TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ความเป็นมาของ ASEAN EE MRA

อาเซียน (ASEAN)

ประชาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   หรืออาเซียน    (Association   for   South   East   Asian
Nations :  ASEAN)    เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค    ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน    (ASEAN
Declaration)  โดยมี 5 ประเทศผู้ก่อตั้งร่วมลงนามในปฏิญญาคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
หลังจากนั้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 5 ประเทศ ตามลำดับคือ
  • บรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมในปี พ.ศ. 2527
  • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมในปี พ.ศ.2538
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สหภาพพม่า เข้าร่วมในปี พ.ศ.2540
  • ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมในปี พ.ศ.2542
วัตถุประสงค์ของอาเซียน

แถลงการณ์อาเซียนระบุวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรไว้ดังนี้
(1)เพื่อกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    ความก้าวหน้าทางสังคม    และพัฒนาการทางวัฒนธรรมของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(2)เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้
(3)เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือ   ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก    ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคนิค วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร จัดการ

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความเจริญเติบโตและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้   เขตการค้าเสรี
อาเซียน หรือ AFTA จึงถูกก่อตั้งขึ้นในการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ในปี พ.ศ.2535 โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้เกิดเขตการค้าเสรีขึ้นภายในระยะเวลา 15 ปี

วัตถุประสงค์ของ AFTA

การก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1)เพิ่มปริมาณการค้าภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(2)สร้างแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้ให้มากขึ้น
(3)ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นฐานการผลิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

การดำเนินการภายใต้ AFTA

วัตถุประสงค์ของเขตการค้าเสรีอาเซียนนำไปสู่การอำนวยความสะดวกต่อการค้าภายในภูมิภาค    ซึ่งประกอบด้วย
การดำเนินการดังต่อไปนี้
การปรับปรุงกระบวนการด้านการตรวจคนเข้าเมืองและภาษีของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน เช่น
(1)ปรับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกัน ( Harmonization of Custom Procedures )
(2)ปรับ Tariff Nomenclature ให้สอดคล้องกัน
(3)ให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม GATT Valuation Agreement
(4)อำนวยความสะดวกพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด้วย Green Lane
ลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น
(1)ยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง (Custom Surcharge)
(2)ปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน (Harmonization of Product Standards and Conformity Assessments)
(3)จัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่างๆ

คณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ
(ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเขตการค้าเสรีอาเซียนว่าด้วยการลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่มิใช่ภาษี คณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพหรือ ACCSQ จึงถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535
โดยมีภารกิจหลักคือ   ดำเนินการเพื่อลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจาก   กฎระเบียบทาง
เทคนิค
(Technical Regulations) หรือ มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standards)
ACCSQ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานด้านกฎระเบียบ (Regulatory Body) และหน่วยงานด้านมาตรฐาน
(Standards Body)ของประเทศสมาชิก ผู้แทนประเทศไทยใน ACCSQ คือเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ACCSQ ได้ตั้งคณะทำงาน (Working Group)  ขึ้นมาช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  คือ คณะทำ
งานด้านความตกลงยอมรับร่วม (พ.ศ.2541), คณะทำงานด้านการรับรองระบบงานและการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
(พ.ศ.2541),   คณะทำงานด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ  (พ.ศ.2541),   คณะทำงานด้านสารสนเทศ  (พ.ศ.2541) และ
คณะทำงานด้านการชั่งตวงวัด (พ.ศ.2544)
และเพื่อให้การดำเนินการของคณะทำงานต่างๆ  ข้างต้นบรรลุผลที่เป็นรูปธรรม ในปีพ.ศ.2541 ACCSQ จึงมี
มติตั้งคณะทำงานผลิตภัณฑ์  (Product  Working  Group)  ต่างๆ ขึ้น   เพื่อดำเนินการในรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

คณะทำงานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอเทคนิกส์
(Electrotechnical Product Working Group - EPWG)

หนึ่งในคณะทำงานผลิตภัณฑ์ที่  ACCSQ  ตั้งขึ้น  คือคณะทำงานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอเทคนิกส์  หรือ  EPWG
(ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543)   ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน   ที่มาจากหน่วยงานด้านกฎระเบียบและมาตรฐานใน
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานที่สำคัญของ   EPWG    คือการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน    สำหรับ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (ASEAN  Sectoral  MRA  for Electrical and Electronic  Equipment)
หรือ ASEAN EE MRA
ASEAN EE MRA  ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้กรอบความตกลงของอาเซียนว่าด้วยการยอมรับร่วมในผลการทดสอบ
และการรับรอง  (ASEAN  Framework  Agreement on Mutual  Recognition  Arrangement)  เป็นเค้า
โครง   แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2544   นำเสนอต่อ ACCSQ  เพื่อให้การรับรองและนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโส  (Senior Economic Officers Meeting-SEOM)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรี
เศรษฐกิจของอาเซียน  (ASEAN Economic Ministers)  ทั้งสิบประเทศร่วมลงนามในวันที่  5 เมษายน พ.ศ.2545
ASEAN EE MRA  เป็นความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมแบบพหุภาคี  (Multilateral MRA) คือประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศร่วมกันจัดทำขึ้น และมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally binding MRA)  เนื่องจากขอบ
ข่ายของ MRA  เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบ (Regulatory Purpose)  และลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th