TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกกรรมยางในรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความเป็นมา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยานยนต์เป็นชิ้นส่วนที่จำเป็นของรถจักรยานยนต์     ซึ่งใช้ในชีวิตปะจำวัน
อย่างแพร่หลาย และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายได้ หากมีคุณภาพต่ำ จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 683-2530

ขอบข่าย :

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ขนาด ส่วนประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบยางในรถจักรยานยนต์ ที่ทำจากยางธรรมชาติ "ยางใน"

ขนาด :

ชื่อขนาดของยางใน ต้องสอดคล้องกับชื่อขนาดของยางรถจักรยานยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 682-2540 ที่จะใช้งานด้วยกัน

การทดสอบ :

กำหนดให้มีการทดสอบในรายการ ดังนี้
 1. ส่วนประกอบยางใน
 2. ชนิดหัวจุ๊บ
 3. หัวจุ๊บต้องมีฝาครอบ และปลายลูกศร
 4. ลักษณะทั่วไป
 5. การใช้งานร่วมกัน
 6. สมบัติทางกล
  6.1 ความต้านแรงดึง
  6.2 ความยืด
  6.3 ความต้านแรงดึงของรอยต่อ
  6.4 ความยืดถาวร
  6.5 ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่มเร่ง
  6.6 ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง
 7. การรั่วซึมของหัวจุ๊บ
 8. การรั่วซึมของยางใน
การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำ และผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำ และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์ในการอนุญาต

การอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานในการทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ มอก. กำหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก. โดยสม่ำเสมอ ดังนี้
 1. การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาต หรือโรงงานผู้ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีระบบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้อย
  • การควบคุมวัตถุดิบ
  • การควบคุมระหว่างการผลิต
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  • เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักบริหารมาตรฐาน 4 โทร : 0-2202-3375
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits