รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ บ เ ที ย บ
ดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง โดยค้นหาจากกลุ่มห้องปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1
ไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2
แรง มวล มิติ ความดัน และทางกลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3
ปริมาตร เครื่องมือด้านการทดสอบเคมีและทางเคมีอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขการรับรอง
1ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0003
2บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0006
3ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0008
4ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0015
5ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0024
6ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0025
7ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด สอบเทียบ 0030
8ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0031
9ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0035
10ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสอบเทียบ 0036
11ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบ 0037
12บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัดสอบเทียบ 0042
13บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0043
14ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ.สอบเทียบ 0046
15ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดสอบเทียบ 0048
16ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0049
17ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0050
18ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0052
19บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0057
20ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัดสอบเทียบ 0058
21ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0059
22ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)สอบเทียบ 0060
23ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหารสอบเทียบ 0061
24ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0062
25ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0068
26ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0070
27ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0071
28ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัดสอบเทียบ 0073
29ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0075
30บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดสอบเทียบ 0077
31ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดสอบเทียบ 0080
32บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัดสอบเทียบ 0083
33ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0085
34บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0087
35ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0092
36บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0093
37ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0100
38ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)สอบเทียบ 0104
39ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอบเทียบ 0106
40ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0108
41ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัดสอบเทียบ 0109
42สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์สอบเทียบ 0110
43กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรมสอบเทียบ 0112
44บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัดสอบเทียบ 0115
45ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0116
46สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0119
47กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและการพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงสอบเทียบ 0120
48ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบเทียบ 0121
49บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัดสอบเทียบ 0123
50ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0125
51ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0126
52ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่สอบเทียบ 0127
53ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบเทียบ 0128
54ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0129
55บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัดสอบเทียบ 0131
56ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0132
57บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัดสอบเทียบ 0134
58ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0136
59บริษัท เอ พี พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0137
60ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0138
61ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0139
62ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0141
63ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการสอบเทียบ 0142
64สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0144
65บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสอบเทียบ 0145
66บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (แผนกซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด) สอบเทียบ 0146
67ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัดสอบเทียบ 0147
68ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัดสอบเทียบ 0148
69สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0150
70บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดสอบเทียบ 0152
71บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0153
72บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0155
73บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0156
74ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไปเปต ดอกเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0158
75ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสอบเทียบ 0161
76ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซายน์เทค จำกัดสอบเทียบ 0162
77ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0163
78บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0165
79บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัดสอบเทียบ 0166
80ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1สอบเทียบ 0167
81บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดสอบเทียบ 0168
82ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0171
83ริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัดสอบเทียบ 0172
84บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดสอบเทียบ 0173
85ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบเทียบ 0174
86ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพาเมทโทรโลยี่ซิสเต็ม จำกัดสอบเทียบ 0176
87บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัดสอบเทียบ 0177
88ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัดสอบเทียบ 0178
89ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีสอบเทียบ 0179
90ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบเทียบ 0180
91ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0181
92ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0183
93ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสอบเทียบ 0184
94ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบเทียบ 0185
95ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0186
96ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัดสอบเทียบ 0187
97ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0188
98ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0189
99ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0190
100ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0191
101บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0192
102ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0195
103บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัดสอบเทียบ 0197
104ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดสอบเทียบ 0199
105บริษัท อีสเทิร์น เมโทรโลยี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0201
106บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สอบเทียบ 0202
107บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัดสอบเทียบ 0203
108ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0204
109บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0205
110บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0206
111ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสอบเทียบ 0207
112บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด สอบเทียบ 0208
113ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดสอบเทียบ 0209
114ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดสอบเทียบ 0210
115ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0211
116บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัดสอบเทียบ 0212
117บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0215
118บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0216
119บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0217
120สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0218
121บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัด สอบเทียบ 0219
122ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0221
123บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสรี จำกัดสอบเทียบ 0222
124ศูนย์สอบเทียบสาขาภูมิภาค (อีสเทอร์นซีบอร์ด-ระยอง) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0223
125บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0224
126บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0225
127บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0226
128บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสอบเทียบ 0227
129บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0228
130บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัดสอบเทียบ 0229
131บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0230
132บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัดสอบเทียบ 0231
133บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0232
134ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอสใ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0235
135ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (โรงงานนครราชสีมา) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดสอบเทียบ 0236
136ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0237
137บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0238
138ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เหมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0239
139ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0240
140บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0241
141โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0242
142บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดสอบเทียบ 0243
143ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0244

ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 7 พ.ย. 2557
[ Home | Back ]
[List of Accredited Laboratories (in English) ]