TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มผช. 182/2546 ไม้กวาดทางมะพร้าว
ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์วันที่ออก
ใบรับรอง
ใบรับรอง
หมดอายุ
1 นาง เสน่ห์ พุฒบาง
117 ม.6 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-9960-1263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว18 ธ.ค. 255017 ธ.ค. 2553
2 กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านเครือซูด
24 ม.10 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-3726-9120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดทางมะพร้าว19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
3 นายสำอาง สุขพุฒ
72 ถ.อุดร-เลย ม.8 ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9017-4034
ไม้กวาดทางมะพร้าว11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
4 นางเด่น จูมจันทร์
88/1 ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา อ่างทอง
โทรศัพท์ 0-9082-5325
ไม้กวาดทางมะพร้าว22 ต.ค. 254721 ต.ค. 2550
5 กลุ่มไม้กวาด
311 ถ.แม่สามแลบ ม.1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 0-5368-1974
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 พ.ย. 254714 พ.ย. 2550
6 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5
85 บ้านหมูมัน ซ.บ้านหมูม้น ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9100
ไม้กวาดทางมะพร้าว18 ม.ค. 254817 ม.ค. 2551
7 นายบุญลือ พิศาลพันธุ์
34 ม.2 ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2462-6632
ไม้กวาดทางมะพร้าว31 ม.ค. 254830 ม.ค. 2551
8 กลุ่มสตรีจักสานไม้กวาด บ้านปจิกพัฒนา
52/3 ม.9 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6246-1993
ไม้กวาดทางมะพร้าว8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
9 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบุ่งหวายออก
93 ม.8 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6254-3732
ไม้กวาดทางมะพร้าว9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
10 นางสาวเนาวรัตน์ โพธารินทร์
7 ม.3 ต.ปลาค้าว อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-1185-8174
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
11 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้านเครือซูด
24 ม.10 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9629-2598
ไม้กวาดทางมะพร้าว29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
12 กลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุ
134/1 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย เพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3270-0375
ไม้กวาดทางมะพร้าว5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
13 กลุ่มผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว
148 ม.4 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6616-1480
ไม้กวาดทางมะพร้าว6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเนินไฮ
153 ม.13 ต.ท่าแยก อ.เมือง สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3743-7160
ไม้กวาดทางมะพร้าว17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
15 กลุ่มสตรีบ้านบ่อไพ
33/1 ม.6 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-9249-1131
ไม้กวาดทางมะพร้าว21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
16 กลุ่มไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕
49 ม.5 ต.พานทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5575-4034
ไม้กวาดทางมะพร้าว21 พ.ย. 254820 พ.ย. 2551
17 กลุ่มสตรีแม่บ้าน (ทำไม้กวาดดอกหญ้า)
216 ม.3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-6156-8016
ไม้กวาดทางมะพร้าว27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าเมือง
85/1 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7723-3311, 0-9909-2790, 0-1477-8983
ไม้กวาดทางมะพร้าว24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
19 นายประสิทธิ์ หญิงดี
57 ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1945-9284
ไม้กวาดทางมะพร้าว24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
20 กลุ่มแม่บ้านทรายทอง
113/8 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง
โทรศัพท์ 0-3888-1046, 0-1001-9949
ไม้กวาดทางมะพร้าว20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
21 กลุ่มไม้กวาด
111 ม.11 ต.ผาขาว อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์ 0-6233-4797
ไม้กวาดทางมะพร้าว20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวทะเลชุบศร
56 ม.3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9444-7949
ไม้กวาดทางมะพร้าว20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
23 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด บ้านโคกกระถิน
15 ม.10 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก พิจิตร
โทรศัพท์ 0-9565-7540
ไม้กวาดทางมะพร้าว24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
24 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดก้านมะพร้าว
25/1 ม.6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5663-2675
ไม้กวาดทางมะพร้าว24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
25 นายสุทธิ รุจิเรข
57/6 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3254-2448
ไม้กวาดทางมะพร้าว25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
26 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
167 ม.10 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-7160-6454
ไม้กวาดทางมะพร้าว31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
27 นายวิรุฬห์ ทองหยัด
55 ม.2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7737-7297
ไม้กวาดทางมะพร้าว31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
28 กลุ่มผลิตไม้กวาดและเครื่องจักสานเทศบาล ตำบลเวียงชัย
174 ม.8 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5366-2135, 0-6117-8494
ไม้กวาดทางมะพร้าว10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
29 กลุ่มสตรีแม่บ้านพุใหญ่
203 ม.3 ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3255-9180
ไม้กวาดทางมะพร้าว10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
30 กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวคู
50/2 ม.6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-1906-6597
ไม้กวาดทางมะพร้าว8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
31 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดแข็งด้วยก้านมะพร้าว
159 ม.4 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-8028
ไม้กวาดทางมะพร้าว13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
32 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง
129 ม.3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3269-0046
ไม้กวาดทางมะพร้าว28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
33 กลุ่มไม้กวาดเพื่อการผลิตบ้านบ่อแก้วพัฒนา
441 ม.10 ต.พานทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5575-4552
ไม้กวาดทางมะพร้าว28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
34 กลุ่มอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว
25 ม.11 ต.บก อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1385-6459
ไม้กวาดทางมะพร้าว29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านม่วง
88 ม.4 ต.ดงบัง อ.คอนสาร ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7232-9760
ไม้กวาดทางมะพร้าว16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
36 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองไผ่เหนือ
109 ม.8 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6847-3442
ไม้กวาดทางมะพร้าว24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
37 กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว
201 ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-5747-7839
ไม้กวาดทางมะพร้าว31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
38 กลุ่มจักสานและไม้กวาดก้านทางมะพร้าว
ม.8 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0-3475-2477
ไม้กวาดทางมะพร้าว31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
39 กลุ่มอาชีพไม้กวาด
93 ม.6 ต.บก อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1065-9648
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
40 กลุ่มอาชีพไม้กวาด
3 ม.16 ต.บก อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6251-6138
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
41 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านห้วยยาง
17 ม.10 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-7253-7520
ไม้กวาดทางมะพร้าว16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
42 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านห้วยยาง
77 ม.10 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-7253-7820
ไม้กวาดทางมะพร้าว16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
43 กลุ่มสตรีบ้านภูหล่น
40 ม.15 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ไม้กวาดทางมะพร้าว21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
44 กลุ่มไม้กวาดบ้านโซกเปือย
51 ม.7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง สุโขทัย
โทรศัพท์ 08-7208-2778
ไม้กวาดทางมะพร้าว30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
45 กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านใหม่พัฒนา
3 ม.16 ต.บก อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1058-6568
ไม้กวาดทางมะพร้าว16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
46 นาง คำเบ้า ราตรี
224 ม.8 ต.กุดจิก อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-7276-5580
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
47 กลุ่มจักสาน
170 ม.9 ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย
โทรศัพท์ 08-6224-7585
ไม้กวาดทางมะพร้าว23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
48 นาย สมชัย บูระพิน
116 ม.14 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1062-6964
ไม้กวาดทางมะพร้าว23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
49 นาง คำฟอง ทีคำวงษ์
403 ม.3 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-5243-2853
ไม้กวาดทางมะพร้าว21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
50 วิสาหกิจชุมชนทำไม้กวาดทางมะพร้าวหนองแวงห้วยทราย
68 ม.5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4362-0318
ไม้กวาดทางมะพร้าว30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
51 นาง ทอง เพียทา
12 ม.8 ต.หนองแดง อ.สีชมพู ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-3355-3115
ไม้กวาดทางมะพร้าว30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
52 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทับหมัน
141/1 ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5668-7055, 08-5288-1788
ไม้กวาดทางมะพร้าว28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
53 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านดงยาง
45 ม.3 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี พิจิตร
โทรศัพท์ 08-9568-4770
ไม้กวาดทางมะพร้าว27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
54 นาย หลู่ หอมประพันธ์
116 ม.3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-7046-4196
ไม้กวาดทางมะพร้าว18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
55 นาง เด่น จูมจันทร์
88/1 ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา อ่างทอง
โทรศัพท์ 08-6125-4378
ไม้กวาดทางมะพร้าว18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
56 กลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุ
134/1 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย เพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3279-6436 , 08-6176-7216
ไม้กวาดทางมะพร้าว28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
57 นาย ศักดา พิมพานนท์
3/1 ม.7 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร สระแก้ว
โทรศัพท์ 08--250-9475
ไม้กวาดทางมะพร้าว28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
58 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหมูม้น หมู่ที่ ๕
85 ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9271
ไม้กวาดทางมะพร้าว10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
59 นาง ทับทิม ใจซื่อ
85/1 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7723-3311 , 08-1477-8983
ไม้กวาดทางมะพร้าว10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
60 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเนินไฮ
153 ม.13 ต.ท่าแยก อ.เมือง สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3743-7160
ไม้กวาดทางมะพร้าว9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
61 นาย ประสิทธิ์ หญิงดี
57 ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-1945-9284
ไม้กวาดทางมะพร้าว9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
62 กลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าวและแขม
30 ม.3 ต.คำอาฮวน อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-9574-0592
ไม้กวาดทางมะพร้าว9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
63 กลุ่มบุญลือไม้กวาดทางมะพร้าว
34 ม.2 ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2462-6632,08-5129-6342
ไม้กวาดทางมะพร้าว9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
64 กลุ่มออมทรัพย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
177/1 ม.3 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5671-1074,08-7202-1538
ไม้กวาดทางมะพร้าว9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
65 กลุ่มเครื่องไม้และเถาวัลย์
45/1 ม.15 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9298-7383
ไม้กวาดทางมะพร้าว11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
66 กลุ่มไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5
524 ม.5 ต.พานทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-6001-8431
ไม้กวาดทางมะพร้าว28 ก.ย. 255227 ก.ย. 2555
67 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวคู
50/2 ม.6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08-1906-6597
ไม้กวาดทางมะพร้าว3 ธ.ค. 25522 ธ.ค. 2555
68 นาย หัสนัย ราชสมบัติ
62 ม.2 ต.นาทม อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7237-0964
ไม้กวาดทางมะพร้าว3 ธ.ค. 25522 ธ.ค. 2555
69 นาย สุทธิ รุจิเรข
57/6 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3254-2448,08-5824-9135
ไม้กวาดทางมะพร้าว26 ก.พ. 255325 ก.พ. 2556
70 กลุ่มทำไม้กวาดก้านมะพร้าว
ม.3 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน ชุมพร
โทรศัพท์ 08-6280-6178
ไม้กวาดก้านมะพร้าว26 ก.พ. 255325 ก.พ. 2556
71 กลุ่มสตรีแม่บ้านพุใหญ่
205 ม.3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3255-9193,08-3558-9896
ไม้กวาดทางมะพร้าว26 ก.พ. 255325 ก.พ. 2556
72 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง
129 ม.3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3269-0046,08-9022-7435
ไม้กวาดทางมะพร้าว26 ก.พ. 255325 ก.พ. 2556
73 กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านสามแยก
201 ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4242-1272,08-7945-9259
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
74 นาง เนือง ประวรรณ
57 ม.9 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7818-4689
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
75 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกอีหลง
28 ม.13 ต.ท่าแยก อ.เมือง สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-9015-1497
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
76 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองบงพัฒนา
88 ม.19 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5673-7190,08-6215-1545
ไม้กวาดทางมะพร้าว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556

สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits