TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
ระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน


ความเป็นมา

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิด
กับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด
เล็กระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547   โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547
เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ทำ ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องทำ นำเข้า หรือจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ไปตามมาตรฐานแล้ว เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบัญญัติ จะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดของมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ มอก.787-2531

ขอบข่าย
มาตรฐาน มอก.787-2531 ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่มีกำลังที่
กำหนดต่อเนื่อง (continuous rated power) ไม่เกิน 22 กิโลวัตต์

การทดสอบ
กำหนดให้มีการทดสอบในรายการ ดังนี้
 1. ข้อกำหนดทั่วไป ประกอบด้วย
  1.1 ระบบระบายความร้อน
  1.2 ระบบหล่อลื่น
  1.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
  1.4 ล้อช่วยแรง
 2. สมรรถนะ
  2.1 การทำงานขณะมีโหลด
  2.2 การทำงานอย่างต่อเนื่อง
  2.3 การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง
  2.4 การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด
  2.5 การควบคุมความเร็วรอบ
  2.6 การเริ่มเดินเครื่องยนต์
 3. เครื่องหมายและฉลาก
การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำ หรือผู้นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นภายในราชอาณาจักร ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำ หรือนำเข้า
มาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ สมอ. แล้วแต่กรณี

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทำหรือนำเข้า

การอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมอ.จะพิจารณาขีดความสามารถของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่า
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน  ตลอดจนถึงขีดความสามารถในการควบคุมดูแลให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานได้โดยสม่ำเสมอหรือไม่ประการใด ดังต่อไปนี้
 1. ระบบการควบคุมคุณภาพ
  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาตทำ หรือโรงงานผู้ทำผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่ขอรับ
  ใบอนุญาตนำเข้า มีระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
  ระบายความร้อนด้วยน้ำ มอก.787-2531 ในกิจกรรมด้านคุณภาพต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย ดังนี้
  • แผนผังแสดงกรรมวิธีการทำโดยย่อ
  • รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์
  • แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวีธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • รายละเอียดแสดงวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
  • รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  หมายเหตุ ขีดความสามารถและระบบการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม จะกำหนดและจัดแบ่งไว้ตามข้อกำหนด
  หลักเกณฑ์เฉพาะของ มอก.787-2531
 2. การเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
  จะเก็บตัวอย่าง 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ จำนวน 1 หน่วย/แบบขนาด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับอนุญาตทำ หรือนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ติดต่อได้
โดยตรงที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักบริหารมาตรฐาน 2 กลุ่มที่ 5 โทรศัพท์ 0-2202-3481-83
โทรสาร 0-2202-3326
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits