รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ () หมายเลขการรับรอง
1ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0003
2บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0006
3ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0008
4ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0010
5ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0015
6ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0024
7ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0025
8บริษัท แคลิเบรเทค จำกัดสอบเทียบ 0030
9ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0031
10ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0035
11ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสอบเทียบ 0036
12ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบ 0037
13บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัดสอบเทียบ 0042
14บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0043
15ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ.สอบเทียบ 0046
16ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดสอบเทียบ 0048
17ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0049
18ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0050
19บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0052
20บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0057
21ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัดสอบเทียบ 0058
22ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0059
23ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)สอบเทียบ 0060
24ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหารสอบเทียบ 0061
25ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0062
26ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0068
27ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0070
28ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0071
29ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัดสอบเทียบ 0073
30ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0075
31บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดสอบเทียบ 0077
32ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดสอบเทียบ 0080
33บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัดสอบเทียบ 0083
34ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0085
35บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0087
36บริษัท เซอร์เฟซ เพลท (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0091
37ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0092
38บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0093
39ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0100
40ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)สอบเทียบ 0104
41ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอบเทียบ 0106
42ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0108
43ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัดสอบเทียบ 0109
44สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์สอบเทียบ 0110
45กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรมสอบเทียบ 0112
46บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัดสอบเทียบ 0115
47ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0116
48สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0119
49กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงสอบเทียบ 0120
50ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบเทียบ 0121
51บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัดสอบเทียบ 0123
52ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0125
53ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0126
54ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่สอบเทียบ 0127
55ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบเทียบ 0128
56ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0129
57บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัดสอบเทียบ 0131
58บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0132
59บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัดสอบเทียบ 0134
60ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0136
61บริษัท เอ พี พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0137
62ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0138
63ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0139
64ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0141
65ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการสอบเทียบ 0142
66สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0144
67บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสอบเทียบ 0145
68บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (แผนกซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด) สอบเทียบ 0146
69ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัดสอบเทียบ 0147
70ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัดสอบเทียบ 0148
71สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0150
72บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดสอบเทียบ 0152
73บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0153
74บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0155
75บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0156
76ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัดสอบเทียบ 0157
77ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไปเปต ดอกเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0158
78ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสอบเทียบ 0161
79ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซายน์เทค จำกัดสอบเทียบ 0162
80ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0163
81บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0165
82บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัดสอบเทียบ 0166
83ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1สอบเทียบ 0167
84บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดสอบเทียบ 0168
85ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0171
86ริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัดสอบเทียบ 0172
87บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดสอบเทียบ 0173
88ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบเทียบ 0174
89ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพาเมทโทรโลยี่ซิสเต็ม จำกัดสอบเทียบ 0176
90บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัดสอบเทียบ 0177
91ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัดสอบเทียบ 0178
92ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีสอบเทียบ 0179
93ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบเทียบ 0180
94ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0181
95ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0183
96ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสอบเทียบ 0184
97ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบเทียบ 0185
98ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0186
99ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัดสอบเทียบ 0187
100ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0188
101ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0189
102ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0190
103ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0191
104บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0192
105ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0195
106บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัดสอบเทียบ 0197
107บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดสอบเทียบ 0199
108บริษัท อีสเทิร์น เมโทรโลยี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0201
109บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สอบเทียบ 0202
110บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัดสอบเทียบ 0203
111ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0204
112บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0206
113ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสอบเทียบ 0207
114บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด สอบเทียบ 0208
115ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดสอบเทียบ 0209
116ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดสอบเทียบ 0210
117ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0211
118บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัดสอบเทียบ 0212
119บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0215
120บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0216
121บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0217
122สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0218
123บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัด สอบเทียบ 0219
124ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0221
125บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสรี จำกัดสอบเทียบ 0222
126ศูนย์สอบเทียบสาขาภูมิภาค (อีสเทอร์นซีบอร์ด-ระยอง) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0223
127บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0224
128บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0225
129บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0226
130บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสอบเทียบ 0227
131บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0228
132บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัดสอบเทียบ 0229
133บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0230
134บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัดสอบเทียบ 0231
135บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0232
136บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0233
137ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอสใ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0235
138ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (โรงงานนครราชสีมา) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดสอบเทียบ 0236
139ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0237
140บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0238
141ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เหมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0239
142ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0240
143บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0241
144โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0242
145บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดสอบเทียบ 0243
146ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0244
147บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0245
148บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0246
149บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัดสอบเทียบ 0247
150บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0248
151กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสอบเทียบ 0249
152บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี่ จำกัดสอบเทียบ 0250


สืบค้นเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
[ Home | Back ]