TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดให้ผงซักฟอก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความเป็นมา

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.78-2545
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน สำหรับซักล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม   เพื่อ
ป้องกันภาวะมลพิษของแหล่งน้ำต่างๆและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ประชาชน   จึงจำเป็นต้องมีการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2547    ซึ่งมีผลบังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้า  และผู้
จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก.78-2545 ผงซักฟอก

ผงซักฟอก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะห์และ/หรือชนิดธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก สำหรับใช้ซักผ้า

ขอบข่าย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึง ผงซักฟอกที่มีลักษณะเป็นผง เม็ดเล็กๆหรือเกล็ด อัดขึ้นรูป กึ่งแข็งกึ่งเหลว แท่ง หรือลักษณะอื่น แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว

ชนิด ผงซักฟอกแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
 1. ชนิดซักฟอกด้วยมือ
 2. ชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า
 3. ชนิดซักฟอกด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า
ส่วนประกอบหลัก
 1. สารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะห์และ/หรือชนิดธรรมชาติ
  เป็นสารเคมีประเภท แอนไอออนิก (anionic) แคตไอออนิก (cationic) หรือนอนไอออนิก (nonionic) ประเภท
  ใดประเภทหนึ่งหรือผสมกัน ในกรณีที่เป็นสารเคมีประเภทแอนไอออนิก  ต้องไม่เป็นแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนตที่มี
  โครงสร้างแบบกิ่ง (branched alkylbenzene sulphonate)
 2. สารลดความกระด้างของน้ำ เช่น   โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate)   เกลือของกรด
  ไนทริโลไตรแอซีติก     (nitrilotriacetic   acid,    NTA)       เกลือของกรดเอทิลีนไดแอมีนเททระแอซีติก
  (ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) กรดซิทริกและอนุพันธ์ของกรดซิทริก (citric acid and derivatives) ซีโอไลต์ (zeolite) สารใดสารหนึ่งหรือผสมกัน
 3. สารรักษาระดับความเป็นด่าง เช่น โซเดียมซิลิเคต (sodium silicate) โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) โซเดียมเซสควิคาร์บอเนต (sodium sesquicarbonate) สารใดสารหนึ่งหรือผสมกัน
 4. สารกันคราบคืน โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 5. สารเพิ่มความสดใส เช่น ไทโนพัล ดีเอ็มเอส (Tinopal DMS)
การทดสอบ กำหนดให้มีการทดสอบในรายการดังนี้
 1. ลักษณะทั่วไป
 2. กลิ่น
 3. คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี
  • ความเป็นกรด-ด่าง
  • สารที่ละลายได้ในคลอโรฟอร์ม
  • สารลดความกระด้างของน้ำ
  • ฟอสเฟตทั้งหมด
  • ด่างทั้งหมด
  • โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
  • สารเพิ่มความสดใส
  • ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
  • ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
 4. คุณลักษณะทางชีวภาพ
 5. คุณลักษณะอื่นๆ
  ผงซักฟอกที่ผู้ทำระบุว่ามีคุณลักษณะอื่นๆเนื่องจากมีสารต่างๆ เช่น มีเอนไซม์ สารกันหมอง สารช่วยขับสิ่งสกปรก
  สารต้านจุลินทรีย์ สารช่วยละมุน สารช่วยให้ผ้านุ่ม สารกันไฟฟ้าสถิต สารกันการกัดกร่อน หรือสารกันคราบคืนเป็น
  ส่วนประกอบอยู่ด้วย ผู้ทำต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้พิสูจน์คุณลักษณะนั้นๆ

การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำ และผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำ และนำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ
สมอ.

หลักเกณฑ์ในการอนุญาต

การอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ที่ มอก. กำหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก. โดยสม่ำเสมอ
 1. ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาต หรือโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตมีระบบการ
  ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้
  • การจัดซื้อ เฉพาะข้อมูลการสั่งซื้อ
  • การชี้บ่งและการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เฉพาะการชี้บ่งผลิตภัณฑ์
  • การควบคุมกระบวนการ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
   (1)  เอกสารวิธีการต่าง ๆ ซึ่งอธิบายลักษณะของการผลิต การติดตั้ง และการบริการ หากขาดวิธีการต่าง ๆ
          เหล่านั้นแล้วจะเกิดผลเสียด้านคุณภาพ
   (2)  ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
          ในการทำงานที่เหมาะสม
   (3)  ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/หลักปฏิบัติ แผนคุณภาพ และ/หรือเอกสารวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิง
   (4)  เฝ้าระวังและควบคุมความเหมาะสมของปัจจัยกำหนดต่าง ๆ ของกระบวนการและคุณลักษณะต่าง ๆ
          ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน
   (5)  เกณฑ์การยอมรับคุณภาพงานซึ่งต้องกำหนดในลักษณะที่ชัดเจนที่สุด เช่น มาตรฐาน ตัวอย่าง หรือ
          ภาพประกอบ
  • การตรวจสอบและการทดสอบ
  • การควบคุมเครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
  • สถานะการตรวจสอบ
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
  • การควบคุมบันทึกคุณภาพ

 2. การเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
  ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ จะเก็บตัวอย่างตามชนิดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรม สำนักบริหารมาตรฐาน 3 โทร : 0 2202 3342-3, โทรสาร : 0 2248 7985, E-mail : bureau3@tisi.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits