TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มผช. 17(1)/2546 ผ้ามัดหมี่
ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์วันที่ออก
ใบรับรอง
ใบรับรอง
หมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่พัฒนา
240/1 ม.10 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชียงใหม่
โทรศัพท์ 08-6183-8968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย4 ม.ค. 25513 ม.ค. 2554
2 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
241 ม.9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5336-1369,08-1885-0615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ส.ค. 255212 ส.ค. 2555
3 กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ
128 ม.2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด ตรัง
โทรศัพท์ 08-9288-3115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255217 ก.พ. 2555
4 กลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์พนมวังก์
122 ม.6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน พัทลุง
โทรศัพท์ 08-1092-1385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 มี.ค. 255124 มี.ค. 2554
5 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา
91 ม.2 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน พัทลุง
โทรศัพท์ 0-7464-3222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 มี.ค. 255124 มี.ค. 2554
6 กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพนมกาว
477 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร
โทรศัพท์ 08-1604-2701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ธ.ค. 25526 ธ.ค. 2555
7 กลุ่มทอผ้าด้วยไหมประดิษฐ์บ้านใหม่ซำเตย
10 ม.26 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-7844-0028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ต.ค. 255023 ต.ค. 2553
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกระบาก
179 ม.5 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-1888-6739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ธ.ค. 255017 ธ.ค. 2553
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังเจ๊ก
45/3 ม.12 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก
โทรศัพท์
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ธ.ค. 255017 ธ.ค. 2553
10 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก
190 ม.2 ต.ยางโกลน อ.นครไทย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-7206-0883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ค. 25517 พ.ค. 2554
11 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านท่าสะแก
54 ม.3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-6201-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ย. 255124 ก.ย. 2554
12 นาง จิราภรณ์ มงคลสวัสดิ์
191 ม.4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-1038-0330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ก.ย. 255129 ก.ย. 2554
13 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเรียม
47 ม.5 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5308-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้7 ต.ค. 25516 ต.ค. 2554
14 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเมืองฮาม
72 ม.5 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5305-6761
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้7 ต.ค. 25516 ต.ค. 2554
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านผักขะ
107/2 ม.6 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9578-1856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้7 ต.ค. 25516 ต.ค. 2554
16 กลุ่มทอผ้าบ้านโนน
71 ม.8 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1186-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้7 ต.ค. 25516 ต.ค. 2554
17 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโคกจานหมู่ที่ ๓
80 ม.3 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9945-5695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้7 ต.ค. 25516 ต.ค. 2554
18 กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์บ้านตาโมกข์
1 ม.14 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-3733-8701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ต.ค. 25516 ต.ค. 2554
19 วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่หนองปลาเข็ง
11 ม.6 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9848-4229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้15 ต.ค. 255114 ต.ค. 2554
20 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
30 ม.9 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6869-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้15 ต.ค. 255114 ต.ค. 2554
21 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่-ลายลูกแก้ว
5 ม.6 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6344-4610
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้15 ต.ค. 255114 ต.ค. 2554
22 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
79 ม.4 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7510-3652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้15 ต.ค. 255114 ต.ค. 2554
23 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ผ้าลายลูกแก้วบ้านหนองแวงใต้
12 ม.10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6027-1499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ต.ค. 255114 ต.ค. 2554
24 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนคำแก้ว
163 ม.9 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9864-0028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้21 ก.ค. 255220 ก.ค. 2555
25 กลุ่มสตรีบ้านหาด
47 ม.2 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7059-4574
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้21 ก.ค. 255220 ก.ค. 2555
26 กลุ่มทอผ้าไหม
234 ม.13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7246-5957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้21 ก.ค. 255220 ก.ค. 2555
27 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนมะนาว
153 ม.12 ต.ซำ อ.เมือง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-0470-5692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25525 ส.ค. 2555
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนทราย
70 ม.3 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25525 ส.ค. 2555
29 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านไฮเลิง
20 ม.3 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4827-5254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25525 ส.ค. 2555
30 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสำโรงปราสาท
23 ม.2 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7209-3165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25525 ส.ค. 2555
31 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาโกน
18 ม.2 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6878-7200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25525 ส.ค. 2555
32 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเปียง
60/2 ม.1 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-0485-7449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25525 ส.ค. 2555
33 กลุ่มทอผ้าไหมพลังสามัคคี
52/2 ม.18 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-0172-8013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
34 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสำโรง
77 ม.7 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-2747-0483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
35 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองคลอง
113 ม.15 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6247-0965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
36 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าฝ้ายบ้านนาก๊อกตะวันออก
36 ม.7 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-3724-9671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
37 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค้อปอ
134 ม.5 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9982-7537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
38 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านจองกอ
134 ม.2 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4719-8303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
39 วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านระหาร
1 ม.10 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6058-4007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาโมกข์
1 ม.14 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-3733-8701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
41 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนกยูงเงิน
ม.17 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6249-3400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
42 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเชียงทูน
145/1 ม.5 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5498-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
43 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองอีย่า
20 ม.9 ต.ธาตุ อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4801-1559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.ย. 255223 ก.ย. 2555
44 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนามแท่ง
17/1 ม.4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1584-4504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบัวหุ่งตำบลบัวหุ่ง
96 ม.4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9584-4504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านบัวหุ่ง
56 ม.5 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7260-6118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
47 กลุ่มเลี้ยงไหมวัยอ่อน
20 ม.5 ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5203-2873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้
76 ม.1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-2152-5586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดหมี่ เส้นไหม 2 ตะกอ10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
49 กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านก้านเหลือง
46 ม.18 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-0730-4867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เส้นไหม สีเคมี 2 ตะกอ10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
50 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านมะฟัก
79 ม.3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-1254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดหมี่10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
51 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกกหมู่ที่๖
79 ม.6 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7248-2769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
52 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วง
86 ม.5 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-3372-4967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
53 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหอย
25 ม.10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4756-6567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
54 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง
92 ม.1 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9286-5967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
55 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองกก
39 ม.17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7446-5870
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
56 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านอีเซ
58 ม.5 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7244-1544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
57 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสระกำแพงใหญ่
78 ม.1 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4342-2420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
58 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศรีแก้ว
6 ม.4 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-2503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เส้นไหม10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
59 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขยอง
7/1 ม.4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-2503,08-9945-5695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
60 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทุ่งไชย
39 ม.2 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1065-9018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เส้นไหม สีเคมี 2 ตะกอ10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
61 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเหล็ก
47 ม.7 ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4517-6937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
62 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง
30 ม.9 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6263-9287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
63 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกจาน
13 ม.3 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9945-5695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
64 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอ้อมแก้ว
23 ม.7 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7245-6848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
65 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านก้านเหลือง
2 ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5353-5282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
66 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านก้านเหลือง
52 ม.15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-0730-7867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
67 กลุ่มสตรีศรีโคกจาน
55 ม.1 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7136-3507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
68 วิสาหกิจชุมชนสร้างแต้
129 ม.1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9427-5784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
69 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยาง
169 ม.6 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1064-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
70 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านขนวน
37 ม.20 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7257-6658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
71 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกุง
44 ม.2 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7261-5692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
72 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านค้อ
43 ม.6 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4645-6759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
73 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านขนวน
33 ม.3 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-2503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
74 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านอีหล่ำ
12 ม.1 ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1185-5467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
75 นาง สุวรรณภา มาโยธา
88 ม.6 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1725-9636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
76 กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านโนนดู่
29 ม.5 ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7047-4020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
77 กลุ่มสตรีแม่บ้านโนนลัด
3 ม.11 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5184-8149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าไหมมัดหมี่ สีน้ำเงิน ขนาด1*2 ม. 1000บ/ผืน10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
78 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมโนนแดง
16 ม.14 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4322-1817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
79 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
102 ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4917-0194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
80 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนทอง
16 ม.1 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-0466-4436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
81 สตรีทอผ้าลายลูกแก้ว
41 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6877-3484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 255210 พ.ย. 2555
82 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านไร่
63 ม.11 ต.ไก่คำ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6913-7067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ส.ค. 255023 ส.ค. 2553
83 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวินัยดี หมู่ที่ 4
16 ม.4 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6252-0432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ส.ค. 255023 ส.ค. 2553
84 กลุ่มแม่บ้านฤกษ์อุดม
46 ม.7 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6262-7946
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ส.ค. 255023 ส.ค. 2553
85 กลุ่มทอผ้าโสร่งบ้านนาผาง
16 ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-3364-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ส.ค. 255023 ส.ค. 2553
86 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปทุมแก้ว หมู่ที่ 4
5 ม.4 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
87 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปทุมแก้ว หมู่ที่ 4
5 ม.4 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
88 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
41 ม.5 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-4037-8157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย19 มี.ค. 255118 มี.ค. 2554
89 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
33 ม.5 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-4636-5481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย19 มี.ค. 255118 มี.ค. 2554
90 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนตาวาง
12 ม.6 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-9494-5250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดไหมแท้19 มี.ค. 255118 มี.ค. 2554
91 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศาลา หมู่ที่ 11
11 ม.11 ต.แมด อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-9041-8103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้19 มี.ค. 255118 มี.ค. 2554
92 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเปือย
81 ม.8 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4527-2303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
93 นาง พิสมัย ทองเพ็ญ
94 ม.9 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-1406-0709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
94 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสร้อย
11 ม.10 ต.จานลาน อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6253-2116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
95 นาง สุดใจ พิมพ์ดา
80 ม.8 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-3731-3668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
96 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย
127 ม.8 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6205-1223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์และชนิดเส้นไหมแท้19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
97 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกพระ
153 ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-0172-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
98 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ด้วยกี่กระตุก
129/1 ม.3 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-7996-9063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 ก.ย. 255118 ก.ย. 2554
99 กลุ่มสตรีมัดหมี่จานลาน
219 ม.17 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-4941-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
100 นาง บัวพันธ์ ถานันดร
69/1 ม.4 ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6803-4673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
101 นาง คำภา บุตรภักดิ์
17 ม.10 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-5773-0750
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
102 นาง มีชัย พรมน้อย
127 ม.8 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-3934-5392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
103 กลุ่มสตรีทอผ้าด้าย-ไหม
1 ม.8 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3365 , 08-9763-3454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
104 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-6253-1172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
105 กลุ่มทอผ้าไหม - ผ้าฝ้ายมัดหมี่
28 ม.11 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-7447-0170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
106 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านจิก
54 ม.13 ต.ไม้กลอน อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
107 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ ๗
156 ม.7 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้31 มี.ค. 255230 มี.ค. 2555
108 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาผาง
10 ม.6 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-9005-4508
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
109 นาง ยุวะดี ชะโน
121 ม.3 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-4652-8514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
110 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ที่ ๓
14 ม.3 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-9452-9947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
111 กลุ่มทอผ้าสตรีหนองลุมพุก
6 ม.1 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-7241-6110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
112 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองยาง
45 ม.5 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-5638-8021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
113 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านม่วงโป้
3 ม.1 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-1006-2933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
114 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก หมู่ที่ ๔
91 ม.4 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-5769-0181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
115 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่เสารีก หมู่ที่ ๒
160 ม.2 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
116 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโคกสำราญ
76 ม.4 ต.นาแต้ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-0152-9986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
117 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ
26 ม.8 ต.นาแต้ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 05-6256-3241
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
118 ทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี
26/1 ม.5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5684-2020
ผ้ามัดหมี่7 มี.ค. 25516 มี.ค. 2554
119 อาชีพทอผ้าบ้านหนองพง
104 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
โทรศัพท์ 08-9267-3541
ผ้ามัดหมี่7 มี.ค. 25516 มี.ค. 2554
120 ทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
283 ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง พิจิตร
โทรศัพท์ 08-6554-9147
ผ้ามัดหมี่7 มี.ค. 25516 มี.ค. 2554
121 อาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขาพระ
1 ม.7 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พิจิตร
โทรศัพท์ 08-3485-9466
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ต.ค. 25519 ต.ค. 2554
122 ทอผ้าบ้านวังกะเปา
79/1 ม.12 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก พิจิตร
โทรศัพท์ 08-9272-2801
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ต.ค. 25519 ต.ค. 2554
123 ทอผ้าพื้นเมืองเทศบาลวังทรายพูน
25/1 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร
โทรศัพท์ 08-4178-4481
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ต.ค. 25519 ต.ค. 2554
124 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไทย
402 ม.7 ต.โพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9984-6226
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
125 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไหม
277/2 ม.5 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4477-1091
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
126 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกระแชง
195 ม.8 ต.ตำแย อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5916-6550
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
127 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์สตรีและเยาวชนบ้านหนองฮะ
71/1 ม.3 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9769-7619
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
128 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองนา
6 ม.13 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9985-3731
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
129 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง
10 ม.5 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1910-8917
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
130 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
12 ม.8 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-3386-1594
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
131 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อยนาเจริญ
85 ม.14 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9221-6566
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
132 กลุ่มแม่บ้านความหวังใหม่
76 ม.3 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-9163
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
133 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเชียงทูนใต้หมู่ที่๑๕
140 ม.15 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9845-9385
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 255127 พ.ย. 2554
134 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกล้วย
80 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-471-904
ผ้ามัดหมี่12 ก.ย. 254611 ก.ย. 2549
135 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดรัง
ม.1 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 09-350-8276
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้24 พ.ย. 254623 พ.ย. 2549
136 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย
159 ม.4 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-629-241
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้24 พ.ย. 254623 พ.ย. 2549
137 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน
101 ม.6 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 06-257-1717
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้24 พ.ย. 254623 พ.ย. 2549
138 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบโพธิ์เพชร
31/1 ม.17 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-839-054
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้24 พ.ย. 254623 พ.ย. 2549
139 กลุ่มไหมสร้างสรรค์บ้านสวาย
22/1 ม.2 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 01-345-4519
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้24 พ.ย. 254623 พ.ย. 2549
140 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมโนนแดงพัฒนา
62/2 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 07-253-6234
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้21 พ.ย. 254620 พ.ย. 2549
141 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
22 ม.8 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 07-242-6287
ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายไหมแท้24 พ.ย. 254623 พ.ย. 2549
142 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน
53 ม.2 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 01-549-7852
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้9 ธ.ค. 25468 ธ.ค. 2549
143 กลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์บ้านบ่อเงิน
15 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 035-651-191
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ธ.ค. 254610 ธ.ค. 2549
144 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งเก้ง
1 ม.10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง สระบุรี
โทรศัพท์ 06-024-8669
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ธ.ค. 254610 ธ.ค. 2549
145 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าเจริญ
555 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-839-197
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้11 ธ.ค. 254610 ธ.ค. 2549
146 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงน้อย
124 ม.5 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 042-535-804
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายฝ้าย เส้นด้ายไหมแท้ และเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
147 กลุ่มสหกรณ์สตรีบ้านหนองดินดำ
483 ม.14 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 01-321-9117
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายฝ้าย เส้นด้ายไหมแท้ และเส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
148 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านหนองบัวเพวัง
30 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-848-188
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้ และเส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
149 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านโสก
194 ม.1 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-848-052
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
150 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเจริญ
190 ม.5 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-651-097, 07-008-6970
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
151 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
59 ม.8 ต.วังตามัว อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 01-965-9502
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
152 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม
84 ซ.1 ต.มะบ้า กิ่งอำเภอ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 01-871-8891
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้12 ธ.ค. 254611 ธ.ค. 2549
153 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านนาคอย หมู่ที่ 5
10 ม.5 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 01-059-0452
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
154 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์
9 ถ.เศรษฐกิจ ม.13 ต.บ้านนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 01-967-3849
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
155 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมบ้านมะเฟือง
72/1 ม.1 ต.บ้านมะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 09-917-4891
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
156 กลุ่มแปรรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้านโสก
201 ม.1 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-848-604
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
157 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านหัวหนอง
24 ม.5 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 01-062-4277
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
158 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน
62/1 ถ.บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน ม.3 ต.หนองหว้า กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 09-949-3788
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
159 กลุ่มทอฝ้ายมัดหมี่
55 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 09-575-7560
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
160 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
119 ม.11 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 06-220-4987
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
161 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ย้อมสีเคมีและสีธรรมชาติ
ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ -
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254614 ธ.ค. 2549
162 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
241 บ้านหนองอาบช้าง ม.9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-361-229, 01-885-0616
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายฝ้าย30 ธ.ค. 254629 ธ.ค. 2549
163 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไทหินดาต
221 ม.1 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 09-958-7106
ผ้ามัดหมี่ เส้นด้ายไหมแท้29 ธ.ค. 254628 ธ.ค. 2549
164 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านโนนม่วง
99 ม.2 ต.โนนเมือง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 09-861-7105
ผ้ามัดหมี่ (เส้นด้ายไหมแท้ และฝ้ายสมใยประดิษฐ์)10 ก.พ. 25479 ก.พ. 2550
165 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1
56 ม.1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-568-9325, 09-250-9103
ผ้ามัดหมี่ (เส้นไหมแท้)17 ก.พ. 254716 ก.พ. 2550
166 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา
850 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9236
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
167 กลุ่มทอผ้าไหมวัดมัชฌิมาวาส
542/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1037
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
168 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านหันทราย
8 ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3742-6009
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
169 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหันทราย
24 ม.1 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3742-6014
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
170 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มบ้านใหม่
691/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9296 0-1966-8515
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
171 กลุ่มทอผ้าไหม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง
ม.4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4482-2863
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
172 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านเขว้า
575 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9159
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
173 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3457-1345
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
174 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไชยวาน
35/1 ม.7 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6221-9102
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายฝ้าย2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
175 กลุ่มทอผ้าฝ้าย/ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชัยศรี
135 ม.12 ต.โนนเมือง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4235-8080
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้ 2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
176 กลุ่มทอผ้าบ้านคำสว่าง
111 ม.10 ต.วังตามัว อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-7055-4928
ผ้ามัดหมี่ : ชนิดเส้นด้ายไหมแท้ 2 มี.ค. 25471 มี.ค. 2550
177 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองสังข์
111 ม.37 ต.หนองสังข์ อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-4257-1284 0-9235-5537
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
178 กลุ่มทอผ้ามุกวัดสว่างสุวรรณาราม
ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4241-2040
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
179 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแคน
56 ม.3 ต.ยอดชาด อ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 0-1220-1730 0-4253-7660
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
180 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาโสก
4 ซอยบ้านนาโสก ม.4 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-4252-7440
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
181 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าลาด
8 ม.1 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-7427
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
182 กลุ่มอาชีพทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ
69 ม.1 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4350-4092
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
183 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองใหญ่
48 ม.3 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4350-4092
ชนิดเส้นไหมแท้17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
184 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนน้ำคำ
33 ม.5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-9617-3596 0-7855-9558
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
185 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองโสน
4 ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม พิจิตร
โทรศัพท์ 0-1039-8162 0-9060-2878
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
186 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแก
56 ถ.สุดสาคร ม.10 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-3148
ชนิดเส้นไหมแท้17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
187 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ตำบลวังน้ำเย็น
1 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา อ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3562-9742
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
188 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย
205 ม.12 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-3395 0-4480-3418
ชนิดเส้นไหมแท้17 มี.ค. 254716 มี.ค. 2550
189 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง วัดศรีมงคลบ้านตาล
ม.9 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 042-597-003
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
190 กลุ่มผ้าไหมทอมือ
381/1 ม.8 ต.แหลมรัง อ.กิ่งอำเภอ บึงนาราง พิจิตร
โทรศัพท์ 01-8866292
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
191 กลุ่มผ้าทอมัดหมี่
199 ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอ บึงนาราง พิจิตร
โทรศัพท์ 01-5336804
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
192 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต็งก้าวหน้า
55 ม.10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 01-2792171
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
193 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนบ่อ
59/2 ม.8 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา อ่างทอง
โทรศัพท์ 01-9020938
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
194 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสงวนพัฒนา
9 ม.9 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 01-5745322 042-941-167
ชนิดเส้นไหมแท้26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
195 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสงวนพัฒนา
9 ม.9 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 01-5745322 042-941-168
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย26 มี.ค. 254725 มี.ค. 2550
196 ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ บ้านนาหว้า
187 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-6862-8079
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
197 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ อำเภอโคกเจริญ
67 ม.6 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
198 นางป้อง ภูมิสถาน
223 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9196
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
199 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1999-5025
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
200 นางประภาพร ปราบคะเชนทร์
789 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9627-2114
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
201 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมืออำเภอบ้านเขว้า
155/7 ถ.เทพนิมิตร ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1079
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
202 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา
30/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1997-5621
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
203 นางวาสนา จวงเงิน
111/4 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1549-0700
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
204 นางสายฝน ทองกลาง
212 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1760-6007
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
205 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมเขว้าบูรพาชัย
111 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1358
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
206 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้อน
4 ม.6 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1202
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
207 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์
93 ม.7 ต.เขวาสินรินทร์ อ.กิ่งอำเภอ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-2098
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
208 กลุ่มแม่บ้านสวาย
22 ม.6 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1878-6814
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
209 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง
24 ม.4 ต.นาบัว อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1878-5119
ชนิดเส้นไหมแท้29 มี.ค. 254728 มี.ค. 2550
210 กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ
210 ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-1475-0455
ชนิดเส้นไหมแท้14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
211 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนหัน
135 บ้านดอนหัน ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4340-0055
ชนิดเส้นไหมแท้14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
212 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์
25 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ อ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3569-7300
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
213 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านลาดสมดี
ม.3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4523-7078
ชนิดเส้นไหมแท้14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
214 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหวายหลึม
144 ม.9 ต.มะบ้า กิ่งอ. ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6871-4886
ชนิดเส้นไหมแท้14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
215 กลุ่มทอผ้ากาบบัว บ้านโนนคูณ
72 ม.3 ต.บ้านขาม อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-1601-7841
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
216 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านโคกพระ
157 ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9937-6866
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย และชนิดเส้นไหมแท้14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
217 กลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านโนนตาวาง
11 ม.6 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3370
ชนิดเส้นไหมแท้14 พ.ค. 254713 พ.ค. 2550
218 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านโคกสะอาด
126 ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7225-4925
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 254716 พ.ค. 2550
219 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูปผลิตภัณฑ์
288/249-250 ถ.วิชิตสิน ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4545-1171 0-1790-5352
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 254716 พ.ค. 2550
220 กลุ่มอาชีพทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพนาตาด-นาโปร่ง
38 ม.7 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1260-9848
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 254716 พ.ค. 2550
221 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านตาหยวก
32 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7213-3462
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 254716 พ.ค. 2550
222 กลุ่มทอผ้าฝ้ายด้ายกี่กะตุกบ้านโนนสว่าง
2 ม.11 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7258-6413
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 พ.ค. 254716 พ.ค. 2550
223 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
24/2 ม.1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5541 0445
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มิ.ย. 254716 มิ.ย. 2550
224 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ
7 ม.6 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร สระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3724 3442
ชนิดเส้นไหมแท้17 มิ.ย. 254716 มิ.ย. 2550
225 กลุ่มผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ 11
138 ม.11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0 7228 8836
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 มิ.ย. 254716 มิ.ย. 2550
226 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรชม
126 ม.3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4328 6071
ชนิดเส้นไหมแท้23 มิ.ย. 254722 มิ.ย. 2550
227 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองระกำ
93 ม.6 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 0 5645 1227
ชนิดเส้นไหมแท้23 มิ.ย. 254722 มิ.ย. 2550
228 กลุ่มผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านม่วงหอม
5 ถ.น้ำริน-ทรัพย์ไพรวัลย์ ม.5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5529 3245
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 มิ.ย. 254722 มิ.ย. 2550
229 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจานเขื่อง
1 ถ.แจ้งสนิท ม.8 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4520 3192, 0 4520 3330
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 มิ.ย. 254723 มิ.ย. 2550
230 กลุ่มโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ทอผ้าไหม บ้านสมพรรัตน์
ม.10 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 7020 3724
ชนิดเส้นไหมแท้23 มิ.ย. 254722 มิ.ย. 2550
231 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง
16 ม.2 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 9507 4175
ชนิดเส้นไหมแท้ และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 มิ.ย. 254722 มิ.ย. 2550
232 กลุ่มอรพินฝ้ายไทย
141 ม.3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 1967 5235
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย23 มิ.ย. 254722 มิ.ย. 2550
233 กลุ่มอาชีพ ทอผ้ามัดหมี่ บ้านนาพอสอง
186 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-7201-9534, 0-6238-8201, 0-5677-9035
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
234 กลุ่มทอผ้าด้วยไหมประดิษฐ์ บ้านใหม่ซำเตย
10 ม.26 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-1474-4518
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
235 กลุ่มตัดเย็บผ้าปอยฝ้าย
96 ม.8 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-1876-4901
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
236 กลุ่มสมคิดผ้าฝ้าย
67 ม.11 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-1966-2518
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
237 กลุ่มทอผ้า บ้านไสบ่อ
128 ม.2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด ตรัง
โทรศัพท์ 0-1747-1306
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
238 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
155 ม.1 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1769-5148, 0-7215-3025
ชนิดเส้นด้ายธรรมชาติ (ฝ้าย) ผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
239 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ
อาคารอเนกประสงค์ (SIF) ม.3 ต.สามเมือง กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9847-6117
ชนิดเส้นไหมแท้12 ก.ค. 254711 ก.ค. 2550
240 กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
3 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9583-8930, 0-7260-1036
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
241 กลุ่มสตรีสหกรณ์สวายเสรี
99 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9284-8284
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
242 กลุ่มทอผ้า บ้านหนองไผ่
93 ม.2 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1769-0589, 0-7237-1391
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
243 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองมะดุม
2 ม.9 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7034-3519
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
244 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านหนองสานแตร
2/6 ม.6 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-6051-4248
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
245 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จำกัด
245 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1548-6892
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
246 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง
75 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1725-7727
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย และชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
247 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตำบลหนองขาม
185 ม.11 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1730-5142
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
248 กลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านหนองบัวเพวัง
27 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4484-8189, 0-1065-4601
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ และเส้นไหมแท้13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
249 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงยาง-พรพิบูลย์
2 ม.15 ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1048-1534
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
250 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลาง
74 ม.3 ต.พังงู อ.หนองหาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9861-6814, 0-6025-7222
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ค. 254712 ก.ค. 2550
251 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพลังใหม่
595 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9181
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25474 ส.ค. 2550
252 กลุ่มทอผ้าบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-1592-8207
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ส.ค. 25474 ส.ค. 2550
253 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าเจริญ ๒
169 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9151
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
254 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านนาชุมแสง
79 ม.9 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-965-0289
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
255 นางพรรณี พงษ์โสภา
13/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9155
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
256 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผักหลอด
43 ม.9 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-6164
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
257 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกุดเลาะ
177 ม.2 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-6250-5086
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
258 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าและงานหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม
19/7 ม.1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4486-1273
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
259 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองตำบลโคกหินแฮ่
76 ม.13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-9841-4906
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
260 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยกี่กระตุกบ้านหนองแม่มด
88/2 ม.10 ต.ร่อนทอง อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6109-1403
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
261 นางแสงเดือน ออมไธสง
119/4 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-6044
ชนิดเส้นไหมแท้6 ส.ค. 25475 ส.ค. 2550
262 กลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านร่มเย็น
119 ม.6 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-7205-0436
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
263 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโต
5 ม.16 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9652-4085
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
264 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านนาข่า
381 ถ.อุดร-หนองคาย ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4220-6089, 0-4221-8129
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
265 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านถ่อนน้อย
61 ถ.อุดรธานี-บ้านดุง ม.3 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4221-8131
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
266 กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี
597/2 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-2810
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
267 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์
23 ม.8 ต.เมืองที อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-1022
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
268 กลุ่มสตรีประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บ้านจารพัต
188 ม.1 ต.จารพัต อ.ศรีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1068-6549
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
269 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านท่าพันโฮง
21 ม.14 ต.นาทม อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5758
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
270 กลุ่มทอผ้าไหมครบวงจร บ้านระกา-ตรำตะสอร์
90 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7254-7238
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
271 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
9 ถ.สุวรรณศร ม.4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี นครนายก
โทรศัพท์ 0-3739-9012
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
272 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายบ้านนาดีใต้
51 ม.6 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7232-9094
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
273 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังด่าน
59 ม.15 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-1532-5862
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
274 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเฉลียงลับ
86 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5674-0070
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
275 กลุ่มทอผ้าดอนมะนาว
39 ซ.5 ม.2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3556-6032
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 254710 ส.ค. 2550
276 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งตาลเลียน
125 ถ.อุดร-สุวรรณคูหา ม.2 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7216-4947
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
277 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงเกลือ
3 ม.10 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9842-5507
ชนิดเส้นไหมแท้10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
278 กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านตาหยวก
245 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6257-4781
ชนิดเส้นไหมแท้10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
279 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านห้วยหว้า
107 ม.1 ต.ห้วยบง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-6253-4991
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
280 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ ๑๐
199 ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9276-2101
ชนิดเส้นไหมแท้10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
281 กลุ่มทอผ้ามาลาศรี
68 ม.11 ต.แม่เปิน กิ่งอ.แม่เปิน นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-6211-5324
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
282 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองบ้านภูเขาทอง
55 ม.9 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 0-1549-9486, 0-1416-8730
ชนิดเส้นไหมแท้10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
283 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเวียงเชียงรุ้ง
497 ม.11 ต.ทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-6922-2356
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ก.ย. 25479 ก.ย. 2550
284 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ
1 ซ.วัดศรีโพธิ์ชัย ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1095
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
285 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านไทยพวนบ้านใหม่
51 ซ.เทศบาล 8 ถ.สุวรรณศร ม.4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี นครนายก
โทรศัพท์ 0-3739-8757
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
286 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองพง
104 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
โทรศัพท์ 0-1037-0294
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
287 กลุ่มอาชีพทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี
26/1 ม.5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5684-2020
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
288 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-7067-9257
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
289 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู
29/2 ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-9942-4378
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
290 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย บ้านแก้ง
1 ม.5 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-3084
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
291 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้ากู่กาสิงห์
ม.1 ต.กู่ก่าสิงห์ อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6219-7038
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
292 กลุ่มหัตถกรรมสตรีศรีสว่าง
153 ม.15 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1974-3357
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
293 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโคกสว่าง
70 ม.2 ต.สีออ อ.กุมภวาปี อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9570-9616
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
294 กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ ๑ บ้านโนนสวาง
109 ม.1 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4538-3017
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
295 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
10 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว น่าน
โทรศัพท์ 0-6911-0166
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
296 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย
89/1-3 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-1368
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
297 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตะกุย
124/1 ม.4 ต.ตรมไพร อ.ศีรขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-3149
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
298 กลุ่มสตรีผ้าไหมบ้านแสงตะวัน
28 ม.15 ต.ตาอ็อง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9410-9975
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
299 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
4/1 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-1379-1200
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
300 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
19 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3435-2400
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
301 กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปผ้าทอมือ
268 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1600-2329
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
302 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมหมู่ที่ ๑ บ้านสวาย
29-30 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4454-6511
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
303 กลุ่มสตรีบ้านกระทม
34 ม.6 ต.บัวเชด อ.บัวเชด สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1065-6462
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
304 กลุ่มแม่บ้านโนนดู่-โนนจาน
99 ม.2 ต.โนนจานกิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1879-4609
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
305 กลุ่มอาชีพทอผ้าสุภา
128 ถ.มหาราช ม.1 ต.จันเสน อ.ตาคลี นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5633-9184
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
306 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลเสี้ยน
12/2 ม.6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท สระบุรี
โทรศัพท์ 0-3620-7411
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
307 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกอาโพน
9 ม.10 ต.ช่างปี่ อ.ศีรขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7256-4495, 0-7250-1429
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
308 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง บ้านประชาเสรี
83 ซ.ประชาเสรี ม.11 ต.เขาค่าย อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 0-7750-9545
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
309 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้
93 ถ.นางรอง-บุรีรัมย์ ม.3 ต.หนองกง อ.นางรอง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9849-9526
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
310 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านวังขอนพัฒนา
58 ม.17 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-1045-0309, 0-5670-0806
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
311 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแวง
19 ม.1 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-5414
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
312 กลุ่มสตรีตำบลบ้านยาง
171 ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6264-7953
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
313 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำราญราษฎร์
1/1 ม.7 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7132-9700
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
314 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมืออำเภอโคกเจริญ
35 ม.5 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
315 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมืออำเภอโคกเจริญ
7/1 ม.10 ต.บางราก อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
316 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ (คราม) บ้านหนองหอย
20 ม.4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างดินแดน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย13 ก.ย. 254712 ก.ย. 2550
317 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าฝ้าย ตำบลอุ่มเม่า
5 ซ.บ้านหนองโพน ม.4 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4354-8663
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
318 กลุ่มทอผ้าไทยลายขิด
110/1 ถ.พิมาย-ชุมพวง ม.5 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1361-5820
เส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
319 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกพะงาด
90 ม.2 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7257-2351
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
320 กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนบ้านเอราวัณ
161 ถ.เจนจบทิศ ม.13 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1977-1796
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
321 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพัฒนา
17 ม.12 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7244-4764
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
322 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมบ้านดงพลวง
99 ม.5 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4439-9259
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
323 กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง
8 ม.13 ต.นาอุดม อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9038-0686
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
324 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะเขือ
8 ม.10 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9005-9586
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
325 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนจาน
71 ม.3 ต.โพธิ์ กิ่งอ.เมือง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9627-8662
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
326 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านค้อ
94 ม.11 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6023-5622
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
327 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหาดสมบูรณ์
115 ถ.มเหศักดิ์ ม.2 ต.เป๊าะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6023-5622
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
328 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนคำแก้ว
163 ม.9 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9864-0028
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
329 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่
39 ม.10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7910-4849
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
330 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหอย
27 ม.10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9075-7664
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
331 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้
1 ม.1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4563-8154
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
332 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนเชียงสี
2/2 ม.9 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7908-5078
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
333 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่พัฒนาชุมชน บ้านโนนสะแบง
54 ม.2 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7257-4267
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
334 กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว
144 ม.5 ต.ปะอาว อ.เมือง อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4534-4288
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
335 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสร้างถ่อ
115 ม.1 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4520-3288
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
336 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาจะหลวย
116 ม.1 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6056-1549
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย18 ต.ค. 254717 ต.ค. 2550
337 ศูนย์หัตถกรรมบ้านหัวบึง
ม.6 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-9536-4174
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ต.ค. 254721 ต.ค. 2550
338 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านคำบอน
163 ม.11 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ต.ค. 254721 ต.ค. 2550
339 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองโดก
29 ซ.บ้านหนองโดก ม.6 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-3244, 0-6262-6490
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
340 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมผ้าไหมบาติกบ้านเขว้า
248/3 ถ.เทพนิมิตร ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9122
ชนิดเส้นไหมแท้8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
341 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ที่ ๑๑
294 ม.11 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4484-8548
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
342 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ที่ ๒
129/1 ม.2 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9917-9539
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
343 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาเสียว
263 ม.1 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-4068, 0-9625-9206
ชนิดเส้นไหมแท้8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
344 กลุ่มทอผ้าบ้านนายางกลัก
- ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4487-4093
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
345 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสำราญ
49 ม.13 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9528-9328
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
346 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ ๒
595 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1308
ชนิดเส้นไหมแท้8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
347 กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านโปร่งคลอง
49 ม.7 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9917-1813
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
348 กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า หมู่ ๑
60 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1997-5621
ชนิดเส้นไหมแท้8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
349 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
6/1 ม.1 ต.บ้านเล่า อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7262-5284
ชนิดเส้นไหมแท้8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
350 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
52 ม.2 ต.โคกสูง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1490-4652
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 พ.ย. 25477 พ.ย. 2550
351 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโต
13 ม.16 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6257-2194
ผ้ามัดหมี่15 พ.ย. 254714 พ.ย. 2550
352 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้า
98 ม.3 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4459-9935
ผ้ามัดหมี่15 พ.ย. 254714 พ.ย. 2550
353 กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านนาบัว
137 ม.9 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1380-0973
ใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254714 พ.ย. 2550
354 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงชัย
56 ม.5 ต.เมืองที อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9864-5673, 0-1072-4105
ผ้ามัดหมี่15 พ.ย. 254714 พ.ย. 2550
355 กลุ่มทอผ้าบ้านเทนมีย์
65 ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4472-4380, 0-1879-3108
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254714 พ.ย. 2550
356 กลุ่มเกษตรกรทำนาเจริญสุข
80 ม.12 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9981-2484
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
357 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมดอนกอก
21 ม.7 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1977-4381
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
358 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาหนองหวาย
24 ม.7 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-1974-3265
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
359 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสามผง
52 ม.15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5929
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
360 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านสามผง หมู่ ๑๕
70 ม.15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5929
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
361 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาขามใต้ หมู่ ๗
59 ม.7 ต.วังยาง กิ่งอ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 0-1053-5604
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
362 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผ้ามัดหมี่วัดศรีมงคล
36 ม.6 ต.กุรุคุ อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-6221-9450
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
363 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านยางคำ
46 ม.4 ต.หนองบ่อ อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-9274-7411
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
364 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า หมู่ ๑๗
107 ม.17 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-9208-5307
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
365 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำนกกกเหนือ
188 ม.13 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-1057-1770
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
366 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ ๑๐
44 ม.10 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
367 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ หมู่ ๑๐
42 ม.10 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7220-7961
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
368 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
19 ม.1 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 0-1859-7250
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
369 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านโพนสว่าง หมู่ ๒
3 ม.2 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-1717-8631
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
370 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านท่าลาด หมู่ ๔
43 ม.4 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-9937-6082
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
371 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านพิมานท่า หมู่ ๘
71 ม.8 ต.พิมาน อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-7238-2993
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
372 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
85 ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-1059-1994
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
373 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
13 ม.6 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-1057-6421
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
374 กลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๖
93 ม.6 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-8550
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
375 กลุ่มทอผ้าบ้านขามเปี้ยน้อย
74 ม.4 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5732
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
376 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔
86 ม.4 ต.หนองโพธิ์ กิ่งอ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
377 กลุ่มทอผ้ามุก บ้านหนองสังข์
169 ม.1 ต.หนองสังข์ อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-9764-1539
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
378 กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพ
79 ม.4 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-1051-3204
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
379 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยทองคำพัฒนา
ถ.รพช. ม.15 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-7866-3243
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
380 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน หมู่ ๑๒ บ้านขามเตี้ยใหญ่
57 ม.12 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 0-6139-8452
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254729 พ.ย. 2550
381 กลุ่มอัญญาณี ฌ็อพ
194 ซ.ศาลตาปู่ ถ.อินทวัฒวงษา ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1082, 0-9946-2128
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
382 กลุ่มพัฒนาหม่อนไหม บ้านเหล่าเหนือ
38 ม.4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-6563
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
383 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระแก้ว
118 ม.8 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4341-5966
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
384 นายเสนอ ทุมคำ
80 ม.18 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4332-1653, 0-9710-4910
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
385 นายสอาด หอมชื่น
90 ม.2 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-1238, 0-1576-9932
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
386 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองจอก
30 ม.9 ต.ระวิง อ.เมือง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5678-0081
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
387 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านละว้า
211 ม.2 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นครนายก
โทรศัพท์ 0-3733-1083
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
388 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา
84 ถ.พหลโยธิน ม.9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
โทรศัพท์ 0-6700-3611
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
389 กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลเขาดินพัฒนา
34 ม.2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
โทรศัพท์ 0-9540-5201
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
390 นางสาวบุษกร คงคาศรี
84 ถ.พหลโยธิน ม.9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
โทรศัพท์ 0-3627-5222-5
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
391 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์กอง
33 ซ.บ้านโพธิ์กอง ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1383-1985
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
392 นางเนริสา อู่ทอง
442/1 ซ.เทพธงชัย ถ.เมืองปัก ม.1 ต.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1095, 0-1790-9406
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
393 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๑๑
112 ซ.บ้านขามเปี้ยใหญ่ ม.11 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-1059-7860
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
394 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสตรีตำบลบ้านข่า
76 ม.10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-9282-9961
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
395 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่โทเร บ้านดงน้อย
47 ม.16 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-6240-4552
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25478 ธ.ค. 2550
396 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
22 ม.12 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7213-2135
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25479 ธ.ค. 2550
397 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาฮีน้อย
182 ม.16 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4249-5144
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
398 กลุ่มทอผ้าบ้านอูนนา
120 ม.3 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-6053-1420
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
399 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส
ม.8 ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอ.เอราวัณ เลย
โทรศัพท์ 0-1184-7796
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
400 กลุ่มทอผ้าฝ้ายหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเรือ
15 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-5127-4183
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
401 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างเม็ก
12 ม.6 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-1392-5429
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
402 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านข่า หมู่ที่ ๑๒
81 ม.12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-1392-5451
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
403 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเขาพระ
1 ม.7 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5666-8122
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
404 นางคำเคียน อ้วนออร์
7 ซ.บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 ต.นาจิก อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4545-2824
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
405 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกสะอาดก้าวหน้า
ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-1957-4329
ชนิดเส้นไหมแท้ และชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
406 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
67 ถ.บ้านเหล่าสี่แก้ว ม.9 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1055-9472
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
407 นางพิศมัย คุ้มทรัพย์
29 ถ.เสนากิจ ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6724
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
408 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๕
38 ม.15 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย
โทรศัพท์ 0-5189-1921
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
409 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก
190 ม.2 ต.ยางโกลน อ.นครไทย พิษณุโลก
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
410 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว
70 ม.4 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7219-7192
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
411 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไร่
23 ม.2 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7865-4736
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
412 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำเที่ยง
86 ม.7 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7110-5072
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
413 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านท่าลาด
43 ม.4 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-9937-6082
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
414 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพัฒนา
26/1 ม.12 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6251-9476
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
415 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง
ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ ปัตตานี
โทรศัพท์ 0-9597-8537
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
416 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโสกผักหวาน
6 ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล ยโสธร
โทรศัพท์ 0-9716-2445
ชนิดเส้นด้ายผ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
417 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว
30 ม.4 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4359-0580
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
418 นางจันที ไกยสิทธิ์
43 ม.8 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
419 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5575-1231
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
420 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าเหียง
245 ม.1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-6205-5648
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
421 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมนาก
45 ม.3 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-9907-1523
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
422 กลุ่มผ้าทอมือบ้านลานตาบัว
165/1 ม.2 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-6213-7261
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
423 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
184 ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-1183-8584
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
424 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา
29/2 ม.6 ต.เพชรชมภู กิ่งอ.โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-7007-0162
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
425 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกตำบลบ้านไร่
ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5568-5523
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254714 ธ.ค. 2550
426 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองแคน
61 ถ.เปรมพัฒนา ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7033-3140
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 254817 ม.ค. 2551
427 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
59 ม.3 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6235-5183
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย18 ม.ค. 254817 ม.ค. 2551
428 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านรกฟ้า
37 ม.11 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1282-6235, 0-7257-1963
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 254817 ม.ค. 2551
429 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
87 ม.4 ต.นาทม อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-9092-6083
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ม.ค. 254830 ม.ค. 2551
430 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาคอย
ม.5 ต.ยอดชาด กิ่งอ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-7659
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ม.ค. 254830 ม.ค. 2551
431 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
219 ซ.บ้านเขาใหญ่พัฒนา ม.10 ต.เขาทะลุ อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 0-1569-0449
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
432 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเม็ก
39/1 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7259-2535
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
433 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไทรงาม
22 ม.10 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1072-5091
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
434 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านบ่อลิง
209 ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1955-8153
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
435 กลุ่มทอผ้าบ้านรัตนภพ
99/2 ม.12 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1071-4664
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
436 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านท่าจั่น
64 ม.4 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9848-4670
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
437 นางสีดา จั้นเขว้า
334/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9714
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
438 นางสุนิสารณ์ ท่นด้วง
334 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7260-7140
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
439 นางหนูทิพย์ สอนพรมราช
56/3 ซ.บ้านเขว้า ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1177, 0-7250-0441
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
440 นางพรทิพย์ ขำชัยภูมิ
24/2 ถ.เทพนิมิต ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1056
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
441 นางสงวน เอกบัว
253 ถ.เทพนิมิต ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9882
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
442 นางไล บุญดี
45 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9251
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
443 นางสมพาน สิงห์หมื่นชัยภูมิ
691/1 ถ.เทพนิมิต ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9296
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
444 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูรพาสามัคคี
58 ถ.บูรพา ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1216
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
445 นางสุนา ไหชัย
205/2 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-6022-1559
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
446 กลุ่มสตรีทอผ้าไทยพวน
188 ม.3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9184-9813
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
447 นายวิสิทธิ์ชัยกร มั่นชูพงศ์
1/1 ม.6 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1877-9856
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
448 นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร
227 ถ.ชัยประสิทธิ์ ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4481-7106, 0-1725-5215
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
449 นางนพวรรณ ชนินกุล
2 ม.6 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9115, 0-1738-1783
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
450 นางอำพร แก้วแกมทอง
500 ซ.คุ้มกลาง ถ.เทศบาล ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1967-8208
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
451 นายทวี สุขโข
456 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9560, 0-1306-6217
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
452 นางนิตยา โงกสูงเนิน
40 ม.4 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1034
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
453 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่
16 ม.2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-1097
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
454 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาวัง
34 ม.2 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-4173
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
455 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบโพธิ์
83/2 ม.5 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9854
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
456 กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
10 ถ.อู่ทอง ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3458-6061
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
457 กลุ่มผ้าทอเนื้อทอง
139/1 ม.5 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-6064-6499
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
458 นายยุทธศิลป์ อินทรลิบ
718 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1170
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
459 กลุ่มชาวบ้านการทอ
219 ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ม.1 ต.รอบเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4481-2184
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
460 นางสาวปิยวดี อินทรานุกูล
379/184-186 ก ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4481-1319
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
461 นางสาววิไลวรรณ คุ้มเขว้า
255 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9862
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
462 กลุ่มหัตถกรรมบ้านม่วง
59 ถ.มัชฌิมา ม.11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1760-2145
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
463 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติบ้านดอนยาวน้อย
8 ซ.บ้านดอนยาวน้อย ม.6 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7852-5991
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
464 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดนาขามใหม่
3 ม.9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7858-2330
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
465 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำบิด
180 ม.6 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9276-5390
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
466 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านคำบ่อใต้
113 ม.11 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4277-4096
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
467 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านสนามชัย
34 ซ.บ้านสนามชัย ถ.พรเจริญ ม.14 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7229-8724
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
468 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองลาด
89 ม.9 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9572-8695, 0-6860-5063
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
469 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสะอาด
100 ม.4 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1749-2109
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
470 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาล้อม
12 ซ.บ้านนาล้อม ม.9 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7029-2607
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
471 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
58 ซ.บ้านดอนกอย ม.2 ต.สว่าง อ.พรรณนิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7091-2190
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
472 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
6 ม.3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9277-3327
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
473 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า
20 ซ. บ้านคำข่า ม.4 อ.พรรณนิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4298-1771, 0-1232-0518
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
474 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาดภูวง
324 ม.3 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6220-0971, 0-9843-2622
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
475 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านเหล่าใหญ่
62 ซ.บ้านเหล่าใหม่ ม.2 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4278-6310
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
476 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านดอนยาวน้อย
13/1 ซ.บ้านดอนยาวน้อย ม.6 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7867-4839
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
477 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า บ้านกุดแสง
1 ซ.บ้านกุดแสง ม.6 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9843-3618
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
478 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านค้อเขียว
140 ซ.บ้านค้อเขียว ม.1 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1601-9555
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
479 นางสาวศรีธิดา ติยะประเสริฐกุล
333 ถ.สืบศิริ ม.11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1588, 0-4444-1899
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
480 กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ หมู่ที่ 1
125 ม.1 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7254-2457
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
481 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกใหญ่พัฒนา
83/2 ม.11 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6103-6663
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
482 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหินลับศิลามงคล
147 ซ.บ้านหินลับศิลามลคล ม.4 ต.หนองสวรรค์ กิ่งอ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6227-4858
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
483 กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง บ้านหัวบึง
11/1 ซ.บ้านหัวบึง ม.3 ต.บ้านขาว กิ่งอ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7230-0300
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
484 กลุ่มทอผ้าบ้านจันเสน
ม.1 ต.จันเสน กิ่งอ.ตาคลี นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5633-9116
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.พ. 25486 ก.พ. 2551
485 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าพนมวังก์ จำกัด
122 ถ.เอเชีย ม.6 ต.พนมวังก์ กิ่งอ.ควนขนุน พัทลุง
โทรศัพท์ 0-1092-1385
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.พ. 25486 ก.พ. 2551
486 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา
91 ม.2 ต.แพรกหา กิ่งอ.ควนขนุน พัทลุง
โทรศัพท์ 0-7464-3223
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.พ. 25486 ก.พ. 2551
487 กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้เบญจพรรณ
148 ถ.ระเบียบ ม.4 ต.อากาศ กิ่งอ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7069-8579, 0-4279-8375
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
488 กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านหนองสูง
55 ม.7 ต.หนองสูงเหนือ กิ่งอ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-9710-1358, 0-9421-6896, 0-1574-1097
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
489 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสูง
100/1 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ กิ่งอ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-5010-4618
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
490 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
24 ม.3 ต.โพนงาม กิ่งอ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4268-4187
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
491 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองแต้
44 ม.1 ต.หนองสูง กิ่งอ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
492 "กลุ่มทอผ้าไหม,ทอผ้าฝ้าย"
361 ซ.บ้านโนนเปรมชัย ม.10 ต.โนนเมือง กิ่งอ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9036-6157
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
493 กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านนาปุ่ง
48 ม.7 ต.คำชะอี กิ่งอ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-9504
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
494 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่
134 ม.6 ต.กุดแห่ กิ่งอ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9940-6239
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
495 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำชะอี
135 ม.4 ต.คำชะอี กิ่งอ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7216-4130, 0-9716-7880
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
496 นายทองใบ บุญแน่น
166 ม.3 ต.โนนเมือง กิ่งอ.โนนสัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9573-1952
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
497 กลุ่มทอผ้าบ้านโคก
64 ม.4 ต.โพธิ์ไทร กิ่งอ.ดอนตาล มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-0189
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
498 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่
38 ม.14 ต.โนนสัง กิ่งอ.โนนสัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4237-5128
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
499 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่
4 ม.6 ต.โนนสัง กิ่งอ.โนนสัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6174-7443
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
500 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
124 ม.7 ต.หนองเรือ กิ่งอ.โนนสัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7855-4140
ชนิดเส้นไหมแท้9 ก.พ. 25488 ก.พ. 2551
501 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านโคกกระจง
151 ม.6 ต.ลำพันตา อ.นาดี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-4701-8420
ชนิดเส้นไหมแท้3 มี.ค. 25482 มี.ค. 2551
502 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1
86 ม.1 ต.หนองบ่อ อ.เมือง อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9986-0770
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 มี.ค. 25482 มี.ค. 2551
503 กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านโนนสว่าง
138 ม.3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-1265-9218
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 มี.ค. 25482 มี.ค. 2551
504 นางวนิดา มีชัยเจริญยิ่ง
522/2 ซ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-1442
ชนิดเส้นไหมแท้3 มี.ค. 25482 มี.ค. 2551
505 กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองโก
69 ม.6 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9582-9008
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
506 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ 7 ตำบลสะเดา
44 ซ.บ้านโคกตะเคียน ม.7 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
507 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแม่อึง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดา
46 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-8159
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
508 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 7 ตำบลสะเดา
97 ม.9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-8140
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
509 กลุ่มแม่บ้านเลี้ยงไหม บ้านมะขามเจรอะ
51 ม.7 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9282-0071
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
510 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศรีจันทร์
5 ม.12 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-5584
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
511 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนทอง
124 ม.3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7250-7619
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
512 กลุ่มทอผ้าไหมตำบลห้วยราชา
5 ม.7 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4469-6105
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
513 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์
34 ถ.การไฟฟ้า-เจริญดี ม.1 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7240-5739
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
514 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 1
123/2 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
515 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเสม็ด
48 ม.4 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7256-4161
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
516 กลุ่มทอผ้าไหม
71 ซ.บ้านสะเดา ม.12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
517 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านป่าตึง
16 ม.6 ต.ดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-6015-4552
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
518 กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ
38 ม.6 ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9520-2040
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
519 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเครือ
26 ม.10 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9581-4602
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
520 "กลุ่มทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย บ้านดอนยาง"
59 ม.6 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7254-5729
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
521 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามหาโพธิ์
11 ม.2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9989-8073
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
522 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขุมเงิน
34 ม.7 ต.ขุมเงิน อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4577-5045
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
523 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 1
107/22 ม.1 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
524 กลุ่มทอผ้าฝ้ายเข็นย้อมคราม
13 ม.1 ต.โคกภู อ.ภูพาน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7224-2130, 0-1057-8139
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
525 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านดาดใหญ่
10/1 ม.7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-6253-1172
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
526 กลุ่มทอเสื่อกกผ้ามัดหมี่บ้านชะแงะ
50 ม.4 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7239-5002
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
527 กลุ่มทอผ้าไหม-ไหมประดิษฐ์
13 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6283-7704
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
528 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 4
155 ซ.บ้านโนนสังข์ ม.4 ต.เรณู อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
529 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเตย
33 ม.1 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9087
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
530 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
91/1 ม.5 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
531 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหันทราย
85/1 ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-9232-3624
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
532 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
316 ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4236-4045, 0-9572-5196
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
533 นางสาววารุณี มีชัยเจริญยิ่ง
90 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4254-3854
ชนิดเส้นไหมแท้ และชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
534 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านวังแดน
161 ม.3 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9073-7072
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
535 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านศิลามงคล
168 ม.7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9940-6722
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
536 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
141 ม.4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7221-3501
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
537 กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ
96 ซ.ศรีเจริญ ม.10 ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6241-9793
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
538 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้อย
11 ซ.บ้านสร้อย ม.10 ต.จานลาน อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4551-7933, 0-6253-1121
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
539 กลุ่มมัดย้อมทอผ้าบ้านหนองขาว
79 ม.10 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3458-6117
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
540 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังยาง
135 ม.1 ต.วังยาง กิ่งอ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 0-7978-9215
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
541 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทอผ้าพื้นเมือง บ้านท่าวัด
52 ม.14 ต.พระซอง อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-7218-7335
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
542 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12
22 ม.12 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
543 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาฮี หมู่ที่ 1
148 ม.1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย
โทรศัพท์ 0-1544-4965, 0-4240-7445
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
544 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสันทรายมูล
98 ซ.3 ม.1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-6099-1968
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
545 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่
218/3 ม.2 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7232-5220
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
546 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเดื่อ
44 ถ.หนองบัวลำภู-อุดรธานี ม.9 ต.โนนทัน อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6221-5695
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
547 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าสีธรรมชาติ
52 ถ.หนองบัวลำภู-เลย ม.1 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9418-0810
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
548 กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านดอนแก้ว
55 ม.7 ต.เขื่องคำ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4573-7208
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
549 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 7 ตำบลพนา
54 ม.7 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3806
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
550 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบึงแก
102 ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7260-5402
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
551 กลุ่มทอผ้าบ้านดอยสมบูรณ์
398 ถ.เชียงราย-เทิง ม.12 ต.ดอยลาน อ.เมือง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-7182-9649
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
552 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2
27 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1051-5754
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
553 กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองโบราณเนินขาม
40 ม.1 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5643-5194
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
554 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-9507-7142, 0-3751-3118
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
555 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
22 ซ.โพธิ์เดิม ม.2 ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4236-4378
ชนิดเส้นไหมแท้ 9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
556 นางพิสมัย ทองเพ็ญ
94 ม.9 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3517
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
557 กลุ่มสตรีย้อมคราม
84/1 บ้านกุดแฮด ซ.บ้านกุดแฮด ม.7 ต.กุดบาก อ.กุดบาก สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7866-7346
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
558 นางวิไลวรรณ์ จิตตจำนงค์
312 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1282
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25488 มี.ค. 2551
559 กลุ่มทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย
128 ม.4 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-1060-0685
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
560 กลุ่มอาชีพทอผ้าหมี่ขิด บ้านโคกบุญสนอง
40 ม.11 ต.โพนทองกิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7213-4896
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
561 กลุ่มทอผ้า ขนมแปรรูป บ้านโนนมันปลา
137 ม.7 ต.หนองหลวง กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-9811-5608, 0-6221-6915
ชนิดเส้นไหมแท้22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
562 กลุ่มทอผ้าบ้านค่ายเจริญ
5/1 ม.1 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-6150-5631
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
563 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านนาฮำพัฒนา
34 ม.17 ต.เฝ้าไร่กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7223-6510
ชนิดเส้นไหมแท้22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
564 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังหลวง
29 ม.1 ต.วังหลวง กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-6226-6312, 0-4248-0165
ชนิดเส้นไหมแท้22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
565 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
48 ม.4 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4236-4305
ชนิดเส้นไหมแท้23 มี.ค. 254822 มี.ค. 2551
566 กลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์ บ้านหัวโนนเปลือย
22 ม.5 ต.เหล่ากลาง กิ่งอ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4384-9284
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
567 กลุ่มสตรีตำบลตากูก
44 ม.1 ต.ตากูก กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1730-7035, 0-4458-2193
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
568 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองแวง
39 ม.6 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6144-4671, 0-5650-0034
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
569 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหัวศาลา
30 ม.9 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7862-8155
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
570 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
126 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6265-6540
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
571 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโคกจิกน้อย
56 ม.7 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6256-8100
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
572 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองแวงน้อย
94 ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-0280
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
573 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านน้อย
17 ม.10 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1069-2330
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
574 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านบง
91 ม.9 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-8118
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
575 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนกลาง
41 ม.10 ต.แคนดง กิ่งอ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
576 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านน้อยโรงงาน
64 ม.10 ต.ดงพลอง กิ่งอ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7240-7102
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
577 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านม่วงทะเล
17 ม.14 ต.แคนดง กิ่งอ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9023-7295
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
578 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านนาแซง
148 ม.4 ต.แคนดง กิ่งอ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6179-3275
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
579 นางสำราญ เพ็ชภักดี
112 ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1121-0410
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
580 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนสำราญ
8 ม.16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-5556
ชนิดเส้นไหมแท้25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
581 กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายสำเร็จรูปก๋ำปอ
50/1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ม.1 ต.สบเตี๊ยะ กิ่งอ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5382-6650
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 มี.ค. 254824 มี.ค. 2551
582 กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ หมู่ที่ ๑๑
73 ม.11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9582-6025
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
583 กลุ่มศูนย์ โอทอป วัดโนนแดง
15 ม.22 ต.สะแกโพรง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6253-8513
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
584 นางอังสนา พัวพงศ์ธร
1326 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9845-3741
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
585 กลุ่มแม่บ้านดอนทองไหมไทย
51 ม.5 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4438-7367
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
586 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตูม
50 ม.7 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6251-1539, 0-9949-3932
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
587 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมของบ้านจาน หมู่ที่ ๒
2 ซ.บ้านจาน ม.2 ต.ชุมแสง อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6249-5440
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
588 กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์ทอมือ
57 ม.3 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7875-4176
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
589 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านชุมแสง
115 ม.1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
590 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกะน๊อบ
12 ม.2 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
591 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
51 ม.5 ต.ตาเสา อ.ห้วยราช บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6112-5303
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
592 กลุ่มสตรีบ้านดอนแรด
56 ม.14 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9285-8730
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
593 นางกมลพรรณ ถือฉลาด
185 ม.2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1876-3478
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
594 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสนพัฒนา
299 ม.11 ต.สะเดา อ.บัวเชด สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1967-2245
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
595 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก
213 ม.2 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ สุรินทร์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
596 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ตำบลกระหาด
3 ม.7 ต.กระหาด อ.จอมพระ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7247-3794
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
597 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองกัว
83 ม.9 ต.เมืองที อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6649-2746
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
598 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาดี หมู่ที่ ๒
96 ม.2 ต.หนองระฆัง อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7258-3364
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
599 กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านสระแก้ว
57 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7871-4541
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
600 กลุ่มดอกคูณไหมไทย
2 ม.7 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7229-8224
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
601 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะไล
46 ม.12 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1466
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
602 นางคำพันธ์ แสนสวาสดิ์
85 ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1877-5129
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
603 กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๑ พึ่งตนเอง
163 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1999-6266
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
604 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
1 ม.8 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4472-0478
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
605 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโพธิ์กอง
64 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4472-0619
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
606 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลพรมเทพ
ม.13 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6867-4403
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
607 กลุ่มส่งเสริมการทอผ้าไหมบ้านโคกอำนวย
10/1 ม.7 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7957-4854
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
608 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านบัวโคก
71/1 ม.1 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7030-2118
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
609 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพะเนา
149 ม.7 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7216-4403
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
610 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตูม
176 ม.1 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4459-1627
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
611 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากูก
114 ม.3 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7252-8533
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
612 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านระเวียง
22/1 ซ.บ้านระเวียง ม.6 ต.ระแงง อ.ศีรขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6282-6720
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
613 นางสาวสะอุม ยอดรักษ์
25 ม.8 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9286-1560
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
614 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
48 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7221-3323
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
615 นางสาวเพ็ญผกา ฉายสุริยา
199 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9917-1982
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
616 นางบุญเกื้อ คงดี
88 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1718-3927
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
617 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕
4 ม.15 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
618 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔
56 ม.14 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6256-6864
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
619 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
55 ม.7 ต.คูตัน อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9865-0897
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
620 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงมะแหน่ง
50 ซ.บ้านดงมะแหน่ง ม.3 ต.หนองสูง อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-79111-9685
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
621 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเปือย
81 ม.8 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4527-2303
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
622 กลุ่มสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านคู จำกัด
160 ม.14 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1729-5837
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
623 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแห้ว
16 ม.7 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1070-0149
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
624 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มบัวแดง
93/1 ม.3 ต.ตาอ็อง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7250-4672
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
625 กลุ่มสตรีบ้านโพนบุ
37 ม.8 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6261-0810
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
626 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสดอ
33 ซ.บ้านสดอ ม.3 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6246-6316
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
627 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านคาบเหนือ
161 ม.5 ต.เทนมีย์ อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1966-7280
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
628 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑
80 ม.1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7877-5082
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
629 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๙
73 ม.9 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7879-6601
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
630 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔
190/1 ม.14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-6163
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
631 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านคูขาด
155 ม.5 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6255-1495
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
632 นายสุรพล แพงเจริญ
569/5 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-2810
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
633 นางอรอุมา เสี่ยงตรง
191 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7246-6585
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
634 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา
22 ม.6 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-6213-2935
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
635 กลุ่มทอผ้าพัฒนาชนบท
19 ม.10 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-6905-1580
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
636 กลุ่มแม่บ้านบ้านนาทุ่งใหญ่
16/1 ม.1 ต.นครชุม อ.นครไทย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5523-9514
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
637 กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านค้อ
8 ม.3 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-6174, 0-4263-6424
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
638 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าแสด
69 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-6076-6046
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
639 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 8 ตำบลถาวร
104 ม.8 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9844-7649
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
640 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม-ทอผ้าไหม
11 ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1071-1822
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
641 กลุ่มทอผ้าไหม-ไหมประดิษฐ์
13 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9283-7704
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
642 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาอุดม
24 ม.10 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7875-1019
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
643 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อยนาเจริญ
85 ม.14 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9221-6566
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
644 กลุ่มสตรีทอผ้าไทย
402 ซ.บ้านกุดโง้งใต้ ม.7 ต.โพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9984-6226
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
645 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอห้วยทับทัน
ม.9 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4564-1475
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
646 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเจริญ
84 ม.7 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6008-6268
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
647 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกจิก - หนองเยือง
126 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไขยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6265-6540
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
648 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านไทรทม
6 ม.2 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6248-2094
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
649 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านใต้ฆ้อง
35 ม.12 ต.ตาอ็อง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1669-0929
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
650 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม มัดหมี่ บ้านดู่ จำกัด
113 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1768-5107
ชนิดเส้นไหมแท้20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
651 นางรัตนา ด้วงบุ้ง
17 ม.2 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-5305, 0-1057-4277
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
652 กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
24 ม.13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3548-4080, 0-1924-4509
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
653 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
22 ซ.โพธิ์เดิม ม.2 ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4236-4378
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
654 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากะทืม
ม.4 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5643
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
655 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านป่าเม็ก
29 ถ.หนองสูง-นิคม ม.5 ต.หนองสูง อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-5002-6355
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
656 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านค้อ
71 ม.3 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-6249
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
657 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสูงเหนือ
73 ม.8 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-9418-7925
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
658 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสามัคคี
175 ม.18 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1393-4080
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
659 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนตับเต่า
8/11 ม.17 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1393-4080
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
660 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๕
9 ม.15 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1064-0055
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
661 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสิม หมู่ที่ ๘
64 ม.8 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4564-1398
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
662 กลุ่มรวบรวมและจำหน่ายผ้าไหม
675 ถ.เทพนิมิต ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9121
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
663 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ
104 ม.2 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9025-8507
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
664 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลไผ่หูช้าง
49 ม.5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3434-4297
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
665 นางแดง จำนงค์พิพัฒน์
95 ถ.บึงแก้ว ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6197
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
666 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านถ้ำเต่า
164 ม.1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6241-2544
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
667 นายสุระมนตรี ศรีสมบูรณ์
291-292 ถ.แจ้งสนิท ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6713
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
668 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองฆ้องคำ
54 ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-6148-4338
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
669 นางอ่อนจันทร์ อยู่ตั้งตัว
300 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1749-2075
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
670 กลุ่มทอผ้าบ้านวังกะเปา
79/1 ม.12 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก พิจิตร
โทรศัพท์ 0-6200-1822
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
671 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโพนทอง
52 ม.1 ต.หนองคู อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1769-4278
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
672 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้ายบ้านศิลาทอง
57 ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9283-8220
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
673 นายสังวรณ์ อรุณเรื่อ
611/25 ถ.304 นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-4360
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
674 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโนนสีดา
151 ม.9 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1470-8950
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
675 กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายพื้นเมือง
569 ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-6128
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
676 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสี่เหลี่ยม
112 ม.11 ต.โคกยาง อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1757-0435
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
677 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเสกแอ
121 ม.8 ต.ตาอ็อง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1321-5176
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
678 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสังข์
5 ม.6 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9818-1593
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
679 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองบอน
14 ม.4 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1551-2173
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
680 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข
143 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-5014-7100
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
681 กลุ่มสตรีบ้านโคกสะอาด
83 ม.9 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7919-7963
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
682 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านตาจัน
369 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.8 ต.ตานี อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9846-9307
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
683 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อย
75 ม.13 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7961-5271
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
684 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจาน หมู่ที่ ๖
54 ม.6 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-9614
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
685 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
93 ซ.บ้านสระสี่เหลี่ยม ม.6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-9321
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
686 นางสาวลำดวน ปะนามะตัง
40 ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7254-8868
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
687 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ
106 ม.2 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9222-5706
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
688 กลุ่มทอผ้าบ้านคำเม็ก
93 ม.5 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1049-0285
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
689 นายสงคราม งามยิ่ง
16/2 ถ.กลิ่นแก้ว ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6043
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
690 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเทศบาลตำบลวังทรายพูน
25/1 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-7211-1241
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
691 นางนันนิภา ประจันตะเสน
242 ถ.ศรีบุญเรือง ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6111
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
692 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา
135 ม.1 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4272-9117
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
693 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งมน
82 ม.7 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7854-3752
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
694 กลุ่มผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
124 ม.2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-7852-9678
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
695 กลุ่มทอผ้าไหมฝ้ายบ้านศิลาทอง
71 ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9945-5374
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
696 กลุ่มทอผ้า
14 ม.3 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4269-4110
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
697 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้ายบ้านโคกกลาง
68 ซ.หน้าวัดสระมะค่า ถ.หนองกี่-ลำปลายมาศ ม.2 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9037-5150
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
698 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านเหล่าคราม
12/1 ม.9 ต.คำอาฮวน อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
699 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านบง
85 ม.4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6242-8705
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
700 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโนนเขวา
61 ม.8 ต.หัวฝาย อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1389-2002
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
701 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองกก
93 ม.9 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9547-7214
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ค. 25482 พ.ค. 2551
702 กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้ายบ้านโนนสว่าง
132 ม.3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-1547-7961
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 พ.ค. 25488 พ.ค. 2551
703 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าปอ
57 ม.10 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4321-1965, 0-1054-9251
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
704 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มศิวิไลย์
182 ถ.ศรีบุญเรือง ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6214, 0-4328-7198
ชนิดเส้นไหมแท้9 พ.ค. 25488 พ.ค. 2551
705 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม/ฝ้ายบ้านประชาสรรค์
3 ม.16 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9077-1013
ชนิดเส้นไหมแท้9 พ.ค. 25488 พ.ค. 2551
706 กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาลตำบลชนบท
97 ม.10 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9617-3008
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
707 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ
24 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9993-3858
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
708 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย
13 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9993-3585
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
709 กลุ่มทอผ้าไหมพัฒนาอาชีพปอแดง
116 ม.1 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1055-1470
ชนิดเส้นไหมแท้9 พ.ค. 25488 พ.ค. 2551
710 นางสมเมือง วิริยะ
48 ม.10 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9029-1134
ชนิดเส้นไหมแท้9 พ.ค. 25488 พ.ค. 2551
711 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าไหมและผ้าฝ้าย
159 ม.1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-9127
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
712 กลุ่มส่งเสริมด้านการตลาดผ้าไหมผู้ประกอบการรายย่อย
668 ถ.ศรีพลรัตน์ ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1282
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
713 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ ๓
202 ม.3 ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9581-9294
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
714 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบัวพระ
19 ม.3 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6077-8263
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
715 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสังเคิล
10 ม.4 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7966-9410
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
716 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพนม
7 ม.7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9849-0835, 0-9096-9381, 0-4472-0123, 0-7050-5318
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
717 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโคกเมือง
317 ม.9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1068-6898
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
718 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ
30 ม.5 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1062-9541
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
719 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
221 ม.1 ต.โพนครก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7880-7213
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
720 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโคกสะอาด
75 ม.9 ต.คูตัน อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7963-5568
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
721 กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๖
197 ม.6 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9286-0834
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
722 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาตัง หมู่ที่ ๙
118 ม.9 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7005-6395
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
723 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่
40 ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7254-8868
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
724 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสามโค
94 ถ.นาตัง-ศีขรภูมิ ม.6 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-2234
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
725 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านอันซอง
19 ม.4 ต.กระหาด อ.จอมพระ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7254-6684
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
726 กลุ่มทอผ้าบ้านสระคูณ
107 ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6036-5081
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
727 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
8/2 บ้านตูบช้าง ถ.ลำปลายมาศ-คูเมือง ม.7 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7261-7955
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
728 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกระแซง
195 ม.8 ต.ตำแย อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7964-8495
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
729 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไฮเลิง
ม.3 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7874-0474
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
730 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก หมู่ที่ ๓
80 ถ.อุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ ม.3 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9281-6097
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
731 กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรบ้านธาตุน้อยหมู่ที่ ๑๗
90 ม.17 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7956-5571
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
732 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมบ้านหนองแคน
43 ม.11 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-5172
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
733 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วย หมู่ที่ ๓
131 ม.3 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7817-4617
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
734 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศรีเมืองใหม่
75/3 ม.16 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7251-5143
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
735 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเปียง
67/1 ม.1 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7964-8495
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
736 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม
96 ม.15 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
737 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนขวาว
8 ม.2 ต.โพนครก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1360-1514
ชนิดเส้นไหมแท้12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
738 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
179 ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9029-9323
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
739 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมบูรณ์
111/2 ม.9 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9051-4137
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
740 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกลางใหม่
80 ม.11 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9051-4137
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
741 สหกรณ์ผ้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จำกัด
ม.6 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-44454-6627
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
742 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๓
120 ม.3 ต.เชียงขวัญ กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4350-9105
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
743 กลุ่มศิลปาชีพผาน้ำทิพย์
4 ม.4 ต.บึงงาม อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6225-0574
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
744 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนผอุง
138 ม.5 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6232-8273
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
745 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหว่านไฟ
30 ซ.กี่กระตุก ม.8 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7858-7089
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
746 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโคกสูง
37/1 ม.3 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1579-5869
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
747 กลุ่มทอผ้าไหมลายโฮล ๓ ตะกอ (เชิงซิ้น)
26 ม.2 ต.โคกกลาง กิ่งอ.พนมดงรัก สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9946-9216
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
748 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา ๒
16/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9100
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
749 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่
26 ม.8 ต.ตาเบา อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6875-8370
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
750 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนบก
61 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ม.4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4234-6388, 0-7217-9440
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
751 กลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาว
ม.3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี
โทรศัพท์ 0-9298-8495
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
752 กลุ่มทอผ้าตำบลหนองกร่าง
342/2 ม.6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-9214-9873, 0-1880-4083
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
753 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
628 ม.9 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3559-5400
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
754 กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่
48/1 ม.9 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-6282-7740
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
755 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านหนองคู หมู่ที่ ๘
31 ม.8 ต.ท่าตูม อ.เมือง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4379-3072
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
756 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสว่าง หมู่ที่ ๘
57 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9864-5935
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
757 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโคกตาหึงพัฒนา
ม.15 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7247-5881
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
758 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกันตวจระมวล
58/4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.1 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1664-9086
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
759 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านโนนทราย
24/1 ม.6 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7244-4076
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
760 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนตาล
4 ม.8 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4471-2734
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
761 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเรือ
33 ม.8 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-3012-7400
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
762 กลุ่มทอผ้าบ้านระไซร์
63 ม.7 ต.นาดี อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6264-7513, 0-9284-6939
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
763 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม
16 ม.6 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1471-0319, 0-7254-3951
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
764 นางจำปา ธรรมชาติ
72 ม.12 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7818-3130
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
765 กลุ่มทอผ้าไหมโบราณ
19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.17 ต.ปรือ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1073-2557
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
766 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ชุมชนหนองสิมสามัคคี (กลุ่มที่ ๒)
18 ม.3 ต.สนม อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-9088
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
767 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ชุมชนบึงนครพัฒนา
96 ม.11 ต.สนม อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6866-4843
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
768 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาล
40 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6265-8626
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
769 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจาน
22 ม.10 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7096-7006
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
770 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชุมแสงใหม่
87 ม.13 ต.ดงพลอง กิ่งอ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7247-3796
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
771 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
113 ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-0376
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
772 กลุ่มทอผ้าผ้าไหมมัดหมี่
103 ม.6 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-1756, 0-4450-0376
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
773 กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองแวง (กลุ่มทอผ้าไหม)
168 ม.2 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9930-5463
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
774 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านฝายโศก
72 ม.11 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-5236
ชนิดเส้นไหมแท้20 พ.ค. 254819 พ.ค. 2551
775 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระแวง
73 ม.7 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6259-5416
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254830 พ.ค. 2551
776 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านดอนกอย
177 ม.12 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6056-4291
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254830 พ.ค. 2551
777 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองลุมพุก
10 ม.1 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1065-7489
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254830 พ.ค. 2551
778 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านเก่าโก
4 ม.3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4707-9823
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254830 พ.ค. 2551
779 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง
142 ม.3 ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-8158
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
780 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่โนนชาด
124 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6224-4200
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
781 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
49 ม.14 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4386-1120
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
782 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
33 ม.4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9060-4512
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
783 กลุ่มทอผ้าไหม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง
ม.7 ต.หนองแดง อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4373-1507, 0-9283-3780
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
784 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านหนองบั่ว
29 ม.2 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4341-5934, 0-6225-0974
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
785 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชาด หมู่ที่ ๒
34 ม.2 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7970-0392
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
786 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินปัก
8 ม.6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9240-7062
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
787 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง
36 ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6630-2462
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
788 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
31 ม.6 ต.นาเชือก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7236-7571
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
789 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
19 ม.27 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9571-4314
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
790 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ
273 ม.6 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6222-2658, 0-4291-3366
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
791 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านน้ำอ้อม
59 ม.15 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9941-6797
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
792 กลุ่มทอผ้าบ้านอี่เลี่ยน
15/1 ม.5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4229-0117
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
793 กลุ่มทอผ้าบ้านนาข่า
302 ถ.อุดรธานี-หนองคาย ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4220-6466
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
794 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลสอง
131 ม.12 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4277-6090
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
795 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดนาขาม
101 ม.8 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4270-9171
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
796 นายสุรศักดิ์ มีชัยเจริญยิ่ง
94 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-2598
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
797 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ
100 ม.19 ต.กระเทียม อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-5167-6392
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
798 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาดี
55 ม.1 ต.หนองระฆัง อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1265-9954, 0-9284-4856
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
799 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกระชาย-โคกกระดาน
45 ม.3 ต.ทับทัน อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-5016-2405
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
800 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
152 ม.3 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7095-0848
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
801 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านท่าสำราญ
19 ถ.บ้านท่าสำราญ ม.7 ต.เฝ้าไร่ กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
802 นางจิราภรณ์ มงคลสวัสดิ์
191 ม.4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-1038-0330, 0-5538-1068
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
803 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
22 ม.6 ต.เซิม อ.โพนพิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7864-3224
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
804 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านวังสมบัติ
106 ม.7 ต.วังทอง อ.บ้านดุง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6223-7578
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
805 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านหนองตูม
140 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9276-4601
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
806 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายสก๊อต
106 ม.1 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
807 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 3
77 ม.3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-6220-2396
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
808 กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ บ้านโนนตาปู่
15 ม.11 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
809 กลุ่มทอผ้าไหม
131 ม.2 ต.ทับทัน อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9071-3660
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
810 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า
9 ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7870-8425
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
811 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร หมู่ที่ ๓
92 ม.3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7968-3656
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
812 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสามผง หมู่ที่ 9
42 ม.9 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7951-9602
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
813 กลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๘
50 ม.8 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-7233-4578
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
814 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยละลมติม
1 ม.7 ต.โคกสูง กิ่งอ.โคกสูง สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3744-1093
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
815 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งโพธิ์
6 ม.6 ต.โนนสูง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7220-7043
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
816 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
30 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9948-8904
ชนิดเส้นไหมแท้8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
817 กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่
32 ม.7 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-7040-2680
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
818 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบอน
88 ม.2 ต.บอน อ.สำโรง อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9581-0406
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
819 นางทองม้วน สิงห์ทอง
13/1 ม.5 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7002-7670
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
820 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
37 ม.7 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4529-2096
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
821 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองขามน้อย
180 ม.4 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4423-9598, 0-1066-4595
ชนิดเส้นไหมแท้ และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
822 กลุ่มทอผ้า(ไหม-ฝ้าย)บ้านศรีสุข
36 ม.4 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4523-7082
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
823 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกระโจม
36 ม.8 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7880-0320
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
824 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองม่วง
17 ม.7 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6011-4798
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
825 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสี่เหลี่ยม
88 ม.2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1063-8747
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
826 กลุ่มผ้าขาวม้าลายสก๊อต
14 ม.1 ต.วังเหนือ กิ่งอ.บ้านด่าน บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-1077
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
827 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๒
36 ม.2 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7880-4860
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
828 กลุ่มทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง
22/1 ม.12 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
829 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๗
66 ม.7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9078-8332
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
830 กลุ่มสตรีแม่บ้านส้มกบ
72 ม.7 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7261-8916
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
831 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน
4 ถ. ม.13 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1879-5437
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
832 กลุ่มทอผ้า อบต.พุทไธสง
16 ม.8 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1193-8368
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
833 กลุ่มสตรีทอผ้าหนองมะโมง
111 ถ.วัดสิงห์-เขาตะพาบ ม.1 ต.หนองมะโมง กิ่งอ.หนองมะโมง ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-7196-8536
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
834 กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุกบ้านขวัญโยน
24 ม.5 ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-7201-4014
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
835 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
20 ม.2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-1883
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
836 ชมรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอละหานทราย
ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-6061, 0-1999-9652, 0-1725-8493
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
837 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒
38 ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1064-7538
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
838 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองโคลน
27 ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7244-7618
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
839 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาราใหญ่
124 ม.14 ต.สองชั้น อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1184-7175
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
840 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสายโท ๑๑ เหนือ
179 ม.3 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9962-1401
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
841 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสะเดา
71 ม.12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9286-1009
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25488 มิ.ย. 2551
842 กลุ่มแปรรูปผ้าไหมและผ้าฝ้าย
142 ม.1 ต.หัวทุ่ง อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9274-3857
ชนิดเส้นไหมแท้24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
843 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านหนองบัว
229 ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9275-2493, 0-4321-0579
ชนิดเส้นไหมแท้24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
844 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยค้อ
61 ม.2 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1790-8144, 0-9861-7760, 0-9942-5637
ชนิดเส้นไหมแท้24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
845 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกองแก้ว
199 ถ.ขจิตพัฒนา ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6153
ชนิดเส้นไหมแท้24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
846 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
33 ม.14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9579-0398
ชนิดเส้นไหมแท้24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
847 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านปอแดง
162 ม.1 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9929-8862
ชนิดเส้นไหมแท้24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
848 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านเทพเทวัญ
143 ม.13 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4338-8157
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย24 มิ.ย. 254823 มิ.ย. 2551
849 นายสมพร แทนนอก
198 ม.1 ต.หนองขาม อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6030-0323
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
850 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเปลือยตาล
121 ม.5 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
851 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนดู่
125 ม.9 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6583
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
852 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงโดน
137 ม.9 ต.แสนชาติ อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7024-7998
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
853 กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข
28 ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6313
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
854 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสาเกต
20 ม.7 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9623-5501
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
855 นางอรวรรณ วรางคณาวดี
164 ถ.กลิ่นแก้ว ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6286
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
856 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านห้วยค้อ
116 ม.3 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9762-4712, 0-4337-6311
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
857 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านห้วยอึ่ง
84 ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6047
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
858 กลุ่มแม่บ้านสตรีทอผ้าไหมบ้านห้วยไร่
143 ม.2 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4340-0182, 0-9942-9255
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
859 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนพะยอม
138 ม.6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9712-8422
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
860 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเตย
20 ม.2 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9118
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
861 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
61 ม.1 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-8280
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
862 นายธวัช ป้องขันธ์
36/3 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1623-0150
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
863 นางเข็มทราย น้อยโพนทอง
196 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9384
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
864 นางสาวเพ็ญประภา ศิริคุณ
177 ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1038, 0-9947-6288
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
865 กลุ่มทอผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า
483/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9236, 0-7259-2832
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
866 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มหนองอ้ม
56/3 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-1177
ชนิดเส้นไหมแท้30 มิ.ย. 254829 มิ.ย. 2551
867 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากล้า
6 ม.12 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7865-5248
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
868 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองจาน
40 ม.5 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7873-2378
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
869 กลุ่มอาชีพทอผ้าด้วยกี่กระตุก บ้านหนองขาม
23 ม.12 ต.โนนจาน กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7255-2273
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
870 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหนองบั่ว
10 ม.2 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4341-5932
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
871 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านสุขสมบูรณ์
132 ม.5 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-5113-5694
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
872 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขวาว
73 ม.9 บ้านขวาว ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7875-2701
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
873 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มขี้เถ้า
175 ถ.ประจันตะเสน ม.3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-7557
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
874 นางสาวบุศรินทร์ เทพมงคล
246-248 ถ.ศรีบุญเรือง ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6198
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
875 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านห้วยอึ่ง
22 ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6474
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
876 กลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนา
304 ม.3 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-3177
ชนิดเส้นไหมแท้4 ก.ค. 25483 ก.ค. 2551
877 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
2 ม.12 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9940-0564
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
878 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไคร้
210 ม.5 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-6208-3188
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
879 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
514 ม.13 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-1211-1737
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
880 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจอก
7 ม.1 ต.กุดจอก กิ่งอ.หนองมะโมง ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5646-6068
ชนิดเส้นไหมแท้ผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
881 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพื้นบ้าน
16 ม.3 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3542-1729
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
882 กลุ่มสามดอกฝ้าย
99/1 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-7255-8192
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
883 กลุ่มทอผ้าหมู่ที่ ๕ ตำบลเนินขาม
38 ม.5 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5645-2036
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
884 กลุ่มหัตถกรรมพัฒนา
1/18 ม.1 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5628-1189
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
885 กลุ่มทอผ้าฝ้ายไหมมัดหมี่
75 ม.4 ต.สร้างมิ้ง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4573-4210
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
886 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านท่าคำมิด
28 ม.11 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 0-1183-0913
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
887 กลุ่มทอผ้าและแปรรูป หมู่ที่ ๘
109 ม.8 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 0-9251-7738
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
888 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
91/1 ม.5 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7856-1336
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
889 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนมะข่า หมู่ที่ ๓
151 ม.3 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9273-3220, 0-9843-8014
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
890 กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ที่ ๓
14 ม.3 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9452-9947
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
891 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม/ฝ้ายบ้านนาคูณ
35 ม.3 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1061-9998, 0-1574-1424
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
892 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านผักหนอก
133 ม.11 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4376-0366
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
893 กลุ่มศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาชาวผู้ไทย
39 ถ.เปรมพัฒนา ม.6 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-2058, 0-9622-0722
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
894 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-6221-2407
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
895 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าก้าว
68 ถ.อุดรธานี-หนองคาย ม.4 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9577-2795
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
896 กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมและเขียนผ้าบาติก
246 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9286-5443
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
897 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
208 ถ.กุดจับ-หนองวัวซอ ม.2 ต.กุดจับ อ.กุดจับ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7856-0452
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
898 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
43 ม.7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6242-4480
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
899 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม
13/1 ม.3 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6073-3362
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
900 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
12 ม.10 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1056-1395
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
901 กลุ่มทอผ้านิศาพัฒนา ๐๒
1 ม.13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1574-9116
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย เส้นไหมแท้ และเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
902 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอุดม
91 ม.11 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6038-3460
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
903 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ บ้านดงปอ
25 ถ.สระแก้ว ม.4 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1369-8864
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
904 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
66 ม.9 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7952-1277
ชนิดเส้นไหมแท้และเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
905 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมน้ำคราม
42 ม.8 ต.นาขาม อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-9863-6690
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
906 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลนาขมิ้น
ม.5 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5210
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
907 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก้าวหน้าบ้านเชียง
6 ม.9 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1871-5122
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
908 นายแปลก เปไธสง
339/3 ถ.พระเลิศ ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9584-5782
ชนิดเส้นไหมแท้7 ก.ค. 25486 ก.ค. 2551
909 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสวาง
137 ม.1 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4538-3014
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
910 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านร่องคันแยงน้อย
153 ม.8 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7983-7914
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
911 กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย หมู่ที่ ๖
157 ม.6 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7244-0294
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
912 กลุ่มแม่บ้านสว่างอารมณ์
57 ม.10 ต.ไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9580-6809
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
913 กลุ่มทอผ้าบ้านแสนถาวร
24 ม.5 ต.ไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-8313
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
914 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ ๑๕
22 ม.15 ต.ไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7246-2750
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
915 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไพบูลย์
71 ม.6 ต.ไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
916 กลุ่มทอผ้าไหม
52/1 ม.7 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1391-3435
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
917 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านม่วงเจริญ
81 ม.6 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6253-9398
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
918 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสระทอง
11 ม.1 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1065-5270
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
919 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม
29 ม.4 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4291-3277
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
920 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หนองผักตบ หมู่ที่ ๔
93 ม.4 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 0-7230-0778
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
921 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก
30 ม.4 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-2384
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
922 กลุ่มอาชีพเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ ๔
65 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
923 กลุ่มอาชีพเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ ๘
3/3 ม.8 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
924 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
69/1 ม.4 ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-6803-4673
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
925 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าตำบลป่าแดง
40/2 ม.8 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5538-1255
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
926 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านท่าสะแก
54 ม.3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-6199-7639
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
927 กลุ่มทอผ้าท่าหมื่นราม
13 ม.12 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-9842-1276
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
928 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู
68/2 ม.6 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-9567-0663
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
929 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบุณเยิง
34/1 ม.2 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1878-9348
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
930 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่สามตะกรอ บ้านอูบมุงเหนือ
8 ม.9 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4229-8472
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
931 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่บ้านสามขา
10 ม.6 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7219-3697
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
932 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านคำปลากั้ง
56 ม.3 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1872-5720
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
933 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแสงสว่าง
62 ม.7 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9274-9298
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
934 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านโคกข่า
60 ม.5 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6234-5799
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
935 นางสุดใจ พิมพ์ดา
80 ม.8 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-5059-2393
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
936 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้ากาบบัวบ้านเอือดใหญ่
4/1 ม.1 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9513-4633
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
937 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังชมภู
1 ม.6 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1050-7924
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
938 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
24 ม.5 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1058-3414
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
939 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านคำเมย
68 ม.3 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6235-0667
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
940 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสมบูรณ์
57 ม.6 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9942-3758
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
941 กลุ่มทอผ้าลายโบราณ
46 ม.10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1739-1408
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
942 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด บ้านสะงวย
113 ม.3 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
943 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ ๑๒
33 ม.12 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-7988-4942
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
944 กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านหินโคน
58 ม.1 ต.หินโคน อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1070-0513
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์2 ส.ค. 25481 ส.ค. 2551
945 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมชุมชนจันตะประเทศ
15 ถ.ขจิตพัฒนา ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6339, 0-4328-6170
ชนิดเส้นไหมแท้2 ส.ค. 25481 ส.ค. 2551
946 กลุ่มผ้าจากด้ายประดิษฐ์มัดหมี่สี่ตระกอบ้านพระนารายณ์
189/1 ม.3 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1389-4246
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
947 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นบ้านและผ้ามัดหมี่บ้านขามเปี้ยน้อย
24/1 ม.13 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-7228-3354
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
948 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบ่อ
46 ม.2 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1717-8441
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
949 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยยาง
83 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9278-5054
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
950 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านดอนไผ่
98 ม.5 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-725-0642
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
951 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลาหนองขอน
44 ม.5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1073-1214
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
952 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มหลังอำเภอ
453 ถ.เทพนิมิต ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9150
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
953 นางกุหลาบ จินดาดวง
230 ถ.เจริญราษฎร์ ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7956-6002
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
954 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยชนบท
75 ม.15 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1062-7549
ชนิดเส้นไหมแท้5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
955 กลุ่มแม่บ้านไผ่ล้อม
49/2 ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย5 ส.ค. 25484 ส.ค. 2551
956 กลุ่มทอผ้าสายโท ๑๐ ใต้
61 ม.2 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7250-1816
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254828 ส.ค. 2551
957 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
58 ม.4 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-3448
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย29 ส.ค. 254828 ส.ค. 2551
958 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านป่าตะแบง
15 ม.8 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6029-0686
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254828 ส.ค. 2551
959 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเมือง
67 ม.14 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
960 นางวิไลลักษณ์ จานจะโปะ
78/2 ซ.ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย ถ.นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ม.8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-3809
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254828 ส.ค. 2551
961 กลุ่มทอผ้าตำบลบ้านทราย หมู่ที่ ๒
90 ม.2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3662-8705, 0-9900-2899
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
962 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง
171 ม.7 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1768-1649, 0-4375-8230
ชนิดเส้นไหมแท้30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
963 นางเฉลียว หินเธาว์
78/6 ซ.ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย ถ.นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ม.8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1942, 0-4428-3189
ชนิดเส้นไหมแท้30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
964 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ที่ ๓
22 ม.3 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4484-8589
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
965 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านใหม่สามัคคี
308 บ้านใหม่สามัคคี ม.13 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4362-0078
ชนิดเส้นไหมแท้30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
966 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๔
185 ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-3205
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
967 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกล้วย
123 ม.3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4291-3284
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ส.ค. 254830 ส.ค. 2551
968 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านใหม่
112 ม.2 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6230-5650
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254812 ก.ย. 2551
969 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านโพนทัน
166 ม.6 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4291-7155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
970 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์บ้านนาบัว
11 ม.9 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7220-2794
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
971 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านราษฎร์สมบูรณ์
140 ม.2 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7229-1845
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
972 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนสร้างคำ
42 ม.13 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7857-5592
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
973 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
101 ม.5 ต.บ้านจีตกิ่งอ.กู่แก้ว อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7216-9693
ชนิดเส้นไหมแท้30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
974 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโคกกลาง
ม.8 ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6232-2997
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ส.ค. 254829 ส.ค. 2551
975 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเตาอิฐโซ่งไทยพัฒนา
129 ม.6 ต.รางหวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-9259-0390
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
976 กลุ่มอาชีพทอผ้าขิดบ้านโนนจาน-โนนเสี้ยว
73/1 ม.14 ต.โนนจาน กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6253-7278
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
977 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนมอญ
28/2 ม.4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4354-7692
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
978 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโนนสว่าง
118 ม.12 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1052-4205
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
979 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่
34 ม.2 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1975-3230
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
980 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอุทัยวัน
82 ม.5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9617-1859
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
981 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดน้ำใส
2 ม.1 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4376-8169, 0-4376-8169, 0-7128-6078
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
982 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแค-ไทยสามัคคี
31 ม.7 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9847-4463
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
983 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย
12/1 ม.6 ต.หนองมะนาว อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6247-5329
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
984 กลุ่มอาชีพทอผ้า/ตัดเย็บ
220 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9712-0675
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
985 กลุ่มทอผ้าขิด หมู่ที่ ๔
76 ม.4 ต.นาแต้ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7719-2274
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
986 กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย
115 ม.2 ต.วังหลวง กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7229-7351
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
987 นางอุทัย ซินพรมราช
645 ซ.ปักธงชัย 7 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-4058, 0-1970-0823
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
988 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ
26 ม.2 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7229-0304
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
989 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านศรีวิไล
12 ม.14 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7863-3026
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
990 กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านโพน
37 ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4268-4098
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
991 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโคกหม้อ
134 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-9906-9929
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ต.ค. 25489 ต.ค. 2551
992 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหัวหนอง
140 ม.5 ต.วังไชย อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9577-4940
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 ต.ค. 25489 ต.ค. 2551
993 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านบาก
22 ม.1 ต.คำบก อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7856-6020
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ต.ค. 25489 ต.ค. 2551
994 กลุ่มมัดหมี่ไหมฝ้าย บ้านแสงสว่าง
57 ม.5 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4269-7186
ชนิดเส้นไหมแท้10 ต.ค. 25489 ต.ค. 2551
995 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหินตั้ง
11 ม.9 ต.วังหิน อ.โนนแดง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6247-7676
ชนิดเส้นไหมแท้10 ต.ค. 25489 ต.ค. 2551
996 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองชุมชนหนองหิน
141/1 ซ.ยงยืน ถ.อุดรธานี-หนองบัว ม.2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6240-9128
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ต.ค. 25489 ต.ค. 2551
997 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
37/2 ม.4 ต.บัวลาย กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4449-5134
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
998 กลุ่มทอผ้าบ้านยางสามต้น
7/1 ม.1 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-9935-5053
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
999 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านลำพลับพลา
55 ม.9 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7830-3569, 0-1592-4373
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1000 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านตำแย หมู่ที่ ๗
156 ม.7 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-6791-0252
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1001 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๔
95 ถ.คอนสวรรค์-ท่าฉาง ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1600-0726, 0-9428-0661
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1002 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านยางนาดี
41 ม.10 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-6829-1957
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1003 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมือง
178 ม.11 ต.นาด้วง อ.นาด้วง เลย
โทรศัพท์ 0-4288-7415
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1004 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านซากุระพัฒนา
169/1 ม.10 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-6207-6346
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1005 กลุ่มทอผ้าบ้านพุนิมิต
85 ถ.อินทร์บุรี-เขาทราย ม.4 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-7206-1033
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1006 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
43 ม.8 ต.ชุมตาบง กิ่งอ.ชุมตาบง นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-9926-4935
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1007 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านยางโทน
75 ม.1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3643-1069
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1008 กลุ่มผ้าทอมัดหมี่ไหมประดิษฐ์
77 ม.4 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9241-8258
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1009 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุมข้าว
19/1 ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3644-0048, 0-6129-0950
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1010 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีเคมี
113 ถ.อากาศ-เซกา ม.1 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7044-4216
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1011 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ
ซ.ตลาดสดเทศบาล 2 ถ.ราษฎร์พัฒนา ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9761-6554
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1012 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกขลา
56/2 ม.15 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9945-1435
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1013 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านหันทราย
87 ม.1 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3742-6006
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1014 กลุ่มคนรักไหมบ้านหนองจอก
58 ม.9 ต.ระวิง อ.เมือง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-9439-2936
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1015 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าน้อย
78 ม.4 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7942-0544
ชนิดเส้นไหมแท้17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1016 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
49 ม.3 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-1546-7155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1017 กลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์อำเภอบ้านม่วง
9 ม.7 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4279-4233
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 ต.ค. 254816 ต.ค. 2551
1018 กลุ่มอนุรักษ์ทอผ้าพื้นเมือง
98 ม.4 ต.บ้านฝาง กิ่งอ.สระใคร หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7230-3319
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1019 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ ๑๓
130 ม.13 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-6760-8653
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1020 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านดอนปอ
ม.14 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1021 กลุ่มทอผ้าลีลาฝ้าย
230 ถ.มะลิวัลย์ ม.10 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9842-3897
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1022 กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล
99 ถ.เจริญราษฎร์ ม.12 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6050
ชนิดเส้นไหมแท้21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1023 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
46 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1729-6025
ชนิดเส้นไหมแท้21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1024 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองวัดศรีบุญเรือง
158/64 ม.2 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-9943-6283
ชนิดเส้นไหมแท้21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1025 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหม หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ่อแก้วพัฒนา
357 ม.10 ต.พานทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5575-5488, 0-1475-6152
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1026 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนใหญ่
258 ม.6 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-6827-1489
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1027 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่ง
17 ม.4 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4350-4195, 0-9012-0056
ชนิดเส้นไหมแท้21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
1028 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ ๑๑
42 ม.11 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-6242-8256
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 พ.ย. 254820 พ.ย. 2551
1029 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม บ้านธาตุน้อย
79 ม.10 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7801-6836, 0-4560-1195
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1030 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
4/1 ม.1 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9578-3398
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1031 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ป่าบาก
146 ม.17 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1065-9650
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1032 กลุ่มทอผ้าบ้านขนวน
4/1 ม.5 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9011-3554
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1033 กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านขุนหาญใต้
ม.9 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6265-0265
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1034 กลุ่มสตรีสหกรณ์เชียงขวัญ
59 ม.7 ต.เชียงขวัญ กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7864-3912
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1035 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเพชร
37 ม.9 ต.บัวทอง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4827-0468
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254821 พ.ย. 2551
1036 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ ๙ ตำบลนาวัง
48 ม.9 ต.นาวัง อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7248-1868
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 พ.ย. 254822 พ.ย. 2551
1037 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า
40 ม.5 ต.โนนเมือง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6230-9745
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 254822 พ.ย. 2551
1038 กลุ่มทอผ้าบ้านไทร
61 ม.7 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9718-0615
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 254822 พ.ย. 2551
1039 กลุ่มทอผ้าไหม
84 ม.2 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9664-8229
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1040 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนฝาง
58 ม.17 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7236-7564
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1041 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๕
32 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-9011-2569
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1042 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมกุดเสถียร
1 ม.6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-9492-3699
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1043 "กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ ๙, ๑๓ บ้านจิก"
54 ม.13 ต.ไม้กลอน อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3535
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1044 นางจารุณี ทองใบ
94 ม.4 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7248-8726
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1045 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงมะหรี่
22 ม.2 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4579-7076
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1046 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
22 ม.9 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-6253-1876
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1047 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ฝ้ายบ้านวาใหญ่
31 ม.2 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1051-8134
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
1048 นางศรีสุพรรณ ปัญญามัง
23/1 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3662-8906
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1049 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติจากครามบ้านถ่อน
23 ม.3 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9617-7349
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1050 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขเกษม
116 ม.13 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6232-9744
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1051 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านโปร่งเขนง
17 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5630-7228
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1052 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านมะฟัก
79 ม.3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1053 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านชอนสมบูรณ์
30/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1795-6156
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1054 กลุ่มแม่บ้านสงเคราะห์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเจริญ
7 ม.7 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6902-3662
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1055 นางสาวแสงจันทร์ ชินดง
55 ม.3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1989-5450, 0-3662-9295
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1056 กลุ่มแม่บ้านประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ
21 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9743-1035
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1057 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนามแท่ง
17/1 ม.4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9584-4504
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1058 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง
34 ม.6 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7879-7405
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1059 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองผึ้ง
70 ม.7 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6071-2124
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1060 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านเป๊าะ
ม.2 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9285-6399
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1061 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านอีเซ
58 ม.5 ต.อีเซ กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1321-3476
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1062 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเชียงทูนใต้ หมู่ที่ ๑๕
140 ม.15 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1997-6436
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1063 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านนิคมแปลง ๒ หมู่ที่ ๙
62/1 ม.9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-6318
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1064 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองเชียงทูน หมู่ที่ ๕
145/1 ม.5 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1065 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้ำคำ
8 ม.11 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1066 นางบุหลัน สุขแก้ว
92 ถ.พิทักษ์ธรรม ม.12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9286-1007
ชนิดเส้นไหมแท้22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
1067 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
88 ม.6 ต.เชียงเครือ อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-3973
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1068 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
88 ม.6 ต.เชียงเครือ อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-3973
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1069 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านดู่ตะวันออก
139 ม.8 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7247-6562
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1070 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านอุ่มแสง
2 ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6869-7145
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1071 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาขนวน
8 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9356-5796
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1072 กลุ่มทอผ้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านใหม่พัฒนา
15 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1999-1792
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1073 กลุ่มทอผ้าไหมหนองไผ่ใหญ่
31 ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-5014-4878
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1074 กลุ่มทอผ้าบ้านต้อน
74 ม.7 ต.เหนือ อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6226-8841
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1075 กลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเมือง
99 บ้านหนองแก ม.7 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1291-9821, 0-9087-6467
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1076 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนถนนงาม
65 ม.2 ต.บ้านหัน กิ่งอ.โนนศิลา ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7215-0285
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1077 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านวังหูกวาง
130 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4792-6513
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1078 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนางเภา
7 ม.10 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1286-4292
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1079 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า
32/1 ม.8 ต.กระเทียม อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9426-5040
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1080 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกปืด
12 ม.9 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9626-8040, 0-4959-2718
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1081 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ทอผ้า)
54 ม.15 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4824-6119
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1082 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพันษี (๒)
58/1 ม.5 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1600-3846
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1083 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้อยพัฒนา
73 ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1084 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าบม
31/1 ม.8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน เลย
โทรศัพท์ 0-9276-7853
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1085 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
ม.2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย
โทรศัพท์ 0-4285-5045
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1086 กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย
223 ม.1 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4341-4376
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1087 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านดอนโจด
61 ม.6 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7229-8994
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1088 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีกระดานพล
92 ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4341-5991
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1089 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
20 ม.5 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-8313
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1090 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองทอง
17 ม.7 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-6147
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1091 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนใหญ่
42 ม.2 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9768-9839
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1092 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกุดเพียขอม
6 ม.1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-6212, 0-1772-8609
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1093 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเพียขอม
178 ม.1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-6400
ชนิดเส้นไหมแท้30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
1094 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ
26 ม.8 ต.นาแต้ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4545-9733
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1095 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้อย
18 ม.3 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9572-0506
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1096 กลุ่มสตรีผ้าไหมทอมือ บ้านคำกลาง
78 ม.7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6062-4618
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1097 กลุ่มสตรีบ้านดอนม่วง (ทอผ้า)
12 ม.7 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4521-1052
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1098 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดช้าง
3 ม.5 ต.ภูวง อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7225-7279
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1099 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
50 ม.19 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1068-8735
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1100 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
157 ม.2 ต.แม่เปิน กิ่งอ.แม่เปิน นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-9814-1569
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1101 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกจาน
37 ม.6 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1364-8592
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1102 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองมะค่า
3/3 ม.8 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9237-3975
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1103 นางจรูญ อุดหนุน
60 ม.6 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9984-6303
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1104 กลุ่มอาชีพสตรีอาสา หมู่ที่ 10 ตำบลหินปัก
82 ม.10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9052-1899, 0-3647-1872
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1105 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านหนองบัวสร้าง
137 ม.7 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7864-2501
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1106 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านตลาดไทร หมู่ที่ ๖
29 ม.6 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9030-8589, 0-1070-6843, 0-1064-2547
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1107 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองสูง
181 ม.8 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7247-6657
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1108 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพุทรา
33 ม.6 ต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4446-7031, 0-9583-7630
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1109 กลุ่มแม่บ้านบ้านเมืองบัวน้อย
67 ม.11 ต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1066-7585
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1110 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาเพียงรุ่งโรจน์
206 ม.1 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6222-2148
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1111 กลุ่มออมทรัพย์ทอผ้าไหมบ้านใหม่นาเพียงพัฒนารุ่งโรจน์
167 ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7218-3201
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1112 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโจดใหญ่
14 ม.5 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4321-3054
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1113 กลุ่มทอผ้าไหม
14 ม.7 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1114 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
115 ม.13 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4340-0060, 0-4340-0062
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1115 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม
168 ซ.คุ้มกลาง ม.9 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6010-4153
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1116 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโคกสว่าง
47 ม.7 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7218-0391
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1117 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนข่า
104 ถ.แวงใหญ่-ท่านางแมว ม.4 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6260-2732
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1118 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่
201 ม.9 ต.ลอมคอม อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9275-0224
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1119 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย (นางสมยศ บุตรหา)
48 ม.3 ต.หัวทุ่ง อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6230-5938
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1120 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
297 ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4340-0026
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1121 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
189 ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9276-5573
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 254915 ม.ค. 2552
1122 นางทัศนีย์ พรสี่
36 ม.5 ต.ปะอาว อ.เมือง อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4534-4288, 0-1076-1249
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1123 กลุ่มสตรีทอผ้าชุมชนที่ 10
167 ถ.ชายทุ่ง ม.4 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1124 กลุ่มสตรีทอผ้าชุมชน 2
233 ซ.ดุสิต ถ.ราษฎร์พัฒนา ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6075-0323
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1125 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสุมข้าม
6/1 ม.4 ต.นาขุม อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-6197-2017
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1126 กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง
14 ม.4 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5548-0137
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1127 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้ำอ้อม
35 ม.15 ต.วังหิน อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-1727-2148
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1128 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนอีลุ่ม
67/2 ม.5 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7244-9762
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1129 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่สีเคมีบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 2
81 ม.2 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1070-1094, 0-1291-6370
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1130 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านธรรมจักรพัฒนา หมู่ที่ 12
180 ม.12 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7871-9136
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1131 กลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
ม.4 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-7197-2522
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1132 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยรอบ
37 ม.2 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-6213-4210
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1133 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว
196/5 ม.2 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3458-6101
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1134 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้ามัดหมี่
66 ม.11 ต.ซาง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 0-9570-9603
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1135 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
105 ม.3 ต.ซาง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 0-9570-9610
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1136 กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ หมู่ที่ 2
ถ.ราชบำรุง ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6241-9793
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1137 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
2 ถ.โยธาธิการ ม.7 ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7030-5891
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1138 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
103 ม.3 ต.กุดแห่ อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4235-9403
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1139 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่านาดี
50 ม.2 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-1051-7055
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1140 กลุ่มทอผ้าขิดไหม
80 ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-5747-9745
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1141 กลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนบ้านช้าง
25 ม.3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4221-2262
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1142 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติท่าหลักดิน
28 ม.4 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-9619-2058, 0-9785-5769
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1143 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไผ่ใต้
141 ม.6 ต.หนองหิน กิ่งอ.หนองหิน เลย
โทรศัพท์ 0-6096-2889
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1144 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหินกอง
150 บ้านหินกอง ม.14 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9276-9390
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1145 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแวงน้อย
2 ม.2 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6855-8327
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1146 กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านวังใหม่
67 ม.12 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9211-6756
ชนิดเส้นไหมแท้26 ม.ค. 254925 ม.ค. 2552
1147 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่พื้นเมืองบ้านนาสมบูรณ์
26 ถ.รพช.นาเหนือ-วังยาง ม.8 ต.วังยาง กิ่งอ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-7631
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1148 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตับเต่า
64 ม.7 ต.พุ่มแก อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-9277-9957
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1149 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3540-2084
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1150 กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพนมกาว
477 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5662-7346
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1151 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมืออำเภอโคกเจริญ
2 ม.4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1155
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1152 นางนัฐดา ดุลยธรรมสถิต
1/7 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-2224
ชนิดเส้นไหมแท้ผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1153 นางศรีไทย สุวรรณชัยโยชน์
285/4 ม.11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1588
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1154 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6
75 ม.6 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9026-1214
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1155 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด
80 ม.15 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1934-2723
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1156 กลุ่มทอผ้าไหม
21 ม.11 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9213-4132
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1157 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
2 ม.5 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1360-5804
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1158 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 4
20 ม.4 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1873-9854
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1159 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง
153 ม.1 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6820-4577
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1160 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกกทัน
21 ม.3 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9521-6489
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1161 กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลคึมใหญ่
138 ม.2 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-6261-9439
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1162 กลุ่มอาชีพทอผ้า
137 ม.8 ต.เทพคีรี อ.นาวัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9214-3835
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1163 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองคลอง
113 ม.15 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7246-0901
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1164 กลุ่มแม่บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 5
41 ถ.ประชาจงใจรักษ์ ม.5 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4357-9602
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1165 กลุ่มทอผ้าจักรเพชรไหมไทย
38 ม.2 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9583-7140
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1166 กลุ่มทอผ้าไหมตำบลโคกสูง
38/1 ม.6 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6249-0985
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1167 กลุ่มทอผ้าไหมและแปรรูปผลิตภัณฑ์
163 ม.7 ต.หินโคน อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9522-1225
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1168 กลุ่มแม่บ้านโนนดู่-โนนจาน
99 ม.2 ต.โนนจาน กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9183-2086
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1169 กลุ่มทอผ้าไหมละพัฒนาผ้าไหมบ้านทับสวาย
160 ม.2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4037-3091, 0-4430-1177
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1170 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคอม
74 ม.9 ต.โนนจาน กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1171 นางสาวเทียน เพียรไธสง
41 ม.6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9581-4874
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1172 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองขามน้อย
180 ม.4 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1066-4595
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1173 กลุ่มทอผ้าบ้านฉนวน
9 ม.3 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9947-5221
ชนิดเส้นไหมแท้27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
1174 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหวาย
104 ม.7 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4298-1645
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1175 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองขาม
25/2 ม.15 ต.หนองขาม อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9232-0757
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1176 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพันห่าว
116 ถ.นาพระชัย-ห้วยคอม ม.3 ต.นาทม อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-6023-6377
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1177 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านชัยณรงค์
4 ม.11 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-4730-3976, 0-7096-8656
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1178 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้
76 ม.2 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย เลย
โทรศัพท์ 0-7212-1544
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1179 นางบุญสี นาเก่า
116 ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร สระแก้ว
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1180 กลุ่มทอผ้าคำชะอีมีสุข
150 ม.1 ต.คำชะอี อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-5214
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1181 กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑
24 ม.1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7220-5473
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1182 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระหลวง
5 ม.3 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1072-2957
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1183 กลุ่มทอผ้าด้ายลายขิด
39 ม.4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-9534-1575
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1184 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ที่ 3
30 ม.3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5659-7127
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1185 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนใหญ่พัฒนา 2
177 ม.10 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-7204-0325
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นไหมแท้และชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1186 กลุ่มชุมชนหลักเมืองเทศบาลเมืองบ้านหมี่
209/7-8 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1403-2334
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1187 นางสาวศิริรัตน์ เสรีวัฒนารัตน์
175-177 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-1093
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1188 กลุ่มผ้าทอมือมหาโพธิ
96/2 ม.1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6167-8675
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1189 กลุ่มทอผ้ามะกอกหวานพัฒนาราชานุเคราะห์
178 ม.11 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1853-2936
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1190 นางพินิจ สมานไทย
46 ม.5 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1389-9582
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1191 นางทองเมือง จันทา
76 ถ.ศีขรภูมิ-รัตนบุรี ม.1 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4456-1549
ชนิดเส้นไหมแท้24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1192 กลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิง
131 ม.2 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7961-0805
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย24 ก.พ. 254923 ก.พ. 2552
1193 กลุ่มทอผ้าไหม
95 ม.9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-1740-0752
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1194 กลุ่มอาชีพทอผ้า
28 ม.8 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-7194-8513
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1195 กลุ่มจักสานกระแช่เครือไม้
176 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5730-2463
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1196 กลุ่มทอผ้าบ้านวังพิกุล
13 ม.6 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5675-7119
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1197 กลุ่มทอผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์ทอมือ
139 ม.9 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1997-8653
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1198 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ที่ 15
32 ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7213-3462
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1199 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้อย
4 ม.7 ต.สงเปลือย อ.นามน กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9858-3314
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1200 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าคันโท
63 ถ.ท่าบ่อ ม.7 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-7221
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1201 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ย้อมคราม-ผ้าไหม
58 ม.4 ต.สายนาวัง กิ่งอ.นาคู กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7863-5836
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1202 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 13
344 ม.17 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-3009
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1203 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาน้อย
229 ม.4 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-7948-6649
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1204 กลุ่มทอผ้าตำบลช่องสามหมอ
95 ม.7 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-2339, 0-4488-2435
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1205 นางกรรณิกา สนธิละ
52 ม.4 ต.ปราสาททอง กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9578-6173
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1206 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมโคกกลางหมู่ที่ 16
18/2 ม.16 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9579-0421
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1207 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116 ม.2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1954-0879, 0-1739-1434
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1208 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน
1 ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-7908-7600
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1209 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 3
76 ม.3 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-9993-1553
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1210 กลุ่มทอผ้าบ้านทรายมูล
239 ม.7 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7216-6961
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1211 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าลายลูกแก้ว บ้านหนองแวง
129 ม.5 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6257-0682
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1212 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ที่ 12
156 ม.12 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9709-4264
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1213 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ยางหวาย หมู่ที่ 4
227 ม.4 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7880-7783
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1214 นางสมบูรณ์ ไกยะฝ่าย
75 ม.7 ต.หนองบ่อ อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 0-9572-7782
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1215 ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองวัดธาตุประสิทธิ์
187 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1094
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1216 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยงบ้านห้วยสัก
6 ม.1 ต.หนองป่าก่อ กิ่งอ.ดอยหลวง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-4255-1094
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1217 กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านต้อน
22/7 ม.6 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9394
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1218 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแดง
10 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9751-7842
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1219 กลุ่มสตรีทอผ้าลาดใหญ่
189 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-1396
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1220 กลุ่มสตรีบ้านโสมน หมู่ที่ 5
9 ม.5 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7148-9290
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1221 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านบัวโคก
105/1 ม.8 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4471-2922
ชนิดเส้นไหมแท้20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1222 กลุ่มทอผ้าบ้านกลาง
16 ม.2 ต.คำบก อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7245-8791
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
1223 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองตาไก้
135 ถ.ลาดใหญ่-คอนสวรรค์-แก้งคร้อ ม.5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1073-0744
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1224 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2
29 ถ.จัตุรัส-ระเหว ม.2 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-3250
ชนิดเส้นไหมแท้21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1225 กลุ่มแปรรูปอาหารสตรีบ้านค่าย หมู่ที่ 1
248/1 ม.1 ต.บ้านค่าย อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-0447
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1226 กลุ่มศิลปะการเพ้นท์และไหมมัดหมี่
753 ถ.บูรพาชัย ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9496
ชนิดเส้นไหมแท้21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1227 นางสมพิศ บำขุนทด
8/1 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1228 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9
172 ม.9 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7025-2770
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1229 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
80 ม.9 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม ยโสธร
โทรศัพท์ 0-9948-3208
ชนิดเส้นไหมแท้21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1230 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพรเมืองศรีเทพ
3/1 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5679-9309, 0-1474-5314
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 มี.ค. 254920 มี.ค. 2552
1231 กลุ่มทอผ้าบ้านนาหนองทุ่ม
174 ซ.ประชาร่วมมิตร 5 ถ.สุขาภิบาล ม.3 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4474-4457
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1232 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านวัฒนาใหม่
2 ม.11 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1233 นางลำใย แขนรัมย์
45 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1234 นางเนียม สมสวย
60 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1235 นางเพ็ญพรรณ ศรีละมัด
59 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1236 นางลา ตั้งประโคน
65 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1237 นางปุ่น ชุมหิรัญ
42 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1238 นางสมศรี สุนทรถวิล
78 ม.6 ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7936-0301
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1239 นางสาวทองแดง ประทุมวี
16 ม.2 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1907-5304
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1240 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกลันทา
54 ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7879-3148
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1241 กลุ่มส่งเสริมทอผ้าและแปรรูปสิ่งทอ
80 ม.12 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9981-2484
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1242 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาเปล่ง
18 ม.6 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9094-3580, 0-9054-5720
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1243 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน
86 ม.4 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1244 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเทพอรุณ
18 ม.11 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1245 นางสมนึก กมลจิตร
102 ม.11 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1246 กลุ่มสตรีบ้านโคกกลาง
142 ม.2 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7032-9606
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1247 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยก้อม
32 ม.11 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6250-0500
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1248 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 3
43 ม.3 ต.หนองมะเแซว อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9578-7847
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1249 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 9
157 ม.9 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9009-8741
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1250 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2
57 ม.2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7254-6804
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1251 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านโนนกุง
39 ม.3 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-5738-1973
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1252 นางมาลี มาประสม
110 ม.1 ต.ไม้กลอน อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9027-6713
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1253 นางบุญมา ท่วมไธสง
39 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายฝ้าย24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1254 กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายหนองบัวสันติสุข
26 ม.11 ต.โสกนกเต็น อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4321-0579
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1255 กลุ่มทอผ้า
31 ม.5 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-9565-6261
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1256 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดผือ
49 ม.4 ต.โนนหมากมุ่น กิ่งอ.โคกสูง สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3751-4130
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1257 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกถาวร
82 ม.8 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4244-7165
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1258 กลุ่มเลี้ยงหม่อนทอผ้าไหมบ้านสร้างแก้ว
37 ม.3 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7095-0848
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1259 กลุ่มผ้าทอมือมหาโพธิ
96/2 ม.1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6167-8375
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1260 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคู
1 ม.4 ต.ยาง อ.น้ำยืน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6033-3709
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1261 นางเตียน นนทพจน์
53 ม.1 ต.นาผือ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1262 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกุดเจริญ
175 ม.15 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9581-1545
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1263 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก หมู่ที่ 4
91 ม.4 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9281-4797, 0-7005-3270
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1264 กลุ่มทอผ้าฝ้ายประดิษฐ์ บ้านหนองแสง
124 ม.2 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7234-8868, 0-7144-4198
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1265 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
43 ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9061-6247
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1266 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านโคกสี
163 ม.6 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-9305
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1267 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่
113 ม.1 ต.เปือยใหญ่ กิ่งอ.โนนศิลา ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1263-4579
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1268 กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำน้อย
24 ม.1 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4330-0065, 0-7950-1206
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1269 นางสุภาพร วิชัยโย
832/7 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9478, 0-1878-4996
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1270 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 13
514/1 ม.13 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-3447, 0-9579-8409
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1271 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
139 ม.1 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-3484
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1272 กลุ่มทอผ้าไหม
14 ม.6 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7231-1273
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1273 กลุ่มทรัพย์ประทุมทอผ้า
252 ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6241-6650
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1274 นายธีรวัฒน์ ทองประศาสน์
199 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6634-6153, 0-4328-6153
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1275 นางมนิด หล้าบ้านโพน
6 ม.1 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1263-6392
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1276 นางสาวมาณี วรานุพร
58 ถ.แจ้งสนิท ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6509
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1277 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมมัดหมี่
29/1 ม.7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-6212-5649
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1278 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองโบราณบ้านหนองปอ
32 ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3557-5308
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1279 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหนองทิศสอน
39 ม.5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1183-3790
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1280 "กลุ่มทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก, ผ้าไหมมัดหมี่"
73 ม.7 ต.วังไชย อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9278-3949
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1281 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง
30 ม.1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-9013
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1282 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม
9/1 ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6077-8013
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1283 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
232 ม.13 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7097-1274
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1284 กลุ่มหัตถกรรมฝ้าย
7 ม.3 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7236-5919
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1285 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านโพนเงินน้อย
45 ม.8 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9051-1087
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1286 นางสุภาวดี พูลสุข
101 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9217-4202
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1287 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม
84 ม.3 ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4355-0149
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1288 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่าง
48 ม.6 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6260-7326
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1289 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองพระ
28 ม.7 ต.เสียว กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4918-0315
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1290 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเสียว
53 ม.2 ต.เสียว กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7832-5329
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1291 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูน้อย
53 ม.8 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-9580
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1292 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนงัว
67 ม.4 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9411-8812
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1293 นางสาวประภาพร ล้อมไธสง
154 ซ.ศิลาทอง 6 ถ.โคกศิลา-บ้านหิน ม.14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1347, 0-1999-0615
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1294 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดกว้าง
40 ม.2 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล ยโสธร
โทรศัพท์ 0-1007-5150
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1295 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพร้าวร่วมใจ
22 ม.21 ต.บุสูง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7007-5094
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1296 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก หมู่ที่ 1
63 ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4579-8194
ชนิดเส้นไหมแท้24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1297 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากาบกล้วยบ้านบาก หมู่ที่ 8
16 ถ.แจ้งสนิท ม.8 ต.สำราญ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-6784-0906
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1298 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ 9
78 ม.12 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6762-0504
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1299 นายวินัย ปัจฉิม
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ม.6 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1132
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1300 ศูนย์ศิลปิน OTOP
22 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9932-9889
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1301 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร
35 ถ.หนองอีเก้ง-โคกแสมสาร ม.4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9698-5896
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1302 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ 7 ศูนย์ที่ 2
281 ม.7 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-4876-0365
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1303 กลุ่มรวมทุนสร้างเสริมอาชีพและรายได้ บ้านสามแยกหลุมข้าว
34/1 ม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-0192
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
1304 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม
210 ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-7153
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1305 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
154 ม.19 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-1074-4173
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1306 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังศิลา
11 ม.8 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด เชียงราย
โทรศัพท์ 0-7172-1841
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1307 กลุ่มภูมิปัญญาอีสาน
77/1 ม.14 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5657-9117
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1308 กลุ่มทอผ้าบ้านสระทอง
114 ม.12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4790-1647
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1309 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 3
95 ม.3 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-5132-7924, 0-6070-6797
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1310 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
55 ม.1 ต.บ้านหัน กิ่งอ.โนนศิลา ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-5745-3471
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1311 กลุ่มทอผ้าไหม
24 ม.8 ต.เบิด อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9887-6984
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1312 นางแดด ผิวทอง
35 ม.11 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-2098
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1313 กลุ่มทอผ้าไหม
ม.4 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4789-4237
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1314 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนพัฒนา
247 ม.10 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9941-7903
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1315 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเพ็ดน้อย
38 ม.2 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1185-7485
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1316 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไข่ผำ
72 ม.10 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6258-1169
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1317 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกระทุ่ม
123 ม.2 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9286-6260
ชนิดเส้นไหมแท้31 พ.ค. 254930 พ.ค. 2552
1318 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
74 ม.4 ต.พังแดง อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-9094
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1319 กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านศรีถาวรพนา
147 ม.12 ต.กกตูม อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-9273-5773
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1320 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าบ้านขุมคำ
101 ม.9 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7026-9843
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1321 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
5 ม.11 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7070-1628
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1322 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหมู่ที่ 3
48 ม.3 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7235-1372
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1323 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านศรีเชียงใหม่
120 ม.10 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4959-6157
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1324 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดงหลวง
22 ถ.เปรมพัฒนา ม.10 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1325 นายศราวุธ เอกพงศ์ธร
122-124 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-1441
ชนิดเส้นไหมแท้16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1326 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าห่มไหมพรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
37 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 0-1074-6260
ชนิดเส้นไหมแท้16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1327 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
21 ม.2 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7936-8921
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1328 กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอน
356 ม.10 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5682-0346
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1329 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านวังโป่ง
286/1 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5675-8166
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1330 กลุ่มทอผ้าบ้านสะพือ
58/1 ม.8 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4529-8095
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
1331 กลุ่มทอผ้าบ้านวังงิ้ว
7 ม.4 ต.วังงิ้วใต้ กิ่งอ.ดงเจริญ พิจิตร
โทรศัพท์ 0-7204-1550
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1332 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านตาดข่า
69 ม.1 ต.ตาดข่า กิ่งอ.หนองหิน เลย
โทรศัพท์ 0-9571-6565
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1333 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 1
120 ม.1 ต.ซาง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4290-9017
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1334 กลุ่มแม่บ้านไทยพัฒนา
11 ม.7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7117-8058
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1335 กลุ่มทอผ้าเกล็ดเต่า
28 ม.14 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4383-1311
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1336 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านลาด หมู่ที่ 7
157 ม.7 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4389-9550
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1337 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านหนองบัว
157 ม.14 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7800-1087, 0-9910-9256
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1338 นางบัวพันธุ์ มาตยาคุณ
83 ม.5 ต.เหล่ากลาง กิ่งอ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6863-8988
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1339 นายเสวก วงษ์คงคำ
123/2 ถ.มานิตย์บำรุง ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1263-5667
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1340 กลุ่มทอผ้าไหมฝ้ายบ้านดอนงัว
9 ม.1 ต.ดอนงัว อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-6240-0276
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1341 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านงัวบา
8 ม.1 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1047-4697
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1342 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโคกสูง
12/1 ม.6 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6218-1283
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1343 กลุ่มผ้าลายสายฝนประจำหมู่บ้านม่วงทอง
61 ม.18 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-5745-5061
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1344 กลุ่มทอผ้าลายสายฝน บ้านหนองแก
61 ม.1 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6222-1830
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1345 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย หมู่ที่ 9
120 ม.9 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9350-5731
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1346 นายศรายุทธ บัวหอม
249/2 ถ.วุฒิประไพ ม.12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-4465, 0-4444-1146
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1347 กลุ่มภาดาผ้าไทยบ้านหนองไข่เหี้ย
27 ม.11 ต.สีดา กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4432-9260
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1348 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลวยไหมไทย
78/3-4 ม.8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4445-1677, 0-9582-0056, 0-4445-1678
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1349 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบ
104 บ้านป่าสังข์ ม.1 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1168-4403, 0-1186-4403, 0-4904-6968
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1350 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่สามตะกรอคุ้มอนามัย
76 ม.1 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4229-8100
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1351 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม-ฝ้ายมัดหมี่
82 ม.1 ต.พังงู อ.หนองหาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4683-0090
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1352 กลุ่มทอผ้าบ้านพรหมลิขิต
48 ม.14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4799-6325
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1353 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
119 ม.3 ต.สะแบง อ.หนองหาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-7217-9347
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1354 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านหนองแสนตอ
18 ม.18 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1601-7300
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1355 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะเขือ
24 ม.3 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1773-8724
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1356 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว
30 ม.4 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1357 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่ากุง
19 ม.4 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4350-6193
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1358 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงหวาน
123 ม.12 ต.เด่นราษฎร์ กิ่งอ.หนองฮี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1214-5540
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1359 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านราษฎร์รังษี
12 ม.12 ต.ดูกอึ่ง กิ่งอ.หนองฮี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7081-0540
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1360 กลุ่มพัฒนาสตรีเหล่าขี้เหล็ก
219 บ้านเหล่าขี้เหล็ก ม.6 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4027-6362
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1361 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเลาขวัญ
112/2 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3457-6135, 0-6214-5601
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1362 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโสกนกไก่นา
30 ม.4 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์ 0-6046-3649
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1363 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสันติภาพ
109 ม.9 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์ 0-1058-4672, 0-1739-0140
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1364 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านศูนย์พัฒนา
141 ม.6 ต.ผาสามยอด กิ่งอ.เอราวัณ เลย
โทรศัพท์ 0-1320-0409, 0-9842-0613
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1365 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านชัยเจริญ
138 ม.11 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1050-4898
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1366 นางส้มจีน โยมา
48 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6164, 0-1261-5094
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1367 กลุ่มผ้าทอมือบ้านกลาง
1 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-2280
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1368 นายประวัติ ธาตุบุรมย์
11 ม.2 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6159
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1369 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
109 ม.2 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-7694
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1370 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติบ้านลุงประดู่
46 ม.7 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1390-5134
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1371 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโนนซาด
15 ม.18 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6102-6316
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1372 วิสาหกิจชุมชนลิ้นฟ้าพัฒนาไหมไทย
24 ม.2 ต.เมืองยาง กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-9211
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1373 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านบะแหบ
131 ม.10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9046-7552
ชนิดเส้นไหมแท้19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
1374 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านหนองตูม
16 ม.2 ต.ผาสามยอด กิ่งอ.เอราวัณ เลย
โทรศัพท์ 0-6228-7835, 0-6005-1592
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1375 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนหนองผือ
106 ม.2 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7245-4198
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1376 นางสมภา พัสดร
1 ม.7 ต.เหล่ากลาง กิ่งอ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1964-3191
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1377 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนศิลาเลิง
1 ม.7 ต.โนนศิลาเลิง กิ่งอ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9874-2815
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1378 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
35 ม.5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-5328
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1379 กลุ่มเครือข่ายมุกดาหารประสานมิตร
173 ม.3 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-6424, 0-4263-6179
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1380 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงยาง
152 ม.4 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4298-4244
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1381 กลุ่มทอผ้าฝ้ายหางกระรอกบ้านหนองน้ำเต้า
8 ม.2 ต.นาโสก อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-7258-8432
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1382 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอภาร หมู่ที่ 6
62 ม.6 ต.ปอภาร อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1056-8937
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1383 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
31 ถ.สว่างวงศ์ ม.5 ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4789-2597
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1384 กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติและเคมี
99 ม.2 ต.โนนเมือง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9861-7105
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1385 กลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ที่ 13
34 ม.11 ต.หนองแวง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1768-8933
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1386 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า
119 ถ.สุริยเดชบำรุง ม.14 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4353-2335
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1387 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
30 ม.8 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7821-1626
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1388 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองปรึก
192 ม.3 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4440-0522
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1389 กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานหงษ์
33 ม.12 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6248-0077
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1390 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
82 ม.2 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1069-1511, 0-7254-7922
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1391 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนพะงาดพัฒนา
136/1 ม.5 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4438-3160, 0-6243-3972
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1392 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกกลาง
63 ม.8 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1769-3096
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1393 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแสนตอ
120 ม.7 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-5745-7750
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1394 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสมบูรณ์
45/1 ม.7 ต.ละหานปลาค้าว กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9289-1426
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1395 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตาสุด
31 ม.7 ต.เมืองยาง กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7922-0713
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1396 กลุ่มแม่บ้านหนองขานก
31 ม.6 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9274-1553
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1397 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนชัยศรีสามัคคี
34 ม.14 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9948-5980
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1398 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองซาด
15 ม.11 ต.ประทาย อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6249-1438
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1399 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
28 ม.12 ต.ประทาย อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-5016-2884
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1400 กลุ่มทอผ้าบ้านขุมเงิน
50 ม.8 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4661-8089
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1401 กลุ่มมบ้านเกษตรกรคุ้มใต้
64/1 ม.4 ต.พนมไพร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4359-0206
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1402 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายสารภี
143 ม.1 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4440-2482
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1403 นางรุจิลดา รัตนโภชน์
299 ม.6 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4420-6091, 0-1549-0499, 0-1977-5307
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1404 กลุ่มแม่บ้านบ้านกุดเม็ก
58 ม.2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1405 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองขี้เหล็กพัฒนา
28 ม.12 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6982-6786
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1406 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองคู
4 ม.11 ต.โพนยาง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9042-9152, 0-7012-4246
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1407 องค์กรชุมชนบ้านทุ่งไชย
59 ม.1 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6256-5707
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1408 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองอีโต่ง
41 ม.3 ต.ธาตุ อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-5230-3808
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1409 นางสาวจำเรียง เกตุจีน
159/1 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-6209-6450
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1410 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวาใหญ่
44 ม.2 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4279-9135
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1411 กลุ่มสตรีบ้านนิคมเขต 7
15 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6440-5702
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1412 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านตาตู้
90 ม.3 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1177-6617
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1413 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านยาง
116 ม.7 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4958-7060, 0-7874-0984
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1414 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านค้อปอ
51 ม.5 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4566-5180, 0-9865-4830
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1415 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเสื่องข้าว
102 ม.1 ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1416 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเลาะ
306 ม.14 ต.ขมิ้น อ.เมือง สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6861-2276
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1417 กลุ่มสตรีแม่บ้านไฮ
100 ม.6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7996-5443
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1418 นางสะอาดโฉม สุภาพ
88 ม.1 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4567-5412
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1419 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองหัวช้าง
37 ม.6 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7104-2113
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1420 กลุ่มทอผ้าไหม
74 ม.3 ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6255-9628
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1421 กลุ่มสตรีทอผ้า
1/1 ม.4 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6255-7690
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1422 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
71 ม.4 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4522-4068
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1423 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูใหญ่
3 ม.7 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-9190
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1424 กลุ่มสตรีแม่บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 18
36 ม.18 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1425 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 15
52 ม.15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7956-4009
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1426 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 11
2 ม.11 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1067-8683
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1427 กลุ่มสตรีแม่บ้านทุ่งไชย หมู่ที่ 8
22 ม.8 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7051-7572
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1428 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
126 ม.2 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7231-7948
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1429 กลุ่มแม่บ้านกู่จาน หมู่ที่ 1
1 ม.1 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4579-0122, 0-4085-2629
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1430 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศรีสวัสดิ์
142 ม.5 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-1600-4654
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1431 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน
186 ม.1 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7252-9107
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1432 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านม่วงโป้
3 ม.1 ต.โพนงาม อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4771-7685
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1433 กลุ่มร้านค้าสาธิตวิสาหกิจชุมชน
99 ม.7 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4527-2190
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1434 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านหนองยศ
23 ม.4 ต.แมด อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4605-8961
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1435 วิสาหกิจชุมชนปฐมเจริญ
111/4 ถ.ปฐมพาณิชย์ ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9103ล 0-1549-0700
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1436 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านข่า
104 ม.7 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-7131
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1437 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่เมืองมอญ
135 ม.16 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-5773-3749
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1438 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนไม้งาม
70 ม.4 ต.เมืองยาง กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6256-8592
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1439 นางจรัส ศิริบำรุง
4 ม.5 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-7010
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1440 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน
68 ม.7 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6869-6936
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1441 กลุ่มทอผ้าบ้านกะน๊อบ
12 ม.2 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4831-0065
ชนิดเส้นไหมแท้25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1442 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเจริญสุขไหมไทย
9 ม.1 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1008-7509
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
1443 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระกุด
35 ม.7 ต.ชุมแสง อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7252-3326
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1444 กลุ่มแม่บ้านยูงทอง
159/1 ม.10 ต.สนามชัย อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6261-4386
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1445 กลุ่มทอผ้าบ้านค้อ
50 ม.5 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9847-4252
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1446 กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านแสงเจริญ
1 ม.15 ต.ชุมแสง อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1447 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอนามัย
1 ม.11 ต.แคนดง กิ่งอ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1073-8849
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1448 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวรอง
88 ม.10 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9582-5703
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1449 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโสน
32 ม.3 ต.วังเหนือ กิ่งอ.บ้านด่าน บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9515-9614
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1450 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านจิกน้อย
101 ม.4 ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9629-8995
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1451 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแคน
84 ม.8 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4828-6815
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1452 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนเมือง
21 ม.1 ต.โนนเมือง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-6235-6072
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1453 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบะหว้า
56 ม.7 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7829-7865
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1454 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านม่วงไข่
10 ม.5 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9913-1136
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1455 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง
12 ม.1 ต.นาใน อ.พรรณนิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4298-1242
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1456 นางนพภร รูปชัยภูมิ
761/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9948, 0-1976-0707
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1457 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองบก
20 ม.8 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4573-4166
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1458 กลุ่มสตรีทอผ้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย
29 ม.1 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-5023-2380
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1459 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสว่าง
75 ม.6 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-5742-6765
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1460 กลุ่มสตรีเยาวชนบ้านป่งเป้า
66 ม.2 ต.โพนทราย อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4685-3453
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1461 กลุ่มทอผ้า
27 ม.3 บ้านไพบูลย์ ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-5217-7682
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1462 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาดี
130 ม.3 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1463 กลุ่มทอผ้ากาบบัวบ้านดอนแดงน้อย
58 ม.10 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-1878-9584
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1464 กลุ่มชุมชนบ้านหนองเขื่อง
9/1 ม.1 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6251-7223
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1465 "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเหล็ก หมู่ที่ 8,9"
70 ม.8 บ้านหนองเหล็ก ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7875-9416
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1466 กลุ่มสตรีบ้านพะวร หมู่ที่ 13
1 ถ.ห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ ม.13 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7243-3925
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1467 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสร้างเรือ
65/1 ม.5 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-5132-1156
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1468 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนากอ
47 ม.6 ต.คอกช้าง กิ่งอ.สระใคร หนองคาย
โทรศัพท์ 0-6855-9971
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1469 เครือข่ายกลุ่มอาชีพตำบลบ้านโสก
50 ม.11 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1544-3896
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1470 นางสุดาพร อาจสนาม
30 ม.11 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-6251-5497
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1471 วิสาหกิจชุมชนบูรพาชัย
718 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1170, 0-1877-3242
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1472 นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์
209/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9618, 0-6252-4345
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1473 นางสมพิศ โพธิ์ชัย
576 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1217
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1474 วิสาหกิจชุมชน สตรีทอผ้าไหมอุดมพร
868 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9271, 0-6874-5147
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1475 กลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า หมู่ที่ 1
24/5 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9251
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1476 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ โค ออป บ้านเขว้า
760 ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9286
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1477 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4
95 ถ.ชัยภูมิ-เมืองพล ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1600-0726
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1478 วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านเขว้า
204 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1877-0570
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1479 นางกฤษณา ใยโนนตาด
9 ถ.มัฌชิมา ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1977-1349
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1480 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตานบ
131 ม.4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4958-3110
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1481 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านหนองสิม
92 ม.14 ต.บะ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-7256-3088
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1482 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
31 ม.9 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1391-2187
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1483 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ขิด
110 ม.2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4603-4273, 0-9421-1762
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1484 นางมัตทนา ภูริศรี
88 ถ.อุดรธานี-หนองคาย ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4221-8020, 0-9710-3903
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1485 นายเสถียร เชื้อบัวขาว
220 ม.3 ต.หนองหว้า กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9949-3988
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1486 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเพ็ดน้อย
99 ม.6 ต.เมืองพะไล กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6352-3015
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
1487 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านวังผา
53 ม.2 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด เชียงราย
โทรศัพท์ 0-9852-0123
ชนิดเส้นไหมแท้3 ส.ค. 25492 ส.ค. 2552
1488 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเจริญ
54 ม.7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1389-2365
ชนิดเส้นไหมแท้3 ส.ค. 25492 ส.ค. 2552
1489 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านศรีสว่าง
58 ม.10 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-5758-1341
ชนิดเส้นไหมแท้3 ส.ค. 25492 ส.ค. 2552
1490 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองมะเหียะ หมู่ที่ 10
42 ม.10 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1363-3702
ชนิดเส้นไหมแท้3 ส.ค. 25492 ส.ค. 2552
1491 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า
35 ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9981-9788
ชนิดเส้นไหมแท้3 ส.ค. 25492 ส.ค. 2552
1492 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกะทอ
89 ม.3 ต.นาเหล่า อ.นาวัง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7861-7124, 0-9622-3104, 0-5928-0520
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1493 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านร่องริว
155 ม.12 ต.เวียง อ.เทิง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-9077-1913
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1494 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านขนวน หมู่ที่ 10
21 ม.10 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7250-6943
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1495 กลุ่มทอผ้าสัมพันธ์ บ้านหนองสะลาม
71/1 ม.6 ต.หนองค้า อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7869-6251
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1496 กลุ่มสตรีบ้านโป่ง
68 ม.6 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9798-0737
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1497 นางจันทร์ทา ตื่นเต้นดี
20 ม.8 ต.ปราสาททอง กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-2303, 0-9949-1613
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1498 นางวัลย์นา กาฬหว้า
162 ม.1 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7222-8603
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1499 นางมุก สงวนรัตน์
32 ม.5 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4385-2049
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1500 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองปรือ
26 ม.5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9849-4805
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1501 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมหลุ่งประดู่
43 ม.12 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7253-1186
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1502 กลุ่มทอผ้าไหม
128 ม.10 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1964-0680
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1503 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านสามหนอง
123 ม.9 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 0-6222-6682
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1504 นางประยงค์ ศรีบัว
86 ม.3 ต.โพน อ.คำม่วง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6240-6911
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1505 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านม่วงกุล
69 ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-5746-0870
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1506 กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์มัดหมี่ลายขิดหมอน
177 ม.8 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7220-9415
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1507 กลุ่มทอผ้าไหม
20 ม.4 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1873-9854
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1508 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเก่าเดื่อ
83 ม.6 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9571-7044
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1509 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
123 ม.7 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6221-5270
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1510 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคัดเค้า
20 ม.6 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1975-3909
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1511 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
42 ม.4 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-5758-1341
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1512 กลุ่มทอผ้าไหมลายสาเกต
20 ม.4 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7220-9135
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1513 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
47 ม.6 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9842-9701
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1514 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสาเกตุบ้านหนองผือ
44 ม.1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7062-6194
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1515 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านยางคำ หมู่ที่ 6
39 ม.6 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7808-4565
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1516 นางสาวรัตชากร สละวงษ์ลักษณ์
118/1 ม.7 ต.นกออก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1684
ชนิดเส้นไหมแท้10 ส.ค. 25499 ส.ค. 2552
1517 นายสมบัติ แสงตะการ
382 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1718-6855
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1518 กลุ่มผ้าทอมือบ้านกุดโคก
18 ม.8 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1264-2983
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1519 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกใหม่
36 ม.6 ต.บ้านโนน กิ่งอ.ซำสูง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6230-6187
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1520 กลุ่มทอผ้าหมี่สตรีศรีละว้า
110 ม.10 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9863-3881
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1521 กลุ่มเพ้นท์ผ้า
83 ม.10 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1737-5280
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1522 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
53 ม.6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7035-3653
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1523 กลุ่มทอผ้าโทเร
11 ม.10 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1769-8198
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1524 กลุ่มทอผ้า
51/1 ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-6255
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1525 กลุ่มทอผ้าบ้านค้อตานี
119 ม.8 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9582-1092
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1526 กลุ่มสตรีบ้านแคน
2 ม.5 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6874-7745
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1527 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านนาก๊อก หมู่ที่ 7
36 ม.7 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7253-4047
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1528 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านจานเลียว
272 ม.4 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9716-2729
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1529 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านขอนแต้
12 ม.6 ต.สำโรงประสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9822-3188
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1530 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม อบต.โนนเย็น
11 ม.11 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-8222
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1531 กลุ่มทอผ้าไหม
30 ม.9 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6263-9287
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1532 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองสิม
43 ม.9 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6038-1652
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1533 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล็ก
22 ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9718-7084
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1534 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสระกำแพงใหญ่
78 ม.1 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4569-1095, 0-9263-3572
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1535 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนวน
70 ม.20 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7984-7080
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1536 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ้าไหมบ้านก้านเหลือง
68 ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4563-8289
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1537 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านก้านเหลือง
2 ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4569-2330
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1538 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสูง
22 ม.10 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1389-5881
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1539 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาจารย์ หมู่ที่ 8
39 ม.8 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6251-0538
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1540 กลุ่มเกษตรกรหนองเหล็ก
66 ม.7 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7251-6390
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1541 กลุ่มผลิตและจำหน่ายผ้าไหมผ้าฝ้าย
40 ม.9 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1034
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1542 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโพธิ์สามัคคี
126 ม.8 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9284-9249
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1543 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 6
41 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6877-3484
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1544 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านตาโกน
18 ม.2 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6878-7200
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1545 นางบุญเยื้อง ชัยปรุ
3-4 ถ.สุขาภิบาลเมืองที ม.7 ต.เมืองที อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4454-9048, 0-9484-8589
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1546 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
61 ม.6 ต.ระเวียง กิ่งอ.โนนนารายณ์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-6251-9296
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1547 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
86 ม.14 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-9281-6586
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
1548 นางลำไพ บุญพิพัฒน์
69 ม.7 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9521-7713
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1549 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านค้อเหนือ
46 ม.1 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-6264-4170
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1550 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
93 ม.1 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4577-7378
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1551 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่ม
58 ม.12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4038-1478
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1552 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายไทย
217 ม.5 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7244-9714
ชนิดเส้นไหมแท้31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1553 กลุ่มทอผ้าไหม
52 ม.8 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โทรศัพท์ 0-9211-6138
ชนิดเส้นไหมแท้31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1554 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองมะยอด
34 ม.12 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4829-7758
ชนิดเส้นไหมแท้31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1555 กลุ่มทอผ้าบ้านอีเก้ง หมู่ที่ 3
165 บ้านอีเก้ง ม.3 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3674
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1556 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผาง หมู่ที่ 2
14/1 ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9947-8724
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1557 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสโน
35 ม.8 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9849-0738
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย31 ส.ค. 254930 ส.ค. 2552
1558 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองนาดี
84 ม.8 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4248-0420
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
1559 กลุ่มทอผ้าหมี่ย้อมคราม
48 ม.3 ต.อุ่มจาน กิ่งอ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-5832-3962
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์7 ก.ย. 25496 ก.ย. 2552
1560 นางสาวแสงเดือน มีชัยเจริญยิ่ง
92 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-9456-3792, 0-9187-3220
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
1561 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านกุดน้ำใส
118 ม.6 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-9413-9836
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
1562 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านกุดเต่า
78 ม.7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9264-9426
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
1563 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง
185 ม.1 ต.สำโรง อ.สำโรง อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4530-3349
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
1564 นางสุดใจ อุปถัมภ์
91 ม.15 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
1565 กลุ่มแปรรูปผ้าทอบ้านหนองนกแก้ว
24 ม.1 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-9073-8120
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1566 นางลำจวน ชวนรักษาสัตย์
183 ม.6 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5662-3490, 0-1675-3243
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1567 กลุ่มทอผ้าวังทรายทอง
53/1 ม.14 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-7211-1241
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1568 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสำราญ
29 ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-6154-3990
ชนิดเส้นไหมแท้8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1569 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านกล้วย
80 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-1904
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1570 นางขวัญใจ กึกก้อง
98 ม.8 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3662-2278
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1571 กลุ่มทอผ้า ตำบลบ้านทราย
55 ม.3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1989-5450
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์8 ก.ย. 25497 ก.ย. 2552
1572 กลุ่มทอผ้าบ้านบึงกระสังข์
97 ม.2 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3529-2194
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1573 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านท่าโรง
528/2 ม.2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-9419-7838
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1574 นางประคอง นนทมาตย์
35 ม.7 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7234-3231
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1575 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคู
102 ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-5764-5802
ชนิดเส้นไหมแท้11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1576 กลุ่มพัชรินทร์ผ้าไหม
253 ม.6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7224-4582
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1577 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปลือยใหญ่
114 ม.10 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1578 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนทอง
158 ม.1 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4361-1447, 0-5767-0486
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1579 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสาวแห
42 ม.5 ต.สาวแห กิ่งอ.หนองฮี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9571-2883
ชนิดเส้นไหมแท้11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1580 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 10
27 ม.10 ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4355-0225
ชนิดเส้นไหมแท้11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1581 กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย
26 ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7235-6851
ชนิดเส้นไหมแท้11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
1582 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงตาดทอง
44 ม.10 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7251-5175
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1583 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาดี
71 ม.7 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6296-9893
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1584 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ำอ้อม
136 ม.14 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1585 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคูขาม
22 ม.7 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1063-6842
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1586 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนศิลา
108 ม.9 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7949-9469
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1587 นางบุญพริ้ง ตราดไธสง
136 ม.5 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1588 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านบุขี้เหล็กใหม่
105/1 ม.11 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1615-0120
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1589 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำทองน้อย
24 ม.9 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5523-9072
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1590 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถนนใหญ่
ม.3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1866-3557
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1591 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองสำโรงปัจจิม
21 ม.17 ต.เสียว กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6252-3556
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1592 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่พื้นบ้านบ้านโคกสะอาด
49 ถ.สามหมอ-ศรีธาตุ ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6155-6451
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1593 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโคกใหญ่พัฒนา
31 ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1051-7177
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1594 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสำโรง
206 ม.1 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4795-7248
ชนิดเส้นไหมแท้13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
1595 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่เครือขาวบ้านกุดเรือใหญ่
108 ม.2 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7950-2959
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย14 ก.ย. 254913 ก.ย. 2552
1596 กลุ่มทอผ้าไหม มัดหมี่ บ้านโพนงาม
25 ม.4 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-5738-5240
ชนิดเส้นไหมแท้14 ก.ย. 254913 ก.ย. 2552
1597 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 4
55 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4359-7403, 0-4737-2073
ชนิดเส้นไหมแท้14 ก.ย. 254913 ก.ย. 2552
1598 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
86 ม.1 ต.บ่อแก้ว กิ่งอ.นาคู กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6084-2586
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1599 นางจุรีพร อรุณเรื่อ
64 ม.2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-4360
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1600 สหกรณ์ผ้าไหมนครราชสีมา จำกัด
611/25 ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1955-3909
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1601 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมหนองหว้าน้อย
72 ม.5 ต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9593-1360
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1602 กลุ่มไหมทอมือปักธงชัย
118/2 ม.7 ต.นกออก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1725-7648
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1603 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตะโก
213 ม.3 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-6254-6939
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1604 นางอุดร พาเรือง
14 ม.5 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-5771-4615
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1605 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลป่าชัน
41 ม.4 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7256-9497
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1606 นางประกลาย ปักการะนัง
167 ม.8 ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9425-8379
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1607 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสูง
71 ม.1 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9027-5408
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1608 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาแพง
4 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1709-6581
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1609 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเก่าโก
87 ม.3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4707-9823
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1610 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่ขิดบ้านจำปา
135 ถ.อุดรธานี-หนองหาน ม.7 ต.หนองนาคำ อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6221-6907
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1611 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 1
127 ม.1 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-5928-3566
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1612 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านใหม่ไทรทอง
96 ม.10 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1059-4791, 0-1769-5975
ชนิดเส้นไหมแท้15 ก.ย. 254914 ก.ย. 2552
1613 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
14 ม.3 ต.เขาทะลุ อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 0-7278-5504
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1614 กลุ่มผ้าทอกี่กระตุก
34/1 ม.5 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3559-1401, 0-1835-2234
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1615 กลุ่มทอผ้าบ้านพวยเด้ง
203 ม.3 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์ 0-7227-6265, 0-4281-8351
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1616 กลุ่มทอผ้าบ้านภูเขาทอง
14 ม.9 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1617 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองตาแดง
49/1 ม.4 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9524-0633
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1618 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวนาสวรรค์
41 ม.5 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1120-2696, 0-1390-2472
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1619 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแซร์ไปรใต้
41 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1549-8198
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1620 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสระตะโก
77 ม.4 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6245-0225
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1621 กลุ่มทอผ้าไหม
10 ม.2 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1622 กลุ่มทอผ้าบ้านวังไผ่
55 ม.4 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-9547-0325
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1623 นางสาวสมทรง เศรษฐรัมย์
2 ม.9 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6002-0865
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1624 กลุ่มอาชีพบ้านวัฒนาใหม่
41 ม.11 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1625 กลุ่มทอผ้า (บ้านหนองตะขบ)
187 ม.8 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6007-2938
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1626 นางมโน ชาวนา
188 ม.10 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7869-9201
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1627 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหญ้าคา
63 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1628 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกลอย
54 ม.3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6147-2818
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1629 กลุ่มแม่บ้านกอกโคก
194 ม.2 ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6264-8313
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1630 กลุ่มหัตถกรรมบ้านแดงใหญ่
62 ม.1 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9948-0498
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1631 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสะอาด
12 ม.3 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6242-6996
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1632 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองไผ่
2 ม.2 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7247-4656
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1633 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขี้ตุ่น
166 ม.4 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7957-8896
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1634 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้า
57 ม.5 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-1939-0254
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1635 กลุ่มทอผ้าบ้านหมากมาย
11 ม.3 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-6847-5593
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1636 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนขามแป
10 ม.5 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4343-3337
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1637 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองแวง
20 ม.10 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7854-4310
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1638 กลุ่ม อบต.ยางคำ
ม.1 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4321-3480
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1639 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่-ขิดนาโปร่ง
76 ม.7 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1260-9848
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1640 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
144 ม.3 ต.คำนาดี อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-5740-7084
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1641 กลุ่มทอผ้าด้วยมือ
19 ม.14 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4604-2993
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1642 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้า
63 ม.6 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1643 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านป่าขาว
11 ม.7 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4275-6142
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1644 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชาด
72 ม.10 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7856-5399
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1645 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนดู่
64 ม.5 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9576-5049
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1646 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อบ้านทรายมูล
39/1 ม.1 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1060-6839
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1647 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาดอกไม้
28 ม.2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7214-1702
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1648 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหลุบทุ่ม
21 ม.4 ต.เมืองพะไล กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9286-3841, 0-3113-9417
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1649 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสำราญ
72 ม.1 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1062-4080
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1650 นางกุลวดี ขวัญอยู่
316/2 ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1994
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1651 นางใบ มาตรโค้ง
46 ม.9 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1652 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดหว้า
12 ม.9 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9570-5791, 0-1052-4069
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1653 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
84 ม.9 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9587-978
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1654 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวโทน หมู่ที่ 9
21 ม.9 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7862-7437
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1655 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบัวเงิน
42 ม.8 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7234-1121
ชนิดเส้นไหมแท้26 ก.ย. 254925 ก.ย. 2552
1656 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเสารีก
160 ม.2 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3737
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1657 นางอรศรี พลราษฎร์
73 ถ.ชามาตร์ ม.9 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3057
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1658 นางยุวะดี ชะโน
26 ม.3 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9452-9947
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1659 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลาง
69 ม.4 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-9052-5045
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1660 กลุ่มหัตถกรรมผ้าของฝากภูเวียง
208 ถ.ภูเวียง-กุดฉิม ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4329-1278, 0-1544-3802
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1661 กลุ่มทอผ้าขิดและผ้าพื้นเมือง
117 ม.2 ต.โคกสำราญ กิ่งอ.บ้านแฮด ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1058-4896, 0-9570-8248
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1662 กลุ่มทอผ้าและผ้าฝ้าย
9 ม.7 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-4311
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1663 กลุ่มทอผ้าไหม (บ้านนาแพง)
131 ม.5 ต.นาแพง กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9571-7035
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1664 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสำโรงเหนือ
251 ม.6 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9228-0978
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1665 นางสายชล เศษวิกา
156 ซ.วัดป่าจันทรังษี ถ.วัดป่าจันทรังษี ม.11 ต.นาจาน อ.สีชมพู ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7854-1108
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1666 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแต้
16 ม.9 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1360-6495
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1667 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านตูม
105 ม.2 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1668 กลุ่มทอผ้าไหม
27 ม.6 ต.คลีกลิ้ง กิ่งอ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1669 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านระหาร
ม.10 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6058-4007
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1670 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุดโง้ง
373 ถ.ศรีสะเกษ-กันทราลักษ์ ม.6 ต.โพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-7450
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1671 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านระเบ๊าะ
102 ม.5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6128-1466
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1672 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองคู
73 ม.8 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7259-5515
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1673 กลุ่มทอผ้าบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 11
18 ม.11 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7240-7284
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1674 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน
4 ม.13 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6253-8688
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1675 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าหนองบัวลอง
67 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1389-5620
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1676 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบุ่งช้าง
66 ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7074-5038
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1677 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านม่วงเจริญ
7 ม.6 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6253-9398
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1678 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย
240 ม.2 ต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1269-6804
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1679 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านเอราวัณ
161 ถ.เจนจบทิศ ม.13 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1790-7953
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1680 กลุ่มบูรพาร่วมใจ
16 ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-6873-5466
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1681 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านติ้ว
109 ม.4 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-1459-5049
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1682 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัวน้อย
75 ม.2 ต.ดงดวน อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9714-1569
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1683 กลุ่มศาลาพักร้อนและจักสาน
42 ม.2 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9943-7895
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1684 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
31 ม.2 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9424-1917
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1685 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำปลาฝา
20 ม.7 ต.ขมิ้น อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6050-8113
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1686 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบะหัวเมยสามัคคี
133 ม.2 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 0-5741-7781
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1687 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
78 ถ.อินทวัฒน์ ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-3700
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1688 กลุ่มแม่บ้านหัวลำโพง
104 ม.9 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4830-7385
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1689 กลุ่มทอผ้า กนช.
78 ม.2 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-9135
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1690 นางแฉล้ม สิงหวิสัย
77 ถ.อินทวัฒน์ ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1559
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1691 นางทุมมา บุญสงค์
49 ม.3 ต.บัวลาย กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4888-3082
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1692 กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 8
58/1 ม.8 ต.พระเจ้า กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7866-5455
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1693 กลุ่มผ้าไหมลายโบราณ
18 ม.7 ต.เชียงขวัญ กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-5013-5370, 0-9623-5501
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1694 นางเสมอใจ ต้นเชื้อ
11 ม.7 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3376
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1695 นางมยุรา ผาใหญ่
66 ม.7 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3377
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1696 นางเบาะ บรรลือ
8/1 ม.7 ต.พนา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4546-3012
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1697 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ ๕ บ้านโสกสว่าง
25/1 ม.5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-7245-8763
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1698 กลุ่มทอผ้าพัฒนาสตรีบ้านเมืองแกใต้
125 ม.14 ต.เมืองแก อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6250-0610
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1699 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านนาดี
23 ม.10 ต.นาดี อ.หนองแสง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6228-6066
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1700 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านถ่อน
218 ม.2 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4270-6033
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1701 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
110 ม.1 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-6220-4553
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1702 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกก่อง
13 ม.7 ต.หนองแดง อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9740-9816
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1703 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกลางโคก
42 ม.7 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4753-5475, 0-7217-2028
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1704 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและแปรรูปผ้ามัดหมี่เรณู หมู่ที่ 1
58 ม.1 ต.เรณู อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-4257-9032
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1705 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองจิก
ม.2 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6249-2230
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1706 กลุ่มทอผ้า (บ้านติม)
8 ม.7 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7131-0747
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1707 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนศิลา
11 ม.3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6265-6378
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1708 กลุ่มทอผ้าไหมและด้ายบ้านโนนเพกา
123 ม.7 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7260-6531
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1709 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสายตรี 2
40 ม.11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7253-2849
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1710 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านเพชรบูรพา
60 ม.16 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-5751-5609
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1711 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านโนนสง่า
9 ม.5 ต.ทัพรั้ง กิ่งอ.พระทองคำ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9016-4529
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1712 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านโนนระเวียง
116 ม.15 ต.ประสุข อ.ชุมพวง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7871-7393
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1713 นางจงกล สีสุพรรณ์
111 ม.12 ต.หนองมะนาว อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7878-4782
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1714 กลุ่มทอผ้าไหม
143 ม.1 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6865-2577
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1715 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
245 ม.6 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7970-8017
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1716 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยค้อน้อย
14 ม.9 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7047-5415
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1717 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาดอกไม้
50 ม.9 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6832
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1718 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองม่วงใหญ่
32 ม.3 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4742-4973
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1719 กลุ่มสตรีปทุมเมฆ
18 ม.15 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7822-0969
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1720 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสาวเอ้
290 ม.2 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-9040
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1721 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนศิลา
11 ม.3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-5763-8260
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1722 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโสกดินแดง
8 ม.8 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1790-3717
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1723 นางสมพงษ์ รสหอม
158 ม.3 ต.ลำดวน อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9990-7257
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1724 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวหนอง
85 ม.8 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9053-0423
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1725 กลุ่มสตรีพัฒนาทอผ้าไหมบ้านโคกชาด
43 ม.1 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6255-7306
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 254927 ก.ย. 2552
1726 กลุ่มสตรีบ้านนาฮำเก่า
140 ม.1 ต.เฝ้าไร่ กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-1346-3642
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1727 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนท่า
85 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9518-1991
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1728 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนท่าใหม่
39 ม.12 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9408-6637
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1729 นางไว พลพวก
42 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7280-6984
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1730 นางบังอร การเกตุ
28 ม.12 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1049-1941
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1731 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบุลาน
6 ม.6 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1060-9826, 0-4386-2153
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1732 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัว
121 ม.2 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-5004-1533
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1733 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านค้อรังแร้ง
3 ม.6 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4645-6759, 0-1725-9636
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1734 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
24 ม.19 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4355-0624, 0-6242-1732
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1735 วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามุกเมืองศรี
18/2 ม.2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6229-1670
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1736 กลุ่มทอผ้าไหมวังโบสถ์
140 ม.6 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5678-3135
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1737 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสูงใหม่
163 ถ.กุฉินารายณ์-มุกดาหาร ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4263-5130, 0-4263-5496
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1738 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อน้อย
11 ม.6 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4798-8309
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1739 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก
15 ม.3 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6239-7026
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1740 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองสูง
83 ม.8 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1069-9907
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1741 กลุ่มเกษตรแม่บ้านแห่ มาลา นาดอกไม้
116 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4331-3453
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1742 กลุ่มทอผ้าบ้านตะกรุมทอง
35 ม.3 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6250-0913
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1743 นางนุ่น ละเอียด
438 ม.8 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7248-9481
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1744 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแอ่
73 ม.5 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7143-2761
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1745 กลุ่มแม่บ้านหนองบัวแดง
52 ม.6 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7239-9690
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1746 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านคอกวัว
7 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-9497
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1747 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม ตำบลทุ่งจังหัน
83 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4828-9052
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1748 นางหนูทัศน์ โพธิ์เงิน
17 ม.12 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7253-0104
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1749 กลุ่มทอผ้าไหมโคกสมบูรณ์
255 ม.4 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7874-7045
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1750 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสะอาด
99 ม.4 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1751 นายวุฒินันท์ จันทร์สม
158 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1752 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านโนนแดง
2 ม.4 ต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9284-3873
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1753 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองหว้า
1/2 ม.12 ต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7905-4804
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1754 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านบูรพา
220 ม.11 ต.อุดมพร กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 0-9943-8816
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1755 นางนิจย์ กะตะศิลา
20 ม.6 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1196-2522
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1756 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
154 ม.4 ต.ลำพาน อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4718-6122
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1757 นางบัวลี กองแก้ว
57 ม.1 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7864-7344
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1758 กลุ่มทอผ้า
65 ม.2 ต.ลำพาน อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6225-8496
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1759 นางทองศรี กะตะสิลา
83 ม.5 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7236-4331
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1760 นางหนูลับ หงษาวงค์
102 ม.8 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9572-3739
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1761 นางลุน หงษ์สา
45 ม.14 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-7994-7811
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1762 กลุ่มผ้าฝ้ายและเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านลาดสามัคคี
162 ม.24 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7237-2712
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1763 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองบัว
24 ม.15 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-6863-8517
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1764 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
9 ม.3 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-6992-5250
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1765 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทุ่งไชย
39 ม.2 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6261-1629
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1766 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงยาง
37 ม.16 ต.ธาตุ อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6078-9036
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1767 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอีย่า
20 ม.9 ต.ธาตุ อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1768 กลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีบ้านก่อ
62 ม.9 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6878-3464
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1769 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดย้อมคราม
84 ม.6 ต.อุ่มจาน กิ่งอ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-1413-4798
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1770 "กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2,13"
12 ม.2 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9279-6231
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1771 นางสง่า เหง้ามูล
143 ม.7 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-9246-2750
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1772 นางบุญมี หินเธาว์
206 ถ.ศรีบุญเรือง ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6142
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1773 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง
66 ม.7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9524-2035
ชนิดเส้นไหมแท้29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
1774 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านรังแร้ง
18 ม.7 ต.โพนเมือง กอิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-1841-5843
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1775 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลกุงเก่า
42/2 ม.7 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-7867-5094
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1776 นายธนวัฒน์ พงศ์ผาสุก
208/1 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1735, 0-9849-2439
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1777 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม
151 ม.3 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1999-5477
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1778 ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปักธงชัย
64 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-3192, 0-9864-4819
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1779 นายไพศาล ตุรงควัธน์
116 ถ.ชลประทานลำพระเพลิง ม.2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4445-1048
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1780 นางกิมหงษ์ อังศิริลาวัลย์
15-16 ถ.ศรีพลรัตน์ ม.11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1440
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1781 นางคำตา บุญทา
162 ม.3 ต.หนองหว้า กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6769-2154
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1782 บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
78/1 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ม.17 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1053
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1783 กลุ่มแม่บ้านบ้านเมืองบัวน้อย
67 ม.11 ต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-1064-5066
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1784 นางสาวจุฑามาศ วัชรเมฆินทร์
150 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ม.14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1422
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1785 กลุ่มผ้าทอมือนิยมไทย
20/2 ม.8 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-9461-7211
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1786 กลุ่มพัฒนาอาชีพ
158 ม.2 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-6203-8802
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1787 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากครามและเปลือกไม้บ้านเมืองทอง
80 ม.11 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-6002-4252
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ผสมเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1788 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมนึก
55 ม.7 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4340-0194
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1789 นางสาววันเพ็ญ สิงห์สุทธิ์
71/1 ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1572
ชนิดเส้นไหมแท้ 11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1790 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองขี้ควาย
88 ม.4 ต.ซำยาง อ.สีชมพู ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7940-0634
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1791 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยค้อห้วยอึ่ง
129 ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6492
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1792 นางเพชรไทย บุตรชม
331 ถ.ชนบท-ดอนดู่ ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4028-1770, 0-5000-2343
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1793 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรชม
126/1 ถ.ประจันตะเสน ม.3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-7229, 0-4028-1770
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1794 นางสุกัญญา พงษ์สีมา
28 ม.7 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1601-1856
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1795 กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฮี
51 ม.2 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-9913-2926, 0-7966-3896
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1796 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนข่า
108 ม.10 ต.วังแสง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6145-3098
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1797 นางสาวจรัสศรี วรานุพร
162-163 ถ.แจ้งสนิท ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9944-7071
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1798 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านห้วยไร่
140 ม.2 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1062-8541
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1799 กลุ่มสตรีทอผ้า
36 ม.3 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1800 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
19 ม.10 ต.พระเจ้า กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9050-1479
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1801 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
44 ม.2 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9889-4667
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1802 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนนาโน
12 ม.6 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1803 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้าย-ด้าย
61 ม.12 ต.พระเจ้า กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-6222-6386, 0-4354-4160
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1804 กลุ่มทอผ้าเกษตรกรบ้านโสกเชือก
46/2 ม.10 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-9274-7607
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1805 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านห้วยโลก
16 ถ.ห้วยโลก 3 ม.7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4537-9045
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1806 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าด้ายบ้านหนองเม็ก
91 ม.7 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1807 กลุ่มแม่บ้านแก้งทอผ้าไหม
271 ม.11 ต.แก้ง อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1808 กลุ่มพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง บ้านขอนขว้าง
20 ม.8 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ สกลนคร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1809 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาล 1
153 ม.10 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4277-6085
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1810 กลุ่มทอผ้าบ้านวังดินเหนียว
149 ม.3 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-9907-4589
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1811 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมบ้านโสก
37 ม.8 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4269-7089
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1812 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสายตะคลอง
10 ม.6 ต.ผือใหญ่ กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7262-1203
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1813 กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านนาสวน
2 ม.6 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-6245-5852
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1814 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสามขา
12 ม.6 ต.เสียว กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-1549-9064
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1815 กลุ่มแม่บ้านเกษตรอนุรักษ์ไหมไทย
2 ม.16 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-9629-1139
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1816 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชอนสมบูรณ์
30/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-9900-4049, 0-1735-6156
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1817 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ 3
20/2 ม.3 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6057-6957
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1818 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ 1
77 ม.1 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1200
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1819 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ที่ 4 ศูนย์ที่ 2
28/1 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-7120-6585
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1820 กลุ่มทอผ้าวัดวังเหนือ
14 ม.5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-6604-3768
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1821 กลุ่มทอผ้าบ้านเขาสว่างวงษ์
42 ม.4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1196-5837
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1822 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
110 ม.2 ต.ขมิ้น อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-6113-8224
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1823 กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 5
156 ม.5 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4376-0276, 0-4685-2260
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1824 กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมครามหมักโคลน
81 ม.6 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-9941-5112
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1825 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
106 ม.7 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-7949-1061
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1826 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4376-1986, 0-1749-3211
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1827 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวแดง
39 ม.9 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4372-6957
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1828 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบาก
32 ม.6 ต.สำโรง อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-6235-7389
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1829 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสูง
21 ม.8 ต.หนองแดง อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-5752-8390
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1830 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนบูรพา
137 ม.12 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-2250
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1831 กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์
152 ม.4 ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7254-5984, 0-1066-4595
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1832 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านศูนย์กลาง
65 ถ.สุขสวัสดิ์ ม.1 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9719-2704
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1833 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองจาน
40 ม.5 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7095-9227
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1834 นางบุญหลาย สุดสวย
171 ม.1 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-6255-1015
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1835 กลุ่มทอผ้าไหมโคกสะอาด
56 ม.10 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9865-0213
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1836 วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้ากับผ้าไหม
139/1 ซ. ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1725-1759, 0-4839-9117
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1837 วิสาหกิจชุมชนผ้าไหยไลฟ์สไตล์
213 ถ.บูรพาชัย ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9117
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1838 วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นผ้าทอ
499 ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9719-4929
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1839 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเขว้าไหมงาม
789 ถ.บูรพาชัย ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9456
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1840 วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาผ้าไหมบ้านเขว้า
301/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4830-3179, 0-4489-1358
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1841 นางกองแลง โลมะบุตร
639 ถ.บูรพาชัย ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9496
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1842 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าวัฒนา
30/2 ถ.สมคิดพัฒนา ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9526
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1843 วิสาหกิจชุมชนสตรีเทพนิมิตร
832/4 ถ.เทพนิมิตร ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-9282-5621
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1844 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขว้า
23 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9714
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1845 นางคำปุ่น ศิริคุณ
172/1 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9300, 0-6263-2844
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1846 นางอมร เอกบัว
374 ซ. ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-5016-9286
ชนิดเส้นไหมแท้11 ต.ค. 254910 ต.ค. 2552
1847 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจบ้านนาไก่เซา
79 ถ.บ้านนาไก่เซา ม.6 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-7055-5534
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1848 กลุ่มประยูรผ้าฝ้าย
231 ม.6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7236-3410
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1849 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วย
161 ม.8 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9371
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1850 วิสาหกิจชุมชนนาวังประสานใจ
200 ม.10 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-4220
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1851 วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก
78 ม.2 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4474-4638
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1852 นางปาเป้า ปิ่นสุวรรณ
60 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-1997-5621, 0-4483-9092
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1853 นางพนิดา คุ้มเขว้า
444 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 04483-9428, 0-6874-2522
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1854 นางเอ้า ภูมิสถาน
330/2 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9289
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1855 นางเกษา มีสิทธิ์
759 ถ.บูรพาชัย ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9204
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1856 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสูง
163 ม.5 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-5763-5923
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1857 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสะแบง
24 ม.6 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6247-2132
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1858 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแก
3 ม.6 ต.สีดา กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-6081-5224, 0-1005-2657
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1859 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจะบก
155/1 ม.3 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7257-1240
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1860 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา
36/1 ม.9 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-7262-2207
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1861 กลุ่มหนองตาดไหมไทย
11/1 ม.2 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-9818-0316
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1862 กลุ่มทอผ้าไหมหนองจิก ม.1
9 ม.1 ต.หายโศก อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-5495-7418
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1863 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาตวด
2 ม.16 ต.บุสูง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4582-1694
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1864 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกระโดน
69 ม.6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7906-4128
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1865 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองนาเวียง
87 ม.7 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-5017-1021
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1866 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
23 ม.2 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4684-3078
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1867 นางกุหลาบ ขานหยู่
21 ม.7 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-1974-7058
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1868 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านกลาง
125 ม.10 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1059-1154
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1869 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่
154 ม.4 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 0-1060-6651
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1870 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบะหว้า ม.2
54 ม.2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-7230-3215
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1871 กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ไหม-ผ้าฝ้ายมัดหมี่
357 ม.5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-9784-8092
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1872 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
138 ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6631-2300
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1873 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดย้อม
76 ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6640-1979
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1874 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
30 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-3188-4507
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1875 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลอมคอม
85 ม.8 ต.ลอมคอม อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7965-3629
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1876 กลุ่มทอผ้าไหม
9 ม.1 ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6063-0812
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1877 นายธวัชชัย พรไพรินทร์
186 ถ.ศรีบุญเรือง ม.1 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6408
ชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1878 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 4
38 ม.4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4545-0765
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์และชนิดเส้นไหมแท้16 ต.ค. 254915 ต.ค. 2552
1879 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดู่
17 ม.3 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7296-2898
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1880 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าปอ หมู่ที่ 2
129 ม.2 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7220-2774
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1881 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก
225 ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-5243-8779
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1882 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
39 ม.6 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7230-9550
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1883 กลุ่มผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่
185 ม.14 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-5743-4348
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1884 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
58 ม.2 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4378-1875
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1885 กลุ่มทอผ้าไหมตำบลสระพังทอง
2 ม.4 ต.สระพังทอง อ.เขาวง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-9842-0993
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1886 กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี
18 ม.4 ต.นาดี กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-7990-4479
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1887 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวงน้อย
28/1 ม.8 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9505-3307
ชนิดเส้นไหมแท้22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1888 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกบก
68 ม.4 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-1790-5756
ชนิดเส้นไหมแท้22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1889 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเสม็ด
67 ม.7 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6877-5337
ชนิดเส้นไหมแท้22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1890 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกระสัง ชุมชนท่าสว่าง
ม.15 ต.กระสัง อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4469-1574
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1891 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสองห้อง
48 ม.6 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6156-9326
ชนิดเส้นไหมแท้22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1892 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองหัวหมู
25 ม.9 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-0101
ชนิดเส้นไหมแท้22 ต.ค. 254921 ต.ค. 2552
1893 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงหวาง
69 ม.5 ต.สำราญ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1894 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่านใต้
11 ม.15 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4578-2146
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1895 กลุ่มแม่บ้านคำศิริ
36 ม.7 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4168-2015, 0-7254-3707
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1896 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนธาตุ
126 ม.6 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 0-7918-9257
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1897 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองนา
38 ม.9 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-9037-1258
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1898 วิสาหกิจชุมชนมัดหมี่ดอกแก้ว
88 ม.7 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-9281-0114
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
1899 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเปือย
38 ม.6 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4527-2175
ชนิดเส้นไหมแท้24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
1900 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสมสะอาด
2 ม.5 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-6257-9676
ชนิดเส้นไหมแท้24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
1901 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
24 ม.2 ต.เปือยใหญ่ กิ่งอ.โนนศิลา ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6232-6841
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
1902 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
33 ม.6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-6226-2318
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
1903 กลุ่มทอผ้าไหม
45 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-7229-2605
ชนิดเส้นไหมแท้24 ต.ค. 254923 ต.ค. 2552
1904 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองบัวลอง
90 ม.8 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-9841-8430
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1905 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
63 ม.6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-1964-3281
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1906 นางสุพรรณา เรียงไธสง
95 ม.13 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-0101
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1907 นางบัวลา ทำไธสง
129 ม.1 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-7028-4199
ชนิดเส้นไหมแท้18 ต.ค. 254917 ต.ค. 2552
1908 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสุมข้าม
6/1 ม.4 ต.นาขุม อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 08-6197-2017
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1909 นาง นางบุญเกิด ปรีคาน
17 ม.2 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3542-1136
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1910 กลุ่มทอผ้าบ้านบาก
8 ถ.แจ้งสนิท ม.8 ต.สำราญ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1911 กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ที่ 9
106 ซ. โพธิสาร ถ.โพธิสาร ม.9 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4579-9504
ชนิดเส้นไหมแท้31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1912 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
58 ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1913 "กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7"
49/1 ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4959-5603
ชนิดเส้นไหมแท้31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1914 กลุ่มทอผ้าไทยย้อมครามบ้านโนนสะอาด
3 ม.10 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4279-0508
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1915 กลุ่มแม่บ้านปทุมวาปี
116 ม.6 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7236-7816
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1916 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย
93 ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9278-3131
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1917 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาล หมู่ที่ 12
205 ม.12 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1918 "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติภูตะคาม, ทุ่งอินทร์แปลง"
218 ม.2 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1724-8063
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1919 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า
80 ม.8 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
1920 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านนาหนองหวาย
60 ม.14 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7215-9974
ชนิดเส้นไหมแท้2 พ.ย. 25491 พ.ย. 2552
1921 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนสะอาด
107/1 ม.12 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-6219-2558
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย2 พ.ย. 25491 พ.ย. 2552
1922 กลุ่มทอผ้าไหม
10 ม.8 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-1876-8264
ชนิดเส้นไหมแท้2 พ.ย. 25491 พ.ย. 2552
1923 นาง วิลาวัลย์ ดวงผัด
234 ม.6 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5626-3516, 08-1675-0684
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1924 กลุ่มสตรีทอผ้ามะรื่นคอด
14 ม.10 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5660-1286, 08-7207-1626
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1925 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านทุ่งโม่ง
33 ม.7 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร
โทรศัพท์ 08-7839-1655
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1926 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองแวงนางเบ้า
301 ม.1 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-1546-7826
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1927 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
4 ม.7 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4238-2037
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1928 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที่ 11
75 ม.11 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-6225-9069
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1929 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านภูเงิน
30 ม.11 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-7861-7675
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1930 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
65 ม.3 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4474-4292
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1931 กลุ่มทอผ้าบ้านอาจารย์
44 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ม.20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 08-1783-6508
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
1932 กลุ่มบ้านเจียด
53 ม.1 ต.เจียด อ.เขมราฐ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4521-6056
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1933 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
70 ม.3 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1934 กลุ่มสตรีทอผ้าดอนวิเวก
72 ม.4 ต.พระธาตุ กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9941-6582
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1935 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
59 ม.11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1065-6019
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1936 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม
90 ม.19 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1362-9339
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1937 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวสะพาน
52 ม.2 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4487-4138
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1938 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่
252 ม.19 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4474-4901
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1939 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหล่ากาดย่า
39 ม.9 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7864-7830
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1940 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านยางหวาย หมู่ที่ 2
147 ม.2 ต.คอนสาร อ.คอนสาร ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1879-7636
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1941 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัดหมี่-ทอผ้า บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3
315 ม.3 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7169-0335
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1942 นาย นิวัฒน์ รัตนประเสริฐ
34/1 ม.7 ต.ช่างสามหมอ อ.แก้งครอ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-2175
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1943 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านดงกลาง
ม.7 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4340-2454
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1944 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านฝั่งแดง
102 ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6773-2588
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1945 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนยาง
11 ม.13 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7223-2124
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1946 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่บ้านบะแหบ
96 ม.10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1947 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านซำเสี้ยว
23/1 ม.12 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-1974-7932
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1948 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
4 ม.6 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน นครพนม
โทรศัพท์ 08-1191-8417
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1949 กลุ่มพัฒนาทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาซ่อม
62/3 ม.3 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-5905-6278
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1950 นาง สุรีรัตน์ ป้องขันธ์
70 ม.5 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9424-6101
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1951 กลุ่มทอผ้าไหม-มัดหมี่โทเร
132 ม.9 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7251-3541
ชนิดเส้นไหมแท้และเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1952 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะเดาหวาน
49 ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-3047
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1953 นางสาว ปราณี ชำนาญ
334 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1282
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1954 วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ
29/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9138
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1955 กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้าน
177 ม.12 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-7864-3118
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1956 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านขามป้อม
169 ม.10 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-6713-4595
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1957 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
4 ม.9 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9572-1271
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1958 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองสะแบง
30 ม.14 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-4791-8547
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1959 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
3 ม.3 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-8086
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
1960 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกข้าวเหนียว
225 ม.2 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1961 วิสาหกิจชุมชนนาวังผ้าบาติก
362 ม.2 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9355-6211
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1962 นาง อมรชัย มานะ
16/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9121
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1963 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ยางหวาย หมู่ที่ 1
11 ม.1 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-5754-5809
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1964 กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมมัดหมี่บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8
636 ม.8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4480-1219
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1965 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจบก
110 ม.4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-4766-3864
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1966 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสระพัง หมู่ที่ 1
2 ม.1 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1475-4734
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1967 วิสาหกิจชุมชนดอกฝ้าย
34 ม.10 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-4173
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1968 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมลายมัดหมี่บ้านเขว้า
144 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6145-5442
ชนิดเส้นไหมแท้15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1969 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าแปรรูป
64 ม.2 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-5015-4275
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
1970 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
70 ม.8 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7252-4094
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1971 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1
178 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6470, 08-5743-0965
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1972 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเม็กเหนือ
84 ม.15 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1973 นาย บุญถิ่น จิระกุล
28 ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6313
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1974 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
379 ม.2 ต.ห้วยแก้ว กิ่งอ.บึงนาราง พิจิตร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1975 กลุ่มสตรีทอผ้า ผ้าไหม
381/1 ม.8 ต.แหลมรัง กิ่งอ.บึงนาราง พิจิตร
โทรศัพท์ 08-1886-6292
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1976 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม
30 ม.5 ต.โดด กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1977 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเดื่อ
102 ม.4 ต.ผือใหญ่ กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1069-7946
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1978 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองบึงมอ
107 ม.4 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7225-5951
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1979 กลุ่มสตรีบ้านตูม
126 ม.1 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1980 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสวรรค์
71 ม.4 ต.ขี้เหล็ก กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1981 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบก
121 ม.4 ต.พะลาน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย)16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1982 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงมะหรี่
84 ม.10 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
1983 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าห่มบ้านกุดเชียงหมี
98 ม.6 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7038-0048
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1984 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบากน้อย
20 ม.8 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 08-4737-2398
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1985 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่สีธรรมชาติ หมู่ที่ 3
79 ม.3 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7255-7832
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1986 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 5
80 ม.5 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-6862-8074
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1987 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 11
240 ม.11 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4577-7164
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1988 กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง หมู่ที่ 7
222 ม.7 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-9662-8903
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1989 กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง หมู่ที่ 16
224 ม.16 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-6009-3063
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1990 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
2 ม.5 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 0-7857-4993
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1991 กลุ่มสตรีทอผ้าห้องแซง หมู่ที่ 12
226 ม.12 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4577-7350
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1992 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด
101 ม.9 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-9614-3638
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1993 กลุ่มแม่บ้านหนองเมา
71 ม.1 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7957-2812
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1994 นาง น้อย สตารัตน์
528/2 ถ.หลักเมือง ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1205
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1995 นางสาว ปิยะมาศ ประยูรสุรกิจ
303 ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6667-9019
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1996 กลุ่มสหกรณ์สตรีบ้านน้ำอ้อม
99 ม.5 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1549-6933
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1997 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองตาดวัฒนา
6 ม.10 ต.หนองอียอ อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6259-4193
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1998 กลุ่มทอผ้าไหม
6 ม.1 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1072-7906
ชนิดเส้นไหมแท้16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
1999 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านคอกหมู
8 ม.10 ต.ดอนมัน อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7803-4233
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
2000 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอ้อมแก้ว
23 ม.7 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7245-6848
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2001 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสำโรง
77 ม.7 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7251-8465
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2002 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองกกยูง
55 ม.10 ต.โดด กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7242-3038
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2003 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนหาญหก
1 ม.5 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4569-2307
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2004 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านรันเดงเบง
8 ม.9 ต.กระหาด อ.จอมพระ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5858-1447
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2005 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านอาเลา
1 ม.6 ต.หนองอียอ อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7966-9803
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2006 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านยางบ่อภิรมณ์
119 ม.8 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6148-4452
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2007 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขยูง
107 ม.3 ต.เพี้ยราม อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7880-4639
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2008 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองกาด
29 ม.5 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9033-9772
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2009 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านใจดีเหนือ
83 ม.10 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1966-4049
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2010 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านคะนาสามัคคี
60 ม.4 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6249-8644
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2011 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มกกเฟือง
23 ม.8 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4568-9311
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2012 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองเต่ากล
46 ม.6 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7966-5645
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2013 กลุ่มทอผ้าไหมนกยูงทอง
7 ม.13 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1070-9799
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2014 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกู่
93 ม.1 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9057-8852
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2015 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลำดวน
58/1 ม.11 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1071-4213
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2016 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนโก
13 ม.11 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2017 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมพื้นเมือง
54 ม.3 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5243-5570
ชนิดเส้นไหมแท้21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
2018 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
18/1 ม.7 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน เลย
โทรศัพท์ 08-9275-4871
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2019 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านใหม่ตาแสง
3 ม.4 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย
โทรศัพท์ 08-6235-9690
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2020 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฟากเลย
32 ม.1 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง เลย
โทรศัพท์ 0-4280-1063, 08-6855-8940
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์และชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2021 กลุ่มทอผ้าบ้านแสงเจริญ
23 ม.4 ต.นาด้วง อ.นาด้วง เลย
โทรศัพท์ 08-9983-1376
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2022 กลุ่มเครือข่ายผ้าไหมทอมือ หมู่ที่ 2
29 ถ.หนองอีเก้ง-โคกแสมสาร ม.2 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-9241-3622
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2023 นาง อมรรัตน์ เสรีวัฒนารัตน์
209/7-8 ถ.เทศบาล ม.3 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-1170
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254922 พ.ย. 2552
2024 กลุ่มทอผ้าบ้านชาติตระการ
74 ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-7209-0713
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2025 กลุ่มทอผ้าบ้านเสวยซุง
85 ม.7 ต.บึงกอก อ.บางระกำ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-7196-2902
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2026 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหัตถกรรมบ้านเขานางต่วมเหนือ
40 ม.16 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว นครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-9020-1024
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2027 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านชุมตาบง
133 ม.8 ต.ปางสวรรค์ กิ่งอ.ชุมตาบง นครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-7205-7432
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2028 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-1038-2790
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรป่งไฮ
119 ม.1 ต.ป่งไฮ อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-1729-4868
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2030 กลุ่มเย็บผ้าโนนแดง
125 ม.8 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7810-2412
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2031 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนก่อ
40 ม.9 ต.ป่งไฮ อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7097-3160
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2032 กลุ่มออมทรัพย์สตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านดงสาร
28 ม.6 ต.ซาง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7227-0093
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2033 นาง สุภาพ มังคะดารา
39 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9716-5242
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2034 กลุ่มอาชีพทอผ้าคูคต
5/69 ซ.ลำลูกกา 25 ถ.ลำลูกกา ม.18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2531-3644, 08-4101-8477
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2035 กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิตทอผ้า
142/2 ม.14 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5636-0252
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2036 กลุ่มทอผ้าบ้านขามใต้
100/2 ม.8 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3548-5381
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2037 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านมาบตะคร้อ
34/3 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว นครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-1785-6235
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2038 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเขานางต่วม
74/1 ม.1 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว นครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-9511-6411
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2039 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านผารังหมี
73 ม.3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-1675-8724
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2040 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านโคกสะอาด
177 ม.9 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5678-0708
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2041 นาง ลำไพ กองคำ
59 ถ.โพธิ์ทอง ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6176
ชนิดเส้นไหมแท้22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2042 กลุ่มทอผ้าบางกระพี้ หมู่ที่ 2
25 ม.2 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2043 นาง ณรงค์ ตางาม
122 ซ. คำมีพัฒนา ถ.บ้านหมี่-โคงสำโรง ม.6 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-1868-9523
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2044 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตำบลโพนทอง
2 ม.5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2045 กลุ่มทอผ้าบ้านท้ายล็อค
159 ม.1 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-6132-9440
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 พ.ย. 254927 พ.ย. 2552
2046 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชอนสมบูรณ์
30/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-6542-9664
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 พ.ย. 254927 พ.ย. 2552
2047 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเก่าสำโรงน้อย
133/4 ม.14 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3644-0540
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 พ.ย. 254927 พ.ย. 2552
2048 กลุ่มสตรีทอผ้าพัฒนาอาชีพตำบลปรางหมู่
7 ม.7 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง พัทลุง
โทรศัพท์ 08-7291-5948
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
2049 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหลักร้อย
71 ม.5 ต.นายาง อ.พิชัย อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 08-6166-6587
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2050 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านโคกกลาง
110 ม.5 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โทรศัพท์ 08-6807-5548
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2051 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองชนะ
210 ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7873-6431
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2052 นางสาว สุภาพร อุทรส
8 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4324-1186
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2053 กลุ่มการย้อมสีและพัฒนาลายผ้าไหม
86 ม.7 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7249-9234
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2054 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านโพนทอง
74 ม.5 ต.อุ่มจาน กิ่งอ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7235-2820
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2055 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนเพชร
119 ม.3 ต.ละหานปลาค้าว กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6256-7589
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2056 กลุ่มทอผ้าบ้านลิ้นฟ้า
24 ม.2 ต.เมืองยาง กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-9211
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2057 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านตาลโกน
161 ม.1 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1944-0078
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2058 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบุไท
64 ซ. บุไทย ม.8 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6257-6439
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2059 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหญ้าคา
10 ม.6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9578-6848
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2060 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนใหญ่
41 ถ.ศรีนคร ม.3 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6244-5539
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2061 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนทอง
16 ม.1 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5158-3052
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2062 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโคกตาหึง
27 ม.15 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7247-5881
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2063 พัฒนาสตรีบ้านเมืองแกใต้
125 ม.14 ต.เมืองแก อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2064 กลุ่มแม่บ้านหนองดุม
63/1 ม.3 ต.เมืองแก อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-9226
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2065 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่ง
ม.9 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5643-5223
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2066 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเริงกระพง
239 ม.3 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-1902-6412
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2067 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเมืองจาก
91 ม.5 ต.โนนอุดม กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7804-3441
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2068 กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองยาง
240 ม.1 ต.เมืองยาง กิ่งอ.เมืองยาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-9107
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2069 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยโจด
108 ม.6 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6258-9592
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2070 วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2
158 ม.2 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-7947-0722
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2071 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านสามพาด
29 ม.5 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9624-0594
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2072 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านมุจรินทร์
41 ม.13 ต.นานวล อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-2247-7762
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 254927 พ.ย. 2552
2073 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
69 ม.11 ต.ดินดำ อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-1670-6739
ชนิดเส้นไหมแท้28 พ.ย. 254927 พ.ย. 2552
2074 กลุ่มแม่บ้านบ้านปะเคียบ
162 ม.1 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2075 นาง สมหมาย สะทอนรัมย์
80 ม.2 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4829-3066
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2076 กลุ่มทอผ้าบ้านโชคชัยพัฒนา
109 ม.11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-1674-1756
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2077 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนตาหล่า
16 ม.15 ต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1730-1618
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2078 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินขาม
22 ม.2 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5645-1655
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2079 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
383 ม.1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-7929-9316
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2080 นาง สำลี วงษ์ษา
108 ม.9 ต.ตบหู อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2081 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
41 ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-7242-7505
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2082 กลุ่มทอผ้าไหม
35/1 ม.19 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2083 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
97 ม.10 ต.ตบหู อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2084 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหม
25 ม.1 ต.โซง อ.น้ำยืน อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2085 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวนา
53/5 ม.10 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-7010-0928
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2086 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนารี หมู่ที่ 8
116 ม.8 ต.บุสูง อ.วังหิน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6057-6126
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2087 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าดอกไม้
8 ม.8 ต.เหล่าดอกไม้ กิ่งอ.ชื่นชม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6020-1011
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2088 นาง คำพรวน พิมสำราญ
33 ม.9 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1592-4373
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2089 กลุ่มสตรีทอผ้า
96 ม.19 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7945-1238
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2090 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 21
184 ม.21 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5758-5086
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2091 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแก่นเท่า
10 ม.6 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5759-6440
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2092 กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านกู่แคน
26 ม.8 ต.หนองจิก อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7228-3484
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2093 กลุ่มแม่บ้านเกษรตรกรทอผ้าไหมหนองคูขาด
211 ม.1 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1739-8027
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2094 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่ายาง
45 ม.11 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9054-9101
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2095 กลุ่มชวนชม
24 ม.13 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6065-2311
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2096 นาง กัณหา ผุยหัวดง
23 ม.6 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4386-2153
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2097 นาง วาน ภูมิภักดิ์
49 ม.6 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1060-9826
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2098 นาง อรุณ บุตรบ้านเขวา
41 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9277-5158
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2099 กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านหนองตาเต็น
57 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9947-2195
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2100 นาง ลำดวน สีทาสี
43 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7863-4665
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2101 นาง คำจันทร์ ฝายเทศ
37 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9947-2195
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2102 นางสาว ทองเพชร ตรีวิเศษ
14 ม.2 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-3142-1406
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2103 นาง บัวพันธ์ บัวเผื่อน
10 ม.19 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7013-5211
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2104 นางสาว พรทิพย์ เชาระกำ
57 ม.2 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-3142-1406
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2105 กลุ่มทอผ้าตำบลภารแอ่น
52 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6161-4615
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2106 นาง เพ็ญ ปะระทัง
78 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1544-1321
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2107 นาง สาคร ปัญญาวิเศษ
3 ม.8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5192-2238
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2108 นาง วารี ทิวาพัตร
7 ม.10 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7905-1581
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2109 นาง สุรัตน์ นาคดี
64 ม.5 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7218-3005
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2110 นาง ศศิธร พันศรีเลา
7 ม.5 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9281-2117
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2111 นาง ผดาวรรณ พรมลี
37 ม.5 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9275-9610
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2112 นาง จินตนา แสวงเงิน
41 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7863-0633
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2113 นาง คำพลอย พะวัดทะ
51 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7280-6984
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2114 นาง ปัญญา แก้วบุตร
17 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9713-8108
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2115 นาง สมพงษ์ บุญถม
55 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6001-5771
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2116 นาง ไสว หว่านทอง
36 ม.4 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9418-3414
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2117 นาง บัวลอย พงษ์พิละ
131 ม.9 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1050-5427
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2118 นาง ประทุมทอง กลรัตน์
63 ม.9 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9571-9305
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2119 นาง ตุ่ม ลีหล้าน้อย
79 ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6273-5260
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2120 นาง ทองสี พรจำศิล
25 ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9233-9912
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2121 นาง แฉล้ม คุ้มสุวรรณ
51 ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7955-5483
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2122 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองห้าง
95 ม.3 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-4759-0150
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2123 นาง บัวหวาน พินิจ
16 ม.20 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9721-3930
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2124 กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองห้าง
48 ม.3 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7007-8625
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2125 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองฮี
11 ม.5 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6056-5978
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2126 นาง จิต แก้วกองนอก
2 ม.20 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9721-3930
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2127 นางสาว สร้อยทอง แก้วกองนอก
46 ม.20 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9721-3930
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2128 นาง หนูจันทร์ ศรีระบุตร
15 ม.20 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9721-3930
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
2129 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสว่าง
30 ม.11 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6240-3169
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2130 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าไหมขามเฒ่าพัฒนา
11 ม.13 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7992-0949
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2131 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองจิก
22 ม.8 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2132 กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนบ้านแบก หมู่ที่ 1
52 ม.1 ต.นาทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7218-9239
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2133 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าฝ้ายบ้านแบก
96 ม.8 ต.นาทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1059-4325
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2134 กลุ่มทอผ้าไหม
74 ม.6 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5743-7461
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2135 กลุ่มผ้าฝ้ายลายขิด
251 ม.1 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-2131
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2136 กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม
127 ม.7 ต.นาทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7861-0916
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2137 กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่าจั่น
75 ม.10 ต.แกดำ อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4378-7192
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2138 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสงเจริญ
25 ม.14 ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6220-0509
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2139 กลุ่มทอผ้าบ้านสารพัฒนา
38 ม.19 ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6632-0528
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2140 กลุ่มทอผ้าบ้านสารพัฒนา
38 ม.19 ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6632-0528
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2141 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจันทา
100 ม.15 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5592-3368
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2142 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกุง
31 ม.1 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2143 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองไผ่
17 ม.8 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-4601-5697
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2144 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่ล้อม
95 ม.13 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1769-0478
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2145 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังแสง
30 ม.1 ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9571-3602
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2146 กลุ่มทอผ้าบ้านคอนสาร
28 ม.2 ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7866-0035
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
2147 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแต้
62 ม.12 ต.แกดำ อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7874-7120
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2148 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยแคน
65 ม.9 ต.หนองแวง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7217-8681
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2149 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขื่อน
69 ม.1 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9572-9748
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2150 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ที่ 1
182 ม.1 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7817-8595
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2151 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 6
32 ม.6 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7870-2163
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2152 กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 1
118 ม.1 ต.ดงดวน อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5749-8917
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2153 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์
13 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9283-7704
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2154 กลุ่มไหมทอง หมู่ที่ 2
14 ม.2 ต.ดงบัง อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4370-0121
ชนิดเส้นไหมแท้16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2155 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 12
84 ม.12 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-6160-2176
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2156 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองยาง
45 ม.3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2157 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง
42 ม.6 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5002-5095
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2158 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจิก
68 ม.7 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7853-7821
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2159 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงบาก
46 ม.7 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9246-9810
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2160 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์งาม
68 ม.9 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4372-9194
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2161 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 15
24 ม.14 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7994-2412
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2162 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวงพัฒนา
99 ม.16 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4373-1723
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2163 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
87 ม.2 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7238-3041
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2164 กลุ่มเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมัดหมี่
233/1 ม.4 ต.ห้วยบง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7922-9962
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2165 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโคกสำราญ
225 ม.5 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7859-3064
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2166 กลุ่มทอผ้าบ้านก่อใต้
8 ม.15 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9577-4880
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2167 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนามแท่งน้อย
81 ม.4 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7213-9450
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2168 กลุ่มส่งเสริมผ้าทอไทย
110 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-4824-7784, 08-7051-9853
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2169 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
19 ม.3 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1593-2914
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2170 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้านายางกลัก
1191 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4487-4245
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2171 กลุ่มทอผ้าบ้านงิ้ว
93 ม.5 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9007-9849
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2172 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเพียงใหม่
56 ม.10 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-6220-6613
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2173 นางสาว วราภรณ์ สิงฆ์โนนตาด
330 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6727-1767
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2174 นาง อุไรวรรณ แว่นทิพย์
42 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1132
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2175 นางสาว อ่ำ สามารถกุล
728 ถ.บูรพาชัย ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9289, 08-9481-6284
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2176 กลุ่มทอด้ายโทเล
44 ม.14 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-6219-5364
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2177 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสะเดา
86 ม.9 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2178 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 1
119 ม.1 ต.ดงดวน อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6120-8978
ชนิดเส้นไหมแท้16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2179 กลุ่มไหมทอง หมู่ที่ 2
14 ม.2 ต.ดงบัง อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4370-0121, 08-7217-1262
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2180 นาง เกลี้ยง มนตรี
2 ม.7 ต.นาคำไฮ อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2181 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์
25 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ อ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3569-7300
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2182 นาง กานดา วิไธสง
57 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7871-4541
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2183 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
61 ม.12 ต.พระเจ้า กิ่งอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4354-4160
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2184 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านเปลือยน้อย
110 ม.1 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-1061-1151
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2185 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านตำแย
2 ม.5 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4358-3036
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2186 กลุ่มทอผ้าบ้านโชคอำนวย
20 ม.16 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 0-2987-8892
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2187 กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติอัปษราย์
45 ม.16 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5212-8199
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2188 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านห้วยกองสี
69 ม.6 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-6634-5489
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2189 กลุ่มมัดหมี่ทอผ้าไหมบ้านตะคร้อเหนือ
54 ม.2 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6265-5470
ชนิดเส้นไหมแท้31 ม.ค. 255030 ม.ค. 2553
2190 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายโบราณ
61 ม.6 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-5747-6901
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2191 นาง ละมุล นุริตานนท์
432 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ม.1 ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4325-7481, 08-1768-5920
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2192 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่โนนทอง
70 ม.1 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2193 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านสัมพันธ์
56 ม.3 ต.หัวเรียง อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-6637-3849
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2194 กลุ่มทอผ้าไหมลายเกล็ดเต่าและผ้าพื้นเมือง
76 ม.6 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-7860-0664
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2195 กลุ่มทอผ้าไหม
199 ม.4 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-5740-0608
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2196 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสะเดา
24 ม.9 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 08-9641-0482
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2197 นาง ดอน ต้นกันยา
21 ม.7 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-7867-5094
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2198 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเปลือยตาลสามัคคี
95 ม.16 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9535-9693
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2199 กลุ่มออมทรัพย์สตรีทอผ้าบ้านหนองแก่งทราย
43 ม.13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-6235-8505
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2200 กลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์โพนทองบ้านงิ้ว
47 ม.10 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-1574-9521
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2201 กลุ่มทอผ้าบ้านแคน
77 ม.5 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2202 กลุ่มทอผ้าไหมไทย
25 ม.1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2203 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าสังข์
93 ม.14 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7213-0177
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2204 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านประชาพิทักษ์
92 ม.12 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6056-8826
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2205 กลุ่มแม่บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 6
65 ม.6 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2206 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 15
1 ม.15 ต.แคน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5750-0985
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2207 กลุ่มทอผ้าบ้านโนน หมู่ที่ 12
131 ม.12 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7037-2469
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2208 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบูรพาประชาราษฎร์
76 ม.3 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2209 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายมัดหมี่
37 ม.1 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4373-1750
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2210 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโนนชัยศรี หมู่ที่ 6
70 ซ. โนนชัยศรี ม.6 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9515-7352
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2211 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมันเหลือง
29 ม.7 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
2212 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1
71 ม.1 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6227-4925
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2213 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า
119 ม.14 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4353-2335
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2214 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่ากล้วย
40 ม.5 ต.ปาฝา อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2215 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านดงเมือง
31 ม.7 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-7685-8415
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2216 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองตีนเผือก
103 ม.6 ต.น้ำจั้น อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-1060-3580
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2217 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงจาน
33 ม.14 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9954-7906
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2218 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว
28 ม.3 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6233-6294
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2219 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านโคกก่อง
44 ม.1 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-6074-0288
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2220 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญห้วยเรือใหญ่
68 ม.4 ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7950-6382
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2221 กลุ่มทอผ้าไหม
85 ม.4 ต.บุ่งมะแลง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-9514-7703
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2222 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ชุมชน 5
39 ม.16 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4279-9238
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2223 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสมุทร
1 ม.9 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4524-9476
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2224 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
196 ม.10 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9872-9008
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2225 กลุ่มแม่บ้านบ้านนาดี หมู่ที่ 4
16 ม.4 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-6239-8852
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2226 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม
105 ม.1 ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-5851-0302
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2227 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม
105 ม.1 ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-5851-0302
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2228 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนจิก
34 ม.5 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-5278-9932
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2229 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนค้อ
210 ม.1 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-7102-6280
ชนิดเส้นไหมแท้15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2230 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านฝาย
3 ม.1 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-3241
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2231 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสาเกต
24 ม.1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2232 กลุ่มผ้าทอมือ
100 ม.5 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1360-9921
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
2233 กลุ่มอาชีพผ้าไหมมัดหมี่ บ้านตลาดไทร
44 ม.1 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7931 0993
ชนิดเส้นไหมแท้16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2234 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตูม
69 ม.3 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-9465
ชนิดเส้นไหมแท้16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2235 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านรัตนภพ
99/2 ม.12 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1071-4664
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2236 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสามขา
218 ม.7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1769-5109
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย16 ก.พ. 255015 ก.พ. 2553
2237 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังกระโดนน้อย
451 ม.2 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี นครสวรรค์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2238 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังเป่ง
41/2 ม.5 ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ เลย
โทรศัพท์ 08-7867-0317
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2239 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
70 ม.14 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง เลย
โทรศัพท์ 08-7233-3819
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2240 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
46 ม.16 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง เลย
โทรศัพท์ 08-1799-9043
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2241 องค์กรชุมชนบ้านทุ่งไชย
87 ม.1 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7926-4166
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2242 กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 8
22 ม.8 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7985-7223
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2243 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโจด
55 ม.12 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9504-4609
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2244 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวนฝ้าย
15 ม.17 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5156-1740
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2245 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพชุมชนสว่างก้าวหน้า
71/1 ม.11 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-1186-4308
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2246 นาง ศรีสำอางค์ ชูสง่า
38 ม.7 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-2097
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2247 กลุ่มหม่อนไหมบ้านจรัส
332 ม.1 ต.จรัส อ.บัวเชด สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6869-5860
ชนิดเส้นไหมแท้19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2248 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 ม.1 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 08-6681-6326
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์19 ก.พ. 255018 ก.พ. 2553
2249 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเจริญ
74 ม.5 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3665-1097
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2250 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกาญจนาภิเษก
254 ม.8 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-9227-5041
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2251 นาง ยอดหล้า สุภา
52 ม.1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชียงใหม่
โทรศัพท์ 08-1951-6249
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2252 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่สามัคคี
256 ถ.เชียงราย-เทิง ม.22 ต.ดอยลาน อ.เมือง เชียงราย
โทรศัพท์ 08-6198-9282
ชนิดเส้นไหมแท้21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2253 กลุ่มผ้าทอบ้านกร่างทองหนองน้ำห้าม
218 ม.6 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3548-9448
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2254 กลุ่มทอผ้าไหมตำบลดงหมู
38 ม.2 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-3267
ชนิดเส้นไหมแท้21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2255 กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
24 ม.3 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4269-7104
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2256 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
144 ม.5 ต.โยนก อ.เชียงแสน เชียงราย
โทรศัพท์ 08-6914-3306
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2257 กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่
32 ม.7 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 08-7080-2680
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2258 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาจะหลวย
116 ม.1 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-4835-0993
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2259 นาง อัญญาณี มั่นยืน
163 ม.3 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9424-0900
ชนิดเส้นไหมแท้21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
2260 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาล
138 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5383-1169
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2261 นาง ขันแก้ว สุขคำติ๊บ
106 ม.1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5346-1657
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2262 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกชุม
72 ม.2 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-9236-8672
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2263 กลุ่มทอผ้าด้วยมือ
2 ม.3 ต.พานทอง อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2264 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์หมากแข้ง
98 ม.1 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7922-6151
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2265 กลุ่มสามัคคีกี่กระตุก (ผ้าไหม)
93 ม.15 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-4779-1767
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2266 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกระพี้
74 ม.11 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9934-4600
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2267 นางสาว ลั่นทม พ่อค้า
44 ม.4 ต.ปราสาททอง กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9980-4588
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2268 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
231 ม.12 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-3048-6086
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2269 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา
167 ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร สระแก้ว
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2270 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาพรม หมู่ที่ 12
99 ม.12 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-1948-6279
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2271 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านซับสมบูรณ์
149 ม.7 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-9092-6393
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2272 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
49 ถ.นครไทย-ชาติตระการ ม.3 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-9706-1216
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2273 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสว่าง
33 ม.10 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5773-8501
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2274 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านติม
94/1 ม.1 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7877-8735
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2275 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านโคกกระจง
151 ม.6 ต.สำพันตา อ.นาดี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-4701-8420, 08-6140-4142
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2276 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านรักชาติ
118 ม.14 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2277 นาง สา สายทรัพย์
90 ม.22 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 08-6239-4564
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2278 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหัวช้าง
29 ม.9 ต.นาเชือก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7858-6283
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2279 กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้
51 ม.8 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร
โทรศัพท์ 06-2268663
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2280 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองไชยวาลย์
58 ม.10 ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7054-4633
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2281 กลุ่มทอผ้าบ้านชุมพล
150 ม.4 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1050-7631
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2282 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านถ่อน
22 ม.1 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9573-6137
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
2283 นาง สำรวย กึนรัมย์
43 ม.6 ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7260-1157
ชนิดเส้นไหมแท้30 มี.ค. 255029 มี.ค. 2553
2284 กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าด้ายปะคำดง
182 ม.11 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1076-1201
ชนิดเส้นไหมแท้30 มี.ค. 255029 มี.ค. 2553
2285 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์หมากแข้ง
300/1 ม.1 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง หนองคาย
โทรศัพท์ 08-6858-2302
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์และชนิดเส้นไหมแท้2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2286 นาย สุพัฒน์ สมเสนาะ
36 ม.3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-6876-9335
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2287 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านมาย
300 ม.1 ต.มาย อ.บ้านม่วง สกลนคร
โทรศัพท์ 08-3336-1996
ชนิดเส้นไหมแท้2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2288 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 9
7 ม.9 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-4791-0654
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 เม.ย. 25508 เม.ย. 2553
2289 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโดน
54 ม.4 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7933-1994
ชนิดเส้นไหมแท้9 เม.ย. 25508 เม.ย. 2553
2290 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านขาทราย
32 ม.4 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 08-6249-3559
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2291 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
22 ม.8 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7242-6287
ชนิดเส้นไหมแท้2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2292 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี
35 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4454-6566
ชนิดเส้นไหมแท้2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2293 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมศรีนครเตา
103 ม.8 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4459-9505
ชนิดเส้นไหมแท้2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2294 กลุ่มผ้าไหมสร้างสรรค์
22/1 ม.2 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1345-4519
ชนิดเส้นไหมแท้2 เม.ย. 25501 เม.ย. 2553
2295 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนเสาขวัญ
80 ม.2 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-6236-7914
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2296 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน
36 ม.1 ต.สะพานหิน กิ่งอ.หนองมะโมง ชัยนาท
โทรศัพท์ 08-9270-0488
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2297 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านโนนป่าซาง
284 ม.1 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2298 กลุ่มทอผ้าบ้านสันติภาพพัฒนา
109 ม.9 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์ 08-1058-4672
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2299 กลุ่มอาชีพสตรีเหล่าขี้เหล็ก
219 ม.6 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-3202-0900
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2300 กลุ่มอนุรักษ์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสิมพัฒนา
24 ม.10 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7114-6195
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2301 กลุ่มแม่บ้านแก้งทอผ้าไหม
301 ม.1 ต.แก้ง อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2302 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
8 ม.8 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-7876-6409
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2303 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองสนม
46 ถ.กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ม.1 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-8122
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2304 นาย สุพงศ์ หินเธาว์
229/1-2 ถ.ศรีบุญเรือง ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-7192
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2305 กลุ่มหม่อนไหมวิสาหกิจชุมชนกุดหมากเห็บ
215 ม.3 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-1574-2170
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2306 นาง สายใจ ภูผาคุณ
8 ม.2 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9195-7649
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2307 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5
83 ม.5 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9180-2156
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2308 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำโมง
ม.2 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-1974-1586
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2309 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งเก้ง
1 ม.10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง สระบุรี
โทรศัพท์ 08-6024-8669
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2310 กลุ่มทอผ้าบ้านแก่งศรีภูมิ
11 ม.4 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง เลย
โทรศัพท์ 08-9534-4326
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2311 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฟากนา
75 ม.4 ต.หนองหิน กิ่งอ.หนองหิน เลย
โทรศัพท์ 08-9714-8417
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2312 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ
76 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-9943-9346
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2313 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาคำน้อยสามัคคี
80 ม.6 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-7235-0492
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2314 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
30 ม.8 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-5017-3491
ชนิดเส้นไหมแท้17 พ.ค. 255016 พ.ค. 2553
2315 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
13/1 ม.1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-0445, 08-1037-7783
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2316 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1999-5025
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2317 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์
93 ม.7 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-5098, 08-1600-7965
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2318 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก
23 ม.1 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1267-4976
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2319 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง
24 ม.4 ต.นาบัว อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1879-5119
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2320 กลุ่มแม่บ้านสวาย
22 ม.6 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1878-6814
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2321 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแดง
9 ม.7 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7112-7012
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2322 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 13
42 ม.13 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7873-9834
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2323 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/1 ม.7 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3457-1345
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2324 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อเงิน
15 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-9019-4599
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2325 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งน้ำเค็ม
39/2 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-6922-0723
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2326 วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บและทอผ้าฝ้าย
52 ม.12 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2327 กลุ่มทอผ้าไหม
132 ม.8 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7901-1477
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2328 กลุ่มทอผ้าไหมศูนย์หัตถกรรม
85/1 ม.13 ต.หนองแวง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-1768-8933
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2329 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านสระแก้ว
32 ม.14 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7946-7587
ชนิดเส้นไหมแท้29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2330 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านยางชุมพัฒนา
92 ม.3 ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-5744-0598
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 มิ.ย. 255028 มิ.ย. 2553
2331 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง
39 ม.1 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ 08-7946-7471
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2332 นาง เพ็ญประภา เปาวะนา
27 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2333 นาง แก้ว ไชยปัญหา
81/76 ม.2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2334 นาง นุ ชาสงวน
28/1 ม.2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2335 นาง จีรพันธ์ คำหล้า
86/37 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4259-4519
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2336 นาง จันใด แมดมิ่งเหง้า
131/74 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2337 นางสาว ลัดดา คำชนะ
56 ม.2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4259-7519
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2338 นางสาว หอมไกล ชาสงวน
25 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2339 นางสาว บัวลอง ชาสงวน
1 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2340 นาง ประทิน แสนโสภา
26 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2341 นาง อุรา ชัยบิล
55 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2342 นาง ถิน แมดมิ่งเหง้า
18 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2343 นาง หนอม ชาสงวน
38 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2344 นาง ปักสิน ชัยบิน
120 ม.2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2345 นาง เบย ไชยปัญหา
51/1 ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2346 นาง มาลา เดชโฮม
123 ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2347 นาง สวัสดิ์ นาโควงค์
41 ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-4791-2704
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2348 นาง วิเลิศ ทองนู
36 ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2349 นาง ลาน สายเหลา
79/46 ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2350 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่สามแยกพัฒนา
46 ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7230-3898
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2351 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาฮ้อ
37 ม.5 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6245-7789
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2352 กลุ่มผลิตหมอนฟักทองของชำร่วย
16 ม.6 ต.ขอนแก่น อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2353 นาง สำเภา พารื่นรัมย์
9 ม.9 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2354 นาง สุภาพ แปวไธสง
35 ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-9345
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2355 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำราญราษฎร์
1/1 ม.7 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6877-8553
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2356 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านผไทรวมพล
353 ม.11 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9514-8895
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2357 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนสำราญ
8 ม.16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2358 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 6
1 ม.6 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9876-6547
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2359 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตำบลเมืองฝาง
50 ม.14 ต.เมืองฝาง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4920-4122
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2360 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านป่ากุง
55 ม.1 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7864-7344
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2361 กลุ่มทอผ้าห่ม
51 ม.5 ต.หนองแก้ว อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9511-1763
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2362 กลุ่มสตรีทอผ้า
34 ม.2 ต.ปาฝา อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-3130-6055
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2363 กลุ่มสตรีทอผ้าป่าแดง
577 ม.1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร
โทรศัพท์ 08-9272-1604
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2364 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองโสน
4 ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม พิจิตร
โทรศัพท์ 08-7849-1738
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2365 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทับใหญ่ หมู่ที่ 1
111 ม.1 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-4770-7601
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2366 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยคู่
95 ม.14 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 08-1059-9434
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2367 กลุ่มทอผ้าบ้านนาฝาย
14 ม.1 ต.นาดี อ.หนองแสง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-4980-5658
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2368 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
38 ม.7 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-1260-9848
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2369 กลุ่มทอผ้า 5 สี ย้อมคราม
38 ม.8 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4225-8284
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2370 กลุ่มปลูกหม่อนไหม
124 ม.16 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4371-3688
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2371 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขี้ตุ่น
31 ม.10 ต.สำโรง อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2372 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนยาง
17 ม.8 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2373 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเม็ก
59 ม.3 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2374 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบึง
42 ม.3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2375 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านคำแก้ว
63 ม.8 ต.ดงดวน อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2376 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 9
164 ม.9 ต.ดงดวน อ.นาดูน มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2377 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมหนองคูขาด
211 ม.1 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2378 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 3
4 ม.3 ต.ดอนงัว อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7820-7694
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2379 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนทอง
84 ม.8 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9862-9315
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2380 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
28 ม.2 ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6232-5551
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2381 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
96 ม.9 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6226-0203
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2382 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนสูง
91 ม.3 ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-9275-9930
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2383 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแท่น
55 ม.1 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7945-9445
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2384 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจันทา
100 ม.15 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5592-3368
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2385 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านประดู่
58 ม.21 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6235-9876
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2386 กลุ่มทอผ้าไหมดอนมันน้ำ
59 ม.13 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7232-3217
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2387 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าโนนดู่
119 ม.4 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1768-9664
ชนิดเส้นไหมแท้31 ก.ค. 255030 ก.ค. 2553
2388 นาง ดรุณี ชาสงวน
164 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1095
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2389 นาง ศุภลักษณ์ แมดมิ่งเหง้า
69 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1095
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2390 นาง แหวน เปาวะนา
120 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1095
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2391 นาง บานใจ คำชนะ
61 ม.2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1095
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2392 นาง วันนา โพธิ์แสนศรี
8/33 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4259-7516
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2393 นาง ชฎาภรณ์ ชัยบิล
56 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-8386
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2394 นาง เสริฐ ชาสงวน
8 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1095
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2395 นาง ไมย เปาวะนา
125/23 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-6063-1000
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2396 นาง เสวียน เปาวะนา
33 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-7944-3746
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2397 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 6
1/1 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา อ่างทอง
โทรศัพท์ 08-4090-9893
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2398 กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ
210 ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 08-6214-3530
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2399 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาด้วง
24 ม.3 ต.นาด้วง อ.นาด้วง เลย
โทรศัพท์ 0-4288-7286, 08-9885-9912
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2400 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ
483 ม.18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4474-1977, 08-1321-9117
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2401 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าเจริญ
555 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9197, 08-9845-2230
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2402 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวหนอง
42 ม.5 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4484-8368, 08-1062-4277
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2403 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมโนนแดงพัฒนา
62/2 ถ.เอเชีย ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9765, 08-7253-6234
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2404 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านเขว้า
575 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9159, 08-6259-1760
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2405 กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย
136 ม.4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4482-2863, 08-1876-6926
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2406 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง
69 ม.1 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4372-8259, 08-7214-9206
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2407 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า
377 ม.4 ต.สนามคลี อ.เมือง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 08-9676-5218
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2408 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5
93 ม.5 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9007-9849
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2409 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมือง
127/1 ม.10 ต.นาด้วง อ.นาด้วง เลย
โทรศัพท์ 08-9274-8210
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2410 นาง สมนึก จักษุมาตย์
66 ม.8 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-7222-1618
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2411 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขุนหาญ
202 ม.1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7239-1687
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2412 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
17 ม.9 ต.ผือใหญ่ กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7962-9400
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2413 กลุ่มสตรีผือใหญ่
32 ม.12 ต.ผือใหญ่ กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6257-8500
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2414 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนแตน
ม.8 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7251-8982
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2415 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านขมิ้น
45 ม.3 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2416 กองทุนหมู่บ้านหนองจินดาน้อย
34 ม.13 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4737-2465
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2417 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกน้อย
34 ม.10 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7032-8768
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2418 กลุ่มพัฒนาสตรีศรีโคกจาน
55 ม.1 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9035-7538
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2419 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกขาม
79 ม.4 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7039-8789
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2420 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านโสก หมู่ที่ 1
14 ม.1 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4484-8052, 08-6255-5752
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2421 นาง วาสนา จวงเงิน
111/4 ถ.ปฐมพาณิชย์ ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9103, 08-1549-0700
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2422 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย
111 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2423 นาง พรรณี พงษ์โสภา
13/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9155
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2424 นาง ป้อง ภูมิสถาน
223 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1790-7747
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2425 นาง สมร ชัยสร
542/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1037
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2426 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมืออำเภอบ้านเขว้า
155/7 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1079, 08-1718-5484
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2427 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบโพธิ์เพชร
31/1 ม.17 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9054
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2428 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อน
4 ม.6 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1565-4751
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2429 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านใหม่พัฒนา
850 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9236, 08-4719-2927
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2430 นาง สายฝน ทองกลาง
213 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9117, 08-1760-6007
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2431 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่บ้านดอนโมง
49 ม.7 ต.กุดรัง กิ่งอ.กุดรัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1729-8939
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255020 ส.ค. 2553
2432 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไพรพะยอม
109 ม.8 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4711-7767
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2433 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้านาโพธิ์ หมู่ที่ 1
270/1 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-9145, 08-4835-4312
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2434 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจอกเตี้ย หมู่ที่ 13
2 ม.13 ต.หายโศก อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1760-6030
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2435 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระขุด
28 ม.1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7876-3741
ชนิดเส้นไหมแท้23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
2436 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
9 ม.9 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6233-9201
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2437 นาง บุญหลาย สนไธสง
37 ม.11 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-7216-7488
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2438 กลุ่มทอผ้าไหม
60 ม.1 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1262-3982
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2439 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสิมใหม่
45 ม.17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-6855-6856
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2440 กลุ่มแม่บ้านบ้านเมืองเตา
42 ม.25 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-5013-0681
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2441 นาง อุไรวรรณ อุปสรณ์
25 ม.25 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2442 นาง วิไล เพียกุนา
5 ม.20 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 08-1546-6468
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2443 กลุ่มทอผ้าโฮลสตรี
32 ม.8 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2444 นาง ใคศรี เพียพรมมา
427 ม.11 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9924-4894
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2445 นาง ทองพูน ลาอ่อน
153 ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2446 นาง เอื้อ นิลนันท์
114 ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7172-7201
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2447 กลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ที่ 6
74 ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2448 นาง กุหลาบ วิเศษนคร
147 ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7962-5682
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2449 นาง หนูน้อย เข็มขัด
123 ม.11 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2450 นาง คำปอน สืบเพ็ง
67 ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2451 นาง วิภาดา ผิวเหลือง
5/2 ม.2 ต.แก อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7241-4795
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2452 กลุ่มทอผ้าไหม
6 ม.1 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4498-1021, 08-1072-7906
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2453 กลุ่มทอผ้า
122 ม.10 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-4955-4438
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2454 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
105 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-7953-1554
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2455 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนทอง
46 ม.9 ต.ไผ่ อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-7220-8700
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2456 กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายบ้านโนนสวรรค์
17 ม.8 ต.พังขว้าง อ.เมือง สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4247-7153
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2457 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอาชีพ
40 ม.6 ต.หนองลาด อ.เมือง สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7217-1001
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2458 กลุ่มสตรีทอผ้า/หมอนฟักทอง บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 13
2 ม.13 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 0-4298-1117
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2459 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ
94 ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7861-8587
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2460 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเข็ง
5 ม.4 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6810-3719
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2461 นาง สุภาวดี พูลสุข
101 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9536-9852
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2462 นาง พเยาว์ นาคแสง
213 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9105-5355
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2463 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิง
73 ม.7 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2464 นาง ดาวลอย จันทวงษา
98 ม.13 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6107-9382
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2465 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าหวายหลึม
144 ม.9 ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6871-4886
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2466 กลุ่มทอผ้า บ้านคำสร้างถ่อ หมู่ที่ 10
43 ม.10 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7945-6549
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2467 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโคกลาย
177 ม.8 ต.ม่วงลาย อ.เมือง สกลนคร
โทรศัพท์ 08-5740-5216
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2468 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
โทรศัพท์ 08-7067-9257
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ต.ค. 255030 ต.ค. 2553
2469 กลุ่มทอผ้าเพชรกาฬสิน
100 ม.14 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5657-9097
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2470 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
4/1 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-1379-1200
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2471 กลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านหนองมั่ง
37 ม.5 ต.หนองแวง กิ่งอ.โคกสูง สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-7603-7849
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2472 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี
57 ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6488
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2473 นาง สายชล เศษวิกา
156 ม.11 ต.นาจาน อ.สีชมพู ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4344-4147
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์31 ต.ค. 255030 ต.ค. 2553
2474 กลุ่มทอผ้าไหม
3 ม.3 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-6863-1898
ชนิดเส้นไหมแท้28 ก.ย. 255027 ก.ย. 2553
2475 นาง ศรีประไพร คงดี
260 ม.7 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7217-7391
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2476 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่นาดี หมู่ที่ 13
57 ม.13 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-4742-3857
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2477 กลุ่มทอผ้าเทพนิมิตร
33 ม.9 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-6028-1426
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2478 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมหนองแข้
4 ม.4 ต.บึงงาม อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6225-0574
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2479 นาง เนริสา อู่ทอง
442/1 ถ.เทพธงชัย ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1790-9406
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2480 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน
62/1 ถ.บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน ม.3 ต.หนองหว้า กิ่งอ.บัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9949-3788
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2481 นาง สำราญ เสมาภักดี
63/2 ม.2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง นครราชสีมา
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2482 กลุ่มทอผ้าบ้านแฝก-โนนสำราญ
อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.สามเมือง กิ่งอ.สีดา นครราชสีมา
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2483 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนบ่อ
59/2 ม.8 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา อ่างทอง
โทรศัพท์ 08-1902-0938
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2484 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าซิ่นพื้นเมืองบ้านภูเขาทอง
55 ม.9 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 08-5881-4449
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2485 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
75 ม.2 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง เลย
โทรศัพท์ 08-7215-8809
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2486 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศรีสุข
22 ม.1 ต.ศรีสุข กิ่งอ.ศรีณรงค์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-3365-1765
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2487 กลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม
76 ม.7 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7098-5847
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2488 กลุ่มสตรีสหกรณ์สวายเสรี
99 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9625-8710
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2489 กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
3 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4454-6656, 08-9583-8930
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2490 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสกนาคศรีสุมังค์
40 ม.6 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4321-0230
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2491 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพลังใหม่
99 ถ.บูรพาชัย ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9333
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2492 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดชุมแสง
30 ม.3 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1074-4492
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2493 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง
75 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4482-2848, 08-1725-7727
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายฝ้าย23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2494 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าและงานหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม
19/7 ม.1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4486-1273
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2495 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่
93 ม.2 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2496 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร หมู่ที่ 9
79 ม.9 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9965-0289
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2497 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย
6/1 ม.1 ต.บ้านเล่า อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2498 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา
30/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9526, 08-1593-0782
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2499 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
2 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9286
ชนิดเส้นไหมแท้23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2500 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำแพ
29/1 ม.2 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 พ.ย. 255022 พ.ย. 2553
2501 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ราชพฤกษ์
82/2 ม.2 ต.สวนแตง อ.เมือง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 08-1880-9052
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2502 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
70 ม.2 ต.สีออ อ.กุมภวาปี อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-9570-9616
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2503 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านนาข่า
381 ถ.อุดรธานี-หนองคาย ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-1965-2311
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2504 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5
128 ม.5 ต.น้ำจั้น อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4242-1272, 08-5295-9610
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2505 นาง นวลจันทร์ ทองวิภา
322 ถ.ประชาอุทิศ ม.12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1062
ชนิดเส้นไหมแท้30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2506 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านซ่าเลือด
23 ม.3 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6257-0886
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์30 พ.ย. 255029 พ.ย. 2553
2507 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ถ.สุวรรณศร ม.4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี นครนายก
โทรศัพท์ 0-3739-9012, 08-6014-2341
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2508 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาสวรรค์
59 ม.11 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-7131, 08-3291-6410
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2509 กลุ่มสตรีทอผ้าหนองตาไก้ หมู่ที่ 11
62 ม.11 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-5234-1336
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2510 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาฮี หมู่ที่ 4
37 ม.4 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6258-5986
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2511 นาง บุญชู เจริญศรี
12 ม.5 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-7869-5471
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2512 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัดหมี่ทอผ้าบ้านยางหวาย หมู่ที่ 1
11 ม.1 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-5745-5809
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2513 กลุ่มทอผ้าไหมแม่บ้านเกษตรบ้านโนนเขวา
34 ม.10 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-8290
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2514 นาง บุญชู เจริญศรี
12 ม.5 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-7869-5471
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2515 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโทเรบ้านอุดมพัฒนา
8 ม.8 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว สกลนคร
โทรศัพท์ 08-6030-6404
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2516 กลุ่มทอผ้าบ้านเสาเล้าใหญ่
73 ม.10 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 08-7854-7487
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2517 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7
63 ม.7 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-8725
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2518 นาง สายวร มณีนพ
119 ม.11 ต.หนองซน อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-5455-7257
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2519 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
27 ม.3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 08-4896-5848
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2520 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนกุง
7 ม.9 ต.นางัว อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-9842-3782
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2521 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
76/1 ม.9 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 08-5178-5373
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2522 นาง ทองออน ผลากาญจน์
96 ม.8 ต.พระซอง อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 08-4604-4238
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2523 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้า บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2
70 ม.2 ต.ยอดชาด กิ่งอ.วังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 08-3360-3442
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2524 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
203 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-7852-0993
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2525 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าก้อนเมฆสายฝนน้ำรินโนนอุดม
92 ม.8 ต.กุดจิก อ.เมือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-4892-4491
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2526 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลอุทัยสวรรค์
26 ม.6 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-9841-5154
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2527 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม
42 ม.6 ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4355-0350
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2528 กลุ่มทอผ้า
119 ม.7 ต.แสนสุข อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-5758-4779
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2529 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงเย็น
53 ม.4 ต.เด่นราษฎร์ กิ่งอ.หนองฮี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9829-1011
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2530 กลุ่มทอผ้าไหม
130 ม.6 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-5199-6090
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2531 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังทอง
67 ม.5 ต.บึงงาม กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9826-9741
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2532 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมโพนเมือง หมู่ที่ 16 อำเภออาจสามารถ
99 ม.16 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-5765-4631
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2533 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่
15 ม.1 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5929
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2534 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองสูง
9 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-5129-1550
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2535 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองม่วง
23/1 ม.6 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-6970-1058
ชนิดเส้นไหมแท้28 ธ.ค. 255027 ธ.ค. 2553
2536 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
146 ม.6 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9626-4549
ชนิดเส้นไหมแท้27 ธ.ค. 255026 ธ.ค. 2553
2537 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์
23 ม.8 ต.เมืองที อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-1022
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
2538 กลุ่มกระบวนการเรียนรู้การทอผ้าไหมและย้อมสีผ้า
6/1 ม.2 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7242-1135
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
2539 กลุ่มทอผ้าไหม
9/1 ม.1 ต.คำผง กิ่งอ.โนนนารายณ์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4477-5434
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
2540 นาง อนงค์ พรหมบุตร
203/1 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6868-3826
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
2541 นาง เปือย สมัครสมาน
44 ม.4 ต.เขวาสินรินทร์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1573-5086
ชนิดเส้นไหมแท้18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
2542 วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านด่านใต้
118 ม.15 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4578-1874
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
2543 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
21 ม.2 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7257-4267
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2544 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหอย
56 ม.10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9285-7368
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2545 กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านโนนเชียงสี
2/2 ม.9 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-7921-8894
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2546 นางสาว บุญล้ำ ศรีโพนทอง
44 ม.9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4961-3523
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2547 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองน้ำขุ่น
22/1 ม.6 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-4765-6715
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2548 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย
89/1-3 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-1368, 08-1185-4845
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2549 นางสาว รัตนา ทนงจิตร
31 ม.1 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-9037-5005
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2550 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอนสมบูรณ์
76 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-3277, 08-1529-2762
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2551 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
125 ม.11 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7933-2306
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2552 กลุ่มทอผ้าบ้านนายางกลัก
64 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4487-4093, 08-1264-4882
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2553 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาเสียว
263 ม.1 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4488-4068, 08-6861-2608
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2554 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมผ้าไหมบาติกบ้านเขว้า
248/3 ถ.เทพนิมิตร ม.12 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9122, 08-1727-5070
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2555 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาวัง
78 ม.2 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6155-3209
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2556 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 2
595 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1308, 08-1076-8285
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2557 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย
205 ม.12 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7253-9416
ชนิดเส้นไหมแท้18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2558 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหนองมะเขือ
51/1 ม.5 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-5207-3985
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ก.พ. 255117 ก.พ. 2554
2559 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเหมือดแอ่
124 ม.4 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว เลย
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2560 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านดอนพันชาด
63 ม.3 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-7232-3908
ชนิดเส้นไหมแท้14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2561 กลุ่มทอผ้าสไบมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
104 ม.12 ต.น้ำจั้น อ.เซกา หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7830-4996
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2562 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยาง-พรพิบูลย์
2 ม.15 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-1048-1534
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2563 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
22 ม.10 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7952-0491
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2564 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง
45 ม.1 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-9421-5247
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2565 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกตำบลบ้านไร่
วัดบ้านไร่ ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5568-5523
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2566 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโนนสำราญ
90 ม.9 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6247-3238
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2567 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย
47 ม.1 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-5110-9857
ชนิดเส้นไหมแท้14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2568 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
101/1 ม.1 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9847-1587
ชนิดเส้นไหมแท้14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2569 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหัวบึง
ม.6 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี
โทรศัพท์ 08-7938-4929
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2570 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าเหียง
245 ม.1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-6205-5648
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2571 นาง สุพิน นาคแสง
225 ม.16 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6260-5653
ชนิดเส้นไหมแท้14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
2572 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว
50 ม.6 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6244-4676
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2573 กลุ่มหัตถกรรมสิ่งทอบ้านปรางค์กู่
235 ม.11 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6039-5705
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2574 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุกบ้านหนองแม่มด
44 ม.10 ต.ร่อนทอง อ.สตึก บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-7182
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2575 นาง ถนอม วิเศษสัตย์
171 ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9580-8719
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2576 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก
27 ม.4 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6219-7924
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2577 กลุ่มผ้าตุ้มทองบ้านนาโพธิ์
119/4 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-6094 , 08-4960-4291
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2578 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเครือ
9 ม.10 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9283-6607
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2579 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
124 ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7379-0176
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2580 กลุ่มทอผ้าไหมหนองตาไก้
24 ม.3 ต.หนองกง อ.นางรอง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9994-1378
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2581 นาง เขียน จันทร์แพง
85 ม.15 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4478-1556
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2582 นาง วิไลวรรณ รุ่งเป้า
24 ม.10 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6245-0233
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2583 นาง ตา พรมวัน
127 ม.11 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6224-1592
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2584 กลุ่มทอผ้าไหม
77 ม.3 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า สกลนคร
โทรศัพท์ 08-5492-4298
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2585 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอุดมวัฒนา
21 ม.5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว สกลนคร
โทรศัพท์ 08-5760-3125
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2586 นาง อุ พ่อศรีชา
1 ม.3 ต.วังยาง กิ่งอำเภอวังยาง นครพนม
โทรศัพท์ 08-4516-1093
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2587 นาง นงค์รักษ์ กุดแถลง
11 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9289-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2588 นาง กาหลง น้อยหลุบเลา
146 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2589 นาง แววดาว กินรี
139 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2590 นาง อำมริน อัมภวา
134 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2591 นาง ประยูร ผลจิตร
140 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2592 นาง ไกล ทองการ
147 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9465
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2593 นาง จันทร์เพ็ญ วงค์อินไทย
266 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2594 นางสาว มะณี เกลือสีโท
40 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2595 นางสาว บุญโฮม ปัญญา
119 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2596 นาง บุญมี ศรีบานแจ่ม
131 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2597 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
88 ม.1 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ นครพนม
โทรศัพท์ 08-4158-7630
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2598 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านดงน้อย
124 ม.5 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-5804 , 08-5740-8857
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2599 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าลาด
8 ม.1 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นครพนม
โทรศัพท์ 0-4253-7427
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2600 นาง ภู นาสมจิตร
125 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2601 นาง กนกวรรณ ถิตย์เจือ
125 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9278-9765
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2602 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู
29/2 ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-9942-4378
ชนิดเส้นไหมแท้23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
2603 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
19 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน นครปฐม
โทรศัพท์ 08-1858-5404
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2604 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส
ม.8 ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอำเภอเอราวัณ เลย
โทรศัพท์ 08-1184-7796
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2605 กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
10/1 ถ.อู่ทอง ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3458-6061
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2606 กลุ่มมัดย้อมทอผ้าบ้านหนองขาว
79 ม.10 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-1550-4497
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2607 นาง สายบัว ทับหัวหนอง
130 ม.4 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา สระแก้ว
โทรศัพท์ 08-9247-9820
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2608 นาง พรทิพย์ ศิริบูรณ์
3 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-1965-9226
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2609 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
179 ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9029-9323
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2610 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมและแปรรูปไหม บ้านโสภาเปรียง
41 ม.14 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6250-4837
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2611 นาง ศรีรัตน์ เสมอภาค
70 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1345-4519
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2612 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองบัว
115/1 ม.9 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7232-1564
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2613 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่าเป้ด
78 ม.4 ต.นาโสก อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-6302
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2614 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 15
38 ม.15 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7434-3078
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2615 กลุ่มทอผ้าบ้านบะยาวใต้
23 ม.10 ต.หนองยอง อ.ปากคาด หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4799-2483
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2616 กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านนาบัว
157 ม.9 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-1380-0973
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2617 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมคราม หมู่ที่ 10
1 ม.10 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-6851-5899
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2618 กลุ่มแปรรูปผ้าย้อมคราม
15 ม.1 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-5010-3292
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2619 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านสามหนอง
123 ม.9 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 0-6222-6682
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2620 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองนาดี
84 ม.8 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4248-0420
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2621 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าหายโศก
47/1 ม.4 ต.เฝ้าไร่ กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-9008-6397
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2622 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ตาก
66 ม.3 ต.โพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก หนองคาย
โทรศัพท์ 0-6220-5480
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2623 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าหมู่ที่ 9 ป่าสังข์
42 ม.9 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7221-0366
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2624 นาง ยุบล กาญจนศร
29 ม.1 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4358-7100
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2625 นาง วิลัย กลั่นเชื้อ
72/1 ม.10 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-1294-4580
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2626 นาง ไล บุญดี
45 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9251
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2627 นาง อำพร แก้วแกมทอง
345 ถ.บูรพาชัย ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1967-8208
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2628 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม
93 ม.6 ต.เนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 08-1786-9700
ชนิดเส้นไหมแท้18 ส.ค. 255117 ส.ค. 2554
2629 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ที่ 14
57 ม.14 ต.เนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 08-9906-9062
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์18 ส.ค. 255117 ส.ค. 2554
2630 นาง พรทิพย์ ขำชัยภูมิ
24/2 ถ.เทพนิมิต ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4891-1056 , 08-9561-1060
ชนิดเส้นไหมแท้18 ส.ค. 255117 ส.ค. 2554
2631 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา 2
16/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9100 , 08-6008-3649
ชนิดเส้นไหมแท้18 ส.ค. 255117 ส.ค. 2554
2632 กลุ่มรวบรวมและจำหน่ายผ้าไหม
736 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9121 , 08-9848-1853
ชนิดเส้นไหมแท้18 ส.ค. 255117 ส.ค. 2554
2633 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว
107/22 ม.1 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 08-7206-9157
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2634 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองจอก
30 ม.9 ต.ระวิง อ.เมือง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 08-9076-4367
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2635 กลุ่มทอผ้าบ้านเทนมีย์
65 ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4471-2008
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2636 กลุ่มทอผ้าไหมลายโฮล 3 ตะกอ (เชิงซิ้น)
26 ม.2 ต.โคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9946-9216
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2637 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมบูรณ์
57 ม.9 ต.โคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4416-6407
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2638 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
46 ม.16 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง เลย
โทรศัพท์ 08-1799-9043
ชนิดเส้นไหมแท้28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2639 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้
142 ม.5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-4790-7652
ชนิดเส้นไหมแท้21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2640 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-9623-5117
ชนิดเเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2641 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านนาน้อย
47 ม.12 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1862
ชนิดเเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2642 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาล
235 ม.9 ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 08-7044-9554
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2643 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองศรีโคตรบูรณ์
79/1 ม.13 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม นครพนม
โทรศัพท์ 08-9685-5606
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
2644 กลุ่มสตรีทอผ้า
121 ม.2 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 08-0181-4702
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2645 กลุ่มทอผ้าบ้านนาสิงห์
17/1 ม.3 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล หนองคาย
โทรศัพท์ 08-1974-9117
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2646 กลุ่มดอกบัวแดง
366 ม.9 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4358-7160
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2647 กลุ่มทอผ้าบ้านมัดหมี่ย้อมคราม บ้านสุมเส้า
173 ม.1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-5005-2248
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2648 กลุ่มสตรีทอผ้าโปร่งคลอง
49 ม.7 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6104-4429
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
2649 กลุ่มพัฒนาหม่อนไหมบ้านเหล่าเหนือ
181 ซ. บ้านเหล่าเหนือ ม.4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4349-6563
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2650 นาง พิศมัย คุ้มทรัพย์
29 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6724
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2651 นางสาว ธัญลักษณ์ บุตรชม
319 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-7229
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2652 นาง ผ่องศรี เวียงวงษ์
124 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9574-1868
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2653 นาง ประนอมศรี สุรพล
124 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9574-1868
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2654 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลสามผง
10 ม.9 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-9420-5019
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2655 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสามผง หมู่ที่ 9
59 ม.9 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7812-2384
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2656 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลสามผง
61 ม.10 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7005-0188
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2657 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 10
44 ม.10 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7948-8475
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2658 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้ามัดหมี่บ้านนาหนองหวาย
168 ม.7 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-6239-6956
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2659 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
316 ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4236-4045
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2660 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
48 ม.4 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-9841-7260
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2661 กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า
40 ม.5 ต.โนนเมือง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-6230-9745
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2662 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่
16 ม.2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7714-2409
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2663 นาง เกษราภรณ์ ไพศาลพงษ์
27 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1065-4601
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2664 กลุ่มทอผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า
483/1 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-5843-8696
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2665 กลุ่มทอผ้าบ้านโคก
130 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-2302
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2666 นาง กัลยา รัตนประเสริฐ
30 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4484-8188 , 08-1876-9791
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2667 นาง บังอร สิงห์คำ
142 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9947-3229
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2668 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมคุ้มหนองอ้ม
56/3 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4489-1177
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2669 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมกี่กระตุกบ้านไร่อ้อยพัฒนา อำเภอเกษตรวิสัย
198 ม.11 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-5738-1458
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2670 นาง นันทวรรณ วงษ์ชำนาญ
855 ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9090-2247
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2671 นาย ไพบูลย์ นาราช
852 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9122
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2672 นาง สมปรุง กุมภาว์
270/2 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9630-0143
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2673 นาง บรรจง สุพรรณพงษ์
183/1 ม.8 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9628-7637
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2674 นาง สุนิสารณ์ ท่นด้วง
334/2 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9719-5613
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2675 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองตานา หมู่ที่ 4
154 ม.4 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-9280-7493
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2676 นางสาว พงษ์พงา พิมพ์ดี
141 ถ.ท่าช้าง ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-1951-7748
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2677 นางสาว อรุณี มีพร้อม
94 ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-3100-0815
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2678 กลุ่มทอผ้านันทวันไหมไทย
90 ม.2 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-1238 , 08-1576-9932
ชนิดเส้นไหมแท้29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2679 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยหว้าใต้
107 ม.14 ต.ห้วยบง อ.เมือง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-3377-2055
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
2680 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมดอนกอก
32/2 ม.7 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1977-4381
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2681 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฉันเพล
170 ม.5 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-8548
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2682 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูณ
2 ม.7 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-3128-9951
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2683 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
202 ม.2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9821-2775
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2684 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจอกเตี้ย
2 ม.13 ต.หายโศก อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1760-6030
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2685 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายประยุกต์
72 ม.12 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7818-3130
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2686 กลุ่มพัฒนาผ้าฝ้ายรุ่งเรือง
58 ม.4 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4466-0568
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2687 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาเมิน
46 ม.3 ต.ราม อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7242-3152
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2688 นาง บุญเกื้อ คงดี
88 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1718-3927
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2689 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนยาง
18 ม.2 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-9798-4310
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2690 กลุ่มทอผ้าดอกฝาง
149 ม.10 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร หนองคาย
โทรศัพท์ 08-6226-7520
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2691 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
22 ม.6 ต.เซิม อ.โพนพิสัย หนองคาย
โทรศัพท์ 08-5284-6972
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2692 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านนาฮำพัฒนา
34 ม.17 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ หนองคาย
โทรศัพท์ 08-7223-6510
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2693 กลุ่มทอผ้าไหมเพื่ออนุรักษ์
22/1 ม.12 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5767-3525
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2694 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพลายงาม
54 ม.11 ต.คอกช้าง อ.สระใคร หนองคาย
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2695 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่พื้นเรียบ
48 ม.2 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9664-8229
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2696 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวโสก
12 ม.4 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-7867-2883
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2697 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
31 ม.6 ต.นาเชือก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-7236-7571
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2698 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านเหล่ากา
53 ม.3 ต.กำพี้ อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9863-6053
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2699 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกลาง
96 ม.7 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-3408-1114
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2700 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมนาทอง
5 ม.3 ต.นาทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-3349-5149
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2701 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเพียง
9 ม.6 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9036-5806
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2702 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจอก
7 ม.1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5646-6068 , 08-9969-4518
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2703 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาพืชสวน
34/1 ม.1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น ระนอง
โทรศัพท์ 08-9516-1591
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2704 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกลอย
1 ม.6 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-5698-2081
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2705 กลุ่มทอผ้าบัวหลวง
22 ม.10 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-6633-4779
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2706 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7713-4846
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2707 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแห้ว
16 ม.7 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1070-0149
ชนิดเส้นไหมแท้3 พ.ย. 25512 พ.ย. 2554
2708 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเพชร
37 ม.9 ต.บัวทอง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-3465-3848
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2709 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบุ
38/1 ม.12 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4473-8649
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2710 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโคกเมือง
297 ม.9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1068-6869
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2711 วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าไหมบ้านโนนสว่าง
73 ม.5 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9041-2913
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2712 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยชนบท
75 ม.15 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-2934
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2713 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองเขาใหญ่พัฒนา
219 ม.10 ต.เขาทะลุ อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 08-4627-4551
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2714 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัว
64 ม.4 ต.ขุมเงิน อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 08-7869-1006
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2715 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 18
33 ม.18 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา ยโสธร
โทรศัพท์ 08-9916-6308
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2716 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนครถ้ำเต่า
164 ม.1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-6241-2544
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2717 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี
3 ม.9 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-6225-0072
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2718 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
107 ม.1 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-6241-6435
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2719 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโป่งกระมั่ง
136/2 ม.5 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3549-3385
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2720 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหม
33 ม.6 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-4743-6040
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2721 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านถ่อนน้อย
61 ถ.อุดร-บ้านคุง ม.3 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-1390-3505
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2722 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านศรีสุข
100 ม.9 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7852-9040
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2723 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนบก
61 ซ. บ้านโพนบก ม.4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7217-9440
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2724 กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี
597/2 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9949-3396
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2725 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตราด
113 ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-3378-0295
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2726 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศรีจันทร์
199 ม.12 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-5618
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2727 กลุ่มทอผ้าไหม
26 ม.8 ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-2934
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2728 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลายประยุกต์
66 ม.5 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5125-8897
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2729 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวรอง
88 ม.10 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9582-5703
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2730 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์
34 ม.1 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7240-5839
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2731 กลุ่มทอผ้าไหม
171 ม.9 ต.ขามป้อม อ.พระยืน ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4326-6181
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2732 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
19 ม.27 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9571-4314
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2733 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเขวาน้อย
51 ม.3 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4371-1738 , 08-3408-1114
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2734 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
262 ม.2 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7091-2190
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2735 นาง เจียน นับถือดี
133/1 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4458-2024 , 08-1718-9172
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2736 กลุ่มทอผ้าผ้าไหมมัดหมี่
103 ม.6 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9582-4793
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2737 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประดู่ทอง
38 ม.5 ต.ลำดวน อ.ลำดวน สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4454-1217
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2738 กลุ่มทอผ้าไหมโบราณ
19 ม.17 ต.ปรือ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1073-2557
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2739 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตะกุย
124/1 ม.4 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7244-0538
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2740 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านตาจัน
369 ม.8 ต.ตานี อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9846-9307
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2741 นาย สุรพล แพงเจริญ
569/5 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1790-2338
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2742 กลุ่มทอผ้าไหมตำบลปรือ
202 ม.12 ต.ปรือ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9819-3146
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2743 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
77 ม.10 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1789-8483
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2744 กลุ่มหัตถกรรมบ้านม่วงใต้
97 ม.8 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1-36-0398
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2745 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านม่วงเจริญ
7 ม.6 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08--625-3-93
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2746 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านมะเฟือง
72/1 ม.1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08--991-7-48
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2747 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองโคลน
27 ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08--724-4-76
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2748 กลุ่มทอผ้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ม.4 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9514-7695
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2749 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเสือ
32 ม.7 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6867-3672
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2750 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกอาโพน
9 ม.10 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7646-1042
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2751 นาง ปราณี รวดเร็ว
34 ม.3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6875-2140
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2752 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาดี หมู่ที่ 2
96 ม.2 ต.หนองระฆัง อ.สนม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5225-4216
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2753 กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปผ้าไหมทอมือ
268 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1600-2329
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2754 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว
83 ม.4 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-7219-7192
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2755 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเลา หมู่ที่ 5
215 ม.5 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-7854-0055
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2756 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวงพัฒนา
13 ม.16 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-3343-8664
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2757 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลำพลับพลา
55 ม.9 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-7233-3926
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2758 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองผือ
29 ม.10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4373-9482 , 08-0185-5244
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2759 นาง สมบัติ ชำนาญสิงห์
72 ม.10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4373-9482 , 08-0185-5244
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2760 นาง ขุ่ม สังวาลรัมย์
57 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-6908-0673
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2761 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าน้อย
22 ม.7 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-6450-7797
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2762 นาง ไสว หว่านทอง
36 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9418-3414
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2763 นาง ทองมาก ใยโพธิ์
79 ม.4 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9575-8347
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2764 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองหญ้ารังกา
16 ม.3 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-3563-4054
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2765 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองระเวียง
24 ม.13 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-3408-1114
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2766 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านน้ำอ้อม
7 ม.15 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186 , 08-9941-6797
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2767 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าเจริญ
32 ม.13 ต.พระซอง อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 08-7951-0714
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2768 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองแซง
59 ม.8 ต.วังตามัว อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 08-4957-6830
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2769 กลุ่มทอผ้ามุกหนองสังข์
169 ม.1 ต.หนองสังข์ อ.นาแก นครพนม
โทรศัพท์ 08-7227-7342
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2770 กลุ่มทอผ้าบ้านคำสว่าง
111 ม.10 ต.วังตามัว อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-1477
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2771 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
85 ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9271
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2772 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมโพนผอุง หมู่ที่ 5
138 ม.5 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-1053-8038
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2773 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองมะดุม
2 ม.9 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-1056-5925
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2774 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
152 ม.15 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-1768-5920
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2775 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนหัน
298 ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4340-0055
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2776 กลุ่มออมทรัพย์ทอผ้าไหมบ้านใหม่พัฒนารุ่งโรจน์
71 ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9941-4293
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2777 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนเก่าน้อย
33 ม.8 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-4790-5213
ชนิดเส้นไหมแท้6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
2778 นาง อรวรรณ วรางคณาวดี
164 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6437
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2779 นาย สุระมนตรี ศรีสมบูรณ์
291-292 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6713 , 08-1986-5233
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2780 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายาว-นาอุดม
24 ม.10 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7875-1019
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2781 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนสำราญ
8 ม.16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7963-0612
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2782 กลุ่มทอผ้าบ้านวังสมบัติ
106 ม.7 ต.วังทอง อ.บ้านดุง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-6223-7578
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2783 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
2 ม.4 ต.นาทม อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9031
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2784 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านสามผง
106 ม.1 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-4899-6081
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2785 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้าย
70 ม.15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-1477
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2786 กลุ่มทอผ้าบ้านคำเม็ก
93 ม.5 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1049-0285
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2787 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
59 ม.3 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-4600-9771
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2788 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง บ้านมะเฟือง
78 ม.1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-9489
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2789 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าช้าง
45 ม.10 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง สกลนคร
โทรศัพท์ 08-4843-9115
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2790 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
90 ม.4 ต.มาย อ.บ้านม่วง สกลนคร
โทรศัพท์ 08-5756-6124
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2791 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโสร
88 ม.7 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6038-5121
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2792 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมชุมชนจันตะประเทศ
15 ถ.ขจิตพัฒนา ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6176
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2793 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มขี้เถ้า
175 ถ.ประจันตะเสน ม.3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6557
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2794 กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มศิวิไลย์
182 ถ.ศรีบุญเรือง ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6214
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2795 นาย สงคราม งามยิ่ง
16/2 ถ.กลิ่นแก้ว ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6043
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2796 นาง นันนิภา ประจันตะเสน
242-244 ถ.ศรีบุญเรือง ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6111
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2797 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
79 ถ.ท่าช้าง ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6197
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2798 นาย อรรณนพ พุ่มพวง
83 ถ.ท่าช้าง ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-8369-0621
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2799 กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล
97 ม.10 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6902
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2800 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
46 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4345-5755
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2801 นาง ส้มจีน โยมา
48 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-1261-5094
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2802 นาง ทิพวรรณ จันทะวงษ์
12 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4337-6164
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2803 นาง วันทะนา หินเธาว์
146 ม.4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6336 , 08-5458-4621
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2804 นางสาว จรัสศรี วรานุพร
162-163 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6509 , 08-9944-7071
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2805 นาง ประนอม ทองประศาสน์
199 ถ.ขจิตพัฒนา ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9572-7663
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2806 นาง ลำไพ กองคำ
59 ถ.โพธิ์ทอง ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6176
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2807 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลไผ่หูช้าง
49 ม.5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน นครปฐม
โทรศัพท์ 08-9740-6608
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2808 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านประชาเสรี
83 ซ. ประชาเสรี ม.11 ต.เขาค่าย อ.สวี ชุมพร
โทรศัพท์ 08-9470-6844
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2809 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
ม.7 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-7028-1691
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2810 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
184 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 08-4813-4767
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2811 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5586-4126 , 08-7208-8847
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2812 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหันทราย
85/1 ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3742-6043
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2813 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยละลมติม
1 ม.7 ต.โคกสูง อ.โคกสูง สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3744-1093
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2814 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์หินปัก
30 ม.4 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-2384
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2815 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
141 ม.4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-7221-3501
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2816 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๓
41 ม.3 ต.นาคู อ.นาคู กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-9165-6984
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2817 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
67 ม.9 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-4957-4356
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2818 กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง บ้านหัวบึง
11/1 ม.3 ต.บ้านขาว อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7230-0300
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2819 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าเม็ก
29 ม.5 ต.หนองสูง อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-5003-6837
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2820 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านเหล่าคราม
12/1 ม.9 ต.คำอาฮวน อ.เมือง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-4959-0261
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2821 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าแสด
69 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-9024
ชนิดเส้นไหมแท้10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
2822 กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ
57 ม.3 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-4908-5312
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2823 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหม
67 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-9582
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2824 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1
99 ม.1 ต.หายโศก อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4419-5026
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2825 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพัฒนา
17 ม.12 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7244-4764
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2826 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์
90 ม.2 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7257-2351
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2827 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทุ่งจาน
61/1 ม.7 ต.นกออก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1529
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2828 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านรัตนภพ
99/2 ม.12 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-7248-1279
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2829 นาย สังวรณ์ อรุณเรื่อ
611/25 ถ.กบินทร์บุรี-ปักธงชัย ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-4360 , 08-1955-3904
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2830 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านรกฟ้า
36 ม.11 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-5768-2392
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2831 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนถ่อน
3 ถ.ศรีสงคราม-นาหว้า ม.12 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-4794-2640
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2832 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ (บ้านขามเปี้ยน้อย หมู่ที่ 4)
74 ม.4 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-7724-1081
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2833 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลสามผง
22 ม.12 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นครพนม
โทรศัพท์ 08-0016-8890
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2834 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
497 ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
โทรศัพท์ 08-6922-2356
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2835 กลุ่มทอผ้าบ้านดอยสมบูรณ์
315 ม.12 ต.ดอยลาน อ.เมือง เชียงราย
โทรศัพท์ 08-1035-0104
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2836 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
106 ม.6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4445-1245
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2837 นาง สมคิด ชมอินทร์
629/2 ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-3484 , 08-1789-4227
ชนิดผ้าไหมแก้ว9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2838 นางสาว สุพิศ ฉัตรเมืองปัก
629/2 ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4428-3484 , 08-1789-2268
ชนิดเส้นด้ายไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2839 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองบอน
14 ม.4 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1065-2375
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2840 กลุ่มสตรีอาสาทอผ้า บ้านยาง หมู่ที่ 1
210 ม.11 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4959-9822
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2841 สตรีทอผ้าไหม บ้านสระสี่เหลี่ยม
93 ม.6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4922-3749
ชนิดเส้นไหมแท้9 ธ.ค. 25518 ธ.ค. 2554
2842 นาง สนอง ไกรษร
29 ม.6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7242-1508
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2843 นาง ลำดวน ปะนามะตัง
40 ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7254-8868
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2844 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
40/1 ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7254-8868
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2845 นาง สมหมาย วรหาร
144 ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4466-1370
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2846 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบง
91 ม.9 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5738-6964
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2847 นาง ทองแดง อันดา
88 ม.9 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-0073
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2848 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระคูณ
172 ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7655-9737
ชนิดเส้นไหมแท้25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
2849 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมบูรณ์
16 ม.6 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6815-9459
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2850 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาโต
9 ม.16 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6257-2194
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2851 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
1 ม.8 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-4019 , 08-1265-7580
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2852 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาแก
10 ม.17 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-5532
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2853 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน
73 ม.9 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7879-6601
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2854 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้า
38 ม.10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7035-4085
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2855 กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนา
58 ม.17 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5671-1074 , 08-9641-6512
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2856 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังด่าน
59 ม.15 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5671-1074 , 08-1532-5862
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2857 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนจาน
71 ม.3 ต.โพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-4607-5688
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2858 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมืออำเภอโคกเจริญ
35 ม.5 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-9905-4342
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2859 กลุ่มอาชีพเครือข่ายผ้าไทยทอมือ ศูนย์ที่ 1
165 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-4190-1076
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2860 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
30/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-6524-9664
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2861 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก
8 ม.6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-2393 , 08-9240-7062
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2862 กลุ่มทอผ้าเนินขาม หมู่ที่ 5
38 ม.5 ต.เนินขาม อ.เนินขาม ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5694-6283
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2863 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้อย
17 ม.10 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4461-2934
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2864 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านเก่าโก
4 ม.3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4468-6130
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2865 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
95 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7872-8920
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2866 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกจิกน้อย
56 ม.7 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4825-5370
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2867 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหนองเรือ
33 ม.8 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6012-7400
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2868 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสะเดา
97 ม.9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7652-3502
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2869 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
54 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-0525
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2870 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแม่อึง หมู่ที่ 1 บ้านสะเดา
46 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-8159
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2871 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสะเดา
71 ม.12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9006-9469
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2872 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 1 บ้านสะเดา
5/1 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-8159
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2873 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1
10 ม.1 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4871-7688
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2874 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวง (กลุ่มทอผ้าไหม)
160 ม.2 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9930-5463
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2875 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านถาวร
163 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-8119
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2876 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม-ทอผ้าไหม
116 ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7831-5364
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2877 กลุ่มทอผ้าไหม-ไหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 กลุ่ม 2
13 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-8119
ชนิดเส้นไหมแท้และชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2878 นาง วรรณา นาลาด
64/3 ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1384-5761
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2879 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองบัวพัฒนา หมู่ที่ 5
99 ม.10 ต.สระบัว อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7246-6514
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2880 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชุมแสงใหม่
87 ม.13 ต.ดงพลอง อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7247-3796
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2881 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 8
104 ม.8 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5773-7527
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2882 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
51 ม.5 ต.ตาเสา อ.ห้วยราช บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5102-2239
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2883 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงทะเล
17 ม.14 ต.แคนดง อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9023-7259
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2884 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย
30 ม.5 ต.สระบัว อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-3385-4880
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2885 นาง ทองสี จันทร์สม
158 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-8119
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2886 กลุ่มทอผ้าไหมพื้น - ฝ้ายพื้นเมือง
569 ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-6241
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2887 นางสาว ศรีธิดา ติยะประเสริฐกุล
333 ถ.สืบศิริ ม.11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4444-1588
ชนิดเส้นไหมแท้5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2888 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว
196/5 ม.2 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3458-6101
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2889 กลุ่มทอผ้าตำบลหนองกร่าง
342/2 ม.6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-1014-9247
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
2890 นาย จตุพร รอดจันทร์ทอง
444/439 ถ.บางนา-ตราด ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2313-4287 , 08-4482-0739
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2891 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-3144-4198
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2892 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงเกลือพัฒนา
3 ม.10 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7223-4997
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2893 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะเขือ
8 ม.10 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-9005-9586
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2894 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวดง
1 ม.11 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7015-7834
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2895 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา
84 ม.9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
โทรศัพท์ 0-3622-3180 , 08-9538-6518
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2896 บริษัท เมืองฝ้ายลายหมี่ จำกัด (ร้านธนกิจผ้าไทย)
84 ม.9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
โทรศัพท์ 0-3622-3180 , 08-6537-9183
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2897 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
134 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-1887-6780
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2898 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเตาอิฐโซ่งไทยพัฒนา
129 ม.6 ต.รางหวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-9259-0393
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2899 กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่
32 ม.7 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 08-7040-2680
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2900 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหอย
20 ม.4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1964-3012
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2901 วิสาหกิจชุมชนทอผ้า-มัดหมี่ โทเร
95 ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1600-0726
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2902 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนข่า
104 ม.4 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-6260-2732
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2903 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
88 ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-5743-9371
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2904 กลุ่มแม่บ้านน้ำอ้อม
32 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-6034 , 08-9011-2569
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2905 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขุมเงิน
260 ม.7 ต.ขุมเงิน อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-6034 , 08-1547-6319
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2906 กลุ่มทอผ้ากาบกล้วยบ้านบาก
16 ม.8 ต.สำราญ อ.เมือง ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-6034
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2907 นาง กมลพรรณ ถือฉลาด
105/10 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1876-3478
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2908 นาย บุญช่วย นพเก้า
56/2 ม.15 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9945-1435
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2909 นางสาว นันทิดา ชูวา
137 ม.9 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6868-2206
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2910 นาง สุภาพ รถพูน
37 ม.4 คาบใต้ ต.เทนมีย์ อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5206-2905
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2911 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโพธิ์กอง
37/1 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4450-3939 , 08-9847-3920
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2912 นางสาว เบญจพร สมบัติไหมไทย
52-58 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-1606
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2913 นาง สังเวียน ครุฑสุวรรณ
177 ม.9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4459-9047 , 08-1878-3374
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2914 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมตำบลสวาย
281 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4454-6578
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2915 นาง สุวรรณี กระแสโสม
5 ม.2 ต.เพี้ยราม อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1064-5437
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2916 กลุ่มส่งเสริมการทอผ้าไหมบ้านโคกอำนวย
10/1 ม.7 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5632-6561
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2917 กลุ่มอาชีพสตรีผ้าไหม
36 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6256-7628
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2918 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านโนนทราย
24/1 ม.6 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-4830-9094
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2919 นาง สังวาล สุภาพ
99 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9716-6629
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2920 นาง นวลลักษณ์ เสมอภาค
67-69 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1345-4519
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2921 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสดอ
262 ม.5 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1977-2363
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2922 กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนตาล
42 ม.8 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1062-7284
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2923 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านหนองสิม
92 ม.14 ต.บะ อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6246-9854
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2924 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข
143 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-9285-4151
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2925 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
40 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-6262-4945
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2926 กลุ่มทอผ้าไหม
131 ม.2 ต.ทับทัน อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7001-2278
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2927 นาง เตือนใจ นามยงค์
10/2 ถ.สุรินทร์-สังขะ ม.6 ต.ตาอ็อง อ.เมือง สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1067-0916
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2928 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกตระมูง
27 ม.10 ต.ตรำดม อ.ลำดวน สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1789-1232
ชนิดเส้นไหมแท้9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
2929 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำชะอี
135 ม.4 ต.คำชะอี อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-5178-4590
ชนิดเส้นไหมแท้29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2930 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
69 ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-7859-9094
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2931 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพน
32 ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-5482-1791
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2932 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านโพนทัน
166 ม.6 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4291-7155,08-6235-3695
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2933 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลบ้านเชียง
44 ม.13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4223-5125
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2934 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งโพธิ์
6 ม.6 ต.โนนสูง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7220-7043
ชนิดเส้นไหมแท้29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2935 กลุ่มทอผ้านิศาพัฒนา 02
1 ม.13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4215-0627,08-6646-6200
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2936 กลุ่มทอผ้านิศาพัฒนา 02
1 ม.13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4215-0627,08-6646-6200
ชนิดเส้นไหมแท้ผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2937 กลุ่มทอผ้าบ้านนาข่า
302 ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4220-6466
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2938 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกตระมูง
149 ซ. เทพประทาน ม.7 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-0733-6149
ชนิดเส้นไหมแท้29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2939 นางสาว เพ็ญประภา ศิริคุณ
177 ม.13 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1718-0315
ชนิดเส้นไหมแท้29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2940 วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดย้อมบ้านเขว้า
253 ซ. สุขาภิบาล 4 ถ.บูรพาชัย ม.2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9882,08-9630-1351
ชนิดเส้นไหมแท้29 พ.ค. 255228 พ.ค. 2555
2941 นาง อุทัย ซินพรมราช
645 ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1790-0823
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2942 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาแก้ว
40 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.3 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7779-5948
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2943 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโสน
96 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.7 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5306-7691
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2944 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทำนบ
46/3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.4 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5025-9266
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2945 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเพชร
35 ม.6 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-3721-3799
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2946 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกันตวจระมวล
58/4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ม.1 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1664-9086
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2947 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมืออำเภอโคกเจริญ
7/1 ม.10 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-1365-3276
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2948 กลุ่มทอผ้าบ้านมะกอกหวานพัฒนาราชานุเคราะห์
178 ม.11 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3664-3327,08-6754-3746
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2949 นาง จรูญ อุดหนุน
60 ม.6 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8485,08-9981-6303
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2950 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
628 ม.9 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 08-7067-2297
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2951 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้อยโรงงาน
64 ม.10 ต.ดงพลอง อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4419-3067
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2952 นาง บุญสี หงษ์สา
42 ม.13 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9241-9389
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2953 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านฝายโศก
72 ม.11 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4465-5236
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2954 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก
57 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7871-4541
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2955 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอนามัย
35 ม.11 ต.แคนดง อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7651-4966
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2956 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแซง
83 ม.4 ต.แคนดง อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6179-3275
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2957 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสว่าง
259 ม.6 ต.หัวฝาย อ.แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9059-4510
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2958 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแวงหมู่ที่ 1
19 ม.1 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7992-6708
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2959 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าไหมและฝ้าย
159 ม.1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1966-0397
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2960 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน
4 ม.13 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6253-8688
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2961 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวง
122 ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1348-8766
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2962 กลุ่มทอผ้าไหมโรงเรียนบ้านโคกกุง
171 ม.4 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6249-1238
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2963 กลุ่มทอผ้าบ้านติม
8 ม.7 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-0162-8035
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2964 กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านหนองเพชร
37 ม.9 ต.บัวทอง อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4827-0468
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2965 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแคน
94 ม.8 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-4828-6851
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2966 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านแสงอรุณ
178 ม.11 ต.นาด้วง อ.นาด้วง เลย
โทรศัพท์ 08-3336-2456
ชนิดเส้นด้ายฝ้ายผสมเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2967 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสงวนพัฒนา
9 ม.9 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 08-1574-5322
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2968 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสดอ
33 ม.3 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4415-0071
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2969 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตูม หมู่ที่ 1
176 ม.1 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-3365-9170
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2970 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนมอญ
28/2 ม.4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-7853-5155
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2971 กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข
86 ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-5008-2264
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2972 ร้านคุ้มสุขโข
86 ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-5011-8874
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2973 นางสาว รัตนา สุขโข
60 ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-5008-2264
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2974 นาง พิศมัย สิริจินดา
242-246 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-6198
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2975 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนพะยอม
138 ม.6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-9712-8422
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2976 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 2
136 ม.2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-0666-1014
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2977 กลุ่มสตรีสหกรณ์เชียงขวัญ
59 ซ. บ้านคุยขนวน ม.7 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6856-5779
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2978 กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านตาหยวก
245 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-6257-4781
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2979 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติย้อมครามบ้านถ่อน
23 ม.3 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-5645-4368
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2980 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดนาขามใหม่
3 ม.9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
โทรศัพท์ 08-7858-2330
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2981 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขเกษม
116 ม.13 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-3330-5090
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2982 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ
ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-3150-1013
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2983 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนเข้มแข็ง
67 ม.8 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-9276-8647
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2984 กลุ่มทอผ้าบ้านกลาง หมู่ที่ 4
37 ม.4 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-3667-7302
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2985 กล่มทอผ้าบ้านกลาง หมู่ที่ 4
37 ม.4 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-3667-7302
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2986 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแยง
41/1 ม.3 ต.กระเทียม อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-0736-0929
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2987 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2
38 ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1064-7538
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2988 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 14
194/1 ถ.ประชาพัฒนา ม.14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4462-9121
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2989 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่
126 ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7459-7677
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2990 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสว่าง หมู่ที่ 8
57 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-9864-5935
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2991 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า
9 ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-7870-8425
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2992 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเจริญ
33 ม.7 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6113-1869
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2993 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านบง
85 ม.4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6242-8705
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2994 กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหมและเขียนผ้าบาติก
143 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4445-2247,08-1266-0067
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2995 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย
12/1 ม.6 ต.หนองมะนาว อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-2143-6255
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2996 กลุ่มแม่บ้านโนนดู่-โนนจาน
99 ม.2 ต.โนนจาน อ.กิ่งอำเภอบัวลาย นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-6068-4809
ชนิดเส้นไหมแท้9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2997 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านโสกผักหวาน
6 ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-6034,08-9716-2445
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2998 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมข้าว
19/1 ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3644-0048,08-6129-0950
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
2999 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า
3/3 ม.8 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ ลพบุรี
โทรศัพท์ 08-7085-1335
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
3000 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 2 มหาโพธิ
11 ม.2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-6248
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
3001 กลุ่มสตรีทอผ้า
35 ม.15 ต.วังหิน อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5671-1074,08-1727-2148
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3002 นาง ปิ่นแก้ว ประเสริฐ
46 ม.16 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-9575-6329
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก
116 ม.11 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-7095-8147
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3004 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกล้วย
123 ม.3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-3360-9635
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนอุดม
91 ม.11 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-6038-3460
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3006 นาง ปิ่นแก้ว ประเสริฐ
46 ม.16 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-9575-6329
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3007 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านช้าง
25 ซ. บ้านช้าง ม.3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3008 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกระชาย-โคกกระดาน
45 ม.3 ต.ทับทัน อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-5016-2405
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3009 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า
32/1 ม.8 ต.กระเทียม อ.สังขะ สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-1669-0183
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3010 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้อยบุตาวงษ์
159 ม.12 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-0174-0806
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3011 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกวัด
7 ม.20 ต.หนองตาด อ.เมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-1877-5093
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3012 กลุ่มทอผ้าบ้านดงเสียว
68 ม.3 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-4790-4089
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3013 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านป่าตะแบง
15 ม.8 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4492-2632
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3014 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านหนองขนาก
48 ม.5 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1070-8384
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3015 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนเตยเหนือ
20 ม.2 ต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-9118
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3016 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านพะทาย
105 ม.5 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน นครพนม
โทรศัพท์ 08-1048-3809
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3017 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ
1 ซ. วัดศรีโพธิ์ชัย ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า นครพนม
โทรศัพท์ 0-4255-1097
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3018 นาง วนิดา มีชัยเจริญยิ่ง
522/2 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-1442,08-4032-5557
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3019 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านยางนาดี
41 ม.10 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-6829-1957
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3020 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4
185 ม.4 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-4711-1643
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3021 กลุ่มสตรีทอผ้าชุมชน 2
233 ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3022 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าร่มโพธิ์ชัย
24/5 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-9281
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3023 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองโดก
29 ม.6 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-7262-6490
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3024 นาง สาคร จันทร์กุล
185 ม.11 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 08-1730-5142
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3025 กลุ่มสตรีทอผ้าบะหว้า หมู่ที่ 7
56 ม.7 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย สกลนคร
โทรศัพท์ 08-3359-9895
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3026 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
57 ม.6 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186,08-9016-2065
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3027 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง
171 ม.7 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186,08-1974-7667
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3028 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไร่
23 ม.2 ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186,08-0184-7040
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3029 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม/ฝ้ายบ้านนาคูณ
35 ม.3 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186,08-7225-9005
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3030 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยางตลาด
13 ม.9 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4372-9110
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3031 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่อาชีพพื้นฐานบ้านโนนลาน
110 ม.6 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7186,08-6226-4341
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3032 กลุ่มสตรีบ้านโสมน หมู่ที่ 5
9 ม.5 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม สุรินทร์
โทรศัพท์ 08-7148-9290
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3033 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาทราย หมู่ที่ 7
43 ม.7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี
โทรศัพท์ 08-6242-4480
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3034 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านโสก หมู่ที่ 12
379 ม.12 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4482-1427,08-9946-0186
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3035 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ
30 ม.3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-6204-6308
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3036 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเก้านิ้ว
ม.4 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 08-7211-1424
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3037 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
63/1 ม.9 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย
โทรศัพท์ 0-4285-5045
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3038 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดช้าง
3 ม.5 ต.ภูวง อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-4404-4873
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3039 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 3
76 ม.3 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มุกดาหาร
โทรศัพท์ 08-7637-0235
ชนิดเส้นไหมแท้11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3040 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านยางโทน
75 ม.1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3643-2257,08-1434-5413
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
3041 นาย ณรงค์ คล่องสั่งสอน
84 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3647-1847,08-1923-1624
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555