คำนำ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำหนังสือ "คู่มือการซื้อและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน" ขึ้น เพื่อให้เป็น
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ท่าน เกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้มีคุณภาพทนทานคุ้มค่าและสามารถใช้ได้
อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้ การมี
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด จะช่วยให้ท่านมีความระมัดระวังในการใช้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และนำ
มาซึ่งความปลอดภัยต่อตัวท่าน

สร้างมาตรฐานสินค้า
คุ้มครองประชาด้วยตรา มอก.

สารบัญ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ไฟฉาย
พัดลมไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย
ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน
เครื่องปรับอากาศ
หลอดไฟฟ้า
หลอดฟลูออเรสเซนซ์
สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
บัลลาสต์
ฟิวส์
สวิตช์ไฟฟ้า
เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้า
เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า
ดวงโคมไฟฟ้า
เครื่องซักผ้า
กระทะไฟฟ้า
เครื่องสำรองไฟฟ้า

คัดจากเอกสารคู่มือการซื้อและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3428, 0 2202 3431 promote@tisi.go.th

TrueHits