TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ข่าว สมอ. เดือนเมษายน 2546 - มิถุนายน 2546

สมอ. ปรับมาตรการตรวจสอบคุณภาพสมุด ดินสอ ที่มี มอก. เพื่อให้ผู้ผลิต
แข่งขันได้อย่างเสรี ผู้บริโภคได้รับสินค้ามีคุณภาพ และเป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ พ.ศ. 2535

สมอ. ปรับมาตรการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์มี มอก.  แก้ไขปัญหากระทรวงศึกษาขอยกเลิกการใช้สมุด
ดินสอ ที่มี มอก. ชี้หากยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี มอก.อาจถูกผู้ค้าเอาเปรียบได้
นายสุรชัย  เถลิงโชค  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าว
กระทรวงศึกษาธิการ จะขอยกเว้นไม่ใช้สมุด ดินสอ ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.  เนื่องจากราคาแพงและผลประโยชน์
มีเฉพาะกลุ่มผู้ค้าบางรายไม่กระจายรายได้สู่ชุมชนนั้น สมอ.ขอแจ้งให้ทราบว่าหลักการกำหนดมาตรฐานของ  สมอ.
เน้นประโยชน์ของผู้ใช้และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเป็นสำคัญและได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพ
อยู่ในระดับที่โรงงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติได้ มาตรฐานสมุดตาม    มอก.  145-2533 และมาตรฐานดินสอตาม มอก.
650-2529 เป็นมาตรฐานระดับประเทศซึ่งประกาศตามมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา
หกรรม  พ.ศ.  2511    มีสถานะเป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ    ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ผลิตน้อยรายยื่นความ
ประสงค์ขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย  มอก. จึงอาจทำให้มองดูว่าไม่เกิดการแข่งขันตามกลไกของตลาด  และ
มีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ค้าบางราย แต่ถ้าหากผู้ผลิตรายใดที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนได้รับการรับรองมาตร
ฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)เพื่อขายให้กับทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.
2535  และมีคุณภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาดก็สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  มอก.
ได้ ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตเฉพาะ ดินสอ จำนวน 4 ราย ส่วนสมุดนักเรียนยังไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามหลักการของการกำหนดมาตรฐานนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยการกำหนดมาตรฐานสมุด  ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ผลิต  ผู้ใช้นักวิชา
การ 16 หน่วยงานรวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการกำหนดมาตรฐานดินสอก็เช่นเดียวกันประกอบ
ด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ผลิต ผู้ใช้ และนักวิชาการ 11 หน่วยงาน   รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิ
การ ซึ่งมีการดำเนินการหลายขั้นตอนและในการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย   มอก.    สมอ.  ได้ดำเนินการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการ          หากผลิตภัณฑ์ใดไม่ผ่านการตรวจสอบก็ไม่สามารถได้รับใบรับรองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  สำหรับเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก. มีราคาสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับ มอก. นั้น   เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต การตรวจสอบ   และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  (มอก.)   โดยสม่ำเสมอ จึงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ  มอก.  มีราคาสูงกว่าผลิต
ภัณฑ์ที่ไม่ได้รับ  มอก. เล็กน้อย  ซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าหากนักเรียนได้ใช้สมุด  ดินสอที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหากให้มีการ
ยกเลิก หรือยกเว้นไม่ใช่สมุด ดินสอที่มี มอก. อาจจะถูกผู้ค้าเอาเปรียบด้านคุณภาพได้
เลขาธิการ สมอ.  กล่าวในท้ายที่สุดว่า ขณะนี้ สมอ.ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาสมุด และดินสอที่มีเครื่องหมาย  มอก. คุณภาพไม่ดี โดยได้เพิ่มความถี่ในการติดตามผลที่โรงงาน  และซื้อตัว
อย่างจากตลาดมาทดสอบหากผลการตรวจสอบไม่ผ่านจะมีการดำเนินคดี    พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต     นอกจาก
นี้แล้วหน่วยงานในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการจัดซื้อ     จัดจ้างควรมีมาตรการในการตรวจรับและสุ่ม
ตัวอย่างตรวจสอบผลิตภัณฑ์    หากมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย     มอก. ไม่มีคุณภาพสามารถแจ้งได้ที่สำนักบริ
หารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระราม6 ราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202-
3336, 0 2202 3343 และหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินการคาดว่าปัญหาดังกล่าวก็จะหมดสิ้นไป
25 มิถุนายน 2546


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th