TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ข่าว สมอ. เดือนกรกฎาคม 2552 - กันยายน 2552

สมอ. จัดอบรมความรู้มาตรฐานผ่านระบบ E-Training

สมอ. จัดอบรมผ่านระบบ E-Training ภายใต้โครงการมาตรฐานสู่ภาคการศึกษา เจาะกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนให้มีความรู้ด้านการมาตรฐานที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ผ่านสื่อการสอนทันสมัย
นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การมาตรฐานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รณรงค์เผยแพร่เรื่องมาตรฐานให้มีการนำไปใช้ในกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มครู-อาจารย์ในสถานศึกษา มานับตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำ "โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐานสู่ช่วงชั้นที่ 3-4 (ม.1-ม.6) โดยมีกิจกรรมดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำคู่มือและสื่อประกอบการเรียนการสอน การจัดสัมมนาครูผู้สอนทั่วประเทศ การจัดทำบทเรียน e-learning และในปีงบประมาณ 2552 นี้ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐานสู่ช่วงชั้นที่ 3 - 4 (ม.1 - ม.6) แก่ครู-อาจารย์ ผ่านสื่อ E-training โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดฝึกอบรม E-training แก่ครู-อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
สำหรับเนื้อหาที่สอนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน ส่วนที่สองเป็นเรื่องการบูรณาการความรู้การมาตรฐานสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม วิธีการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมทางไกล โดยมีสื่อที่จัดส่งให้ ผู้เข้าอบรมศึกษาด้วยตนเอง ประกอบด้วยคู่มือฝึกอบรม Electronics - book และวีดิทัศน์ตัวอย่างการบูรณาการการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อเวลาในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมจะใช้เวลาว่างเพียงสัปดาห์ละเล็กน้อยเท่านั้นในการศึกษาเนื้อหาสาระจากสื่อการฝึกอบรมและการทำกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและของที่ระลึกจากทางโครงการฯ นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการสอนเรื่องมาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลได้อีกด้วย ส่วนขั้นตอนการสมัครนั้นก็ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด โดยครูผู้สอน สมัครเรียนทาง Internet เท่านั้นที่ www.standard2009.com หรือ www.tisi.go.th หรือ www.stou.ac.th (คลิกที่หัวข้อโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา) โดยกรอกรายละเอียดสมัครเรียน E-training ดูเนื้อหาสื่อเอกสารได้ทั้งหมดจากเว็บไซต์และเมื่อครูอาจารย์เข้าอบรมแล้ว สามารถส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการการสอนเรื่องการมาตรฐานสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม นี้ ทาง สมอ. จะคัดเลือกผลงานวิจัยทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่ละภาคมี 10 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย (7 รางวัล) เงินรางวัล 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3429 หรือ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร 0 2504 7720-21

21 กรกฏาคม 2552
<< อ่านทั้งหมด >>

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th