TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง การยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน


ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้         คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  :  เหล็กข้ออ้อย   ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  มาตรฐานเลขที่   มอก. ๒๔-๒๕๔๘ ซึ่งจะต้องตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาในลำดับต่อไป
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว  เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาต่อไป    ทั้งนี้   ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่
แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว   โปรดติดต่อขอดูได้ที่  กองนิติการ   สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th/
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
(นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด มอก. ๒๔-๒๕๔๘


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th