โครงการสัมมนา กำหนดการสัมมนา สมัครเข้าร่วมสัมมนา หน่วยงานที่สมัคร ประกาศรายชื่อ เฉพาะเจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมนา

  ผู้nี่สมัครเข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนาในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2549
  สำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไป
  การสัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของ JTEPA / MRA
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 08:30-16.15 น.
  ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
1Mr. Michael Larsenบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
2Mr. Sasaki Takachiบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
3Mr. Thomas Chaoบริษัท จัมโบ้วายแลนด์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
4Mr. Yasuhide Yamadaองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
5Mr. Yoshihiro ShimizuNichia Chemical (Thailand) Co.,Ltd.
6นางกนกวรรณ บุญยาทิษฐานสำนักบริหารมาตรฐาน 3 สมอ.
7นายกมล ตรีวิบูลย์บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
8นายกมล พิมาพันธุ์ศรีบริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
9นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
10นางกมลา ทองมากสำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
11นางกรองแก้ว จันทน์มาลาบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
12นายกรัณย์ ไหลสาธิตบริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด
13นายกฤษฎา ทิณวัฒน์สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
14นายกฤษฎา ภารัตนวงศ์สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
15นางสาวกฤษณา เพ็ชรเจริญศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
16นายกังวาฬ พลาชีวินบริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
17นายกัลป์ชัย เจติญภิญโญชัยบริษัท เจริญชัย อลูมิเนียม จำกัด
18นางกิ่งแก้ว อริยเดชสำนักบริหารมาตรฐาน 3 สมอ.
19นายกิตติพงษ์ พิมพ์อรัญกองนิติการ สมอ.
20นายกิตติภูมิ อัจฉริยกุลบริษัท บี.บี.เอ็ม. เทรดดิ้ง จำกัด
21นายกีรติ กลมสอาดบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
22นางสาวกุลชนา ชุ่มคำกองนิติการ สมอ.
23นายกุลภาค เอียวเล็กgp consulting
24นางสาวกุลยา เจนธัญญารักษ์บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
25นายเกรียงไกร เกียรติดำรงกองนิติการ สมอ.
26นายเกรียงศักดิ์ ภูริปัญญาภินันท์บริษัท ไทยไอจิเดนกิ จำกัด
27นายเกรียงศักดิ์ เจริญภักดีบริษัท เพาเวอร์คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
28นายเกษมศักดิ์ แสงดารารัตน์บริษัท เค.วาย.อินเตอร์เทรด จำกัด
29นายเกียรติศักดิ์ จรรยาวิลาสบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
30นางแก้วกัญญา ทรัพย์ทวีธนกิจบริษัท พัชรเดช จำกัด
31นางคณิตา สรวยกรุ่นสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
32นายคมกริช ทำรีบริษัท คิวเอสไอ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
33นายคำรูญ สุจิตจรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
34นายจรินทร์ ชละเอมPanasonic A.P. sales(TH) Co.,Ltd.
35นางสาวจันทนี อัครเมฆินทร์สำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
36นางจันทร์พร พิศาลบุตรสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
37นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์บริษัท ไดนามิค แซทคอม จำกัด
38นางสาวจิตติมา เจริญศุภโชคกุลบริษัท ยูโก อินดัสเตรียล ()ระเทศไทย) จำกัด
39นายจิรายุ หนูเนียมบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
40นางสาวจิราวรรณ ลิ้มไพบูลย์กองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
41นายจีระศักดิ์ สิงห์เนินบริษัท โคไนซ์ อีเล็กโทรนิค
42นางสาวจุฑารัตน์ ขจรกิตติยุทธIntertek Testing Services
43นางสาวจุรีพร พิทักษ์ตระกูลศิริสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
44นางสาวจุฬาลักษณ์ ลาสายบริษัท พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด
45นายเจริญศักดิ์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี จำกัด
46นายเจษฎา ประเสริฐยิ่งสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
47นางฉวี น่วมกระจ่างบริษัท พานาโซนิค อิเล็คทรอนิค ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
48นายฉัตรชัย ฤทธิ์เต็มบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
49นายฉัตรชัย พิจิตรพงศ์ชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อ จิ้น ฮั้ว
50นายฉัตรมงคล เมฆพัฒน์Panasonic A.P. sales(TH) Co.,Ltd.
51นางสาวฉายเฉิด อนันตอัครกุลสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
52นายเฉลิมชัย ผลิตนนท์เกียรติสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
53นางสาวเฉลิมพร กังพานิชกุลศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
54นางสาวไฉไล วิชยานุวัติกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
55นายชนะชัย แก่นแก้วบริษัท เทอร์โมโลยี่ จำกัด
56นางสาวชมนาด คงมั่นวัฒนาบริษัท เอฟจี อินเตอร์ไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
57นายชมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์บริษัท อิไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
58นางสาวชมพูนุท สุวรรณบุตรบริษัท เจริญชัย อลูมิเนียม จำกัด
59นางสาวชลลดา ดวงประสาทสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
60นางสาวชลวสา บางยี่ขันบริษัท อาร์มสตรองอุตสาหกรรม ประเทศไทย จำกัด
61นายชวสิทธิ์ ต้นโพธิ์ทองสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
62นางสาวชะเล็ก เสรีพันธ์พานิชสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
63นางชัญญา สุทธจินดาสำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
64นายชัยพร มานะกิจจงกลสำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม
65นายชัยวัฒน์ จงพัฒนากิจเรืองหจก. ปิยะนัส อิเล็คทริก
66นายชัยวัฒน์ ถนอมทองบริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
67นายชาญชัย ตะนติราษฎร์บริษัท อัศวโสภณ จำกัด
68นายชาตรี คงเจริญถิ่นบริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
69นายชาติชาย จอกแก้วบริษัท แอร์โร่มาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
70นายชีระ อุฬารเสถียรVRK-SPECTRUM CO.,LTD.
71นายชีวิน จิตตินันท์บริษัท อาร์มสตรองอุตสาหกรรม ประเทศไทย จำกัด
72นายชุมพล ตันติกุลวัฒนาบริษัท โพรเนค (ประเทศไทย) จำกัด
73นายชูเกียรติ ชินอุดมพรบริษัท กวงหวี่ จำกัด
74นายเชษฐา เชษฐพยัคฆ์บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด
75นายเชาว์วิทย์ ชุมพลกูลวงศ์หจก. เกษศิริ
76นายโชคชัย เขียวลือบริษัท เอส ซี เอช อีเล็คทริค จำกัด
77นายโชคชัย อึ้งพาณิชย์กุลบริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด
78นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬารศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
79นายไชยาฤทธิ์ วงศ์วานรุ่งเรืองบริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
80นางสาวฐปนีย์ จันทโรตถิผลบริษัท นากาชิ อุตสาหกรรม จำกัด
81นายฐิตวัฒน์ ประดับพงษาบริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
82นางสาวฐิตาภา ศิริโสภณวรรณบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
83นายฐิติณัฐ วิวัฒน์ชาญกิจธนาคารกรุงเทพ
84นางสาวฐิรพิชญ ศิริเทียนทองบริษัท มงคลเทคโนโลยี จำกัด
85นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
86นายณพงศ์ ตันตนาตระกูลบริษํท มิตรภูมิ จำกัด
87นายณพล มิตรเจริญบริษัท ซี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
88นางสาวณรัฐนันทน์ สุนทราวิรัตน์บริษัท โพลี เทเลคอม จำกัด
89นางสาวณัชชนก สุขการค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
90นางสาวณัชถวิดา ไฝขาวสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
91นายณัฐกิจ สว่างรัถยาบริษัท ฟูจียาม่า นากาย่า โตเกียว จำกัด
92นางสาวณัฐชญา เครือกิ่งบริษัท เจวีซี อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
93นางณัฐธภา อินทวังโสสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
94นายณัฐพงษ์ อารีกุลบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
95นายณัฐพล พุ่มพลายงามบริษัท นาสคอม จำกัด
96นายณัฐวัฒน์ เบญจพัฒนมงคลบริษัท ทองแสงทรัพย์ จำกัด
97นายณัฐวุฒิ ทรัพย์เจริญดีอาภาบ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
98นางณัฐศรา ปานสินธ์สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
99นายณุวัฒน์ อิ่มสมบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
100นางสาวดวงทิพย์ หงษ์สมุทรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
101นางดวงพร ชมเชิงแพทย์บริษัท โคราชเดนกิ จำกัด
102นายดาวุด สุมานะนันท์สำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
103นายดำรงค์เดช หวังเบญจพรMAZUMA(HAILAND) CO.,LTD
104นางสาวดิศลัย จงเจริญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
105นายตวงทรัพย์ วิวัฒวางกูลบริษัท ไทยซิตี้ แลมป์ จำกัด
106นายทรงศีล ตันเกษมกรมโรงงานอุตสาหกรรม
107นายทวีชัย พงษ์รุ่งเรืองบริษัท วังทรัพย์ อินดัสทรี จำกัด
108นายทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
109นายทักษิณ เทศนาบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด
110นายทัศน์ กู้ชิงชัยบริษัท กรี อิเลคทริค แอ็พพลายแอ็นซ เซลส (ไทยแลนด์) จำกัด
111นางทัศนีย์ เนตรสว่างบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
112นางสาวทัศนียา ดวงแก้วบริษัท นากาชิ อุตสาหกรรม จำกัด
113นางสาวทิพย์วรรณ ขอเชื้อกลางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
114นางสาวทิพวรรณ ทรัพย์สินธุ์บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
115นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
116นายเทวินทร์ สิริโชคชัยกุลสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
117นายธงชัย บุณยโชติมาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
118นายธนดล จอมพันธุ์ต๊ะบริษัท ฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
119นางสาวธนพร ตันจ้อยกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
120นายธนภูมิ เลารุ่งรัตน์บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
121นายธนศิลป์ ฉิมพลZ.Kuroda Electric
122นางสาวธนัชพร กลีบบัวบริษัท เอเวอร์เรส เวิลด์ จำกัด
123นายธนากร วงศ์ทองศรีสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
124นางสาวธนิดา จันทวงษ์บริษัท ดีแอนด์ดี โฮม แอพพลายแอนซ์
125นายธนินนันทร์ พิพย์ธนกิจบริษัท อัลทิเกรชั่น จำกัด
126นายธวัชชัย พินธุโสภณบริษัท เอสป้า ชอว์ จำกัด
127นางธัญรัศม์ มโนปัญจศิริกรมส่งเสริมการส่งออก
128นายธันวา บำเพ็ญทานสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
129นายธานี โตอดิเทพย์บริษัท อาว่าว่า เดคอร์ จำกัด
130นายธีน เทพชาตรีบริษัท กรี อิเลคทริค แอ็พพลายแอ็นซ เซลส (ไทยแลนด์) จำกัด
131นายธีรภัทร เกาไศยนันท์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
132นายธีระ ริมปิรังษีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
133นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
134นายนภัสกร นูนศิริไท้โคอิเล็คทรอนิค (ประทศไทย) จำกัด
135นางสาวนรธมล ปริสุทธิกุลบริษัท ไลฟ์ โอเรียนท์ จำกัด
136นายนเรศ ปัญญามังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
137นางสาวนฤมน เกตุแสวงเนตรIntertek Testing Services
138นางสาวนฤมล พัวรักษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
139นางสาวนฤมล ตัณฑิกุลสำนักส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า
140นางสาวนฤมล เมฆสีประหลาดPanasonic Industrial (Thailand) Ltd.,
141นางสาวนลินรัตน์ วศินะเมฆินทร์บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
142นางนวรัตน์ จงรักศักดิ์บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด
143นางสาวชูศรี สินเจริญบริษัทแคนนอน อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด
144นางนาตยา จรัญญาสขช.
145นางนาตยา สีทับทิมสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
146นางนิดหน่อย โพธิ์ชูHitachi Metals (Thailand) Ltd.
147นายนิติ ตรีกิตติบริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
148นายนิทัศน์ สิริลาภยศศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
149นายนิเทศก์ วรินทักษะบริษัท อีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
150นางนิภา สุนทรธนโสภณบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
151นางสาวนิรมล สินบันลือกุลบริษัท พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด
152นายนิรัช กิจเจริญบริษัท ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
153นายนิรัน กรอบมุขบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
154นายนิรันดร แพงมาบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด ( มหาชน)
155นางนิอร สุขุมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
156นายบรรจง คุณยศยิ่งMitsubishi Electric Consumer Products(Thailand)Co.,Ltd.
157นายบรรจง ศิริภูริกาญจน์บริษัท สหเคเบิ้ล จำกัด
158นางบรรณฑวรรณ สมบุญกิจบริษัท พีโอพีซาวด์ จำกัด
159นายบัญชา เกตวัลห์บริษัท ไพโอเนียร์ อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
160นางบัณรสี หรงปานสำนักบริหารการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ
161นายบุญชนะ ศุขเกษมบริษัท บี.บี.เอ็ม. เทรดดิ้ง จำกัด
162นางสาวบุญญา บุญภักดีบริษัท อาว่าว่า เดคอร์ จำกัด
163นายบุญเหลือ เขียวพันธุ์บริษัท ไทยไอจิเดนกิ จำกัด
164นายบุญเอี่ยม ธีกะกาญจน์บริษัท ลีเทคเทรดดิ้ง จำกัด
165นางเบญจมาพร เอกฉัตร์สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
166นางสาวเบญจวรรณ เอื้อชูยศบริษัท พี พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
167นายปกรณ์ คงฤทธิ์บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด
168นายปกรณ์ พิมพ์จันทร์บริษัทไดนามิก อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด
169นางสาวปฏิญญา เกตุวัฒนกิจบริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
170นายปณิธาน กัจฉปานันท์บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
171นายปพนพรรณ ศรีสุวรรณ์บริษัท พีโอพีซาวด์ จำกัด
172นายประพัฒน์ โอฬารกิจอนันต์หจก.พัฒนาชัย
173นายประพันธ์ศักดิ์ ทองยุตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
174นางสาวประไพภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาบริษัท ธารบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
175นายประภัสร์ จิตวิบูลย์บริษัท โกรล์ ริช เอ็นเตอร์ไพรส์
176นางสาวประภาพร อินทน้ำเงินหจก. เดโค ดิสทริบิวชั่น
177นายประมวล สันติวรากรการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
178นายประสาท เขียวโสภาToshiba Carrier(Thailand)CO.,Ltd.
