ฐานข้อมูลสำเร็จรูปด้านมาตรฐาน

ศูนย์สนเทศมาตรฐาน ได้เล็งเห็นประโยชน์ของฐานข้อมูลสำเร็จรูปด้านมาตรฐาน ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน ทันสมัย รวดเร็ว ตลอดจนเป็นข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลมากกว่าแหล่งอื่น จึงได้จัดหาฐานข้อมูลดังกล่าวมาไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ปัจจุบันห้องสมุดได้บอกรับฐานข้อมูลสำเร็จรูปทั้งในรูปของ CD-ROM จำนวน 47 ฐาน ทั้งชนิด reference database และ source database และในรูปของ ไมโครฟิซ (Microfiche) จำนวน 14 ฐาน ดังนี้
ฐานข้อมูลสำเร็จรูปในรูปของ CD-ROM จำนวน 47 ฐาน ทั้งชนิด reference database และ source database


A2LA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบที่กำหนดโดย American Association for Laboratory Accreditation (A2LA)

AASHTO
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานซึ่งกำหนดโดย American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO)


AATCC
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน วิธีการทดสอบการย้อมสี การรักษาและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเส้นใย ซึ่งกำหนดโดย American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)

AGA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้งก๊าซ และอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดโดย American Gas Association (AGA)

AIIM
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุม คุณภาพทางด้านไมโครกราฟฟิก ซึ่งกำหนดโดย Association for Information and Image Management (AIIM)

ANSI
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute - ANSI)

API
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ การขุดเจาะ การกลั่น การขนส่ง โครงสร้างท่อ วิธีการกำหนดชื่อวาล์ว และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลผลิตปิโตรเลียมที่กำหนดโดย American Petroleum Institute (API)

ASAE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานข้อแนะนำ ในเรื่องของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งกำหนดโดย American Society of Agricultural Engineers (ASAE)

ASHRAE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงนิยามศัพท์ การวัด วิธีการปฏิบัติการเก็บรักษาพลังงานโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งกำหนดโดย American Society of Heating, Refrigerating, and Air - Conditioning Engineers (ASHRAE)

ASME
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในเรื่องของการทดสอบ ซึ่งกำหนดโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME- Boiler and Pressure Vessel Code
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในเรื่องการออกแบบ การสร้าง การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาหม้อน้ำและภาชนะทนความดัน ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูของประเทศสหรัฐอเมริกา

ASQ
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมและในองค์การต่าง ๆ ซึ่งกำหนดโดย American Society for Quality Control (ASQC)

ASSE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านด้านเครื่องสุขภัณฑ์ ครอบคลุมถึงข้อกำหนด และคุณลักษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ท่อ วาล์วน้ำ ฝักบัว อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำซึ่งกำหนด โดย American Society of Sanitary Engineering

AVP
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Aviation Publication and Specifications ซึ่งกำหนดโดย British Defence Standards

AWS
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะ วิธีการปฏิบัติการหล่อหลอมโลหะ ฯลฯ ซึ่งกำหนดโดย American Welding Society, Inc. (AWS)

AWWA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบการดำเนินงาน การปรับปรุงคุณภาพ การส่งจ่าย การเก็บรักษา และการสูบน้ำประปาที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ ซึ่งกำหนดโดย American Water Works Association (AWWA)

BHMA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวัสดุหรือ อุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ซึ่งกำหนดโดย Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA)

CE Mark
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ CE Marking , CE Mark Legislation, Product Conformity, Notified bodies, EC Directive นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการประเมินเพื่อการรับรองระบบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเครื่องหมาย CE Mark เป็นต้น

CIE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน รายงานทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของสีและการมองเห็น การวัดแสงและการแผ่รังสี การออกแบบสภาพแวดล้อมและการส่องสว่างภายในอาคาร และเรื่องทั่วไปอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแสงและการส่องสว่าง

CommAdvisor
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา (U.S.Federal) ซึ่งรวมถึง FCC Reports และ Code of Federal Regulations (CFR) ทางด้านการติดต่อสื่อสารและการโทรคมนาคม

CSA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าที่กำหนดโดย Canadian Standards Association (CSA)

DIN-E
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งกำหนดโดย Deutsches Institut fur Normung e.V. (DIN)

DODISS
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษา การออกแบบอาคาร การทดสอบ และอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้ในหน่วยงานวงการทหาร จำนวนมากกว่า 45,000 ราย

EarthLaw
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

EIA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ วิธีทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ซึ่งกำหนดโดย Electronic Industries Association (EIA)

ENFLEX
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งกำหนดโดย EPA, OSHA และ NIOSH

EU-Food Regulation Library (EU-FRL)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการนำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ในกลุ่มประชาคมยุโรป (European Union - EU)

Eurofile
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนร่างมาตรฐานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆของ EC ซึ่งรวมถึงมาตรฐานที่กำหนดโดย CEN/CENELEC

European computer & Communications documents (CEPT/ECMA/ETSI)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดโดย Conference of European Postal and Telecommunications Administration (CEPT), European Association for Standardizing Information and Communications Systems (ECMA) และ European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Food and Drug Library (FDL)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบในการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและเครื่องสำอาง ของประเทศสหรัฐอเมริกา

IEEE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน นิยามศัพท์ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า เครื่องมือวัด การสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และกำลังไฟฟ้า ซึ่งกำหนดโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

IPC
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือการออกแบบ นิยามศัพท์ ตลอดจนวิธีทดสอบด้านวัสดุอุปกรณ์ต่อเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ และ วงจรไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดย The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC)

ISA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการวัด หน่วยวัด ซึ่งกำหนดโดย Instrument Society of America (ISA)

ITU
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารวิชาการและข้อแนะนำด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โทรเลข โทรศัพท์ กำหนดโดย International Telegraph and Telephone Consultative Committee(CCITT), International Radio and Consultative Committee (CCIR) ซึ่งรวบรวมโดย International Telecommunications Union (ITU)

Medical devices Library (MDL)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประชาคมยุโรป (European Union - EU)

MOD-UK
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศอังกฤษ (MOD-UK) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านการทหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของกระทรวงกลาโหมที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของ DTD ข้อกำหนดและสิ่งตีพิมพ์ด้านการบินและการรับรองคุณภาพ เป็นต้น

MSS
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวาล์ว ข้อต่อท่อ ฯลฯ ซึ่งกำหนดโดย Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (MSS)

NEMA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ การผลิตและคุณสมบัติของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งกำหนดโดย National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

NSF
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือ องค์ประกอบ วิธีการทดสอบ วิธีการประเมินตลอดจนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งกำหนด โดย NSF International

OJCD
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติของประชาคมยุโรป ( EC Legislation ) รวมทั้ง Agreements; Budgets; Decisions; Directives; Regulations; Acts ที่ประกาศตีพิมพ์ใน Official Journal of the European Communities หมวด L ตั้งแต่ปีค.ศ.1952 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลของ
  • European Court of Justices cases
  • Commission final
  • Opinions of the Economic and Social Committee (CES Documents)
  • European Parliament Working Documents (PEDOCS)
ที่ประกาศตีพิมพ์ใน Official Journal of the European Communities หมวด C ตั้งแต่ปีค.ศ.1990 เป็นต้นมา

Perinorm
เป็นฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของมาตรฐาน ร่างมาตรฐาน และกฎระเบียบทางวิชาการของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมทั้งกลุ่มประชาคมยุโรป และมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO/IEC) โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

SAE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือ รายละเอียดคุณลักษณะ มาตรฐาน รายงานด้านวัสดุการบิน ที่กำหนดโดย Society of Automotive Engineers (SAE)

SSPC
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ คู่มือ รายละเอียดคุณลักษณะ มาตรฐาน ระบบการพ่นสีสำหรับเหล็ก การเตรียมพื้นผิวก่อนการพ่นสี การเลือกใช้สี ซึ่งกำหนดโดย Steel Structures Painting Council (SSPC)

TAPPI
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและการทดสอบของผลิตภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งกำหนดโดย Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI)

UL
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิศวกรรมการออกแบบ การบำรุงรักษา การวิจัยตรวจสอบความปลอดภัย และการประกันคุณภาพ ซึ่งจัดทำโดย Underwriters Laboratory Inc.

ULC
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดทางด้านมาตรฐานซึ่งจัดทำ โดย Underwriters’ & Laboratories of Canada

Worldwide Standards Index
เป็นฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของมาตรฐานซึ่งกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานต่าง ๆ กว่า 400 แห่งทั่วโลก มากกว่า 300,000 รายการ โดยจำแนกออกเป็น มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานของประเทศต่าง ๆ มาตรฐานภูมิภาค และมาตรฐานระหว่างประเทศ
ฐานข้อมูลสำเร็จรูปในรูปของไมโครฟิซ (Microfiche) จำนวน 14 ฐาน


AA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือ รายงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ซึ่งกำหนดโดย Aluminum Association (AA)

AASHTO
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดย American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO)

ACI
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน รายงานของกรรมการวิชาการด้านเทคโนโลยีซีเมนต์และคอนกรีต ซึ่งกำหนดโดย American Concrete Institute (ACI)

AGMA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือ การออกแบบเกี่ยวกับเกียร์ ซึ่งกำหนดโดย American Gear Manufacturers Association (AGMA)

AISI
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานที่กำหนดโดย American Iron and Steel Institute (AISI)

ARI
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ซึ่งกำหนดโดย Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI)

ASSE
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย หลักสุขาภิบาล ซึ่งกำหนดโดย American Society of Sanitary Engineering (ASSE)

CGA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ คู่มือ วิธีทดสอบ ข้อแนะนำการขนส่ง ตลอดจนนิยามศัพท์ซึ่งกำหนดโดย Compressed Gas Association, Inc (CGA)

IESNA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งกำหนดโดย Illuminating Engineering Society of North American (IESNA)

MS
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของประเทศมาเลเซียในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งกำหนดโดย Standards & Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)

NFPA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือ (handbook) รายงาน (report) ตลอดจนเอกสารของกรรมการวิชาการของ National Fire Protection Association (NFPA)

Official Journal
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติของประชาคมยุโรป (EC Legislation) รวมทั้ง Agreements; Budgets; Decisions; Directives; Regulations; Acts ที่ประกาศตีพิมพ์ใน Official Journal of the European Communities หมวด L
นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลของ
  • European Court of Justices cases
  • Commission final
  • Opinions of the Economic and Social Committee (CES Documents)
  • European Parliament Working Documents (PEDOCS)
ที่ประกาศตีพิมพ์ใน Official Journal of the European Communities หมวด C ด้วย

SAA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คู่มือ (handbook) ตลอดจนเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งกำหนดโดย Standards Association of Australia (SAA)

SMACNA
เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรฐาน คู่มือ (handbook) ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่างๆ ซึ่งกำหนดโดย Sheet Metal and Air Conditioning Contrators’ Association, Inc. (SMACNA)


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 21/11/00
โดย Voraphoj CHAIPROMPRASITH
Email: kung@tisi.go.th