รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
ดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง โดยค้นหาจากกลุ่มห้องปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1 วัสดุก่อสร้าง


กลุ่มที่ 2 ไฟฟ้า ยานยนต์ และเครื่องกล


กลุ่มที่ 3 เคมี สิ่งแวดล้อม อาหาร ปิโตรเลียม และเบ็ดเตล็ดอื่นๆรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรอง
1ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบ 0002
2ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0004
3ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0013
4ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ (พระโขนง) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0014
5ห้องปฏิบัติการทดสอบ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการทดสอบ 0018
6ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0021
7ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดทดสอบ 0025
8ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนวัดและควบคุมคุณภาพก๊าซ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0026
9ห้องปฏิบัติการทดสอบ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0030
10ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัดทดสอบ 0031
11ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดทดสอบ 0033
12ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0037
13ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวงทดสอบ 0048
14ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานเขาวง)ทดสอบ 0049
15ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดทดสอบ 0054
16บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0055
17บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0057
18สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิทดสอบ 0063
19ห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทดสอบ 0066
20ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0069
21ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัดทดสอบ 0075
22ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดทดสอบ 0079
23ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบ 0081
24ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0088
25ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0091
26ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิทดสอบ 0094
27ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0100
28ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0101
29ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัดทดสอบ 0102
30ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทดสอบ 0104
31บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัดทดสอบ 0106
32ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0107
33ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดทดสอบ 0109
34อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ทดสอบ 0110
35บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0114
36ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดทดสอบ 0115
37ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ การประปานครหลวงทดสอบ 0118
38ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0120
39ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านเคมี, ฝ่ายบริการการใช้ ประโยชน์ครื่องมือ, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทดสอบ 0121
40ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัดริ่ง จำกัดทดสอบ 0123
41บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดทดสอบ 0124
42ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัดทดสอบ 0127
43ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0128
44ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัดทดสอบ 0129
45ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดทดสอบ 0132
46บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0133
47ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่าเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)ทดสอบ 0134
48ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศรีราชา ทดสอบ 0139
49ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน)ทดสอบ 0140
50บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0141
51บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0142
52ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)ทดสอบ 0143
53บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัดทดสอบ 0145
54ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัดทดสอบ 0146
55ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0149
56บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0150
57ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังทดสอบ 0151
58ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0152
59ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัดทดสอบ 0155
60ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดสอบ 0156
61บริษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0157
62บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0158
63ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)ทดสอบ 0159
64ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)ทดสอบ 0160
65ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษทดสอบ 0161
66ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดทดสอบ 0164
67ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จํากัดทดสอบ 0165
68บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0167
69บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0169
70ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซี เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดทดสอบ 0172
71บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0173
72ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0176
73ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัดทดสอบ 0177
74ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0179
75บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัดทดสอบ 0180
76กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะทดสอบ 0181
77บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดทดสอบ 0182
78บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัดทดสอบ 0183
79ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0184
80ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0185
81ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0186
82บริษัท เซรามิคไทยอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0187
83ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0189
84ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทองเสียง จำกัดทดสอบ 0190
85บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัดทดสอบ 0191
86ห้องปฏิบัติการทดสอบเชฟรอนประเทศไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดทดสอบ 0193
87ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0194
88สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทดสอบ 0195
89ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0197
90บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0199
91บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0203
92ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)ทดสอบ 0204
93ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทดสอบ 0205
94ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)ทดสอบ 0206
95บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดทดสอบ 0207
96ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัดทดสอบ 0209
97กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ทดสอบ 0211
98บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0213
99ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0214
100ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดทดสอบ 0217
101ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0218
102ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0219
103ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัดทดสอบ 0221
104บริษัท พลาทรัพย์ จำกัดทดสอบ 0222
105บริษัท อินเตอร์เทค เทสดิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0224
106ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ทดสอบ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยทดสอบ 0225
107ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0226
108บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0227
109ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แซน อี.68 แลบ จำกัดทดสอบ 0228
110บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0231
111ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทดสอบ 0233
112บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัดทดสอบ 0235
113ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แมทเทลกรุงเทพ จำกัดทดสอบ 0237
114กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงทดสอบ 0238
115ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัดทดสอบ 0240
116สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทดสอบ 0241
117บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทดสอบ 0243
118กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงทดสอบ 0244
119บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัดทดสอบ 0245
120ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0248
121ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทดสอบ 0249
122บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัดทดสอบ 0250
123ห้องปฏิบัติการทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการทดสอบ 0252
124ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดทดสอบ 0253
125ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0255
126ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัดทดสอบ 0256
127ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัดทดสอบ 0258
128ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัดทดสอบ 0259
129ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0260
130บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัดทดสอบ 0261
131ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงทดสอบ 0262
132ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทดสอบ 0263
133บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทดสอบ 0264
134ห้องปฏิบัติการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทดสอบ 0265
135ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0266
136บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัดทดสอบ 0268
137ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส จำกัด (สาขาระยอง)ทดสอบ 0271
138ห้องปฏิบัติการทดสอบ อี อาร์ เอส บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0272
139ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0273
140บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0275
141บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0276
142ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน โรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน สายงานธุรกิจ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0277
143ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4ทดสอบ 0278
144ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทดสอบ 0280
145ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนต์โกเบนต์ ซิคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดทดสอบ 0282
146ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0283
147ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
148ห้องปฏิบัติการทดสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาทดสอบ 0288
149ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0289
150อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมันทดสอบ 0291
151ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางทดสอบ 0292
152ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดทดสอบ 0293
153ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัดทดสอบ 0294
154บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0295
155ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดทดสอบ 0296
156ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0298
157ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนก Cargo and Analytical Assessment บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0299
158ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0300
159ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0301
160บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0302
161ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัดทดสอบ 0304
162ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัดทดสอบ 0305
163สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทดสอบ 0306
164บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัดทดสอบ 0307
165บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัดทดสอบ 0308
166บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0309
167บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ทดสอบ 0310
168ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทดสอบ 0311
169ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0312
170บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัดทดสอบ 0313
171ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)ทดสอบ 0315
172ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0317
173บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0320
174บริษัท มิเนอรัล แอสเส แอนด์ เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0321
175ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัดทดสอบ 0322
176บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0323
177ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0324
178ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6ทดสอบ 0325
179บริษัท ที.ที. เยนเนอรัล ซัพพลายส์ จำกัดทดสอบ 0327
180บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัดทดสอบ 0328
181ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลาทดสอบ 0329
182ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัดทดสอบ 0330
183บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส เอเซีย จำกัดทดสอบ 0331
184ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดทดสอบ 0332
185สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ทดสอบ 0333
186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดสอบ 0334
187บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดทดสอบ 0335
188ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดทดสอบ 0336
189บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทดสอบ 0337
190บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 0339
191ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัดทดสอบ 0340
192บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการออโตโมทีพ ลีไรอะบิลิตี อีวาลูเอชั่น เซ็นเตอร์-คิวไอซี อาเซียนทดสอบ 0341
193ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 9 (แล็บเซอร์วิสเซ็นเตอร์)ทดสอบ 0342
194ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทดสอบ 0343
195บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0345
196บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0346
197บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดทดสอบ 0347
198บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัดทดสอบ 0348
199ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทดสอบ 0349
200บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัดทดสอบ 0350
201บริษัท แคลิเทค จำกัดทดสอบ 0351
202ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบ 0352
203ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ หน่วยวิจัยการผลิตโลหะขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทดสอบ 0353
204กลุ่มพัฒนาส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทดสอบ 0354
205บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0355
206บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัดทดสอบ 0356
207บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดทดสอบ 0357
208ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทดสอบ 0359
209ห้องปฏิบัติการทดสอบแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัดทดสอบ 0360
210บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0361
211บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัดทดสอบ 0362
212ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัดทดสอบ 0363
213ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัดทดสอบ 0364
214ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัดทดสอบ 0365
215ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.เอส.เค.เอ.เคเบิ้ล จำกัดทดสอบ 0366
216ห้องปฏิบัติการทดสอบ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทดสอบ 0367
217ห้องปฏิบัติการทดสอบ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตทดสอบ 0368
218มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ทดสอบ 0369
219ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัดทดสอบ 0370
220ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 ทดสอบ 0371
221ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5ทดสอบ 0372
222ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0373
223สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทดสอบ 0374
224บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0376
225ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เพนแทร์ วาล์วส์ แอนด์ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0377
226ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาตรังทดสอบ 0378
227บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดทดสอบ 0379
228บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดทดสอบ 0380
229งานห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ 0381
230บริษัท ยูที ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0382
231ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จํากัดทดสอบ 0383
232ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัดทดสอบ 0384
233ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ทดสอบ 0385
234บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0386
235บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัดทดสอบ 0387
236บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดทดสอบ 0388
237บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0389
238บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดทดสอบ 0390
239บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัดทดสอบ 0391
240สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9ทดสอบ 0392
241ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทดสอบ 0393
242บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0395
243ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0396
244บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0397
245บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0398
246ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกสิ่งแวดล้อมและเคมี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0399
247บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0400
248ห้องปฏิบัติการทดสอบ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคทดสอบ 0401
249ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0402
250ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิก จำกัดทดสอบ 0403
251ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดทดสอบ 0404
252ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แม็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทดสอบ 0405
253ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ทดสอบ 0406
254บริษัท โนวา สตีล จำกัดทดสอบ 0407
255บริษัท โนวา สตีล จำกัดทดสอบ 0408
256บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัดทดสอบ 0409
257บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดทดสอบ 0410
258บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0411
259ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัดทดสอบ 0412
260บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 0413
261บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 0414
262ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0415
263ห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัท เอบีบี จำกัด ทดสอบ 0416
264ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0417
265ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2ทดสอบ 0418
266ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0419
267ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0420
268ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัดทดสอบ 0421
269บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)ทดสอบ 0422
270สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ทดสอบ 0423
271บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0424
272ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดทดสอบ 0425
273ห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิตทดสอบ 0427
274บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทดสอบ 0428
275ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ 0430
276บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัดทดสอบ 0431
277ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดสอบ 0432
278บริษัท พี. เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัดทดสอบ 0433
279ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0434
280บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0435
281บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดทดสอบ 0439
282ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0442
283ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ทดสอบ 0443
284ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ทดสอบ 0444
285ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4ทดสอบ 0447
286ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4ทดสอบ 0448
287ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ทดสอบ 0453
288ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ทดสอบ 0454
289บริษัท คิวแฟค จำกัดทดสอบ 0455
290ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6ทดสอบ 0456
291ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9ทดสอบ 0457
292ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9ทดสอบ 0458
293บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัดทดสอบ 0461
294ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ทดสอบ 0464
295ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ทดสอบ 0465
296ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3ทดสอบ 0466
297ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10ทดสอบ 0469

ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 23 ธ.ค. 2559
[ Home | Back ]
[List of Accredited Laboratories (in English) ]