ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0106
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ตั้ง :อาคาร PTEC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
บุคคลที่ติดต่อ :เดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
 โทรศัพท์ : 0-2739-2190 ต่อ 410 โทรสาร : 0-2739-2199
E-mail : Duenpen.pul@ptec.or.th, Sales@ptec.or.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :16 พฤษภาคม 2550
วันที่ได้รับการรับรอง :27 ธันวาคม 2553วันหมดอายุ :26 ธันวาคม 2556
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ภาษาอังกฤษ)

[ Home | Back ]