TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English

ข่าว สมอ. เดือนกรกฎาคม 2542 - กันยายน 2542

สมอ. กำหนดแบบเครื่องหมาย มอก. ใหม่เพิ่มเติมอีก 2 แบบ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดแบบเครื่องหมายมาตรฐานใหม่เพิ่มเติม อีก 2 แบบ
คือ  เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  และเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟ
ฟ้า เพื่อรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยุคใหม่
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ และได้ดำเนินการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) กำกับบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ที่ สมอ. กำหนด โดยมีเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ที่แสดง 3 แบบ คือ
1. เครื่องหมายมาตรฐานไม่บังคับ ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคซึ่ง สมอ. ได้มี
การกำหนดมาตรฐานประเภทสินค้านั้น ๆ   ไว้แล้ว     โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานดังกล่าวได้โดยสมัครใจไม่บังคับ ตัวอย่างสินค้าที่สามารถขอแสดงเครื่องหมาย มอก. ดังกล่าว  ได้แก่ วัสดุก่อ
สร้าง, น้ำตาลทราย, เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่บังคับให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายจะต้อง
ผลิตนำเข้า   และจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเท่านั้น   ตัวอย่าง
สินค้า ได้แก่ สายไฟฟ้า, บัลลาสต์, ผงซักฟอก, ท่อน้ำดื่ม, พีวีซี, ถังดับเพลิง ฯลฯ
3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย จะใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีการกำหนดมาตร
ฐาน      เน้นเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ       โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน
สินค้าตัวอย่างได้แก่   เครื่องใช้ไฟฟ้า    ประเภทเตารีด,    พัดลมไฟฟ้ารวมทั้งมาตรฐานควบคุมสารมลพิษจากยานยนต์
เป็นต้นซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปแล้วดังนี้ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 3,670 ราย
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 4,021 ราย   เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 133 ราย  และเนื่องจากใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ไปเป็นอันมาก  เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว     โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสโลกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และในการดำเนินการด้านมาตรฐานก็ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวด้วย  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดแบบของเครื่องหมายมาตรฐานใหม่ เพิ่มอีก 2 แบบ รวมเป็น
5 แบบ เพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายใหม่ คือ
1. เครื่องหมายมาตรฐานไม่บังคับ  - สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ให้ผู้ประกอบการขอรับรองได้โดยสมัคร
ใจ เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องสุขภัณฑ์
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ - สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าผู้จำหน่ายต้อง
ทำตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า
3. เครื่องหมายเฉพาะด้านความปลอดภัย  -  จะครอบคลุมเฉพาะคุณสมบัติความปลอดภัย   (safety)
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  (ใหม่)     เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม   ตามมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่   สมอ. กำหนดขึ้น  ได้แก่ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าประหยัดน้ำ     ตู้เย็นที่ไม่ใช้สาร  CFC  เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
สุขภัณฑ์ และสารพิษจากยานยนต์ เป็นต้น
5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ใหม่) (Electromag-
netic Compatibility -EMC)  เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการรบกวนทางแม่
เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่    สมอ.  กำหนดได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต
สาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่)  เครื่องมือแพทย์ เครื่อง
มือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องรับส่งวิทยุ ฯลฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวต่อไปว่า  เครื่องหมายทั้งสองแบบที่กำหนดขึ้นใหม่นี้ มีทั้งที่เป็น
มาตรฐานไม่บังคับ และมาตรฐานบังคับ  โดยการกำหนดแบบของเครื่องหมายมาตรฐานใหม่ทั้ง 2 แบบ นั้น คณะรัฐมน
ตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 ที่ผ่านมา  และได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ  และสำนัก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วโดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งกลับมาให้กระทรวง
อุตสาหกรรมดำเนินการต่อไปและคาดว่าเร็ว ๆ นี้    จะสามารถประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาได้  ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ
ในการให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป
อย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวล้วนเป็นมาตรฐานสำคัญ     ที่จะช่วยคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้งานแก่ผู้
บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อการค้าการส่งออกของไทยด้วย   โดยจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์    ของไทยให้สอด
คล้องกับมาตรฐานสากล และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยต่อไป  โดยเฉพาะจะเป็นการปู
พื้นฐานการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งในกลุ่มยุโรป   สหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ได้มีข้อกำหนด
ทางด้านเทคนิคของสินค้าดังกล่าวด้วย    ดังนั้น   เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและแยกความแตกต่างของการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน   สมอ.    จึงได้กำหนดเครื่อง
หมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้เป็น 5 ประเภท
คือ
เครื่องหมายมาตรฐานไม่บังคับ หรือมาตรฐานทั่วไป
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
19 สิงหาคม 2542


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th