TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ถาม-ตอบ ปัญหามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนโดยรวม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือถ้อยคำอันไม่เหมาะสมออกจากระบบ)


คำถามที่ 540
เรื่องสัมมนาที่จ.สกลนครในวันอังคารที่26 เม.ย.46นั้นอยากทราบว่ารายชื่อที่ได้รับการรับรอง มผช.เพิ่มจากเดิม(ทางอสจ.ยังไม่ได้รับใบรับรองมผช.)สมอ.จะมอบให้ในวันสัมมนาเลยหรือเปล่าค่ะ
อสจ. E-mail : - ( 18 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 540
สำหรับสกลนครมีผู้ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 20 ราย นะคะ เจ้าหน้าที่ สมอ.จะนำไปมอบให้ผู้ผลิตในวันสัมมนานะคะ รบกวนติดต่อประสานงานกับคุณสุวิมล โทร.02-2023429-30

คำถามที่ 539
เรื่อง ขอทราบผลการพิจารณา มผช. จาก โรงงานกำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน ด้วยทางโรงงานกำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน โดยนายสมเดช สุรเดช ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอใบรับรอง มผช. ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมหินอ่อน มผช.12/2546 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ตามสำเนาคู่ฉบับใบรับคำขอ เล่มที่ 066 เลขที่ 06518 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 โดยนางสาวรัชฎา งามเสงี่ยม นักวิชาการพัฒนาชนบท เป็นผู้รับคำขอ ในการนี้ ทางโรงงานได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง จำนวน 5 ชิ้น และได้ส่งกลับคืนเรียบร้อยแล้ว เมื่อปลายปี 2547 (หมายเลขตัวอย่าง สอจ.337-012-05-กพ.) ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ สอจ.กพ.แล้วให้คำตอบว่า "ทาง สมอ.จะติดต่อโดยตรงและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเอง" แต่บัดนี้ ล่วงเลยเวลามา 10 เดือนแล้ว ทางโรงงานยังไม่ได้รับคำตอบ จึงขอเรียนถามว่า 1. การพิจารณา มผช.นี้ใช้เวลาเท่าใด เพราะทราบว่าผู้ที่ยื่นขอที่หลังยังได้มาก่อนแล้ว และการขอสินค้าตัวอย่างกลับคืนหรือไม่กลับคืน มีผลต่อการพิจารณาครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน หรือไม่ 2. สินค้าดังกล่าวได้ขอลงทะเบียน OTOP 47 ได้รับการคัดสรรในระดับ 4 ดาว(ตามประกาศนียบัตร ให้ไว้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547) ซึ่งหากมี ผมช.จะได้ระดับ 5 ดาว และขณะนี้ทางอำเภอให้เตรียมเรื่องขอยื่นลงทะเบียน OTOP 48 จึงขอเรียนถามว่าทางโรงงานควรดำเนินการอย่างไรจึงจะได้รับ มผช.ที่ยื่นขอไว้โดยเร็ว. ขอขอบคุณ นายสมเดช สุรเดช 0-1886-4087,0-1971-4798
นายสมเดช สุรเดช E-mail : somdechmarble@thaimail.com โทร. : 0-1886-4087 ( 15 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 539
ทางสมอ.รับทราบข้อปัญหาแล้วนะคะ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบผลการพิจารณาให้การรับรอง ฯ คุณสมเดช สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางสมอ.สบ.3 กลุ่ม 7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โทร.02-2023363 ค่ะ

คำถามที่ 538
อยากทราบว่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ มผช.ที่ 609 จนถึงมผช.ล่าสุด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างคะ
จุฑาทิพย์ E-mail : jupnoi@hunsa.com โทร. : 055-414317 ( 11 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 538
ราบละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สมอ.จะจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบโดยตรงในรูปแบบแผ่น CD ค่ะ

คำถามที่ 537
ชาสมุนไพรผงชงดื่มที่ทาง สอจ.อต.ส่งรายละเอียดไปให้นั้น มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายอย่าง เช่น ดอกคำฝอย เก๊กฮวย และชะเอม แต่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ประกาศใช้ จะแยกเป็นประเภท ไม่ได้รวมกันอย่างกรณีของ สอจ.อต. แล้วอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรผงชงดื่มจะให้ไปอยู่ในมาตรฐานอะไร เพราะเคยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่เข้าข่าย มผช.อะไรเลย ช่วยกรุณาตอบกลับมาโดยด่วนด้วยนะคะ เพราะผู้ประกอบการต้องการที่จะขอ มผช.ประเภทนี้มากๆ เลยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จุฑาทิพย์ E-mail : jupnoi@hunsa.com โทร. : 055-414317 ( 11 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 537
ในการสัมมนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จ.กระบี่ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2548 นี้มีการพิจารณาร่างมผช.สมุนไพรรวมชงดื่ม ค่ะ ขอเชิญนำผู้ผลิตเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วยนะคะ

คำถามที่ 536
สอจ.มส.ได้ส่งรายชืิผลิตภัณฑ์ให้สมอ.กำหนดมาตรฐานมผช.ขนมงาเคลือบและขนมงากวนแต่ไม่มีรายชื่อที่จะกำหนดในเดือนพ.ค.48นี้เลยคะ่
ฝ่ายส่งเสริมฯ สอจ.แม่ฮ่องสอน โทร. : 0-5361-2033 ( 11 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 536
ตรวจสอบรายชื่อที่จะกำหนดแล้วนะคะ มีขนมงาพอง ขนมถั่วงา และครีมงา ทางสมอ.จะประสานงานกับผู้จัดทำร่างให้สอบถามรายละเอียดจากทางแม่ฮ่องสอนเพื่อกำหนดขอบข่ายให้ครอบคลุมหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อมผช.ให้ครอบคลุมและสอดคล้องนะคะ

คำถามที่ 535
อยากทราบว่าเลขผช.ของกาละแมค่ะไม่ทราบจะประกาศใช้เเม่อไหร่ค่ะ
อสจ.นพ. ( 5 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 535
กาละแม มผช.เลขที่ 873/2548 ประกาศใช้เมื่อ 1 เมษายน 2548 ค่ะ สามารถ download ได้ที่ http://www.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

คำถามที่ 534
ถ้าต้องการให้เจ้าหน้าที่ใน สมอ.เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
จุฑาทิพย์ E-mail : jupnoi@hunsa.com โทร. : 055-414317 ( 5 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 534
ทำหนังสือติดต่อสมอ. สำนักบริหารมาตรฐาน 3 ขอวิทยากรได้ค่ะ

คำถามที่ 533
เว็บเพจหมายถึง
อานนท์ เหลืองอ่อน E-mail : ballracing@thaimail ( 3 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 533
รบกวนอ่านคำตอบที่เคยได้ตอบไปแล้วค่ะ

คำถามที่ 532
ต้องการส่งพริกไทยไปต่างประเทศนะคะ มีโรงงานผลิต เลยต้องการทราบว่าต้องขอ มผช. หรือเปล่าคะ แล้วพริกไทยเป็นสินค้าโควต้าหรือเปล่าคะ ขอบคุณมากค่ะที่กรุณาหาข้อมูลให้นะคะ
อารยา มีทับทิม E-mail : araya_1777@hotmail.com โทร. : 09-8956098 ( 1 เม.ย. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 532
หากสถานที่ผลิตของคุณเป็นโรงงาน ขอแนะนำให้ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ค่ะ ติดต่อกลุ่มงานอนุญาต สำนักบริหารมาตรฐาน 3 โทร.02-2023341-43

คำถามที่ 531
เป็นคำถามจาก สอจ.อต. นะคะ คือว่าทาง สอจ.อต.ได้ส่งรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะให้ทาง สมอ. พิจารณากำหนด มผช. ขึ้น เพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์ในจังหวัด แต่เมื่อตรวจสอบดูจากรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะมีการยกร่างล่าสุด (ที่จ.กระบี่) ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของ จ.อุตรดิตถ์เลย อยากทราบว่าต้องรอคิวหรือเปล่าจึงจะถึงของจ.อุตรดิตถ์
จุฑาทิพย์ E-mail : jupnoi@hunsa.com โทร. : 055-414317 ( 31 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 531
จากการตรวจสอบรายชื่อที่ทางสอจ.อุตรดิตถ์ส่งมาคือ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ และสมุนไพรผงชงดื่ม อยู่ในขอบข่ายที่มีการกำหนดมาตรฐานแล้วนะคะ เช่น มะตูมผงชงดื่ม ดอกคำฝอยผงชงดื่ม กระชายผงชงดื่ม ตะไคร้ผงชงดื่ม ส่วนสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ คงต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมว่า วัสดุอะไร อาจจะอยู่ในขอบเขตของมผช.เล่มใดเล่มหนึ่งซึ่งกำหนดไว้แล้วค่ะ

คำถามที่ 530
อยากทราบว่า หน่วยตรวจสอบ มผช 1/2546 ขนมไทย (วุ้นกะทิเผือกมะพร้าวอ่อน) ในส่วนภูมิภาคอยู่ที่ไหนบ้าง และถ้าส่งไปตรวจสอบที่สมอ. จะได้หรือเปล่า อาหารอยู่ได้ประมาณ 4-5 วัน
ศุภิสรา ทองเพชร สอจ.พช. E-mail : lgwan123@yahoo.com โทร. : 09-2695457 ( 29 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 530
ลองติดต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ์ โทร. 0-5672-2217 , 0-1888-8115 (ผศ.ชูใจ ฯ , อ.วิโรจน์ ฯ) เพื่อสอบถามความสามารถในการรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือหากต้องการให้สมอ.ส่งหน่วยตรวจสอบที่ส่วนกลาง ขอให้โทรศัพท์นัดหมายก่อนนำส่งตัวอย่างที่ โทร.02-2023364 ค่ะ

คำถามที่ 529
อยากทราบว่า อิฐบล็อกสามารถขอ มผช. ได้หรือไม่?
รัชพล E-mail : dong.ru@chaiyo.com โทร. : 09-1909017 ( 28 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 529
มผช.ที่กำหนดเกี่ยวกับอิฐบล็อกมี 2 มาตรฐานค่ะ คือ อิฐบล็อกประสาน มผช.เลขที่ 602/2547 และบล็อกก่อไม่รับน้ำหนัก มผช.779/2548 ไม่ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณจัดอยู่ในมผช.ใด ลองพิจารณาดูนะคะ สามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ http://www.tisi.go.th/otop/standard/standards.html หรือหากไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถติดต่อขอให้พิจารณากำหนดมผช.ได้ที่ โทร.02-2023363-4

คำถามที่ 528
กระผมทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่แต่หาวัสถุดิบเกี่ยวกับ แคปซูลยาและสารกันชื่นแบบซองยากมากและไม่ทราบว่าจะหาจากแหล่งใดได้จึงขอรบกวนช่วยชี้แนะด้วย ขอบคุณครับ
ธวัชชัย บุญมี E-mail : thawatchai.b@ainsure.co.th โทร. : 09-4898284 ( 28 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 528
ลองเข้าไปศึกษาและสอบถามที่เว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรมนะคะ http://www.gpo.or.th

คำถามที่ 527
ขนมรังผึ้งต้องขอ มผช.อะไรครับ
ปิยะนุช ( 25 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 527
คงต้องขอรายละเอียดว่า ขนมรังผึ้ง ของคุณมีส่วนประกอบและวิธีการทำอย่างไร เพื่อจะได้พิจารณาว่า อยู่ในขอบข่ายของ มผช.เล่มใดค่ะ

คำถามที่ 526
ถ้าผลิตภัณฑ์ใดได้รับ มผช. แปลว่า ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมอ. ใช่มั๊ยค่ะ
ฉัตรดาว มนัส E-mail : nat.nus@chaiyo โทร. : 06-0704221 ( 24 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 526
ใช่ค่ะ

คำถามที่ 525
ดิฉันได้ส่งผลิตภัณฑ์(ผ้าบาติก)เข้าตรวจสอบเพื่อขอใบรับรอง มผช.ตั้งแต่ปลายปี 47 ยังไม่ได้รับคำตอบเลย อยากทราบผลเป็นอย่างไรบ้าง สอบถามไปทางจังหวัดแล้วได้รับคำตอบว่าข้อมูลจากหน่วยงานทาง กทม.ยังไม่แจ้งเข้ามาอยากทราบว่าอีกนานมั้ยกว่าจะรู้ผล
มิ้นท์ โทร. : 060813188 ( 23 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 525
สามารถโทรสอบถามได้โดยตรงที่โทร.02-2023363-4 ขอทราบความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ โดยแจ้งจังหวัดที่ยื่นขอและหมายเลขตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะ

คำถามที่ 524
อยากจะทราบว่าเงินค่าครองชีพที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือนเมื่อไหร่จะได้ เพราะได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
อุ๊ ( 21 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 524
ไม่ทราบว่าคุณอยู่หน่วยงานใด คงต้องสอบถามรายละเอียดที่หน่วยงานที่คุณสังกัดอยู่นะคะ แต่ถ้าหากเป็นนักวิชาการมาตรฐานของโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ น่าจะได้รับเร็ว ๆ นี้นะคะ

คำถามที่ 523
อยากทราบ ความหมายและขอบเขตของมาตรฐานการผลิตสบู่เหลว รวมทั้งส่วนประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่อะไรบ้าง คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพอย่างไร ช่วยตอบให้ทางอีเมล์หน่อยนะคะด่วนจะนำไปประกอบอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
นางสาว สุกานดา โภคพินิจ E-mail : atom2004@sanook.com โทร. : 059142768 ( 18 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 523
มาตรฐานสบู่เหลวตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด สามารถศึกษาได้ที่ http://www.tisi.go.th/otop/standard/standards.html ส่วนรายละเอียดในการผลิต ส่วนประกอบและหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ คงจะต้องค้นคว้าเองจากห้องสมุดของหน่วยราชการหรือสถาบันการศึกษานะคะ เพื่อจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการทำวิจัยค่ะ

คำถามที่ 522
อยากทราบว่าใครมีหนังสือจานปั้นเม็ดปุ๋ย บ้างต้องการด่วยโปรดช่วยด้วยครับ(นักศึกษา)
ภาคภูมิ เกื้อกิจไพบูลย์ E-mail : pakpoom2003@hotmail.com โทร. : 050677740 ( 17 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 522
อย่าลืมถามหาตามร้านขายหนังสือด้วยนะคะ

คำถามที่ 521
ทำกล้วยฉาบจำเป็นต้องขอ อย. หรือไม่, ถ้าจะเข้าโครงการ otop ต้องมี อย.ไหม, ถ้าจะขอดาวของ otop จะต้องมี อย. หรือไม่ และการขอ อย.มีกฏเกณฑ์อะไรบ้าง
เหมียวน้อย ( 12 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 521
สำหรับคำถามนี้ขอแนะนำให้ถามที่ อย. นะคะ น่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนกว่าค่ะhtttp://www.fda.moph.go.th ส่วนการเข้าโครงการ OTOP แนะนำให้หารายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.cdd.go.th ซึ่งเป็นของกรมการพัฒนาชุมชน หรือโทรสอบถามที่ โทร.0-2223-7063 ค่ะ

คำถามที่ 520
ที่ วิไล ถามไปตอบรึยังค่ะ?
วิไล แซ่ตั้ง E-mail : Normarlly@hotmail.com โทร. : - ( 11 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 520
ต้องขอโทษด้วยนะคะ ขอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนนะคะ สำหรับคำถามของคุณขอแนะนำให้ search เว๊บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.google.co.th

คำถามที่ 519
คุณภาพของสบู่เหลวจะต้องมีอะไรบ้า ง?
คนน่ารัก E-mail : Normarlly@hotmail.com โทร. : - ( 11 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 519
สามารถศึกษาคุณลักษณะที่ต้องการตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนดได้ที่ http://www.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

คำถามที่ 518
ทฤษฎีของสบู่เหลวคืออะไร?
วิไล แซ่ตั้ง E-mail : Normally@hotmail.com โทร. : - ( 11 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 518
ต้องขอโทษด้วยนะคะ ขอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนนะคะ สำหรับคำถามของคุณขอแนะนำให้ลอง search เว๊บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.google.co.th

คำถามที่ 517
มาตรฐานของการทำชาสมุนไพรคืออะไรครับ
มงคล แสงเพ็ญไชย E-mail : kodiya@hunsa.com โทร. : 066715864 ( 10 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 517
สามารถศึกษารายละเอียดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับชาสมุนไพรต่าง ๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่ http://www.tisi.go.th/otop/standard/standards.html เช่น ชาใบหม่อน ชามะนาวผงสำเร็จรูป

คำถามที่ 516
ฟาริน และ บีแวกซ์ หมายถึงอะไร
วรารัตน์ วรชาติ E-mail : wararat_v@hotmail.com โทร. : 065326249 ( 9 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 516
แนะนำให้ search ได้ที่ http://www.google.co.t้h

คำถามที่ 515
ห.จ.ก คืออะไรครับ ถ้าเราจะทำจะทำในลักษณะใดครับ
ณรงศักดิ์ มูลนานัด E-mail : narongsak707@yahoo.com ( 8 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 515
ห.จ.ก.ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่ะ ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการจดทะเบียนคงต้องสอบถามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะ

คำถามที่ 514
อินเตอร์ตืออะไร
รัชดา เหล่าโพธิ์แดง E-mail : โทร. : 040318688 ( 7 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 514
อินเตอร์ หรือ inter แปลว่า "ระหว่าง" ค่ะ เป็นคำในภาษาอังกฤษนำมาผสมกับคำอื่น ๆ ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น International = ระหว่างประเทศ Interview = สัมภาษณ์ หรือเคยได้ยินคนนำมาแผผลงพูดกันว่า go inter หมายถึง จะไปเมืองนอกหรือส่งของไปขายที่ต่างประเทศ

คำถามที่ 513
Program "Acrobat Reader" download ได้จากที่ไหนครับ (ต่อเนื่องจากคำถามที่ 501)
รุจ ชุ่มเกษร E-mail : rood.c@chaiyo.com โทร. : 01-557-6069 ( 6 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 513
http://www.cnet.com พิมพ์ "Acrobat" ที่ Search แล้ว click GO เลือก "Download Adobe Acrobat Reader" หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ ให้คุณรุจโทรติดต่อที่ 02-2023363-4 สอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่นะค่ะ

คำถามที่ 512
ผมได้ส่งผลิตภัณฑ์ ( พวงมาลัยรถยนต์ ) เข้าตรวจสอบเพื่อขอใบรับรอง มผช.ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2547 ยังไม่ได้รับคำตอบเลย อยากทราบผลเป็นอย่างไรบ้างครับ จะสอบถามจากใครครับ
นายสุรินทร์ ตำหนิงาม โทร. : 01-4231282 ( 6 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 512
สอบถามได้ที่ โทร.02-2023363-4 ค่ะ โดยแจ้งจังหวัดและหมายเลขตัวอย่างตามที่ระบุบนใบรับ-นำส่งตัวอย่าง (ใบสีเหลืองที่เจ้าหน้าที่มอบให้เก็บไว้ตอนไปตรวจสถานที่และเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ) ค่ะ

คำถามที่ 511
กลุ่มเกษตรบ้านรี ยื่นขอ มผช. เรื่องหมูทุบ ส่งตรวจ 2 ครั้งแล้วค่ะ แต่ไม่ผ่านเรื่อง จุลินทรีย์ ยีสและรา อยากทราบว่าต้องทำการปรับปรุงอย่างไรจึงจะไม่เกิดจุลินทรีย์ ยีส รา อีก เพราะสอบถามจากสาธารณสุข แล้วแนะนำว่าให้สอบถามที่หน่วยตรวจสอบ ขอบคุณค่ะ..
นุจรี สันทัด E-mail : poonprince@yahoomail.com โทร. : 0-6804-2871 ( 3 มี.ค. 2548 )
คำตอบสำหรับคำถามที่ 511
ขอให้คำแนะนำเบื้องต้นนะคะ การที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในรายการจุลินทรีย์ ยีส และรา สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ สุขลักษณะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิต กรรมวิธีการทำ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการบรรจุ เช่น สถานที่ทำต้องสะอาด ไม่ทำบนพื้น การล้างเนื้อหมู ความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การทำให้แห้ง ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องแห้ง สะอาด ไม่ควรบรรจุผลิตภัณฑ์ขณะที่มีความร้อน จะทำให้เกิดไอน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดราได้ นอกจากนั้นสุขอนามัยของบุคคลากรก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจุลินทรีบ์ที่มีอยู่ในตัวคนสามารถติดปนเปื้อนไปกับอาหารได้ ดังนั้นควรมีการดูแลผู้ผลิตด้วย เช่น มีการล้างมือ ใส่ถุงมือ ใส่หมวกคลุมผม คูณนุจรีตงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความสะอาดเพิ่มขึ้นค่ะ ลองปรับปรุงดูนะคะแล้วยื่นขอการรับรองใหม่ได้ค่ะ หรือต้องการคำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร.02-2023363-4


เพิ่มเติมคำถามใหม่
หมายเลข IP address ของเครื่องคุณคือ54.158.26.39
ชื่อ-นามสกุล *
E-mail address:
โทรศัพท์:
คำถาม *

เพื่อป้องกันการใช้ระบบกรอกข้อมูลอัตโนมัติ กรุณาป้อนรหัสที่ท่านเห็นข้างล่างนี้ ลงในช่องต่อไปนี้    

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th