ์
ใส่คำค้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่มค้นหา
ผลิตภัณฑ์

สืบค้นรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองจากชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ใส่คำค้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อผู้ได้รับการรับรอง แล้วกดปุ่มค้นหา
ชื่อผู้ได้รับการรับรอง
การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขั้นตอนการดำเนินงานในการให้การรับรอง
Download ใบคำขอ
ข้อแนะนำสำหรับผู้รับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข่าวมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ช็อปถูกใจ รับรองถูกเงิน กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ จาก สมอ. (31 กรกฏาคม 2552)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง
(28 พฤษภาคม 2552)
สมอ.ลงพื้นที่สุราษฎร์เยี่ยมผู้ผลิตชุมชนชู 3 ผลิตภัณฑ์เด่นผ่านรับรองมาตรฐาน มผช. (15 พฤษภาคม 2552)
ข่าวอื่น ๆ...
ถาม-ตอบ ปัญหามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถาม - ตอบ
ตอบคำถาม (เฉพาะเจ้าหน้าที่)


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th