รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ () หมายเลขการรับรอง
1ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0003
2บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0006
3ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0008
4ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0010
5ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0015
6ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0024
7ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0025
8ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด สอบเทียบ 0030
9ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0031
10ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0035
11ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสอบเทียบ 0036
12ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบ 0037
13บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัดสอบเทียบ 0042
14บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0043
15ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ.สอบเทียบ 0046
16ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดสอบเทียบ 0048
17ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0049
18ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0050
19บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0052
20บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0057
21ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัดสอบเทียบ 0058
22ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0059
23ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)สอบเทียบ 0060
24ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหารสอบเทียบ 0061
25ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0062
26ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0068
27ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0070
28ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0071
29ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัดสอบเทียบ 0073
30ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0075
31บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดสอบเทียบ 0077
32ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดสอบเทียบ 0080
33บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัดสอบเทียบ 0083
34ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0085
35บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0087
36ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0092
37บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0093
38ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0100
39ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)สอบเทียบ 0104
40ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอบเทียบ 0106
41ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0108
42ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัดสอบเทียบ 0109
43สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์สอบเทียบ 0110
44กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรมสอบเทียบ 0112
45บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัดสอบเทียบ 0115
46ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0116
47สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0119
48กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและการพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงสอบเทียบ 0120
49ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบเทียบ 0121
50บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัดสอบเทียบ 0123
51ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0125
52ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0126
53ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่สอบเทียบ 0127
54ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบเทียบ 0128
55ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0129
56บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัดสอบเทียบ 0131
57บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0132
58บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัดสอบเทียบ 0134
59ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0136
60บริษัท เอ พี พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0137
61ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0138
62ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0139
63ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0141
64ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการสอบเทียบ 0142
65สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0144
66บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสอบเทียบ 0145
67บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (แผนกซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด) สอบเทียบ 0146
68ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัดสอบเทียบ 0147
69ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัดสอบเทียบ 0148
70สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0150
71บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดสอบเทียบ 0152
72บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0153
73บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0155
74บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0156
75ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไปเปต ดอกเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0158
76ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสอบเทียบ 0161
77ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซายน์เทค จำกัดสอบเทียบ 0162
78ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0163
79บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0165
80บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัดสอบเทียบ 0166
81ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1สอบเทียบ 0167
82บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดสอบเทียบ 0168
83ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0171
84ริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัดสอบเทียบ 0172
85บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดสอบเทียบ 0173
86ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบเทียบ 0174
87ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพาเมทโทรโลยี่ซิสเต็ม จำกัดสอบเทียบ 0176
88บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัดสอบเทียบ 0177
89ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัดสอบเทียบ 0178
90ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีสอบเทียบ 0179
91ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบเทียบ 0180
92ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0181
93ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0183
94ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสอบเทียบ 0184
95ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบเทียบ 0185
96ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0186
97ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัดสอบเทียบ 0187
98ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0188
99ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0189
100ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0190
101ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0191
102บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0192
103ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0195
104บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัดสอบเทียบ 0197
105บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดสอบเทียบ 0199
106บริษัท อีสเทิร์น เมโทรโลยี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0201
107บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สอบเทียบ 0202
108บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัดสอบเทียบ 0203
109ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0204
110บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0205
111บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0206
112ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสอบเทียบ 0207
113บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด สอบเทียบ 0208
114ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดสอบเทียบ 0209
115ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดสอบเทียบ 0210
116ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0211
117บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัดสอบเทียบ 0212
118บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0215
119บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0216
120บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0217
121สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0218
122บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัด สอบเทียบ 0219
123ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0221
124บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสรี จำกัดสอบเทียบ 0222
125ศูนย์สอบเทียบสาขาภูมิภาค (อีสเทอร์นซีบอร์ด-ระยอง) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0223
126บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0224
127บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0225
128บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0226
129บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสอบเทียบ 0227
130บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0228
131บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัดสอบเทียบ 0229
132บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0230
133บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัดสอบเทียบ 0231
134บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0232
135บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0233
136ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอสใ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0235
137ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (โรงงานนครราชสีมา) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดสอบเทียบ 0236
138ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0237
139บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0238
140ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เหมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0239
141ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0240
142บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0241
143โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0242
144บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดสอบเทียบ 0243
145ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0244
146บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0246
147บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัดสอบเทียบ 0247
148กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสอบเทียบ 0249


สืบค้นเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
[ Home | Back ]