TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มผช. 225/2547 ตุง
ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์วันที่ออก
ใบรับรอง
ใบรับรอง
หมดอายุ
1 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านแม่นะ
126 ม.2 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว เชียงใหม่
โทรศัพท์ 08-1026-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ตุง3 มิ.ย. 25512 มิ.ย. 2554
2 กลุ่มผู้สูงอายุทอตุง
122 ม.8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5344-6507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ตุง13 ส.ค. 255212 ส.ค. 2555
3 กลุ่มทอตุงนาบุญ
379 ม.6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5336-1307,08-6916-1441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ตุง26 เม.ย. 255325 เม.ย. 2556
4 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน พะเยา
โทรศัพท์ 0-5489-1244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก19 ก.พ. 255318 ก.พ. 2556
5 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านท่าฟ้าใต้
199 ม.2 ต.สระ อ.เชียงม่วน พะเยา
โทรศัพท์ 08-7173-9164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ขนมไทย : ขนมไข่19 ก.พ. 255318 ก.พ. 2556
6 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านวังลาว
ม.4 ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย
โทรศัพท์ 0-6915-8914
ตุง17 มี.ค. 254816 มี.ค. 2551
7 กลุ่มหัตถกรรมทอตุง ศรีดอนมูล หมู่ที่ 9
465 ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5395-5507
ตุง17 มี.ค. 254816 มี.ค. 2551
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าธุง
27 ม.1 ต.นาด้วง อ.นาด้วง เลย
โทรศัพท์ 0-9278-9842
ตุง13 ก.ย. 254812 ก.ย. 2551
9 กลุ่มผู้สูงอายุทอตุง
122 ม.8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-9852-1183, 0-5344-6507
ตุง6 ก.ย. 25485 ก.ย. 2551
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวง
113 ม.7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-1390-3826
ธงประดับ27 ม.ค. 254926 ม.ค. 2552
11 กลุ่มทอตุงบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 10
86 ม.10 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5395-0682
ตุง29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
12 นายธีระพงษ์ ดาวนภาสิริ
40 ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-7186-1271, 0-6291-7934
ตุง25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่ากลาง
43 ม.9 ต.กลางหมื่น อ.เมือง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-1061-1419
ตุง31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
14 กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนใหญ่เหนือ หมู่ที่ 10
39 ม.10 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-7261-4978
ตุง29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
15 กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ (ต้นฝ้าย)
3 ซ.1 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5338-4138
ตุง13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
16 กลุ่มออมทรัพย์-ธนาคารข้าว
279 ม.12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5395-5312, 0-9952-6033
ตุง13 ก.ย. 254912 ก.ย. 2552
17 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก
56 ถ.ปง-เชียงม่วน ม.5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน พะเยา
โทรศัพท์ 0-5449-5113
ตุง29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
18 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านท่าฟ้าใต้
199 ถ.ปง-เชียงม่วน ม.2 ต.สระ อ.เชียงม่วน พะเยา
โทรศัพท์ 0-7173-9164
ตุง29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
19 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านฟ้าสีทอง
26 ม.11 ต.สระ อ.เชียงม่วน พะเยา
โทรศัพท์ 0-7182-8150
ตุง29 ก.ย. 254928 ก.ย. 2552
20 กลุ่มหัตถกรรมทำตุงล้านนา บ้านแท่นดอกไม้
49/2 ม.6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5336-1328, 08-9700-9541
ตุง15 พ.ย. 254914 พ.ย. 2552
21 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าไคร้
55 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ม.2 ต.แม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5329-9066
ตุง16 พ.ย. 254915 พ.ย. 2552
22 กลุ่มทอผ้าธงประดับ
62 ม.2 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08-9902-1778
ตุง21 พ.ย. 254920 พ.ย. 2552
23 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้า (ธงผะเหวด)
67 ม.1 ต.เมืองทอง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4351-4511, 08-6083-0116
ตุง28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตุงนาบุญ
379 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ม.6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5336-1307
ตุง28 ก.พ. 255027 ก.พ. 2553
25 กลุ่มสตรีสหกรณ์ดอนไชย-ไร่อ้อย
103 ม.3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว น่าน
โทรศัพท์ 0-5479-2132
ตุง18 ม.ค. 255117 ม.ค. 2554
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหมอีลี่บ้านโสกนกเต็นพัฒนา
212 ม.10 ต.โสกนกเต็น อ.พล ขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-4732-0229
ตุง16 มิ.ย. 255115 มิ.ย. 2554
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวง
113 ม.7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 08-3361-3802
ตุง3 ธ.ค. 25522 ธ.ค. 2555
28 นาย ธีระพงษ์ ดาวนภาสิริ
40 ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทรศัพท์ 08-6291-7934
ตุง15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
29 กลุ่มทำตุงเงิน-ตุงทองป่าสักน้อย
32 ม.3 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน เชียงราย
โทรศัพท์ 08-7661-6934
ตุง15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
30 กลุ่มทอตุงบ้านร่มโพธิ์ทอง
72 ม.22 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย เชียงราย
โทรศัพท์ 08-4805-2334
ตุง15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
31 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าทุ่งสุน
27 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง น่าน
โทรศัพท์ 0-5469-3109,08-9521-5029
ตุง15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556

สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits