TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดให้สีเทียนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความเป็นมา

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเทียนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1149-2548 เนื่อง
จากมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเทียน มอก. 1149-2540 เพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิต
และความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน 2550 ซึ่งมีผลบังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้า และ
ผู้จัดจำหน่ายต้องทำ นำเข้า และจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษ
ตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก. 1149-2548 สีเทียน

สีเทียน หมายถึง วัสดุที่ทำจากสีและไขผึ้งเป็นส่วนผสมหลัก มีลักษณะเป็นแท่ง ปลายด้านหนึ่งอาจเป็นรูปกรวยซึ่งมีลักษณะ
ตามรูปร่างของแท่ง หรือรูปลักษณะอื่นที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ใช้สำหรับวาดภาพหรือระบายสี

ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสีเทียนที่มีลักษณะเป็นแท่ง   ซึ่งพื้นที่หน้าตัดของส่วนที่เป็นแท่งเท่ากันตลอด
ความยาวของแท่ง

การทดสอบ :

กำหนดให้มีการทดสอบในรายการดังนี้
 • ขนาด
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความอ่อนตัว
 • ความทนแรงแตกหัก
 • สารเป็นพิษ : พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท เซลีเนียม
 • ความคงทนของสีต่อแสง
 • การบรรจุ
ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มอก. 1149-2548 และ มอก. 1149-2540 มีดังนี้ :
 1. มอก. 1149-2548
  • ขอบข่าย กำหนดให้ครอบคลุมสีเทียนที่มีลักษณะเป็นแท่ง ซึ่งพื้นที่หน้าตัดของส่วนที่เป็นแท่งเท่ากันตลอดความยาวของแท่ง
  • ขนาด แก้ไขปรับปรุงรูปทรงของแท่งสีเทียนให้สอดคล้องกับการใช้งานและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน โดยสีเทียนต้องมีลักษณะเป็นแท่ง มีพื้นที่หน้าตัดของส่วนที่เป็นแท่งตลอดความยาวเท่ากัน
  • ลักษณะทั่วไป เพิ่มข้อกำหนดเรื่อง ต้องไม่มีกลิ่นหืน
  • สารเป็นพิษ แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน โดยปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ พลวง 60 สารหนู 25 แบเรียม 1 000 แคดเมียม 75 โครเมียม 60 ตะกั่ว 90 ปรอท 60 เซลีเนียม 500 (หน่วย : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
 2. มอก. 1149 : 2540
  • ขอบข่าย ครอบคลุมเฉพาะสีเทียนที่มีรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอกหน้าตัดกลม
  • ขนาด : สีเทียนต้องเป็นแท่งทรงกระบอก
  • สารเป็นพิษ : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ พลวง 250 สารหนู 50 แบเรียม 250 แคดเมียม 50 โครเมียม 25 ตะกั่ว 100 ปรอท 25 (หน่วย : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
การยื่นขอใบอนุญาต

การอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่
มอก. กำหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก. โดยสม่ำเสมอ
 1. การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน
  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาต หรือโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีระบบ
  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้อย
  • การควบคุมวัตถุดิบ
  • การควบคุมระหว่างการผลิต
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  • เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
 2. การเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
  ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 1 ชุดตัวอย่าง ประกอบด้วยสีเทียน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ โดย 2 หน่วย
  ภาชนะบรรจุใช้สำหรับการทดสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุ ขนาด ลักษณะทั่วไป ความคง
  ทนของสีต่อแสง เครื่องหมายและฉลากที่ผลิตภัณฑ์ ความอ่อนตัว ความทนแรงแตกหัก และอีก 1 หน่วยภาชนะ
  บรรจุ สำหรับการทดสอบสารเป็นพิษ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักบริหารมาตรฐาน 3 โทร : 0-2202-3342 โทรสาร 0-2354-3161 E-mail : bureau3@tisi.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2354-3161
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits