TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สถาบันอาหาร
สำนักงานกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
รู้จัก สมอ.
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เดือนนี้ กุมภาพันธ์ 2553 สมอ. มีอะไร
ด่วนผู้นำเข้าโปรดอ่าน

อัศวิน มอก.


โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ด้วยระบบ e-Trainingศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.


Survey on customers' satisfaction
  ข่าวมาตรฐานบังคับ
ประมวลข่าวมาตรฐานบังคับ...


ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาต การขอใบอนุญาตต่าง ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

อัตราค่าใช้จ่าย หน่วยงานและระยะเวลา
ในการตรวจสอบ
สรุปคำถาม-คำตอบ

เรื่องน่ารู้

บ้านของเรา ครัวของโลก
GMP & Supply Chain
สมอ สาร
TISI Bulletin
บทความที่น่าสนใจ
บทความทางวิชาการ
มาตรฐาน : ข้อมูลทั่วไป
มอก. น่ารู้
คู่มือผู้บริโภค
คู่มือการซื้อและการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
หลัก 11 อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ
อัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์


การจัดประชุมระหว่างประเทศ
สมอ. กับ EU
สมอ. กับ FTA
สมอ. กับ องค์กรมาตรฐานอื่น

Tackling climate change through standards


สมอ. กับ WTO
สมอ. กับ ASEAN
สมอ. กับ MRA ต่างๆ
ค้นหาโรงงาน
อื่น ๆ

การรับรองระบบในประเทศไทย
การสัมมนา
การฝึกอบรม
เอกสาร/สิ่งพิมพ์/บอร์ดนิทรรศการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3303-4 โทรสาร : 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
คุณเป็นผู้เข้าชมท่านที่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545
TrueHits