มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตใน
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีหลายเรื่องครอบคลุมสินค้าหลายๆ ประเภท ได้แก่ประเภท
อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน โดยคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ใช้ และนักวิชาการ เพื่อให้มาตรฐาน
แต่ละเรื่องสอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ ตลอดจนมีความถูกต้องทางวิชาการ

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวคือ สำนักงานฯ ได้ตรวจ
ระบบการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงอนุญาตให้ผู้ผลิตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ที่ผลิตภัณฑ์นั้น โดยสำนักงานฯ จะมีการตรวจสอบติดตามอยู่ตลอดเวลาที่ผลิตภัณฑ์นั้นยังแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยู่

เครื่องหมายมาตรฐาน
เครื่องหมายมาตรฐานที่สำนักงานฯ อนุญาตให้แสดงกับผลิตภัณฑ์ขณะนี้มี 5 เครื่องหมาย คือ


1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เป็นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานไม่บังคับ ผู้ผลิตสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ

2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า
และจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

3. เครื่องหมายมาตรฐาน
เฉพาะด้านความปลอดภัย
เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน
เฉพาะด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครื่องหมายนี้เป็นทั้ง
มาตรฐานบังคับและไม่บังคับ กรณีที่เป็นมาตรฐานบังคับกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำ
เข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยสมัครใจในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมาตรฐานไม่บังคับ

4. เครื่องหมายมาตรฐาน
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยการรักษาสภาพแวดล้อม
ตามมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย
เครื่องหมายนี้เป็นทั้งมาตรฐานบังคับและไม่บังคับ กรณีที่เป็นมาตรฐานบังคับ กฎหมาย
บังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายโดยสมัครใจใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมาตรฐานไม่บังคับ

5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะ
ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้า ตามมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค โดยเครื่องหมายนี้เป็นทั้งมาตรฐานบังคับและไม่บังคับ กรณีที่เป็นมาตร
ฐานบังคับ กฎหมายบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย จะต้องผลิต นำเข้า และ
จำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่อง
หมายโดยสมัครใจในกรณีที่เป็นเครื่องหมายไม่บังคับคัดจากคู่มือการซื้อและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3428, 0 2202 3431 promote@tisi.go.th