ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0106
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ตั้ง :อาคาร PTEC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
บุคคลที่ติดต่อ :เดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
 โทรศัพท์ : 0-2739-2190 ต่อ 410 โทรสาร : 0-2739-2199
E-mail : Duenpen.pul@ptec.or.th, Sales@ptec.or.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :16 พฤษภาคม 2550
วันที่ได้รับการรับรอง :27 ธันวาคม 2556วันหมดอายุ :26 ธันวาคม 2559
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :7 สิงหาคม 2557
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]