179นายประสิทธิ์ เกษแก้วบริษัท โฮม ไฮ-ไฟ จำกัด
180นายประสิทธิ์ คงรักเกียรติยศบริษัท ไทย เทียนสิน เทรดดิ้ง จำกัด
181นายประเสริฐ ฉันทประโยชน์บจก.แสงมิตร อีเลคทริค
182นายประเสริฐ หงส์เชิดชัยบริษัท เพาเวอร์คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
183นายปรัฐ กุลแพทย์Hitachi Metals Precision(Thailand) Ltd.
184นายปราชญ์ ภูวิจิตราบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
185นางปราณีวรรณ สมาธิบริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
186นายปรารมภ์ แสงพนัสธาดาสำนักบริหารมาตรฐาน 3 สมอ.
187นายปรีชา ไกรสิริเดชบริษัท พัชรเดช จำกัด
188นายปัญญา วงศ์เกิดประโยชน์บริษัท ไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล เซอร์วิสเซส จำกัด
189นางสาวปัณฑ์ชนิต อุปถัมภ์บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
190นายปิยะ จินดามณีพลนายปิยะ จินดามณีพล
191นายปิยะ ภัยสูญสิ้นบริษัท ลิงค์ แมนูแฟคเจอริ่ง 1999 จำกัด
192นางสาวปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
193นางสาวผุสดี เพ็ชรไพบูลย์สำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
194นายพงษ์เทพ บุญเหมือนบริษัท ไอเอ็มจี เวิล์ด จำกัด
195นายพงษ์ธนา กลีบบังบานบริษัทไดนามิก อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด
196นายพงษ์ศักดิ์ มีมงคลเกียรติMitsiam International, Limited
197นางสาวพนิตา กระจ่างเย่าบริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
198นางสาวพรทิพย์ ไทรงามกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
199นายพรทิพย์ นราภักดิ์TUV SUD PSB (Thailand) Co., Ltd.
200นายพรเทพ เอี่ยมศรีรักษ์บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
201นางสาวพรเนตร วรสาธิตหจก. ศิลป์ไทย การไฟฟ้าอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
202นางสาวพรพยงค์ เกิดผลบริษัท คูโรดา ชินเซ (ไทยแลนด์) จำกัด
203นางสาวพรพิมล รัตนวิเชียรบริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
204นางสาวพรรณรังษี รุ่งเรืองวัฒน์บริษัท อัลติเมทิส จำกัด
205นายพรรธน์มน มงคลวิเศษวราบริษัท มงคลเทคโนโลยี จำกัด
206นางสาวพริ้มเพรา มณีศรีวงศ์กูลสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
207นายพลสิทธิ์ กรณ์ตารกุลบริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด
208นางสาวพลอย สุขสบายบริษัท โฮม ไฮ-ไฟ จำกัด
209นายพหล ชาลีรินทร์Panasonic Home Appliance R&D center (Thailand) Co.ltd.
210นางสาวพอใจ เงินดี สขช.
211นางสาวพัชรินทร์ ทิพยทยารัตน์บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
212นางสาวพัชรี ธรรมเดชศักดิ์สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
213นายพันธวัฒน์ เปี่ยมศิริบริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด
214นายพาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์สำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
215นายพิชิต โถงานช่างบริษัท สหมิตรไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
216นายพิเชษฐ์ กลับคุณบริษัท ชาร์ปเทพนคร จำกัด
217นางสาวพีรยา โรจน์ตระกูลบริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
218นายพุฒิพงศ์ คงเจริญสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
219นายพูนศักดิ์ ว่องตระกูลฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
220นางสาวพูนศิริ อริยวงษ์รัตน์โรงงานไทยท่งฮะหลี หจก.
221นางสาวเพชรมณี ดาวเวียงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
222นางเพ็ญศรี ชูวงศ์บริษัท เอส ซี เอช อีเล็คทริค จำกัด
223นายเพิ่มพร ศรีรัตนวารีบริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด
224นางสาวเพียงใจ ไชยรังสินันท์สำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม
225นายไพบูลย์ เหมรัตนากรบริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
226นายไพบูลย์ จันทร์อำนวยบริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
227นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุลสมอ.
228นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริภูริกาญจน์บริษัท สหเคเบิ้ล จำกัด
229นางสาวภัทยา เทวธีระรัตน์บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
230นางภัทรพร เพ้งหล้งสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
231นางสาวภานุมาศ เทวกุล ณ อยุธยาบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
232นางสาวภาวิณี ตรีรุ่งเรืองกุลบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
233นางสาวภาวิณี วันแอเลาะกรมส่งเสริมการส่งออก
234นายภูชิชย์ ดอนหงษาIntronics Co., Ltd.
235นายภูเทพ เย็นเศรณีSanko Progreee Corporation
236นายภูมิพัฒน์ พิทักษ์เสรีผดุงบริษัท บางกอกพลาส โปรดักส์ จำกัด
237นางภูริตา นรนาถตระกูลสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
238นายมงคล ตักยาธิคมบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
239นางมณี เวียงรัตน์ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
240นายมนตรี คงมหาพฤกษ์หจก. เดโค 2000
241นายมนตรี พรรณรัตน์ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
242นายมนัส กนกภัยพิพัฒน์ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
243นายมนุชา งอกชัยภูมิบริษัท นิวไทยแฟคทอรี่ จำกัด
244นายมนู ฉัตรเพชรบริษัท ไฮเอ็น กรุ๊พ จำกัด
245นายมานะ สวัสดิ์กิจบริษัท สุตาร์เวฟ จำกัด
246นางสาวมารยาท จันทระกุลบริษัท อิไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
247นายมิระ วิศรียาบริษัท ไทยไอจิเดนกิ จำกัด
248นายยงยุทธ ทองสุขสำนักศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร
249นางสาวเยาวภา อัศวพรประดิษฐ์ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
250นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพบริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
251นางสาวรังศิมา บุญฤทธิ์Asia Glory Group Co., Ltd.
252นายรังสรรค์ คำราชาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
253นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
254นางรัชดา อิสระเสนารักษ์สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
255นางรัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่องศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
256นางสาวรัชต์ธิดา ด่านสวนใหญ่บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
257นายรัชพล กิตติรัตนาภินันท์บริษัท เอส เอ็น อีเล็คทริค กรุ๊ป อินดัสเตรียล จำกัด
258นายรัฏฐา ศรีเจริญสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
259นางรัตนา เย็นใจFujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
260นางสาวรัตนา ตรีรัตนภรณ์สำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
261นางรัตนา รัตนฟองแก้วบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
262นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
263นายรุ่งโรจน์ เลิศอำนาจกิจเสรีบริษัท ไพโอเนียร์ อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
264นายรุ่งโรจน์ โชตวีรวสุบริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
265นางสาวรุจิกร พูลธีรานุวัตรบริษัท โกลบอล ออดิโอซัพพลาย จำกัด
266นายไรวินทร์ ลภิสาเศรษฐศิริบริษัท ลิมเกษม จำกัด (สมาชิกสมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพไทย)
267นางสาวลลิตา เลี่ยมพุธทองศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
268นางสาวเลิศกมลฉัตร เศรษฐเชื้อบริษัท สุตาร์เวฟ จำกัด
269นายเลิศศักดิ์ โพธิ์ทองบริษัท ฟากอร์ โฮม อันไพลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
270นายวงศ์พัทธ์ วิศาลเมธีบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
271นายวงสถิตย์ นุกูลสุขศิริบจก. สยามรุ่งเรือง เอ็นเตอร์ไพร์ส
272นายวชิระ เรืองจันทร์บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
273นายวทัญญู กิจสว่างรังษีสำนักส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า
274นายวรเทพ ชุมพลกูลวงศ์หจก. เกษศิริ
275นายวรพงษ์ คารวมิตรหจก.อัษฎางค์ ออดิโอเซ็นเตอร์
276นายวรพจน์ ชัยพรหมประสิทธิ์ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
277นายวรพุฒ เนตินิยมสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
278นายวรภพ เปี่ยมจำเริญบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์ค (อยุธยา) จำกัด
279นางสาววรรณภา เหง้ากอกบริษัท คิวเอสไอ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
280นางสาววรรณา เมธาอภินันท์บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
281นางวรรณี วุฒิจำนงค์บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
282นายวรศักดิ์ เกษมธนกุลบริษัท ลิมเกษม จำกัด (สมาชิกสมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพไทย)
283นางสาววราภรณ์ จิตวานิชไพบูลย์ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
284นายวริศ พัฒนกิจบริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
285นางสาววรุณศิริ ชัยพรแก้วบริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด
286นายวสุพล ศุทธกิจบริษัท ปราณีภัณฑ์ จำกัด
287นายวันพัฒน์ อรุณเจริญยิ่งบริษัท ยูโรมาร์ท จำกัด
288นายวานิช อภิบาลกุสุกิจบริษัท บิทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด
289นายวิชญพรรณ พลอยทับทิมกรมโรงงานอุตสาหกรรม
290นายวิชัย บุญยะประโชติหจก.แสงเงินเอ็นเตอร์ไพร์ส(1992)
291นายวิชัย อารีเอื้อบริษัท เอทีเอส อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
292นายวิชัย อุดมธนภัทรบริษัท วีพี มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
293นายวิชาญ จรรยารักษ์บ.พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด
294นายวิชิต อำจานรักษ์สิกุลบริษัท โกรล์ ริช เอ็นเตอร์ไพรส์
295นายวิทยา อินทร์ถาวรบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
296นายวิทยา ชนาพรรณบริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด
297นายวินัย วิริยกรอบชัยบริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค จำกัด
298นายวินัย อริยะสกุลทรัพย์บริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
299นายวิพล พลตระกูลวงศ์บริษัท วีพี มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
300นางสาววิภารัตน์ อภิวัฒนลังการสำนักงานเลขานุการกรม สมอ.
301นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์สมอ.
302นางวิรากร นุพันธ์บริษัท โคราชเดนกิ จำกัด
303นายวิโรจน์ อุฬารเสถียรVRK-SPECTRUM CO.,LTD.
304นางสาววิลาวรรณ กระตุดนาคบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์ค (อยุธยา) จำกัด
305นางสาววิลาสิณี สิงหะผลินบริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด
306นางวิไลวรรณ ชมจิตต์บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทรอนิค ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
307นายวิวัฒน์ วิริยะชัยพรบริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
308นายวีระ กสานติกุลบริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด
309นายวีระพงศ์ จงปติยัตต์บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จำกัด
310นายวุฒิไกร เอื้อชูยศบริษัท พี พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
311นางสาวแววดาว จันระมาดบริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
312นางสาวศกลวรรณ มาลากาญจน์สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
313นางสาวศรนรินทร์ แสงคะนองศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
314นายศรัญพัฒน์ มณีนพรัตน์บ.พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด
315นายศรัล ดุรงค์เดชMAZUMA(HAILAND) CO.,LTD
316นางสาวศรีเพ็ญ นราศรีสกุลกลุ่มนโยบายและแผน สมอ.
317นายศรีศักดิ์ บุญนำพาบริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
318นางสาวศศิวิมล สูงสว่างสำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
319นายศสกรณ์ กอทองบริษัท ลิงค์ แมนูแฟคเจอริ่ง 1999 จำกัด
320นายศักดิ์ชัย สินโสมนัสสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
321นางสาวศันสนีย์ ชัยวิทูรไกวัลบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
322นายศานิตย์ คร้ามภัยบริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
323นางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุลกรมโรงงานอุตสาหกรรม
324นางศิรินภา สุนทรวัฒน์กลุ่มนโยบายและแผน สมอ.
325นายศิริพงษ์ เจนจิรวัฒน์บริษัท เอโฟร์เอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
326นางศิริพร ช่างการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
327นางสาวศิริพรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
328นางสาวศิริรัตน์ อติวัฒนานนท์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
329นายศิริลักษณ์ บุญไชโยสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
330นายศิริวงษ์ รอบศิริกุลบริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
331นางสาวศิริวรรณ ประสงค์เวชศิริกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
332นางสาวศิษฏศรี หยงสตาร์ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
333นางสาวศุทธิรัตน์ จักรวานนท์Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
334นายศุภกร จันทน์สุคนธ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
335นายศุภโชค ชื่นพิมลชาญกิจThai Meidensha Co.,Ltd.
336นายศุภเดช เบญจพัฒนมงคลบริษัท ไทยรัศมีอิเลคทริกอินดัสทรีส์ จำกัด (รัศมีมงคล)
337นายศุภฤกษ์ อัมพรวิพัฒน์บริษัท สลอม อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
338นางสาวศุภสร ชินะศิริกุลบริษัท ซี.แอล บีอี จำกัด
339นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบลสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
340นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์บริษัท สยามไฟเบอร์อ๊อพติคส์ จำกัด
341นายสนธยา อัศวชาญชัยสกุลการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
342นายสนิท ปินทาบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
343นายสมเกียรติ สาลีขาวบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
344นายสมคิด คารวมิตรหจก.อัษฎางค์ ออดิโอเซ็นเตอร์
345นายสมคิด สมสกุลบริษัท ไทยไอจิเดนกิ จำกัด
346นางสาวสมจิตร อุ้มหลังบริษัท พี.ซี.ซี. วู๊ด จำกัด
347นายสมเจตน์ กล้วยไม้บจก. สยามเทมป์
348นายสมเจตน์ เพชรพจนบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
349นายสมชัย พงษ์รุ่งเรืองบริษัท วังทรัพย์ อินดัสทรี จำกัด
350นายสมบุญ เอกวิริยะกิจสำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
351นายสมบุญ บุญคงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
352นายสมบูรณ์ กิตติรัตนาภินันท์บริษัท เอส เอ็น อีเล็คทริค กรุ๊ป อินดัสเตรียล จำกัด
353นายสมพงษ์ ศรีสุรบริษัท บิทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด
354นางสมพร โรจน์ดำรงการสำนักบริหารมาตรฐาน 3 สมอ.
355นางสมพร ศรีจิรารัตน์บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
356นางสมพร สิริลาภยศศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
357นายสมศักดิ์ ทินธีระดิษฐ์Nichia Chemical (Thailand) Co.,Ltd.
358นายสมศิลป์ นครวงศ์Hitachi Metals (Thailand) Ltd.
359นางสาวสมาพร ศรีเกียรติณรงค์บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
360นายสมิทธิ จำรัสศรีสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
361นายสมุทร วรรัตนธรรมบริษัท ไตรตั้นแอร์ซัพพลาย จำกัด
362นายสรรชัย วัฒนสมบัติบริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด
363นางสาวสลักษณ์ กลั่นสุวรรณสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
364นายสันติภพ โกสานบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
365นายสันธนะ เพชรชูบริษัท พานาโนค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
366นายสาธิต ไกรระภีบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
367นายสายันต์ สุจริตสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
368นางสาลินี โชติรัตน์กลุ่มนโยบายและแผน สมอ.
369นางสาวิตรี วิโรจน์สกุลชัยหจก มณีมาศ อินเตอร์เทรด
370นายสำอางค์ หาญพิพัฒน์พาณิชย์บริษัท สยามออโตไลท์ จำกัด
371นายสิทธนนท์ พงษ์ศรีToshiba Carrier(Thailand)CO.,Ltd.
372นายสิทธิเวช เศวตรพัชรบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
373นางสาวสินีกานต์ สิทธิ์นัยตาเดชบริษัท ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
374นายสุกิจ แซ่เล้าบริษัท ยูโก อินดัสเตรียล ()ระเทศไทย) จำกัด
375นายสุขสวัสดิ์ ผลโภคบริษัท แม็กเนทเทคโนโลยีส์ จำกัด
376นางสาวสุคนชา ภัทรเปรมเจริญบจก.แสงมิตร อีเลคทริค
377นายสุชาติ จันทศรีคำบริษัท พานาโนค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
378นายสุชาติ สืบหะสวัสดิกุลThai Meidensha Co.,Ltd.
379นายสุชาติ วัชระจินดาสกุลบริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
380นายสุชีพ ศรีโอศบาลบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
381นายสุดเขต ศรีจิวงศ์ศาบริษัท สยามอีเล็กทริค อินดัสตรีย์ จำกัด
382นายสุตผล ทองมากสำนักบริหารมาตรฐาน 4 สมอ.
383นางสาวสุทธิญา บัวเพชรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
384นายสุธน นิคมเขตสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
385นางสุธาวดี เตชะจันตะสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
386นายสุธี ตั้งสัจจานุรักษ์บริษัท เอสเทล จำกัด
387นางสาวสุพรรณี นัยสงวนศรีบริษัท อัลทิเกรชั่น จำกัด
388นางสาวสุพัชรี ตั้งประสาทสุขกลุ่มนโยบายและแผน สมอ.
389นายสุพัฒน์ โปษยะวัฒนากุลสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
390นายสุภกร เบญจพัฒนมงคลบริษัท ทองรัศมีอิเลคทริค เวิร์คส
391นายสุภกิจ แก้วเกิดบริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
392นางสาวสุภัค ดัชถุพาวัตร์บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
393นางสาวสุภาพร แก้ววงเมืองบริษัท คูโรดา ชินเซ (ไทยแลนด์) จำกัด
394นางสุภาพร โรจน์อโณทัยกุลบริษัท โนวา เซอร์เคิล อินดัสเตรียล จำกัด
395นางสาวสุภาภรณ์ เม้าศรีบริษัท เอสป้า ชอว์ จำกัด
396นางสาวสุภาภรณ์ วิไลเรืองสุวรรณสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
397นางสาวสุมาลี แซ่ลิ้มบริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค จำกัด
398นางสาวสุมิตรา ธนะสันต์ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
399นายสุรเชษฐ์ เอกอภิญญาZ.Kuroda Electric
400นายสุรพล ลีประดิษฐวรรณห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อ จิ้น ฮั้ว
401นางสาวสุราพร พรมทองบริษัท ฟูจียาม่า นากาย่า โตเกียว จำกัด
402นายสุรินทร์ ห่านสุวรรณดำรงสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
403นายสุริยา ธีระรุ่งเรืองบริษัท โคไนซ์ อีเล็กโทรนิค
404นางสาวสุวรรณ ลาวัณยภิรักข์บจก ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย)
405นางสุวรรณา ธนพัฒน์ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
406นางสุวรรณา ยี่สุ่นศรีสำนักส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า
407นายสุวัฒน์ แซ่ดั่นบริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
408นายสุวัฒน์ บำรุงสกุลสวัสดิ์บริษัท เฟดเดอรัลอีเล็คตริค จำกัด
409นายสุวัฒน์ หัสดินไพศาลบริษัท สหมิตรไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
410นางสาวสุวารี เกษสยมกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
411นางสาวสุวิมล ผารัตน์บริษัท ธารบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
412นายเสงี่ยม จันทร์จำรัสสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
413นางสาวเสาวณีย์ พฤกษ์ดำรงชฃัยบริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
414นางเสาวลักษณ์ ทองสถิตย์สำนักบริหารมาตรฐาน 3 สมอ.
415นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งศรีบริษัท ปราณีภัณฑ์ จำกัด
416นายโสภณพงษ์ ศรีสวัสดิ์บริษัท สลอม อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
417นางสาวโสฬส หอมจิตต์บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์ค (อยุธยา) จำกัด
418นายหทัย อู่ไทยสมอ.
419นายอดิเรก กล้าหาญบริษัท นิวไทยแฟคทอรี่ จำกัด
420นายอนันต์ เบญจพัฒนมงคลบริษัท ไทยรัศมีอิเลคทริกอินดัสทรีส์ จำกัด (รัศมีมงคล)
421นายอนันต์ เจนเกรียงไกรบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
422นายอนันต์ อุ่นเครือบริษัท ชาร์ปเทพนคร จำกัด
423นายอนุตรา กล้าหาญบริษัท ฮิตาชิ บากกอก เคเบิล จำกัด
424นายอนุรักษ์ โรจน์อโณทัยกุลบริษัท โนวา เซอร์เคิล อินดัสเตรียล จำกัด
425นายอนุรักษ์ วิชรอนนท์บริษัท เฮ้าส์โอลดิ้งกรุ๊ป จำกัด
426นายอภิชาติ แสงอุทัยบริษัท สยามอาร์กค โอ.เจ.การ์เด้น จำกัด
427นายอภิชาติ ทารีมุกข์บริษัท ดีแอนด์ดี โฮม แอพพลายแอนซ์
428นางสาวอภิญญา ชัยศิริยากุลบริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด
429นายอภิรักษ์ ใจชื้นบริษัท ซี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
430นางสาวอมรรักษ์ ประเวศทองโสภณสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
431นางอมรรักษ์ มือสันทัดสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
432นางอมรศิริ อินทรสดบจก ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย)
433นางสาวอรนุช ขาวเมืองน้อยกรมศุลกากร
434นางสาวอรพิน เจตธนะชัยThai Lecip Corporation Limited
435นางสาวอรวรรณ ค่ายอุดมบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
436นางสาวอรวรรณ ทรงไตรย์นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด
437นางสาวอรสุรางค์ อ้นจันทึกศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
438นางสาวอรอัครณี สุทธิประเสริฐกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.
439นางสาวอรอุมา อุดมพุทธชาติบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
440นางสาวอรัญญา คชชาญสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
441นางอริยาภรณ์ เขื่อนยังศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
442นางอรุณศิริ ไวทย์เลิศศักดิ์บริษัท พี.ซี.ซี. วู๊ด จำกัด
443นางสาวอรุณี อันถาวรพงศ์บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
444นายอลงกรณ์ รัตนชัยดุษฎีสำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.
445นางสาวอัจฉรา ไอยราบริษัท ลีฟวิ่งสไตล์ จำกัด
446นางอัจฉรา อำพันธ์บริษัท วอสโล-ชวาเบ้ (ประเทศไทย) จำกัด
447นางสาวอัญมณี ศุภพัฒน์ศิริบจก. สยามเทมป์
448นายอัศวิน ศิวะขจรบุญบริษัท ไลฟ์ โอเรียนท์ จำกัด
449นายอัสนีย์ กาญจนสิงห์บริษัท เจวีซี เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
450นายอาคม แรกตั้งบริษัท ฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
451นายอาตี๋ แซ่หยางบริษัท กวงหวี่ จำกัด
452นายอาทิตย์ โรจน์วีระสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
453นางอาภาณัฎฐ์ หรรษาบริษัท ซี.แอล บีอี จำกัด
454อารีย์ เอือ้เฟื้ออารีบริษัท เจวีซี เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
455นายอำนวย เสณีตันติกุลบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด
456นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์สำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม
457นายอุกฤษ วินิจตรงจิตรบริษัท โอ.เอส.เจ.จำกัด
458นายอุดม เสถียรภาพงษ์บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
459นางสาวอุมาวดี เพชรหวลศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
460นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตรกรมโรงงานอุตสาหกรรม
461นายเอกนิติ รมยานนท์สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
462นายเอกบุญ วิโรจน์สกุลชัยหจก มณีมาศ อินเตอร์เทรด
463นายเอกอนนท์ ศิลาบริษัท เอลมา อิเลคทริก อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด