ร า ย ชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ป ร ะ เ มิ น
ร ะ บ บ : บ ริ ห า ร ง า น คุ ณ ภ า พ

ที่ทะเบียน
เลขที่
ระดับชื่อสาขาความถนัดสถานที่ติดต่อได้
1A-QMS0027หัวหน้าผู้ประเมินนายชาญพงษ์ สุเพียรการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่
โรงแรม
112/8 ซ.13 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2982 8291 โทรสาร 0 2982 8290 อีเมลล์ capebkk@csloxinfo.com
2A-QMS0030ผู้ประเมินฝึกหัดนายวีระ พันธุ์บัวหลวงการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
บ. ไดเฮ็นอิเล็คทริก จำกัด 258-259 ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 0 3853 2370 โทรสาร 0 3853 1074
3A-QMS0031ผู้ประเมินนายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธรการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตเครื่องมือกล
การผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0 2470 9678 โทรสาร 0 2872 9472
4A-QMS0036ผู้ประเมินฝึกหัดนายชาลี โชติกาญจนเรืองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
การผลิตมาร์การีน
การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช
งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 70/770 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2902 0384 โทรสาร 0 2902 0589
5A-QMS0037ผู้ประเมินฝึกหัดนายทวีเดช ศักดิ์ปรีชายืนยงโรงพยาบาลทั่วไป
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 70/770 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2902 0384 โทรสาร 0 2902 0589
6A-QMS0038ผู้ประเมินฝึกหัดนางสาวนิศากร เสารองโรงพยาบาลทั่วไป
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตจักรยานยนต์
บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 70/770 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2902 0384 โทรสาร 0 2902 0589
7A-QMS0047ผู้ประเมินฝึกหัดนางสาวดวงดาว จารุสุวรรณภูมิ์บริษัท เอ็นไวโร่ แปซิฟิก จำกัด อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2699 4102 โทรสาร 0 2699 4113
8A-QMS0052หัวหน้าผู้ประเมินนายอัชฌุกร ต่อศิริสกุลวงศ์การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตตัวถังยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
การผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่
199/294 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 089 447 9608
9A-QMS0053หัวหน้าผู้ประเมินนางสาววิภายุ บุญเจริญสุขการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตเม็ดพลาสติก
การผลิตยางสังเคราะห์
โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสตาร์ช
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่างๆ น้ำมันทาไม้และเชลแล็กวาร์นิช
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 1732 โทรสาร 0 2617 1709
10A-QMS0055ผู้ประเมินฝึกหัดนางสุวรรณี สินธุ์ชัยบริษัท เอ็นไวโร่ แปซิฟิก จำกัด 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2699 4104 โทรสาร 0 2699 4113
11A-QMS0056หัวหน้าผู้ประเมินนางสาวสิริสุข สิริพันธุ์การผลิตกาแฟ
การผลิตอาหารกระป๋อง
การขายส่งอาหารสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 1732 โทรสาร 0 2617 1709
12A-QMS0061หัวหน้าผู้ประเมินนายเจษฎา ฤทธิ์กล้าการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 25/73 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2969 7721 โทรสาร 0 2969 7726
13A-QMS0068หัวหน้าผู้ประเมินนายตรัย อาจหาญการผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่
บริษัทควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด 11/4 หมู่ 7 ถ.กาญจนภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160 โทร. 0 2802 8961 โทร 0 2802 8962
14A-QMS0073หัวหน้าผู้ประเมินนายกฤษฎา สุขสถิตย์การผลิตสบู่ ผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด
การเก็บถนอมและปรุงแต่ง(แปรรูป)อาหารจำพวกปลา กุ้ง หอยและอาหารทะเลอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์
บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การทำเหมืองหิน
62/171 หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้น 5 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2526 3333
15A-QMS0076ผู้ประเมินนายธนากร สว่างชาติการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
การผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่
โรงงานผลิตแป้งมันสัมปะหลัง
การเตรียมเส้นใย
9/515 หม 10 โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0 2539 8685 , 0 1269 7482
16A-QMS0085ผู้ประเมินฝึกหัดนายชุติพนธ์ รัตนเศรษฐยุทธการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
หจก.ยูไนเต็ด อินทิเกรชั่น 626 ถ. จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 0 2424 3543, 0 2880 0953
17A-QMS0100ผู้ประเมินนายไพบูลย์ พิสุทธาดามงคลการผลิตเครื่องเรือน
โรงพยาบาลทั่วไป
ร้านขายปลีกเครื่องเพชรพลอย
การผลิตผ้าและสิ่งที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์
บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดเล็ก
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
95/209 หมู่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร. 0 2325 0744
18A-QMS0101หัวหน้าผู้ประเมินนายธิรินทร์ ณ ถลางการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การบริการเสริมการขนส่งทางน้ำ
การประกันวินาศภัย
บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
228/13 ซ. ลาดพร้าว 10 ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19A-QMS0102หัวหน้าผู้ประเมินนางสาวบุตรี ลักษณาปัญญากุลการเตรียมเส้นใย
การผลิตเครื่องแต่งกาย
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์จากลวดและสิ่งที่ใช้ยึด
989 ถ.เทิดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร.0 2466 7198
20A-QMS0104หัวหน้าผู้ประเมินนายทรงศักดิ์ สีดาน้อยการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การผลิตลวดและเคเบิลหุ้มฉนวน
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ การรีดและการผสมโลหะผง
การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม
การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเครื่องแต่งกาย
การผลิตเครื่องสูบและเครื่องวัด
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช
การผลิตก๊อกและวาล์ว
1693/6 ม.7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0 2398 2856 , 08 9988 6410 โทรสาร 0 2393 1119
21A-QMS0105หัวหน้าผู้ประเมินนายฉกรรจ์ กลั่นเงินการเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
การบ่มและอบใบยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
การผลิตเม็ดพลาสติก
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 1727 โทรสาร 0 2617 1709
22A-QMS0107หัวหน้าผู้ประเมินนายพิชัย ห่านสุวรรณดำรงการผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
การผลิตกระป๋องและภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตเครื่องเรือน
การขายส่งยานยนต์
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
การขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
การขนส่งสินค้าทางถนน
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 1727 โทรสาร 0 2617 1709
23A-QMS0108หัวหน้าผู้ประเมินนางสาวนภาวรรณ เจริญยิ่งการเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงสัตว์ปีก
การเก็บถนอมและปรุงแต่ง(แปรรูป)อาหารจำพวกปลา กุ้ง หอยและอาหารทะเลอื่นๆ
การผลิตอาหารกระป๋อง
การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม
การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
การผลิตผลิตภัณฑ์นม
การขายส่งอาหารสัตว์
การบริหารราชการส่วนกลาง
การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล
การผลิตสุราผลไม้(ไวน์)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 1727 โทรสาร 0 2617 1709
24A-QMS0109ผู้ประเมินนางสาวสุคนธวรรณ หวานแก้วการเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ
การผลิตยางแผ่นและยางก้อน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
โรงเรียนประถมศึกษา
สถาบันการศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 1727 โทรสาร 0 2617 1709
25A-QMS0111หัวหน้าผู้ประเมินนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การก่อสร้างอาคารทั่วไป
การขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตจักรยานยนต์
การผลิตตัวถังยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
การขายส่งยานยนต์
การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2617 1723-34 โทรสาร 0 2617 1709
26A-QMS0112หัวหน้าผู้ประเมินนายสมชาย ฉันทมนตรีการผลิตยางแผ่นและยางก้อน
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
การผลิตเครื่องเรือน
การนำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งการบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2617 1723-34 ต่อ 313 โทรสาร 0 2617 1709 E-mail : somchai@masci.or.th
27A-QMS0114หัวหน้าผู้ประเมินนางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวรการเลี้ยงสัตว์ปีก
การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
โรงงานผลิตแป้งมันสัมปะหลัง
โรงงานผลิตขนมปัง
การผลิตขนมปังกรอบ
โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2617 1724 โทรสาร 0 2617 1709
28A-QMS0115ผู้ประเมินนายประกฤต ช่วยสถิตย์ การพิมพ์อื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าทางถนน
บริการด้านธุรกิจอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท อีคิวเอ แปซิฟิก จำกัด อาคารเซอร์ชั่นเอาส์ ชั้น 1 83/103 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2591 6483-4 โทรสาร 0 2591 6483-4 ต่อ 14
29A-QMS0117ผู้ประเมินนางสาวนุชนาฎ อรุณจรัสธรรมการผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่
การผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ
การผลิตเม็ดพลาสติก
การขายส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลางอื่นๆ
สถาบันการศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การบ่มและอบใบยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
โรงพยาบาลทั่วไป
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
บริการด้านธุรกิจอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2617 1724 โทรสาร 0 2617 1709
30A-QMS0118ผู้ประเมินนางสาวอัจฉราพร ไท้ทองการผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่
การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์
การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
การผลิตเม็ดพลาสติก
การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่นๆ
การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่างๆ น้ำมันทาไม้และเชลแล็กวาร์นิช
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
การบริการเสริมการขนส่งทางน้ำ
สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2617 1724 โทรสาร 0 2617 1709
31A-QMS0119ผู้ประเมินนางสาวปรีดิอร วิโรจน์วัชน์การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
454/263 ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02 538 1360
32A-QMS0120ผู้ประเมินฝึกหัดนางสาวศศิวิมล อานมณีการเก็บถนอมและปรุงแต่ง(แปรรูป)อาหารจำพวกปลา กุ้ง หอยและอาหารทะเลอื่นๆ
การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่างๆ น้ำมันทาไม้และเชลแล็กวาร์นิช
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2617 1724 โทรสาร 0 2617 1709
33A-QMS0121ผู้ประเมินนางสาวสุชีรา ว่องสุรตึกวริศรา ห้อง 401 92 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
34A-QMS0122ผู้ประเมินนางสาววิชชา พิชัยณรงค์การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2202 3440
35A-QMS0123ผู้ประเมินนางสาวณัฐฐินันท์ เลี่ยนกัตวาการแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
โรงงานผลิตแป้งมันสัมปะหลัง
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2202 3440
36A-QMS0124หัวหน้าผู้ประเมินนางวิรวัลย์ วิโรจน์ศิริการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
การผลิตอาหารกระป๋อง
การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
โรงงานผลิตแป้งมันสัมปะหลัง
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสตาร์ช
การผลิตขนมหวานเคลือบน้ำตาล
การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักร
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
โรงแรม
209/273 เมืองเอกโครงการ 5 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2533 9960 โทรสาร 0 2533 9960 อีเมลล์ w_wirojsiri@hotmail.com
37A-QMS0125หัวหน้าผู้ประเมินนายอภิรัตน์ เทียมเดชโรงสีข้าว
การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การขนส่งสินค้าทางถนน
บริการเสริมการขนส่งทางบก
บริการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
67/9 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 24 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2950 8023 โทรสาร 0 2950 1300 อีเมลล์ qsgco@hotmail.com

สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560