TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดให้กระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความเป็นมา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตประกาศใช้เป็นครั้งแรก ตามมาตรฐานเลขที่  มอก.880-2532   ต่อมา
กรรมการวิชาการ คณะที่ 61   พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ  ตลอดจนเพื่อ
ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยอ้างอิงกับมาตรฐานต่างประเทศ ยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐาน
ขึ้นใหม่ เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส มาตรฐานเลขที่ มอก.880-2547 เพื่อความปลอดภัยและ
เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หากนำกระจกโฟลตใสที่ไม่ได้มาตรฐาน
มาใช้งาน จึงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้กระจกโฟลตใส ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้แก้ไขใหม่โดยจะมีผลบังคับใน
วันที่ 8 มิถุนายน 2548 ซึ่งมีผลบังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายต้องทำ นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก.880-2547 กระจกโฟลตใส

ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะกระจกโฟลตใส ( clear float glass ) ไม่มีสี ชั้นคุณภาพทั่วไป
และชั้นคุณภาพพิเศษ

การทดสอบ :
กำหนดให้มีการทดสอบในรายการดังนี้
  1. ขนาดความกว้างความยาว และความหนา
  2. คุณลักษณะที่ต้องการ ตามชนิดของตำหนิ ได้แก่ ฟองอากาศ วัตถุแปลกปลอม ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม ตำหนิ
    เป็นเส้น เป็นปื้นต่อเนื่องกัน ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง การราน การเห็นภาพบิดเบี้ยว และตำหนิที่ขอบ
ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มอก.880 - 2532 กับ มอก.880 - 2547 :
  1. แก้ไขชื่อมาตรฐานให้ชัดเจนขึ้น
  2. แก้ไขขอบข่ายให้เหมาะสมและสอดคล้อง
  3. แก้ไขการแบ่งชนิด ชั้นคุณภาพให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
  4. แก้ไขความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  5. แก้ไขคุณลักษณะที่ต้องการให้สอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง
การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำ และผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำ และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่อ สมอ.

หลักเกณฑ์ในการอนุญาต

การอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามที่ มอก. กำหนด และขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ มอก. กำหนด
โดยสม่ำเสมอ
1. การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาต หรือโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้สำหรับกลุ่มโรงงานทั่วไป
 2.1การควบคุมวัตถุดิบ
 2.2การควบคุมระหว่างการผลิต
 2.3การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 2.4เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 2.5เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
 โดยเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ สำหรับกลุ่มโรงงานที่มีระบบควบคุมคุณภาพดี
 2.6การผลิตและการให้บริการ
 2.7การควบคุมเครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
 2.8การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 2.9การควบคุมบันทึกคุณภาพ
 และเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ สำหรับกลุ่มโรงงานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพดีมาก
 2.10การควบคุมเอกสาร
 2.11การทบทวนของคณะผู้บริหาร
 2.12การฝึกอบรม
 2.13การออกแบบและพัฒนา (ถ้ามี)
 2.14การจัดซื้อ
 2.15การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 2.16การวิเคราะห์และการปรับปรุง
3. การเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
ให้ชักตัวอย่างตาม มอก. 880-2547 โดยชักตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่างต่อชั้นคุณภาพต่อความหนา ซึ่งประกอบด้วยกระจก
โฟลตใส ขนาดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร X 900 มิลลิเมตร จำนวน 8 แผ่น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักบริหารมาตรฐาน 1 โทร : 0-2202-3382 ,0-2202-3389-90 โทรสาร 0-2354-3044
E-mail : bureau1@tisi.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits