รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ บ เ ที ย บ
ดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง โดยค้นหาจากกลุ่มห้องปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1
ไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2
แรง มวล มิติ ความดัน และทางกลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3
ปริมาตร เครื่องมือด้านการทดสอบเคมีและทางเคมีอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขการรับรอง
1ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0003
2บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0006
3ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0008
4บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0009
5ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0015
6ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0024
7ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0025
8ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด สอบเทียบ 0030
9ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0031
10ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0035
11ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสอบเทียบ 0036
12ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบ 0037
13บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัดสอบเทียบ 0042
14บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0043
15ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดสอบเทียบ 0048
16ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0049
17ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0050
18ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0052
19บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0057
20ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัดสอบเทียบ 0058
21ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0059
22ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)สอบเทียบ 0060
23ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหารสอบเทียบ 0061
24ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0062
25บริษัท ถิรไทย จำกัดสอบเทียบ 0068
26บริษัท ร็อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัดสอบเทียบ 0069
27ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0070
28ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0071
29ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัดสอบเทียบ 0073
30ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0075
31บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดสอบเทียบ 0077
32ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดสอบเทียบ 0080
33บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัดสอบเทียบ 0083
34ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0087
35ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0092
36บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0093
37ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0100
38ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0101
39ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)สอบเทียบ 0104
40ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอบเทียบ 0106
41ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0108
42ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัดสอบเทียบ 0109
43สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์สอบเทียบ 0110
44กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรมสอบเทียบ 0112
45ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัดสอบเทียบ 0115
46ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0116
47สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0119
48กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและการพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงสอบเทียบ 0120
49ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบเทียบ 0121
50บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัดสอบเทียบ 0123
51ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0125
52ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0126
53ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบเทียบ 0128
54ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0129
55บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัดสอบเทียบ 0131
56ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0132
57บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัดสอบเทียบ 0134
58ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0136
59ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ พี พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0137
60ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0138
61ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0139
62ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0141
63โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการสอบเทียบ 0142
64สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0144
65บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสอบเทียบ 0145
66บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (แผนกซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด) สอบเทียบ 0146
67ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัดสอบเทียบ 0147
68ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัดสอบเทียบ 0148
69สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0150
70บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดสอบเทียบ 0152
71บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0153
72บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0155
73บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0156
74ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไปเปต ดอกเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0158
75ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซายน์เทค จำกัดสอบเทียบ 0162
76ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0163
77ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1สอบเทียบ 0167
78บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดสอบเทียบ 0168
79ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0171
80ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัดสอบเทียบ 0172
81บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดสอบเทียบ 0173
82ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบเทียบ 0174
83ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี จำกัดสอบเทียบ 0175
84ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพาเมทโทรโลยี่ซิสเต็ม จำกัดสอบเทียบ 0176
85ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินโทรทีเอสซี จำกัดสอบเทียบ 0177
86ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัดสอบเทียบ 0178
87ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีสอบเทียบ 0179
88ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบเทียบ 0180
89ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0181
90ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท วิน เมโทรโลจี คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0182
91ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0183
92ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสอบเทียบ 0184
93ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบเทียบ 0185
94ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0186
95ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัดสอบเทียบ 0187
96ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0188
97ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0189
98ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0190
99ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0191
100บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0192
101ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไพรมัส จำกัดสอบเทียบ 0193
102ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0195
103ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัดสอบเทียบ 0197
104บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัดสอบเทียบ 0198
105ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดสอบเทียบ 0199
106ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0200
107บริษัท อีสเทิร์น เมโทรโลยี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0201
108บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สอบเทียบ 0202
109บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัดสอบเทียบ 0203
110ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0204
111บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0205
112บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0206
113ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสอบเทียบ 0207
114บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด สอบเทียบ 0208
115ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดสอบเทียบ 0209
116ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดสอบเทียบ 0210
117ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0211
118บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัดสอบเทียบ 0212
119บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0213
120บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0215
121บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0216
122บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0217
123สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0218
124บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0219
125ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัดสอบเทียบ 0220
126ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0221
127บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสรี จำกัดสอบเทียบ 0222
128ศูนย์สอบเทียบสาขาภูมิภาค (อีสเทอร์นซีบอร์ด-ระยอง) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0223
129บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0224
130บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0225
131บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0226
132บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสอบเทียบ 0227

ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 14 มี.ค. 2557
[ Home | Back ]
[List of Accredited Laboratories (in English) ]