รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
ดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง โดยค้นหาจากกลุ่มห้องปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1 วัสดุก่อสร้าง


กลุ่มที่ 2 ไฟฟ้า ยานยนต์ และเครื่องกล


กลุ่มที่ 3 เคมี สิ่งแวดล้อม อาหาร ปิโตรเลียม และเบ็ดเตล็ดอื่นๆรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรอง
1ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบ 0002
2ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0004
3ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0013
4ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ (พระโขนง) หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0014
5ห้องปฏิบัติการทดสอบ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการทดสอบ 0018
6ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0021
7ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดทดสอบ 0025
8ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนวัดและควบคุมคุณภาพก๊าซ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0026
9ห้องปฏิบัติการทดสอบ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0030
10ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัดทดสอบ 0031
11ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดทดสอบ 0033
12ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0037
13ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวงทดสอบ 0048
14ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานเขาวง)ทดสอบ 0049
15ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดทดสอบ 0054
16บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0055
17สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิทดสอบ 0063
18ห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทดสอบ 0066
19ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0069
20ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัดทดสอบ 0075
21ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดทดสอบ 0079
22ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบ 0081
23ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0088
24ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0091
25ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิทดสอบ 0094
26ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0100
27ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0101
28ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัดทดสอบ 0102
29ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทดสอบ 0104
30บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัดทดสอบ 0106
31ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0107
32ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดทดสอบ 0109
33อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ทดสอบ 0110
34บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0114
35ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดทดสอบ 0115
36ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ การประปานครหลวงทดสอบ 0118
37ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0120
38ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านเคมี, ฝ่ายบริการการใช้ ประโยชน์ครื่องมือ, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทดสอบ 0121
39ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัดริ่ง จำกัดทดสอบ 0123
40บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดทดสอบ 0124
41ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัดทดสอบ 0127
42ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0128
43บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0129
44ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดทดสอบ 0132
45ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0133
46ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่าเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)ทดสอบ 0134
47ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ (ศรีราชา) หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0139
48ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน)ทดสอบ 0140
49บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0141
50บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0142
51ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)ทดสอบ 0143
52บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัดทดสอบ 0145
53ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัดทดสอบ 0146
54ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0149
55บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0150
56ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังทดสอบ 0151
57ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0152
58ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัดทดสอบ 0155
59ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดสอบ 0156
60บริษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0157
61บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0158
62ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)ทดสอบ 0159
63ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)ทดสอบ 0160
64ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษทดสอบ 0161
65ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดทดสอบ 0164
66ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จํากัดทดสอบ 0165
67บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0167
68บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0169
69ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซี เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดทดสอบ 0172
70บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0173
71ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0176
72ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0179
73บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัดทดสอบ 0180
74กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะทดสอบ 0181
75บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดทดสอบ 0182
76บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัดทดสอบ 0183
77ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0184
78ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0185
79ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0186
80บริษัท เซรามิคไทยอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0187
81ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0189
82ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทองเสียง จำกัดทดสอบ 0190
83บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัดทดสอบ 0191
84ห้องปฏิบัติการทดสอบเชฟรอนประเทศไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดทดสอบ 0193
85ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0194
86สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทดสอบ 0195
87ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบ 0197
88ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0199
89บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0203
90ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)ทดสอบ 0204
91ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทดสอบ 0205
92ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)ทดสอบ 0206
93บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดทดสอบ 0207
94ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัดทดสอบ 0209
95กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ทดสอบ 0211
96บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0213
97ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0214
98ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดทดสอบ 0217
99ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0218
100ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0219
101ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัดทดสอบ 0221
102บริษัท พลาทรัพย์ จำกัดทดสอบ 0222
103บริษัท อินเตอร์เทค เทสดิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0224
104ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ทดสอบ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยทดสอบ 0225
105ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0226
106บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0227
107ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แซน อี.68 แลบ จำกัดทดสอบ 0228
108บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0231
109ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทดสอบ 0233
110บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัดทดสอบ 0235
111ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แมทเทลกรุงเทพ จำกัดทดสอบ 0237
112กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงทดสอบ 0238
113ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัดทดสอบ 0240
114สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทดสอบ 0241
115บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทดสอบ 0243
116กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงทดสอบ 0244
117บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัดทดสอบ 0245
118ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0248
119สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทดสอบ 0249
120บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัดทดสอบ 0250
121ห้องปฏิบัติการทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการทดสอบ 0252
122ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดทดสอบ 0253
123ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0255
124ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัดทดสอบ 0256
125ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัดทดสอบ 0258
126ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัดทดสอบ 0259
127ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0260
128บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัดทดสอบ 0261
129ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงทดสอบ 0262
130ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทดสอบ 0263
131บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทดสอบ 0264
132ห้องปฏิบัติการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทดสอบ 0265
133ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0266
134บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัดทดสอบ 0268
135ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส จำกัด (สาขาระยอง)ทดสอบ 0271
136ห้องปฏิบัติการทดสอบ อี อาร์ เอส บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0272
137ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0273
138บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0275
139บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0276
140ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน โรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน สายงานธุรกิจ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0277
141ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4ทดสอบ 0278
142ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทดสอบ 0280
143ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนต์โกเบนต์ ซิคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดทดสอบ 0282
144ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0283
145ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรทดสอบ 0284
146มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาทดสอบ 0288
147ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0289
148อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมันทดสอบ 0291
149ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางทดสอบ 0292
150ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดทดสอบ 0293
151ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัดทดสอบ 0294
152บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0295
153ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดทดสอบ 0296
154ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0298
155ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนก Cargo and Analytical Assessment บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0299
156ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0300
157ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0301
158บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0302
159ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัดทดสอบ 0304
160ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัดทดสอบ 0305
161สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทดสอบ 0306
162บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัดทดสอบ 0307
163บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัดทดสอบ 0308
164ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0309
165บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ทดสอบ 0310
166ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทดสอบ 0311
167ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0312
168บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัดทดสอบ 0313
169ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)ทดสอบ 0315
170ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0317
171บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0320
172บริษัท มิเนอรัล แอสเส แอนด์ เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0321
173ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัดทดสอบ 0322
174บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0323
175ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0324
176ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6ทดสอบ 0325
177บริษัท ที.ที. เยนเนอรัล ซัพพลายส์ จำกัดทดสอบ 0327
178บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัดทดสอบ 0328
179ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลาทดสอบ 0329
180ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัดทดสอบ 0330
181บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส เอเซีย จำกัดทดสอบ 0331
182ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดทดสอบ 0332
183สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ทดสอบ 0333
184ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดสอบ 0334
185บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดทดสอบ 0335
186ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดทดสอบ 0336
187บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทดสอบ 0337
188บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 0339
189ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัดทดสอบ 0340
190บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการออโตโมทีพ ลีไรอะบิลิตี อีวาลูเอชั่น เซ็นเตอร์-คิวไอซี อาเซียนทดสอบ 0341
191ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 9 (แล็บเซอร์วิสเซ็นเตอร์)ทดสอบ 0342
192ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทดสอบ 0343
193บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0345
194ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0346
195บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดทดสอบ 0347
196บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัดทดสอบ 0348
197ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทดสอบ 0349
198บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัดทดสอบ 0350
199บริษัท แคลิเทค จำกัดทดสอบ 0351
200ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบ 0352
201ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ หน่วยวิจัยการผลิตโลหะขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทดสอบ 0353
202กลุ่มพัฒนาส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทดสอบ 0354
203บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0355
204บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัดทดสอบ 0356
205บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดทดสอบ 0357
206ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทดสอบ 0359
207ห้องปฏิบัติการทดสอบแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัดทดสอบ 0360
208บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0361
209บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัดทดสอบ 0362
210ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัดทดสอบ 0363
211ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัดทดสอบ 0364
212ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัดทดสอบ 0365
213ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.เอส.เค.เอ.เคเบิ้ล จำกัดทดสอบ 0366
214ห้องปฏิบัติการทดสอบ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทดสอบ 0367
215ห้องปฏิบัติการทดสอบ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตทดสอบ 0368
216มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ทดสอบ 0369
217ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัดทดสอบ 0370
218ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 ทดสอบ 0371
219ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5ทดสอบ 0372
220ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัดทดสอบ 0373
221สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทดสอบ 0374
222บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0376
223บริษัท เพนแทร์ วาล์วส์ แอนด์ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0377
224ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาตรังทดสอบ 0378
225บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดทดสอบ 0379
226บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดทดสอบ 0380
227งานห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ 0381
228บริษัท ยูที ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0382
229ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จํากัดทดสอบ 0383
230ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัดทดสอบ 0384
231ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ทดสอบ 0385
232บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทดสอบ 0386
233บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัดทดสอบ 0387
234บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดทดสอบ 0388
235ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0389
236บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดทดสอบ 0390
237บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัดทดสอบ 0391
238สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9ทดสอบ 0392
239ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทดสอบ 0393
240บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัดทดสอบ 0395
241ห้องปฏิบัติการทดสอบ ซอฟต์ไลน์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0396
242บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0397
243บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0398
244ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกสิ่งแวดล้อมและเคมี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0399
245บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัดทดสอบ 0400
246ห้องปฏิบัติการทดสอบ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคทดสอบ 0401
247ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0402
248ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิก จำกัดทดสอบ 0403
249ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดทดสอบ 0404
250ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แม็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทดสอบ 0405
251ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ทดสอบ 0406
252บริษัท โนวา สตีล จำกัดทดสอบ 0407
253บริษัท โนวา สตีล จำกัดทดสอบ 0408
254บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัดทดสอบ 0409
255บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดทดสอบ 0410
256บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0411
257ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัดทดสอบ 0412
258บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 0413
259บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 0414
260ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0415
261ห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัท เอบีบี จำกัด ทดสอบ 0416
262ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0417
263ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2ทดสอบ 0418
264ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0419
265ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0420
266ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัดทดสอบ 0421
267บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)ทดสอบ 0422
268สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ทดสอบ 0423
269บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0424
270ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดทดสอบ 0425
271ห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิตทดสอบ 0427
272บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทดสอบ 0428
273ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ 0430
274บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัดทดสอบ 0431
275ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดสอบ 0432
276บริษัท พี. เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัดทดสอบ 0433
277ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0434
278บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)ทดสอบ 0435
279ศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ (Digital Forensics Center) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ทดสอบ 0436
280บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดทดสอบ 0439
281ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0442
282ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ทดสอบ 0443
283ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ทดสอบ 0444
284ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4ทดสอบ 0447
285ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4ทดสอบ 0448
286ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10ทดสอบ 0451
287ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ทดสอบ 0453
288ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ทดสอบ 0454
289บริษัท คิวแฟค จำกัดทดสอบ 0455
290ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6ทดสอบ 0456
291ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9ทดสอบ 0457
292ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9ทดสอบ 0458
293บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัดทดสอบ 0459
294ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัดทดสอบ 0460
295บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัดทดสอบ 0461
296ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ทดสอบ 0464
297ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ทดสอบ 0465
298ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3ทดสอบ 0466
299ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10ทดสอบ 0469
300ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2ทดสอบ 0472
301ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2ทดสอบ 0473
302ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1ทดสอบ 0475
303บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดทดสอบ 0476
304ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยทดสอบ 0479
305ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทีเอ็นพี เทส คอร์ปอเรชั่น จำกัดทดสอบ 0480
306บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัดทดสอบ 0481
307ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัดทดสอบ 0482
308ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทองเสียง จำกัดทดสอบ 0483
309บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัดทดสอบ 0484

ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 22 มี.ค. 2560
[ Home | Back ]
[List of Accredited Laboratories (in English) ]