TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกกรรมผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความเป็นมา

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    ผงซักฟอก    ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน   เลขที่ มอก.78-2549
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน    สำหรับซักล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกัน
ภาวะมลพิษของแหล่งน้ำต่างๆและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว   และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2551  ซึ่งมีผลบังคับให้ผู้ทำ  ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอก (มอก.78-2549)

ขอบข่าย :

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึง ผงซักฟอกที่มีลักษณะเป็นผง เม็ดเล็กๆหรือเกล็ด อัดขึ้นรูป กึ่งแข็งกึ่งเหลว
แท่ง หรือลักษณะอื่น แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว

ชนิด :

ผงซักฟอก แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
 1. ชนิดซักฟอกด้วยมือ
 2. ชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า
 3. ชนิดซักฟอกด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า
ส่วนประกอบหลัก :
 1. สารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะห์และ/หรือชนิดธรรมชาติ
  เป็นสารเคมีประเภท แอนไอออนิก (anionic) แคตไอออนิก (cationic) หรือนอนไอออนิก (nonionic)
  ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผสมกัน ในกรณีที่เป็นสารเคมีประเภทแอนไอออนิกต้องไม่เป็นแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
  ที่มีโครงสร้างแบบกิ่ง (branched alkylbenzene sulphonate)
 2. สารลดความกระด้างของน้ำ เช่น โซเดียมไทรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate)
  เกลือของกรดไนทริโลไทรแอซีติก (nitrilotriacetic acid, NTA) เกลือของกรดเอทิลีนไดแอมีนเททระแอซีติก
  (ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) กรดซิทริกและอนุพันธ์ของกรดซิทริก (citric acid and
  derivatives) ซีโอไลต์ (zeolite) สารใดสารหนึ่งหรือผสมกัน
 3. สารรักษาระดับความเป็นด่าง เช่น โซเดียมซิลิเคต (sodium silicate) โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) โซเดียมเซสควิคาร์บอเนต (sodium sesquicarbonate) สารใดสารหนึ่งหรือผสมกัน
 4. สารกันคราบคืน โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 5. สารเพิ่มความสดใส เช่น ไทโนพัล ดีเอ็มเอส (Tinopal DMS)
การทดสอบ :

กำหนดให้มีการทดสอบในรายการดังนี้
 1. ลักษณะทั่วไป
 2. กลิ่น
 3. คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี
  - ความเป็นกรด-ด่าง
  - สารที่ละลายได้ในเอทานอล
  - สารลดความกระด้างของน้ำ
  - ฟอสเฟตทั้งหมด
  - ด่างทั้งหมด
  - โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
  - สารเพิ่มความสดใส
  - ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
  - ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
 4. คุณลักษณะทางชีวภาพ
 5. คุณลักษณะอื่นๆ
  ผงซักฟอกที่ผู้ทำระบุว่ามีคุณลักษณะอื่นๆเนื่องจากมีสารต่างๆ เช่น สารกันหมอง เอนไซม์ สารช่วยขับสิ่งสกปรก
  สารต้านจุลินทรีย์  สารละมุน  สารช่วยให้ผ้านุ่ม  สารกันไฟฟ้าสถิต   สารกันการกัดกร่อนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย
  ผู้ทำต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้พิสูจน์คุณลักษณะนั้นๆ
การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำและผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำและนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่อ สมอ.

หลักเกณฑ์ในการอนุญาต

การอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของผู้ที่ทำผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถ
ในการควบคุมดูแล ให้เป็นไปตาม มอก. ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้
 1. การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน
  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาตหรือโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีระบบการควบคุม
  คุณภาพผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้อย
  • การควบคุมวัตถุดิบ
  • การควบคุมระหว่างการผลิต
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  • เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
 2. การประเมินผลการตรวจสอบกับตัวอย่างที่เก็บส่งให้หน่วยทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักบริหารมาตรฐาน 3 โทร : 0-2202-3342 โทรสาร 0-2354-3135 E-mail : bureau3@tisi.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits