โครงการสัมมนา กำหนดการสัมมนา สมัครเข้าร่วมสัมมนา หน่วยงานที่สมัคร ประกาศรายชื่อ เฉพาะเจ้าหน้าที่

การสัมมนาเรื่อง ประโยชน์ของ JTEPA / MRA

ด้วยการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement - JTEPA) ได้บรรลุความตกลง และจะลงนามในวันที่ 3 เมษายน 2550 นั้น เนื้อหาของความตกลงดังกล่าวมิได้มีขอบข่ายเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศการยอมรับร่วม (Mutual Recognition - MRA) ด้านการประเมินความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นข้อบทหนึ่งในความตกลงดังกล่าว
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ. นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยังเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เจรจาในข้อบทการยอมรับร่วมด้านการประเมินความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำข้อบทการยอมรับร่วมทั้งในด้านผลประโยชน์และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม จึงเห็นควรจัดการสัมมนาเกี่ยวกับข้อบทนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงรายละเอียดและการใช้ประโยชน์ของข้อตกลงเกี่ยวกับการยอมรับซึ่งกันและกันในการตรวจสอบและการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ดังกล่าว

ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะได้ทราบถึงรายละเอียดและการใช้ประโยชน์ของข้อบทการยอมรับร่วมด้านผลการตรวจสอบและการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากการทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)


รายละเอียดของความตกลงการยอมรับร่วม JTEPA/ MRA
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในขอบข่าย
การใช้ประโยชน์จาก JTEPA/ MRA
หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบ/ รับรองภายใต้ความตกลงการยอมรับร่วม JTEPA/ MRA
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


การบรรยาย
ตอบข้อซักถามปัญหาต่าง ๆ


เจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
นายนิทัศน์ สิริลาภยศ
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อสนเทศ ศูนย์สนเทศมาตรฐาน สมอ.
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักบริหารมาตรฐาน 2 สมอ.
นางภัทรพร เพ้งหล้ง
นักวิชาการมาตรฐาน 7ว กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1 สมอ.


ผู้ประกอบการที่ผลิต/ นำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 500 ท่าน


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 08:30 - 16:15 น.
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศมาตรฐาน


กลุ่มระบบข้อสนเทศ ศูนย์สนเทศมาตรฐาน


ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำคัญของข้อบทการยอมรับร่วมด้านการประเมินความสอดคล้อง (JTEPA/ MRA) สำหรับผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการดำเนินการตามข้อบทดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจของประเทศ

สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 500 ท่าน
หากมีผู้สมัครเกิน 500 ท่าน สมอ. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าสัมมนาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2550
ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 299 หน่วยงาน จำนวน 463 ท่าน

TrueHits