รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ () หมายเลขการรับรอง
1บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0003
2บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0006
3ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0008
4ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0010
5ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0015
6บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0024
7ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0025
8บริษัท แคลิเบรเทค จำกัดสอบเทียบ 0030
9ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0031
10ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0035
11ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสอบเทียบ 0036
12ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบ 0037
13บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัดสอบเทียบ 0042
14บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0043
15บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0049
16ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0050
17บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0052
18บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0057
19บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัดสอบเทียบ 0058
20ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0059
21ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)สอบเทียบ 0060
22ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหารสอบเทียบ 0061
23ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0062
24ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0068
25ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0070
26บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0071
27บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัดสอบเทียบ 0073
28ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0075
29บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดสอบเทียบ 0077
30ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดสอบเทียบ 0080
31บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัดสอบเทียบ 0083
32ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0085
33บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0087
34บริษัท เซอร์เฟซ เพลท (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0091
35ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0092
36บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0093
37บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0100
38ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมการค้าภายในสอบเทียบ 0104
39ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0108
40ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัดสอบเทียบ 0109
41กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรมสอบเทียบ 0112
42บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัดสอบเทียบ 0115
43ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0116
44สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
45กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงสอบเทียบ 0120
46ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบเทียบ 0121
47บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัดสอบเทียบ 0123
48บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0125
49ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0126
50ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่สอบเทียบ 0127
51ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบเทียบ 0128
52บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0129
53บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัดสอบเทียบ 0131
54บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0132
55บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดสอบเทียบ 0134
56บริษัท เอ็มโปเรี่ยม เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0135
57ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0136
58บริษัท เอ.พี.พริซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0137
59ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0141
60ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการสอบเทียบ 0142
61งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสอบเทียบ 0143
62สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0144
63บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสอบเทียบ 0145
64บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สอบเทียบ 0146
65ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัดสอบเทียบ 0147
66ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัดสอบเทียบ 0148
67สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0150
68บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดสอบเทียบ 0152
69บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0153
70บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0155
71บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0156
72ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัดสอบเทียบ 0157
73บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0158
74ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสอบเทียบ 0161
75บริษัท ซายน์เทค จำกัดสอบเทียบ 0162
76ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0163
77บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0165
78บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัดสอบเทียบ 0166
79ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1สอบเทียบ 0167
80บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดสอบเทียบ 0168
81ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0171
82ริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัดสอบเทียบ 0172
83บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดสอบเทียบ 0173
84ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบเทียบ 0174
85ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพาเมทโทรโลยี่ซิสเต็ม จำกัดสอบเทียบ 0176
86บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัดสอบเทียบ 0177
87ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีสอบเทียบ 0179
88ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบเทียบ 0180
89บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0181
90ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0183
91ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสอบเทียบ 0184
92ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัดสอบเทียบ 0187
93บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0188
94ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0189
95ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0191
96บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0192
97ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0195
98สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สอบเทียบ 0196
99บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัดสอบเทียบ 0197
100บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดสอบเทียบ 0199
101บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สอบเทียบ 0202
102บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัดสอบเทียบ 0203
103ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0204
104บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0206
105ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสอบเทียบ 0207
106บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด สอบเทียบ 0208
107บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดสอบเทียบ 0209
108บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดสอบเทียบ 0210
109บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0211
110บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0216
111บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0217
112บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัด สอบเทียบ 0219
113บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสรี จำกัดสอบเทียบ 0222
114ศูนย์สอบเทียบสาขาภูมิภาค (อีสเทอร์นซีบอร์ด-ระยอง) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0223
115บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0224
116บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0225
117บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0226
118บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสอบเทียบ 0227
119บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0228
120บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัดสอบเทียบ 0229
121บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0230
122บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0232
123บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0233
124ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอสใ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0235
125ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (โรงงานนครราชสีมา) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดสอบเทียบ 0236
126ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0237
127บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0238
128ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เหมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0239
129ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0240
130บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0241
131โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0242
132บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดสอบเทียบ 0243
133ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0244
134บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0245
135บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0246
136บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัดสอบเทียบ 0247
137บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0248
138กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสอบเทียบ 0249
139บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี่ จำกัดสอบเทียบ 0250
140บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0251
141บริษัท ร๊อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัดสอบเทียบ 0252
142บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0253
143บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0254
144บริษัท ไบโอเซน จำกัดสอบเทียบ 0255
145ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัดสอบเทียบ 0256
146บริษัท ไทย เมโทรโลยี แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0257
147บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0258
148บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสจำกัด สอบเทียบ 0260
149บริษัท เอส เคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0261
150บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0262
151บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0263
152บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0264
153บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0265
154บริษัท แคลิเทค จำกัดสอบเทียบ 0266
155ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0267
156บริษัท ซัคเซสเกทเวย์ จำกัดสอบเทียบ 0268
157บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดสอบเทียบ 0269
158ศูนย์สอบเทียบมาตรฐาน กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือสอบเทียบ 0270
159บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0271
160บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0272
161บริษัท สยาม เจเนอรัล อินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0273
162บริษัท ไอ โนว์ แคล จำกัดสอบเทียบ 0274
163บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0275
164บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0276
165สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานสอบเทียบ 0277
166ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)สอบเทียบ 0278
167ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสอบเทียบ 0280
168สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในสอบเทียบ 0281
169บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0282


สืบค้นเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
[ Home | Back ]