ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0110
ชื่อห้องปฏิบัติการ :อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ
สถานที่ตั้ง :ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
บุคคลที่ติดต่อ :นางสาวบุญยาพร ค้ำคูณ
 โทรศัพท์ : 0-2713-5492-9 ต่อ 533 โทรสาร : 0-2713-5492-9 ต่อ 550
E-mail :      -
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :8 ธันวาคม 2546
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :21 มีนาคม 2557วันหมดอายุ : 20 มีนาคม 2560
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :21 มีนาคม 2557
ใบรับรองที่ :14T023/0105
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

[ Home | Back ]