TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ข่าว เดือนกรกฎาคม 2546 - กันยายน 2546

สมอ. จัดประชุม APEC SCSC ครั้งที่ 3/2546 ในประเทศไทย

สมอ.  รับผิดชอบจัดประชุม APEC SCSC  ครั้งที่ 3/2546  โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม นายสุรชัย เถลิงโชค  จะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม  ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2546 ณ
โรงแรมภูเก็ต อาร์คะเดีย จ.ภูเก็ต ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกเอเปค 21 ประเทศเข้าร่วมประชุม
นายสุรชัย เถลิงโชค เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   เปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดประชุม APEC ปี 2003 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่ง
ชาติของประเทศไทยรับผิดชอบการประชุมของคณะอนุกรรมการว่าด้วยมาตรฐานและการรับรองของเอเปค (APEC
Sub-Committee on Standards  and Conformance SCSC)  ซึ่งดำเนินงาน  ภายใต้คณะกรรมการด้าน
การค้าและการลงทุน    (Committee on Trade and Investment - CTI)    ของ   APEC  (Asia-Pacific
Economic Cooperation)  หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคโดยในส่วนของ APEC
SCSC นี้ จะรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมใน  4 แผนงานหลัก ได้แก่ การปรับมาตรฐาน ของประเทศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ การยอมรับร่วมในการตรวจสอบและรับรอง    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
และความโปร่งใส
เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุม APEC SCSC ครั้งที่ 1/2546 ที่ จ. เชียงรายและครั้งที่
2/2546 ที่ จ.ขอนแก่น ได้พิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานของ APEC SCSC อันได้แก่    การส่งเสริม การปรับ
มาตรฐาน/กฎระเบียบของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ   และสนับสนุนการอำนวยความ
สะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเปค    รวมทั้งเพิ่มบทบาทของการมาตรฐานในการสนับสนุนวิสาหกิจ    ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้มากยิ่งขึ้น ส่วนในการประชุมครั้งที่ 3 ที่ จ.ภูเก็ตนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจะเป็นการสรุปผลการดำเนิน
งานที่ผ่านมาและเสนอแนะสิ่งที่ต้องดำเนินงานต่อในปีหน้า เพื่อส่งต่องานให้ประเทศชิลี ซึ่งจะเป็นประธานการประชุม
APEC SCSC ในปีต่อไปนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่ผู้นำเอเปคมีคำสั่ง  เช่น แผนการอำนวยความ
สะดวกด้านการค้า,   มาตรฐานความโปร่งใส      และการกำหนดให้ความตกลง    การยอมรับร่วมผลิตภัณฑ์อาหารเป็น
โครงการนำร่อง   (Pathfinder)   ที่ประเทศสมาชิกที่มีความพร้อมดำเนินการก่อนได้ และการพิจารณาการดำเนินการ
ของ   EEMRA  ในเรื่อง  Joint  Advisory  Committee  for  APEC  EEMRA หากท่านใดสนใจข้อมูลการ
ประชุม APEC SCSC ครั้งที่ 3/2546 สามารถคลิกเข้าชมได้ที่ http://www.tisi.go.th/apec2003_3/
APEC_2003.html
14 สิงหาคม 2546


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th