TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ข่าว สมอ. เดือนมกราคม 2545 - มีนาคม 2545

สมอ. กำหนดให้เหล็กเส้นกลม เป็นมาตรฐานบังคับ ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้เป็นต้นไป

สมอ. กำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่มอก. 20-2543 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผู้ทำ นำเข้า และจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2545
เป็นต้นไป
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งได้แก่ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2527), เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต:เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2536) และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กรีดซ้ำ (มอก.211-2527) สำหรับ
การกำหนดให้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.20-2527 นั้นก็เพื่อความ
ปลอดภัยในการนำไปใช้งานและป้องกันอันตราย อันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ตลอดจนมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
ต่างๆ สมอ. จึงได้มีการแก้ไขมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2527) ซึ่งมีอยู่เดิมมาเป็น
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2543) โดยมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ได้เพิ่มสาระสำคัญ
คือเพิ่มขนาด RB8 และ RB10 อีกจำนวน 2 ขนาด จากเดิมที่มีอยู่ 9 ขนาด ได้แก่ขนาด RB6, RB9, RB12,
RB15, RB19,RB22, RB25, RB28, และ RB34 และแก้ไขข้อกำหนดของลักษณะทั่วไป เครื่องหมายและ
ฉลาก แผนการชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อให้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น
เลขาธิการ สมอ. กล่าวในที่สุดว่า ก่อนที่มาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคม 2545 สมอ.
ได้เสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเลขที่ มอก. 20-2543 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
กมอ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ สมอ. เสนอ โดย สมอ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องกับการ
ใช้มาตรฐานดังกล่าวจนครบถ้วนตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
แล้ว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย จะต้องทำ นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย โดยผู้ทำผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด
การอนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักบริหารมาตรฐาน 1 โทรศัพท์ 0 2202 3392-4
25 มกราคม 2545


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th