TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2547
ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย   การหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง   (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2546 ประกอบกับได้มี
ประกาศกระทรวงการคลัง   เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงกำหนดระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2547 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   " ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วย   หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2547 "
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ   ข้อบังคับ   หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้   หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบฉบับนี้
" ค่าปรับ   " หมายความว่า   ค่าปรับที่ส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
" เงินสินบน " หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ
" เงินรางวัล " หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามระเบียบนี้
" ผู้แจ้งความนำจับ " หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งนำเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทำ
ความผิดมาแจ้งแก่ทางราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้   แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
" เจ้าหน้าที่ผู้จับ   " หมายความว่า     พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา   ซึ่งทำหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิด   หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทำความผิด  สำหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระ
ทำผิด   และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้นสำหรับกรณีที่ไม่มีการ
จับกุมผู้กระทำผิดด้วย
" มีส่วนร่วมในการจับกุม "   หมายความรวมถึง การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ
ผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
" ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   " หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มา
ซึ่งค่าปรับ
" สำนักงาน " หมายความว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมวดที่ 1
เงินสินบนรางวัล

ข้อ 5 ผู้แจ้งความนำจับจะได้รับเงินสินบน   ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511   เมื่อได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากการแจ้งความนำจับ   เงินสินบนนี้จะจ่ายได้ต่อเมื่อกระทำการไป
แล้วตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ได้ทำการเปรียบเทียบปรับและได้มีการชำระค่าปรับแล้ว
(2) ศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย โดยคดีนั้นถึงที่สุดแล้วและได้มีการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาแล้ว
ข้อ 6 ผู้แจ้งความนำจับที่มีสิทธิรับเงินสินบน จะต้องแจ้งความนำจับต่อผู้มีอำนาจในการรับแจ้งความนำจับ ก่อนมี
การดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้แจ้งประสงค์ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับโทษตามกฎหมาย
การแจ้งและรับแจ้งความนำจับต้องทำตามแบบน.จ.1 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 7 การแจ้งความนำจับ   ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับมากกว่าหนึ่งคนในคดีเดียวกัน ให้ถือว่า ผู้แจ้งความนำจับที่แจ้ง
ความก่อนและมีหลักฐานการแจ้ง เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน
ข้อ 8 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจในการรับแจ้งความนำจับ
(1) เลขาธิการสำนักงาน หรือรองเลขาธิการสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ข้อ 9 การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5

หมวดที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ได้จ่ายจริง
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย   การจ่ายเงินสินบนรางวัล   และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี)
ข้อ 11 ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานดังกล่าว   ให้สามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ก่อนภายใน   7 วันทำการ
และต้องจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสนอฝ่ายคลัง สำนักงานโดยเร็ว

หมวดที่ 3
การจ่ายเงิน

ข้อ 12 ให้หักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้จ่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน ดังนี้
(1) กรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิดให้หักในอัตราร้อยละ 80 ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(2) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดให้หักในอัตราร้อยละ 60 ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(3) ให้นำเงินที่ได้หักไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้นมาหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 25
ข้อ 13 เงินค่าปรับที่สำนักงานศาลยุติธรรมส่งให้แก่สำนักงาน ให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ
25 แล้วจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้
ข้อ 14 เงินสินบนรางวัลที่สำนักงานหักจากเงินค่าปรับไว้ตามข้อ   12 (1)  (2)   หรือที่ได้รับตามข้อ 13  สำหรับ
ความผิดที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายคลัง สำนักงานฝากไว้รอเบิกจ่ายใน " บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม "
เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 25  ตามข้อ 12 (3)  หรือ ข้อ 13 ให้ฝ่ายคลังสำนักงานนำส่งฝากไว้
กับบัญชีในนาม   " บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต
สาหกรรม "
ข้อ 15 ให้แบ่งจ่ายเงินค่าปรับที่เหลือจากการหักไว้ตามข้อ 12 (3) หรือข้อ 13 เป็นเงินสินบนรางวัลดังนี้
15.1 จ่ายเป็นเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับในจำนวนหนึ่งส่วน ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับมากกว่าหนึ่งคนให้
แบ่งเฉลี่ยจ่ายคนละเท่า ๆ กัน
15.2 จ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับในจำนวนสองส่วน โดยให้แบ่งจ่ายเงินรางวัลที่เหลือจากการ
หักไว้ให้เลขาธิการสำนักงานหรือรองเลขาธิการสำนักงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานใน
ราชการของกองนิติการและหรือสำนักบริหารมาตรฐาน ในอัตราร้อยละ 5 แล้วนำส่วนที่เหลือไปแบ่งจ่าย ดังนี้
(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่อื่นในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 60
(2) ผู้อำนวยการส่วน หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้อำนวยการสำนัก ร้อยละ 30
(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 10
ในแต่ละลำดับนั้นๆ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน ให้เฉลี่ยจ่ายคนละเท่าๆ กัน
ข้อ 16 กรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิรับเงินสินบน ให้นำมารวมจ่ายเป็นเงินรางวัล
ข้อ 17 เงินสินบนรางวัล ให้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) เงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนำจับภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเงินค่าปรับ
(2) เงินรางวัล ให้จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
ข้อ 18 ผู้ขอรับเงินรางวัลจะต้องยื่นขอรับเงินรางวัลภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเงินค่าปรับ
เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุจำเป็นอื่น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิรับเงินรางวัล และให้เงินรางวัลนั้นตกเป็นรายได้แผ่นดิน
การขอรับเงินรางวัลต้องทำตามแบบ ร.ว.1 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 19 ผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบนรางวัลหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นมาแล้ว ไม่
มีสิทธิได้รับเงินรางวัล หรือเงินสินบนตามระเบียบนี้
ข้อ 20 เมื่อได้มีการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลให้ผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวตามข้อ 15 แล้ว แต่ผู้มีสิทธิรับเงินรางวัล
ไม่ได้ติดต่อเพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 1 เดือน   นับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับเงินรางวัลหรือได้รับแจ้งการรับเงินสินบนจาก
สำนักงาน หรือมีเหตุอื่นใดทำให้ไม่มีผู้รับเงินสินบนรางวัล ให้เงินสินบนรางวัลดังกล่าวตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน

หมวดที่ 4
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

ข้อ 21 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินฝากคลังการพัสดุ ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง  พ.ศ.  2546   ลงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.
2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ข้อ 22 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ
ข้อ 23 กรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้เลขาธิการสำนักงานหรือรองเลขาธิการสำนักงาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาด และคำชี้ขาดดังกล่าวให้เป็นที่สุด
ข้อ 24 ให้เลขาธิการสำนักงาน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
( นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล )
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits